e-prawnik.pl Porady prawne

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

Pytanie:

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, wyposażony we własną osobowość prawną, organem założycielskim dla tego zakładu jest jednostka samorządu terytorialnego, w naszym przypadku jest to gmina. Który organ jest właściwy do powołania i odwołania dyrektora tego zakładu? Czy Wójt Gminy czy Rada Gminy? Wiadomo, że czynności w sprawach stosunku pracy wykonuje wójt gminy. Czy w statucie zakładu można umieścić zapis, że dyrektora wyłania się w drodze konkursu? Jeżeli tak to kto i w jakim składzie powołuje komisję konkursową? Czy rada Gminy może obligatoryjnie wskazać osobę, z którą wójt ma nawiązać stosunek pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

3.8.2007

Zgodnie z art. 44 i 44a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, nawiązuje z kierownikiem tego zakładu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną. W publicznych zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w celu określonym w art. 1 ust. 2 pkt 1 (w celu prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych) oraz żłobków, przeprowadza się konkurs między innymi na stanowisko kierownika zakładu, z wyjątkiem kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie określa kto dokładnie w ramach podmiotu, który utworzył publiczny zoz, zawiera umowę o pracę. W tym zakresie należy odwołać się do przepisów regulujących działanie danego podmiotu, czyli w tym wypadku do ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z jej postanowieniami umowy zawiera wójt, gdyż on reprezentuje gminę, składa w jej imieniu oświadczenia woli. Np. zgodnie z wyrokiem SN z dnia 2 grudnia 2004 r., sygn. I PK 81/2004 do dokonywania czynności w sprawach ze stosunku pracy kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez powiat uprawniony jest starosta powiatowy. W przypadku zatrudnienia na stanowisko kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej nie przeprowadza się konkursu. Pojawia się więc pytanie czy wójt ma swobodę w wyborze kierownika samodzielnego ZOZ-u. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. I CK 33/2005 przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie mają zastosowania przy zatrudnianiu, także na podstawie umowy cywilnoprawnej, kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Orzeczenie to spotkało się jednak z krytyczną glosą R. Szostaka zamieszczoną w Przeglądzie Sądowym (2006/11-12 str. 289). Sprawa dotyczyła kierownika zatrudnionego na podstawie kontraktu menedżerskiego. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym do kompetencji wójta należy m. in. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Warto przytoczyć w tym miejscu rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody z dnia 15 listopada 1999 r. (PR 0915/107/99, OSS 2001, nr 1, poz. 11), zgodnie z którym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, mając odrębną od gminy osobowość prawną, jest gminną jednostką organizacyjną. Rada gminy powołując jego kierownika działa bez umocowania ustawowego, przez co rażąco narusza art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