Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

Pytanie:

W ostatnim miesiącu moja rodzina na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po nieżyjącej kuzynce nabyła udziały w kamienicy. Moja rodzina uprawniona do udziałów w kamienicy liczy 5 osób. Następna rodzina, która wraz z nami nabyła prawa do spadku liczy 2 osoby. Razem mamy 50 % udziałów. Następne 50 % będzie miała 1 osoba, która obecnie w sądzie okręgowym prowadzi postępowanie o nabycie spadku (nie wiemy kiedy się skończy). Obecnie został złożony wniosek o założenie Księgi Wieczystej, gdyż do tej pory jej nie było. Kamienica jest administrowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Nie ma fizycznego podziału kamienicy na lokale. W kamienicy mieszkają lokatorzy. Czy można sprzedać kamienicę nie czekając na zakończenie postępowania spadkowego przez głównego udziałowca? Czy musi być dokonany podział administracyjny budynku przed sprzedażą?Czy można podzielić kamienicę bez głównego udziałowca? (do tej pory w Księdze Wieczystej i wpisie do ewidencji gospodarczej figuruje nieżyjąca krewna).Co z administrowaniem budynku do czasu gdy główny udziałowiec nabędzie prawo do spadku? Co się stanie jeżeli nie nabędzie prawa do spadku? Czy musi być dokonana inwentaryzacja budynku celem przejęcia od obecnego administrowania? Czy obecni udziałowcy mogą decydować o wysokości czynszu oraz o emisji czy o dokwaterowaniu nowych lokatorów? Jakie są koszty przejęcia kamienicy od obecnego administratora?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.3.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

W przedstawionym stanie faktycznym, doszło do powstania współwłasności między spadkobiercami (7 osób). W ten sposób nabyli oni udziały w całej masie spadkowej po spadkodawcy, m.in. we własności nieruchomości (kamienicy). Sąd w postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wskazał w jakich częściach nabywają Państwo (spadkobiercy) spadek (50% udziałów w kamienicy).

Jak więc wynika z powyższego, spadkobiercy stali się udziałowcami w kamienicy, podczas gdy toczy się kolejna sprawa o stwierdzenie nabycia spadku w stosunku do innego spadkobiercy po innym spadkodawcy. W tym stanie prawnym, spadkobiercy (którzy już nabyli spadek - czyli 7 osób) nie mogą sprzedać całej nieruchomości (przedmiotem wchodzącym w skład masy spadkowej), albowiem nie są współwłaścicielami całej kamienicy.

Porady prawne

Zgodnie z art. 1036 kc, spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. Jak więc wynika z powyższego przepisu mogą Państwo zbyć udział (50%) kamienicy (w przedmiocie należącym do spadku) jednakże do dokonanie tej czynności musi być wyrażona zgoda przez wszystkich współspadkobierców.

Istnieje również możliwość zbycia udziału w całym spadku na podstawie art. 1051 kc, spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. W tym przypadku spadkobiercy dokonaliby sprzedaży swoich udziałów w całej masie spadkowej na rzecz osoby trzeciej.

Jeżeli w wyniku aktualnie toczącego się postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku przez jednego ze spadkobierców, nabędzie on spadek, a w związku z tym stanie się on współwłaścicielem kamienicy w części wskazanej w postanowieniu o nabyci spadku (jak wynika z opisu sytuacji będzie go 50 %). Jeżeli jednak okaże się że osoba ta nie może dziedziczyć po spadkodawcy, a nie ma innych (dalszych spadkobierców) ta część kamienicy która by mu przypadała będzie dziedziczona przez gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Zgodnie z art. 935 § 3 kc, w braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Po uregulowaniu spraw związanych z postępowaniem spadkowym i działem spadku, powstanie współwłasność na nieruchomości - kamienicy (współwłasność między w/w 7 spadkobiercami jednego ze spadkodawców a spadkobiercą drugiego ze spadkodawców). W tej sytuacji, każdy ze współwłaścicieli będzie miał prawo żądać zniesienia współwłasności albo poprzez sprzedaż nieruchomości (i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży między współwłaścicieli) albo poprzez podział nieruchomości (jeżeli jest to możliwe np. poprzez wyodrębnienie lokali).

W związku z powyższym nie będzie możliwy podział nieruchomości bez zakończenia ostatniej sprawy spadkowej i działu spadku między spadkobiercami (tymi 7 spadkobiercami).

Współwłaściciele mają prawo i obowiązek zarządzać nieruchomością wspólną, a w związku z tym mogą ustalać wszelkie opłaty, w tym czynsz, związane z ich własnością. Jednakże w tym przypadku należy pamiętać o prawach lokatorów wynikających z ustawy o ochranie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Jeżeli współwłaściciele będą chcieli sami zarządzać nieruchomością wspólną, obecny zarządca będzie musiał się z nimi rozliczyć z dotychczasowego zarządu.

Oszacowanie kosztów przejęcia administrowania budyniem od obecnego administratora nie jest możliwe, albowiem jest to uzależnione od indywidualnych cech danej sprawy. Nie istnieją ogólne zasady (wskaźniki) określania w/w kosztów. Przepisy prawa nie nakładają wyraźnie obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tytułu przejęcie administrowania budynkiem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka poza zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym, założeniem konta bankowego, wyrobieniem NIP i REGON oraz zmianą siedziby dokonaną w 2000 roku nie miała żadnej aktywności i nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Na spółce nie ciążą żadne zobowiązania i nie posiada żadnych należności. (...)

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Stan faktyczny   Poszukuję informacji na temat skutków prawno-podatkowych dla udziałowca w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Kapitał założycielski spółki wynosi 4 tys. zł. w roku 2000 i został podwyższony o 312 tys. aportem spółki cywilnej. W spółce jest dwóch właścicieli, którzy mają udziały po 50%. W dniu dzisiejszym spółka praktycznie nie (...)

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny   Jestem właścicielem mieszkania w kamienicy. Wspólnota mieszkaniowa to, łącznie ze mną, 10 lokali i 3 lokale gminne. Mieszkam na poddaszu i chciałbym powiększyć mieszkanie o część strychu, która do niego przylega. Proszę o określenie kolejnych czynności prawnych (o pozwoleniu na budowę już wiem i mam projekt) oraz o informację, czy fakt bycia współwłaścicielem (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych we wszystkich budynkach, których podatnik (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własym (...)

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem jedynym właścicielem Spółki z o.o. Spółka od pewnego czasu praktycznie nie działa (nie zlikwidowałem jej ze względu na dłużników). Ciągle utrzymuję biuro księgowe. Mam sądowy nakaz zapłaty (z tytułem wykonawczym) na kilkadziesiąt tysięcy złotych, lecz mam niewielkie szanse na ich ściągnięcie – ustne informacje od komornika. Co miesiąc konto spółki (...)

Dopuszczalność amortyzacji i ochrona znaku towarowego. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia opata na starej ustawie o Vat)

Dopuszczalność amortyzacji i ochrona znaku towarowego. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia opata na starej ustawie o Vat)

Stan faktycznyOsoba prowadząca działalność gospodarczą przekształca ją w spółkę z ograniczaną odpowiedzialnością. W listopadzie 2002 r. została zarejestrowana nowa spółka. Na miesiąc grudzień planowane jest wniesienie aportu w postaci dotychczas prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwo zostało wycenione przez biegłego rewidenta wg cen rynkowych. W skład przedsiębiorstwa wchodzi (...)

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Stan faktyczny 6 lat temu kupiłam mieszkanie na współwłasność w udziale 50%. W tym roku odkupiłam brakujące mi 50% udziałów i w chwili obecnej jestem jedynym właścicielem mieszkania. Chciałabym je sprzedać, a środki przeznaczyć na własne potrzeby mieszkaniowe, jednak nowe mieszkanie będzie tańsze niż uzyskane środki ze sprzedaży dotychczasowego mieszkania. Czy będę musiała (...)

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Ze względu na pilne potrzeby finansowe sp. z o.o. sprzedała samochód będący aportem. Samochód nie był jeszcze przerejestrowany na firmę, spółka nie posiadała jeszcze informacji o wpisie do KRS, zatem nie posiadała także numerów NIP i REGON. Z powodu braku możliwości wystawienia faktury samochód został sprzedany przez wnoszącego aport jako osobę prywatną. Należność (...)

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? - opinia prawna

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? - opinia prawna

Stan faktyczny Zarząd wspólnoty mieszkaniowej  ujawnił, że w będącym w jego dyspozycji wykazie powierzchni lokali są nieścisłości. Po skonfrontowaniu posiadanego wykazu z danymi z księgi wieczystej i z aktów notarialnych okazało się, że w przypadku niektórych lokali różnice w powierzchni sięgają od 0,01 do 1, 59 m2 na plus i na minus. Ani poprzedni zarząd (...)

