Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Pytanie:

Witam, czy można Państwa prosić o pismo do u.m.o o wykup gruntu poprzez specustawę na drogę?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.5.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie, czy w niniejszej sytuacji mogą się Państwo ubiegać o wykup drogi w ramach tzw. specustawy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 687, dalej specustawa drogowa), ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 260, dalej u.d.p.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy specustawy drogowej, należy wskazać, że przepisy tej ustawy mają zastosowanie do inwestycji mających na celu budowę (rozbudowę) dróg innych niż drogi wewnętrzne w rozumieniu przepisów u.
Porady prawne
d.p. Choć przepis art. 1 ust. 1 specustawy drogowej odnosi się do wszystkich inwestycji w zakresie dróg publicznych, to należy stanąć na stanowisku, że będzie miał on zastosowanie jedynie do inwestycji polegających na budowie (rozbudowie) takich dróg, tj. nie będzie obejmował ich przebudowy, chyba że przebudowa ta jest tylko jednym z elementów większego przedsięwzięcia zawierającego również budowę. Istotne jest również to, że specustawa drogowa może odnosić się do  realizacji inwestycji drogowej, w stosunku do której nie ma wymogu formalnego zaliczenia planowanej drogi do jednej z czterech kategorii dróg publicznych, tj. w szczególności podjęciem stosownej uchwały przez organ uchwałodawczy jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 11a specustawy drogowej jedynym podmiotem uprawnionym 1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności: 1) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu; 2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi; 3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami; 4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. ), aktualnym na dzień opracowania projektu;
Z powyższego wynika, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) decydując się na wnioskowanie do starosty o wydanie decyzji w sprawie drogi musi mieć uregulowany stan prawny nieruchomości (wymóg przede wszystkim dokumentacji ze do podziału). Jak wskazujemy wyżej, Państwa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie ma charakteru pisma formalnego, a więc nie musi być podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości. Należy jednak mieć na uwadze, że żadne przepisy nie obligują wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do pozytywnego rozpatrzenia wniosku – możecie się Państwo tutaj opierać wyłącznie na dobrej woli gminy. W przypadku jednak pozytywnej reakcji gminy, skierowania przez nią wniosku do starosty oraz wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie ona miała jednorazowo następujące skutki (art. 12 specustawy drogowej): 1) nieruchomości stają się z mocy prawa własnością gminy z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna; 2) zatwierdza się podział nieruchomości; 3) ustala się wysokość odszkodowania za nieruchomość; 4) wygasają ograniczone prawa rzeczowe, które obciążały nieruchomości objęte decyzją; W konkluzji mogą Państwo złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jednak jego pozytywne rozpatrzenie leży w gestii gminy zgodnie z uwagami poczynionymi wyżej.
Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne