e-prawnik.pl Porady prawne

Zwoływanie sesji rady gminy na wniosek wójta

Pytanie:

Projekt uchwały wójta nie uzyskał akceptacji radnych gminy. Głosowało 11 obecnych z 15 osobowego składu. Czy prawnie dozwolone jest zwołanie na wniosek wójta przez przewodniczącego rady gminy, sesji na dzień następny o godzinie 8 rano ?(przy czym zawiadomienia doręczono radnym o godzinie 20 dnia poprzedniego). Nieobecnym pozostawiono wezwania w domu. Czy należy uznać, że sesję zwołano prawidłowo? Czy można powtórnie głosować ten sam projekt uchwały, który nie uzyskał akceptacji na sesji dnia poprzedniego? Czy w ten sposób powzięta uchwała może zostać zaskarżona, na przykład przez nieobecnych radnych, którzy dostali powiadomienie od rodziny za późno?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwoływanie sesji rady gminy na wniosek wójta

30.7.2004

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby. Przewodniczący rady, zwołując sesję, obowiązany jest do doręczenia radnym porządku obrad wraz z projektami uchwał. Statuty gmin najczęściej określają minimalny termin, w jakim dokumenty te powinny być dostarczone radnym przed sesją, aby mogła się ona odbyć. Naruszenie tego terminu uzasadnia odwołanie go i wyznaczenie nowego. Zwołanie sesji rodzi też skutki w sferze zewnętrznej organów gminy - powstaje uprawnienie członków wspólnoty lokalnej do zawiadomienia ich o terminie sesji, do udziału w sesji i uzyskania informacji o jej przebiegu, a także wglądu do dokumentów dotyczących sesji. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy. Termin oraz sposób zawiadomienia o sesji znajduje się zapewne w statucie gminy. Tam też zapewne znajdują się regulacje dotyczące ponownego głosowania nad projektem uchwały zgłoszonym przez wójta. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że głosowanie odbyło się zgodnie z prawem, była obecna wymagana liczba radnych i skoro aż 11 osób było przeciwnych podjęciu uchwały, została ona odrzucona i wydaje się, że bezcelowe jest ponowne jej głosowanie. Co się zaś tyczy możliwości zaskarżenia uchwały rady gminy, to zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Skuteczność wniesienia skargi na uchwałę lub zarządzenie organu gminy, podjęte w sprawach z zakresu administracji publicznej, zależy od uprzedniego wyczerpania trybu wezwania właściwego organu gminy do usunięcia naruszenia prawa. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego organowi gminy do usunięcia naruszenia prawa albo w razie odmowy usunięcia naruszenia prawa, skarga może być skutecznie wniesiona do sądu administracyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