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Stan faktyczny Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ujawnił, że w będącym w jego dyspozycji wykazie powierzchni lokali są nieścisłości (w przypadku niektórych lokali różnice w powierzchni sięgają do 1,6 m2). Ani poprzedni zarząd wspólnoty (obecny jest drugim z kolei), ani żaden z właścicieli, którym naliczano należności za eksploatację i na fundusz remontowy od niezgodnej (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej tzw. intercyzy. Umowa taka jest systemem ustawowym, co oznacza, że z chwilą zawarcia małżeństwa (...)

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się m.in. z kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z art. 154 § 1 kodeksu spółek handlowych kapitał ten musi wynosić co najmniej 5 000 złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały. Udziały są wyrazem uczestnictwa wspólnika w spółce. Wartość nominalna jednego udziału nie może być (...)

Czy najemca ma roszczenie do gminy o sprzedaż mieszkania? - opinia prawna

Czy najemca ma roszczenie do gminy o sprzedaż mieszkania? - opinia prawna

Stan faktyczny W 2002 r. otrzymałam ofertę sprzedaży mieszkania komunalnego, na którą odpowiedziałam pisemnie wyrażając gotowość wykupu w podanej cenie. Następnie wstrzymano sprzedaż i przez 2 lata na moje telefony odpowiadano, że powodem wstrzymania jest konieczność nowego przeliczenia udziałów w części wspólnej, po czym wkrótce nastąpi sprzedaż wg ustalonej wcześniej (...)

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie posiada jednak pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców. Dane resortu są 3-4 krotnie niższe od stanu rzeczywistego. Wynika to z luki w przepisach, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców (...)

Ograniczenie konkurencji? Te koncentracje temu nie zagrażają

Ograniczenie konkurencji? Te koncentracje temu nie zagrażają

42 decyzje w sprawie kontroli koncentracji wydał UOKiK w pierwszym kwartale 2014 r. Najnowsze dotyczą m.in. spółek: Robyg, Ferrostal Łabędy, ABC Data, OT Logistics, Rondo 1 UG, Medivet oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym (...)

MSW nie posiada pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców

MSW nie posiada pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców

Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie posiada jednak pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców. Dane resortu są 3-4 krotnie niższe od stanu rzeczywistego. Wynika to z luki w przepisach, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców (...)

Decyzje UOKiK. Urząd wydał zgodę na przejęcia spółek

Decyzje UOKiK. Urząd wydał zgodę na przejęcia spółek

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Jedna z wydanych niedawno decyzji dotyczy przejęcia kontroli nad spółką Robyg przez LBPOL William II. Przejmowana spółka prowadzi działalność deweloperską, (...)

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Stan faktyczny  Interesuje mnie skład i podział majątku spadkowego. Co wchodzi w masę spadkową? Czy do spadku należą np. telewizor, sprzęt elektroniczny, meble, sprzęt AGD? Spadkobiercami są żona oraz troje dzieci w wieku 39, 37 oraz 34 lat. Ile należy się poszczególnym osobom? Z tego co wiem, to prawdopodobnie 1/4 spadku przypada małżonkowi i każdemu z dzieci po (...)

Czy będzie można zakładać grupy przedsiębiorstw rodzinnych?

Czy będzie można zakładać grupy przedsiębiorstw rodzinnych?

Czego dotyczy projekt?  Sejm pracuje obecnie nad poselskim projektem ustawy o grupach przedsiębiorstw rodzinnych. Projekt ten przewiduje nową formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej oraz rolniczej. Został on zainspirowany pozytywnymi doświadczeniami z funkcjonowania tzw. klastrów (grup przedsiębiorstw rodzinnych) w wielu krajach (m.in. dzięki działaniu efektu synergii). (...)

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Stan faktyczny Reprezentuje stowarzyszenie, które w ramach swojej działalności statutowej na rzecz swoich członków prowadzi również działalność gospodarcza w zakresie dostawy usługi internetu oraz telewizji kablowej. Zamierzamy zmienić formę naszego stowarzyszenia na inny podmiot działający w ramach kodeksu spółek handlowych (np: spółka z o.o.) Jak powinna wyglądać i przebiegać (...)

Money.pl inwestuje w serwis prawniczy e-prawnik.pl

Money.pl inwestuje w serwis prawniczy e-prawnik.pl

Informacja prasowa Money.pl i e-prawnik.pl Money.pl inwestuje w serwis prawniczy e-prawnik.pl  Money.pl rozszerza swoją działalność i rozpoczyna budowę grupy kapitałowej internetowych serwisów biznesowych. Jako pierwszy przystępuje do niej lider informacji prawnej – portal e-prawnik.pl.   Umowa pomiędzy Legalsupport Sp. z o.o., właścicielem portalu prawnego e-prawnik.pl (...)

Jak w podatku dochodowym od osób fizycznych pokrywa się straty?

Jak w podatku dochodowym od osób fizycznych pokrywa się straty?

Co to jest strata ze źródła przychodów?  Definicja straty ze źródła przychodów mieści się w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów osiągniętą ze źródła tych przychodów, różnica jest stratą ze źródła (...)

Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

Stan faktyczny Jak zabezpieczyć i egzekwować prawo własności zagranicznego producenta (wewnątrz UE) maszyny, który udziela klientowi polskiemu leasing na okres 1 roku z opcją wykupu. Leasing jest tak skonstruowany, że klient wpłaca pierwszą opłatę w wysokości co najmniej 25 %, a następnie płaci czynsz miesięczny. Maszyny pozostaje własnością producenta do chwili całkowitej spłaty (...)

Likwidacja spółki z o.o. z powodu niepodwyższenia kapitału zakładowego - opinia prawna

Likwidacja spółki z o.o. z powodu niepodwyższenia kapitału zakładowego - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem spółki z o.o., która od około 7 lat nie prowadzi żadnej działalności. Kapitał spółki wynosi 500 zł, ja jestem jej jedynym udziałowcem. Spółka ma nadany numer NIP i REGON, przed 6 laty spółka wykonała kilka transakcji zakupu i sprzedaży. W chwili obecnej spółka nie jest wpisana do KRS-u, w związku z tym nie mogę prowadzić dalej działalności. (...)

Fundusze inwestycyjne a VAT

Fundusze inwestycyjne a VAT

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył w tej sprawie wykładni art. 4, 9 ust. 2 lit. e) oraz art. 13 część B lit. d) pkt 6 VI Dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku (...)

UOKiK ukarał za kartel

UOKiK ukarał za kartel

Ustawianie wyników przetargów, zmowa cenowa i podział rynku – to praktyki stosowane przez trzy spółki zajmujące się dostawą produktów dla górnictwa. W efekcie kopalnie musiały płacić dwukrotnie wyższe ceny za te towary. Prezes UOKiK nałożyła na uczestników porozumienia – Minova Ekochem, A. Weber i Schaum-Chemie Mikołów – kary o łącznej wysokości ponad 18 mln (...)

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Mój problem dotyczy mieszkania własnościowego. Owo mieszkanie kupiłem z moją dziewczyną 1,5 roku temu. Mieszkanie jest kupione w równych częściach (50/50 %), przy czym ja dałem wszystkie pieniądze. Po zakupie mieszkania rozstaliśmy się w ciągu 4 miesięcy, a ona wyjechała do Stanów Zjednoczonych i przebywa tam do dziś. Na mieszkanie został zaciągnięty kredyt w wysokości (...)

Ponad 350 zezwoleń na zakup nieruchomości dla obcokrajowców

Ponad 350 zezwoleń na zakup nieruchomości dla obcokrajowców

359 zezwoleń na nabycie nieruchomości uzyskali w zeszłym roku cudzoziemcy. Dotyczyły one gruntów rolnych jak i mieszkań. Jak podkreśla MSW, od pięciu lat liczba pozwoleń na kupno nieruchomości utrzymuje się na podobnym poziomie. Z przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprawozdania wynika, że w 2014 roku liczba udzielanych zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych (...)

Zmiany w prawie bankowym

Zmiany w prawie bankowym

Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej tj. 1 maja 2004 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę – Prawo bankowe. Nowelizacja ma duże znaczenie, ponieważ zmieniana ustawa stanowi podstawę dla funkcjonowania całego polskiego systemu bankowego.Zmiany mają pozwolić na usprawnienie działania systemu bankowego w kraju. Obejmują następujące trzy grupy:regulację nowych zjawisk (...)

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. obciążona jest 19-proc. liniowym podatkiem dochodowym oraz 1-proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nadal wolne od podatku dochodowego są zyski ze sprzedaży akcji kupionych przed 1 stycznia 2004 r. na giełdzie, na podstawie publicznej oferty i w regulowanym obrocie pozagiełdowym, a także z realizacji uzyskanych przed tą datą praw wynikających (...)

Czy można odliczyć VAT od usług doradztwa przed sprzedażą udziałów w spółce?

Czy można odliczyć VAT od usług doradztwa przed sprzedażą udziałów w spółce?

Zakup usług doradztwa przed sprzedażą udziałów w spółce może spowodować kłopot z odzyskaniem VAT od tego doradztwa. Potencjalnie dotyczy to wszystkich, którzy chcą dobrze przygotować się do sprzedaży udziałów, emisji akcji czy wejścia na giełdę. (...)Niektóre izby skarbowe, prezentujące takie stanowisko, wskazują prosty schemat. Według nich czynności związane z handlem udziałami, (...)

Jak wyjść obronną ręką z kryzysu?

Jak wyjść obronną ręką z kryzysu?

  Kryzys jest faktem. Według najnowszej prognozy Money.pl w I kwartale tego roku wzrost PKB wyniesie zaledwie 1 procent. Tak źle nie było od 18 lat.  Jak wyjść z kryzysu obronną ręką? Reakcja musi być szybka i skuteczna. Odpowiedź na pogłębiający się kryzys może być tylko jedna: rzetelna analiza stanu Twojej firmy. Począwszy od kosztów, rachunku przepływów pieniężnych, (...)

Sprzedaż

Sprzedaż "Życia Warszawy"

Do sprzedaży "Życia Warszawy" ma dojść w ciągu najbliższego tygodnia. Nabywcą zostanie Presspublica, wydawca dzienników "Rzeczpospolita" oraz "Parkiet". Przedstawiciele brytyjskiej grupy prasowej Mecom negocjują zakup "Życia Warszawy" już od kilku tygodni, ale formalnie to właśnie Presspublica ma wyłożyć na ten cel pieniądze. Podczas ostatniego zgromadzenia wspólnicy wyrazili zgodę (...)

Umowa o administrowanie nieruchomością przez dewelopera

Umowa o administrowanie nieruchomością przez dewelopera

Ogólne zasady sprawowania zarządu nieruchomościąKwestie zarządu nieruchomością wspólną regulowane są osobną umową o sprawowanie zarządu, często zamieszczaną w jednym dokumencie z umową deweloperską. Na wstępie należy zwrócić uwagę na jedną ważną sprawę, mniej natury prawniczej, a bardziej psychologicznej. Czasami w umowach nazywa się powierzenie zarządu (...)

Ochrona danych osobowych w e-commerce. Lepiej chroń swoich klientów

Ochrona danych osobowych w e-commerce. Lepiej chroń swoich klientów

Obowiązek ochrony przetwarzanych danych osobowych ciąży na każdym właścicielu e-sklepu czy serwisu internetowego, który taki zbiór danych gromadzi. Wiąże się to nie tylko z koniecznością jego rejestracji u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ale też odpowiedniego zabezpieczenia i zarządzania bazą. Mogliśmy się w ostatnim czasie kilkakrotnie przekonać, jakie są (...)

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

 Stan faktyczny  Osoba fizyczna zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność ta polegać będzie na oferowaniu klientom korzystanie z systemu komputerowego służącego do szybkiego przesyłania wiadomości e-mail i sms. System składa się z dwóch elementów: komputerowy program komunikacyjny, który będzie przedmiotem sprzedaży i oprogramowanie (...)

Zarządzanie nieruchomością czy prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – opinia prawna

Zarządzanie nieruchomością czy prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – opinia prawna

    Stan faktyczny   Czy dla Sądu samozwańczy administrator (współwłaściciel), który dbał o część nieruchomości (oddzielonej płotem z pozostałymi współwłaścicielami) jest wedle prawa administratorem? Nikt mu nie płacił za dbanie o nieruchomość, ani też nie było oficjalnej zgody na piśmie wszystkich współwłaścicieli na jego administrowanie. (...)

Rynek zarządu nieruchomościami otwarty dla osób bez licencji

Rynek zarządu nieruchomościami otwarty dla osób bez licencji

Prywatny właściciel nie musi powierzać zarządu nieruchomością licencjonowanemu zarządcy. Może na podstawie umowy-zlecenia czy umowy o administrowanie zlecić to dowolnej osobie. (...) W praktyce jednak uchwała otwiera rynek zarządu nieruchomościami osobom bez licencji, pod warunkiem że umowy przez nie zawierane nie będą odwoływać się do ustawy o gospodarce nieruchomościami i nie będą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Egzekucja z udziałów w sp. z o. o.

Egzekucja z udziałów w sp. z o. o.

Dwaj dłużnicy solidarni posiadają udziały w dwóch (tych samych) spółkach z o.o. Złożony został wniosek do komornika o zajęcie tych udziałów. Wierzyciel zna tylko liczbę i wartość nominalną (...)

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Spółka z o.o. kapitał 50 tys zł. Prezes posiada 90%, członek Zarządu 10% oraz prokurent ustanowiony przez Zarząd. Prezes oraz członek zarządu jak i prokura pracują w spółce na czas nieokreślony (...)

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Komornik zajął udziały w spółce z o. o. Zajęte udziały należą do jednego ze wspólników, przeciwko któremu indywidualnie jest prowadzona egzekucja komornicza. Czy komornik ma obowiązek zbycia (...)

Zmiana danych KRS

Zmiana danych KRS

Spółka zo. o. posiadająca prezesa, który ma 90 % udziałów oraz członka zarządu, który ma 10 % udziałów. Członkowie zarządu zbywają udziały na nową osobę i jednocześnie rezygnują z funkcji (...)

Sprzedaż udziałów w kamienicy a nabycie spadku

Sprzedaż udziałów w kamienicy a nabycie spadku

Jestem współwłaścicielem kamienicy w ilości 1/3 udziałów. Pozostałymi właścicielami są: mój wujek wraz ze swoją żoną mają 3/6 udziału w kamienicy oraz nieżyjąca babcia pozostałe 1/6 (...)

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Reprezentuję spółkę z o. o. z udziałem kapitału zagranicznego, gdzie dwóch udziałowców to cudzoziemcy. Działalność firmy opiera się głównie na świadczeniu usług technicznych na terenie (...)

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. zostaną sprzedane. Sprzedawcą jest osoba fizyczna. Wartość udziałów (kapitał zakładowy) wynosi 50.000 zł. Udziały zostaną sprzedane za 50.000 zł. Poniesione zostały (...)

Zbycie spadku - dokumenty do notariusza

Zbycie spadku - dokumenty do notariusza

W ostatnim miesiącu moja rodzina na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po nieżyjącej kuzynce nabyła udziały w kamienicy. Moja rodzina uprawniona do udziałów w kamienicy liczy 5 osób. Następna (...)

Sprzedaż udziałów bez zgody spółki

Sprzedaż udziałów bez zgody spółki

W spółce z o.o. jest zapisane w statucie/umowie spółki, że do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy zezwolenie na zbycie i zastawienie udziałów. Na Zgromadzeniu Wspólników (...)

Rozliczenia między współwłaścicielami

Rozliczenia między współwłaścicielami

Jestem współwłaścicielem kamienicy, w których 50% udziału posiada miasto, a pozostałą część posiada kilku pozostałych współwłaścicieli, osób fizycznych (ja posiadam około 5% udziałów). (...)

Nabycie przez spółkę zajętych udziałów

Nabycie przez spółkę zajętych udziałów

Komornik zajął wszystkie 5% moich udziałów w firmie w zeszłym roku. W jaki sposób, przy pomocy jakiej procedury firma może odkupić te udziały od komornika? Zgodnie z art. 185 ksh, jeżeli w drodze (...)

Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Wraz z trzema wspólnikami założyliśmy i prowadziliśmy spółkę z o.o., która to wymagała comiesięcznych dopłat od 4 wspólników pod postacią pożyczki (forma pisemna). Niestety, nasz biznes (...)

Wypowiedzenie trzyletnie

Wypowiedzenie trzyletnie

Lokatorzy kwaterunkowi otrzymali wypowiedzenie trzyletnie od współwłaściciela kamienicy, który postanowił zamieszkać w ich lokalu. Współwłaściciel miał upoważnienie od drugiego współwłaściciela (...)

Wykupienie udziałów nieobecnego współwłaściciela

Wykupienie udziałów nieobecnego współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem 87,5% kamienicy (brak podziału fizycznego), reszta 12,5% należy do osoby, która od ponad 30 lat nie jest znana z miejsca zamieszkania i nie wiadomo czy żyje. Chciałbym (...)

Zmiana wysokości udziałów we wspólnocie

Zmiana wysokości udziałów we wspólnocie

3 lata temu wraz z sąsiadami wykupiliśmy wszyscy mieszkania w wielorodzinnej kamienicy i staliśmy się z mocy prawa małą wspólnotą mieszkaniową (6 rodzin). Dwóch współwłaścicieli do udziałów (...)

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Czy w przypadku zbycia udziałów przez udziałowca w spółce z o.o. umowa zbycia tych udziałów powinna znajdować się w aktach KRS-u? Zbywający i nabywający twierdzą, że stanowi to ich tajemnicę (...)

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o. drugiemu wspólnikowi na podstawie umowy kupna-sprzedaży wywołuje skutki prawne z chwilą podpisania umowy, czy dopiero z chwilą zarejestrowania w KRS? Czy (...)

Sprzedaż udziału we współwłasności

Sprzedaż udziału we współwłasności

Nieruchomość do końca 2003 roku posiadała trzech współwłaścicieli (dwóch miało udziały po 25%, a jeden, mój ojciec 50% ). Była pod zarządem. Ponieważ mniejszościowi współwłaściciele (...)

