Zerwanie umowy o współpracę a szkoda

Pytanie:

Spółka zerwała bezpodstawnie z moją firmą umowę współpracy. Przygotowałem pozew "o zapłatę", w którym udawadniam bezzasadność rozwiązania Umowy współpracy oraz domagam się odszkodowania. Czy prawidłowo nazwałem pozew?Czy w pozwie mogę podać tylko kwotę żądanego odszkodowania natomiast później dołączyć informację co do składników, na którą składa się kwota oraz dowodów na poparcie wysokości kwoty. Z pewnych względów zależałoby mi na takiej właśnie formie. Najpierw umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony/od czerwca 2001 do marca 2002r/. Nastepnie w końcu marca 2002r została zawarta następna umowa dotyczaca tych samych działan na czas bezterminowy.Tak więc umowa była realizowana i wykonywana. W lipcu 2002r umowa została przez Spółkę wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym /odebrano nam również wydzierżawione urzadzenia oraz przejęto natychmiast wszystkich naszych odbiorców/ oczywiście na podstawie bezzasadnych argumentów.Firma moja nie mogła w zwiazku z tym wywiązac się ze spłaty częsci zaciągnietego kredytu wziętego w celu realizacji umowy. Utraciłem należne mi zyski gdyby umowa była realizowana i mógłbym spłacać regularnie zobowiązania / US, ZUS, dostawcy.../. Byłem w 100% uzalezniony od monopolisty jakim była spółka, która dostarczała półprodukty oraz wydzierżawiła mi urzadzenia do wyprodukowania finalnego wyrobu.Na koniec czerwca 2002r zysk mojej firmy osiagnął ponad 100.000,- zł, natomiast spólka zaopatruje mój dawny teren bezposrednio z hurtowni fabrycznej w Warszawie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że "pozew o zapłątę" mógłby być skieorowany do sądu w takim przypadku, gdyby Pan na przykład wykonał jakąś usługę, a usługobiorca za nią nie zapłacił, czyli nie spełniłby świadczenia wzajemnego. W opisanym przypadku powinien być to zatem raczej pozew o odszkodowanie, gdyż ze stanu faktycznego nie wynika, iż spółka jest Panu winna jeszcze "jakieś pieniądze". Rozumiemy, iż żąda Pan swoistej rekompensaty od spółki, która zerwała z Panem umowę, a to z kolei doprowadziło do strat po Pana stronie. Proszę jednak pamiętać, że pozew powinien spełniać wszelkie wymogi formalne. W pierwszej kolejności powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, powinno więc zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, 2) oznaczenie rodzaju pisma, 3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, 5) wymienienie załączników, 6) gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie zawodu i miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. Sam pozew natomiast powinien nadto zawierać: 1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu. Z powyższego wynika, że żądanie odszkodowania, które zamierza Pan przedstawić w pozwie powinno być także uzasadnione. Powinien Pan więc przytoczyć okoliczności faktyczne, zdarzenia które doporwadziły do sytuacji uzasadniającej żądanie odszkodowania. Poza tym powinien Pan wskazać na składniki, które z kolei składają się na stratę poniesioną przez Pana, a będącą podstawą do obliczenia odszkodowania należnego Panu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: