Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Pytanie:

Mój mąż bez mojej zgody zamontował kamery w naszym domu. Dowiedziałam się o tym przypadkiem, korzystając z komputera mojego męża natknęłam się na nagrania. Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy bez mojej zgody mój mąż mnie nagrywał?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.6.2015

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.) – dalej: k.c.; ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t.) – dalej: k.p.c.; ustawy Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553) – dalej: k.k. oraz aktualnych komentarzy doktryny i orzecznictwa odnoszących się do rozpatrywanych kwestii.

Z analizy przesłanego stanu faktycznego, wynika iż w sprawie istnieje możliwość przypisania Pani mężowi czynu zabronionego ustawą karną. Ma Pani także możliwość wniesienia przeciwko niemu powództwa o ochotę dóbr osobistych w procesie cywilnym. W związku z powyższym w niniejszej opinii wskażemy Pani jaki czyn zabroniony ustawą karną można przypisać sprawcy opisywanego zachowania oraz w jaki sposób zainicjować postępowanie zmierzające do jego ukarania. Następnie wskażemy w jaki sposób wszcząć i prowadzić postępowanie o ochronę dóbr osobistych. Jest to bowiem postępowanie najbardziej wskazane dla tego typu przypadków.

Porady prawne

1. Kwalifikacja prawna zachowania Pani męża na podstawie przepisów kodeksu karnego 

Samo zachowanie Pani męża w postaci wyzywana i poniżania może spełniać przesłanki przestępstwa znieważenia. Ten czyn zabroniony opisany w art. 216 § 1 k.k. jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego.

art. 216 k.c. 