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Moja babcia wraz ze swoim bratem posiadała na własność nieruchomość ( 50% udziałów babci i 50% udziałów jej brata). Brat babci zmarł a jego rodzina ( syn, córka i żona ) nie zamieściła tej (...)

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Dwóch spadkobierców po jedynym udziałowcu spółki z o.o. otrzymali w drodze spadku po 50% udziałów. Nie dokonali jeszcze wpisu do KRS jako nowych udziałowców, ale podjęli uchwałę o powołaniu (...)

Sprzedaż strychu w dużej wspólnocie mieszkaniowej

Sprzedaż strychu w dużej wspólnocie mieszkaniowej

W dużej wspólnocie mieszkaniowej jeden z właścicieli lokali chce powiększyć swoje mieszkanie kupując niewielki stryszek należący do części wspólnej. Czy jest możliwe przeprowadzenie tej operacji (...)

Skutki prawne braku zgłoszenia sprzedaży udziałów

Skutki prawne braku zgłoszenia sprzedaży udziałów

Trzech wspólników spółki z o. o. dokonało w lutym 2004 r. zbycia udziałów na rzecz czwartego wspólnika. Do dnia dzisiejszego fakt ten nie został ujawniony w KRS. Jakie są skutki prawne braku (...)

Zarząd sądowy nad nieruchomością wspólną

Zarząd sądowy nad nieruchomością wspólną

Jestem współwłaścicielem kamienicy, której właścicielami oprócz mnie są jeszcze trzy osoby. Od ponad dziesięciu lat jeden ze współwłaścicieli różnymi sposobami blokuje zniesienie współwłasności (...)

Zarządzanie nieruchomością przez współwłaściciela

Zarządzanie nieruchomością przez współwłaściciela

Czy jako współwłaściciel mniejszościowy (reszta współwłaścicieli nie żyje i nie ma ich spadkobierców, zaginęli w czasie wojny) mogę zarządzać i administrować kamienicą? Czy muszę wystąpić (...)

PCC od umowy kupna udziałów spółki z o.o.

PCC od umowy kupna udziałów spółki z o.o.

Kupiłem w jednym dniu od trzech różnych osób fizycznych 990 (100%) udziałów jednej spółki z o.o. o wartości nominalnej jednego udziału 100,00 zł, po cenie za jeden udział 5,00 zł, co daje (...)

Sprzedaż zajętych udziałów a odwołanie od decyzji

Sprzedaż zajętych udziałów a odwołanie od decyzji

Po dokonaniu zajęcia udziałów w spółce z o.o., sąd na wniosek dłużnika wydał postanowienie w oparciu o art. 908 kpc. Czy na postanowienie sądu rejonowego dotyczące nakazania czynności egzekucyjnych (...)

Hipoteka na udziale w nieruchomości

Hipoteka na udziale w nieruchomości

Jestem współwłaścicielem kamienicy w 58/300 udziałów, mój jedyny brat posiada 200/300 udziałów, matka 27/300 udziałów i obcy 15/300 udziałów. Chciałbym uzyskać kredyt pod zastaw swoich udziałów. (...)

Dokapitalizowanie spółki z o. o.

Dokapitalizowanie spółki z o. o.

Spółka posiada 1000 udziałów po 500 zł każdy, czyli kapitał zakładowy wynosi 500 000 zł. Jest 6 udziałowców (4x 200 uprzywilejowanych i 2 x po 100 zwykłych). Wg wyceny wartości spółki jej (...)

Rachunek z zarządu nieruchomości współnej

Rachunek z zarządu nieruchomości współnej

Jestem współwłaścicielem kamienicy, w których 50% udziału posiada gmina, a pozostałą część posiada kilku pozostałych współwłaścicieli - osób fizycznych (ja posiadam około 5% udziałów). (...)

Podatek od darowizny na rzecz córki i zięcia

Podatek od darowizny na rzecz córki i zięcia

Dwa tygodnie temu zakończyło się postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (zostanie uprawomocnione za 7 dni) po naszej krewnej z testamentu, w którym dziadek został współwłaścicielem (...)

FORUM PRAWNE

Administracja budynkiem

Administracja budynkiem W kamienicy, w której mieszkam 12 mieszkań należy do właścicieli, a pięć do gminy. W tym tygodniu odbył sie w Zarządzie Budynków Komunalnych przetarg na administrowanie (...)

czy mogę wyrzucić zameldowanych???

czy mogę wyrzucić zameldowanych??? witam, babcia przepisała dom mi i mężowi, ale mieszka w nim jeszcze 12 innych osób, które są zameldowane. czy ja mogę chcieć, aby się wyprowadzili? i czy mogę (...)

CZY JEST TO MOŻLIWE....

CZY JEST TO MOŻLIWE.... Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła wyeksmitowac mnie z naszego (...)

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O. W czerwcu 2004 roku sprzedałem posiadane przez mnie 90% udziałów w spółce z o.o. W dniu sprzedaży zostałem przez nowe zgromadzenie wspólników odwołany z pełnionej do (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Wykup mieszkania lokatorskiego

Wykup mieszkania lokatorskiego Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła wykup mieszkań (...)

Klauzule generalne w prawie cywilnym

Klauzule generalne w prawie cywilnym HELP ! Musze skrobnac pare slow na temat "klauzule generalne w prawie cywilnym" - a nie jestem bynajmniej prawnikiem ani nie ma z prawem nic wspolnego... (...)

Jak sprzedać współwlasność

Jak sprzedać współwlasność Witam serdecznie, jakiś czas temu otrzymałam w spadu połowę domu a raczej 1/2 udziału w nieruchomości jednnorodzinnej(po pewnej pani która była współwłaśccielką (...)

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe W 1999 r. przekształciłam mieszkanie spółdzielcze na własnościowe, podpisując jedynie umowę ze spółdzielnią mieszkaniową i wpłacając (...)

Sprzedaż udziałów wspólnika(będącego w KRS) drugiemu wspólnikowi oraz udziałowiec sprzedaje

Sprzedaż udziałów wspólnika(będącego w KRS) drugiemu wspólnikowi oraz udziałowiec sprzedaje Sprzedaż udziałów wspólnika(będącego w KRS) drugiemu wspólnikowi oraz udziałowiec sprzedaje (...)

Udziały w sp. z o.o.

Udziały w sp. z o.o. Witam :) zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: czy zarząd sp. z o.o. może ograniczyć sprzedaż udziałów spółki tylko do osób już posiadających udziały?? (...)

rozwód - 'psychiczny' mąż

rozwód - 'psychiczny' mąż Witam, Już sama nie wiem co mam robić dlatego postanowaiłam zasięgnąc porady na tym forum. Jestem mężatką od 23 lat. Mam 3 (8, 17, 22 lata) dzieci. Od ok. (...)

Skomplikowana sprawa spadkowa

Skomplikowana sprawa spadkowa Sprawa ma sie nastepujaco: Jestem synem z pierwszego malozenstwa zmarlego ojca i mieszkam za granica Sprawy spadkowa sie odbyly podatek zplacony w US. Sprawa o dzial spadku (...)

Sprzedaż kamienicy. Jak zabezpieczyć transakcję?

Sprzedaż kamienicy. Jak zabezpieczyć transakcję? Posiadam udział w nieruchomości wspólnej 6/50 Jest 7 właścicieli razem ze mną (każdy po 6/50) + Urząd Miasta Łodzi ma udział 8/50 Nieruchomość (...)

Komu z tgrzech spadkobierców przypadnie własnościowy lokal mieszkaniowy ??

Komu z tgrzech spadkobierców przypadnie własnościowy lokal mieszkaniowy ?? Witam, chciałbym się poradzić odnośnie prawa spadkowego. Jak to jest dokładnie z podziałem mieszkania własnościowego (...)

Wytoczony pozew

Wytoczony pozew Witam, Z góry chciałbym prosić o przeniesienie wątku do innego działu, jeśli utworzyłem wątek w złym dziale. A teraz do sedna. Ja oraz sześciu spadkobierców zostaliśmy pozwani (...)

podatek od zmiany nieruchomościami

podatek od zmiany nieruchomościami Witam moje pytania dotyczą prawa podatkowego od nieruchomości Jestem w posiadaniu wąskiej działki 10mx300m. Otrzymałem ją ponad 5 lat temu w formie darowizny od (...)

Zmowa Zarządu i Administratora

Zmowa Zarządu i Administratora Witajcie, Od kilku lat zmagam się z opieszałością Członków Zarządu Wspólnoty i Administratora, którzy prywatnie są dobrymi kolegami. Na coroczne zebrania przygodzi (...)

zamiana na mniejsze i wieksze czynsze-o co chodzi

zamiana na mniejsze i wieksze czynsze-o co chodzi witam,sprawa wyglada nastepujaco:w 1980 rodzice zamieszkali w bloku nalezacym do zakladu w ktorym tata pracowal,podpisali na czas pracy taty w zakladzie (...)

Porady prawne