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. (...)  Powyższym przepisem chroniona jest godność każdej osoby fizycznej, bez względu na jej płeć, wiek, status społeczny czy pochodzenie (Marek, Komentarz, s. 486). W doktrynie zdecydowanie dominuje pogląd, że zniewaga może być popełniona jedynie przez działanie. Wyjątkowo podnosi się, że może być ona dokonana również przez zaniechanie (Śliwowski, Prawo, s. 405; Lipczyńska, Oskarżenie..., s. 144), podając przykład niepodania ręki na powitanie osobie podejrzewanej o dokonanie przestępstwa. Znieważenie może być dokonane słowem, pismem, drukiem, wizerunkiem (np. karykaturą), a nawet gestem. Przepis art. 216 § 1 k.k. nie precyzuje sposobów zachowania się sprawcy, używając ogólnego określenia „znieważa". Ze względu na przedmiot ochrony, jakim jest godność człowieka, za zniewagę uważa się zachowanie uwłaczające godności, wyrażające lekceważenie lub pogardę. O tym czy zachowanie to ma charakter znieważający, decydują dominujące w społeczeństwie oceny i normy obyczajowe (por. W. Kulesza, Zniesławienie i zniewaga, s. 165-169). Przestępstwo stypizowane w art. 216 § 1 k.k. może być dokonane w obecności osoby znieważonej. Chodzi przykładowo o sytuację, w której sprawca kieruje swoją ustną wypowiedź znieważającą "w cztery oczy" do pokrzywdzonego bądź też wysławia ją w czasie rozmowy telefonicznej z nim prowadzonej. Warunku tego nie należy natomiast rozumieć w znaczeniu istnienia wymogu, aby pokrzywdzony znajdował się w bliskiej odległości fizycznej od sprawcy. Obecność oznacza w tym przypadku bezpośredniość odbioru informacji. Znieważające treści docierają do znieważonego w tym samym czasie, w jakim zostały wyrażone. Należy jednak podkreślić, iż wymagane jest nie tylko stwierdzenie, że osoba znieważana była obecna przy znieważających wypowiedziach, lecz również niezbędne jest ustalenie, że tego rodzaju wypowiedzi do niej docierały (O. Górniok (w:) Kodeks karny. Komentarz, s. 245). Zniewaga jest przestępstwem formalnym. Do jego dokonania nie jest bowiem wymagany żaden konkretny skutek, w szczególności by adresat znieważającej wypowiedzi poczuł się dotknięty w swej godności albo by znieważające pismo dotarło do niego. Jest jednak niewątpliwe, że osiągnięcie „efektu" znieważenia ma decydujące znaczenie w realizacji odpowiedzialności karnej za to przestępstwo, którego ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego (art. 216 § 5). Jest więc ono uzależnione od stanowiska i odczuć pokrzywdzonego (podjęcie przez prokuratora ścigania z urzędu w trybie art. 60 k.p.k. jest w tych sprawach zjawiskiem raczej wyjątkowym) – tak również Andrzej Marek w Komentarzu do art. 216 Kodeksu karnego. Przestępstwo znieważenia w typie podstawowym (art. 216 § 1 k.k.) jest występkiem zagrożonym alternatywnie oznaczoną sankcją karną, złożoną z grzywny (od 10 do 360 stawek dziennych - art. 33 § 1 k.k.) i kary ograniczenia wolności (od miesiąca do 12 miesięcy - art. 34 § 1 k.k.). W stosunku zaś do określenia terminu jego karalności zastosowanie znajduje art. 101 § 2 k.k. at. 101 k.k.  (...)  § 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.  (...) Ściganie przestępstwa znieważenia odbywa się z oskarżenia prywatnego. Wszczęcie postępowania z oskarżenia prywatnego może nastąpić na dwa sposoby: 1) Pokrzywdzony może skierować bezpośrednio do właściwego sądu uproszczony akt oskarżenia. Taki akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie (art. 487 k.p.k.). Uprawnienia oskarżyciela wykonuje więc pokrzywdzony poprzez wniesienie i popieranie aktu oskarżenia. Zgodnie z art. 31 § 1 k.k., miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo  2) Pokrzywdzony może skierować ustną lub pisemną skargę do Policji, która zobowiązana jest do jej przyjęcia i w razie potrzeby zabezpieczenia dowodów, a następnie przesłania skargi do właściwego sądu (art. 488 § 1 k.p.k.). Na polecenie sądu Policja dokonuje określonych przez sąd czynności dowodowych, a ich wyniki przekazuje sądowi (art. 488 § 2 k.p.k.).  Dodatkowo prokurator w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego może na podstawie art. 60 k.p.k. wszcząć postępowanie lub wstąpić do postępowania już wszczętego, jeżeli uzna, że wymaga tego interes społeczny. Postępowanie toczy się wówczas z urzędu, a pokrzywdzony, który przedtem wniósł oskarżenie prywatne, korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego. Z kolei nagrywanie Pani w osobistych sytuacjach może powodować odpowiedzialność Pani męża na podstawi art. 267 § 3 k.k. art. 267 k.k.  §1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  § 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. § 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem. § 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.  § 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.  Urządzeniem podsłuchowym, wizualnym lub innym, o którym mowa w ww. przepisie - jest każde urządzenie służące do rejestracji dźwięku i obrazu (Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie..., s. 496), a więc takie, za pomocą którego można uzyskać informację (kamera, aparat fotograficzny, magnetofon, dyktafon itp.); penalizowane jest także zakładanie oprogramowania, tj. takiego programu komputerowego, który może posłużyć do nieuprawnionego pozyskania informacji, lub posługiwanie się nim - w celu nieuprawnionego uzyskania informacji.  Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Zatem wystarczając będzie w tej sytuacji zawiadomienie prokuratura lub policji o naruszeniu prawa przez Pani męża i przedstawienie dowodów na tę okoliczność. Wówczas organy postępowania zobowiązane będą do wszczęcia postępowania.
2. Ochrona dóbr osobistych i sposoby jej dochodzenia W stanie faktycznym sprawy, podstawowym środkiem ochrony Pani praw, jest postępowanie o ochronę dóbr osobistych unormowane przez art. 23 i 24 k.c.
Dobra osobiste człowieka, to w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska (art. 23 k.c.). Wyliczenie to ma charakter jedynie przykładowy, co oznacza, że za dobro osobiste można uznać również inne elementy związane ściśle z daną osobą, którym powinno przyznać się ochronę prawną. Interpretacje powyższych kwestii można przeprowadzić również poprzez wskazanie najistotniejszych cech, które wiążą się z dobrami osobistymi. Dobra osobiste są przymiotem każdej osoby fizycznej. Bez względu na nasz stan psychiczny, status społeczny, świadomość, czy karalność, przysługują nierozerwalnie przez całe życie. Związek ten jest tak silny, że powstaje wraz z narodzinami osoby fizycznej, a wygasa w momencie śmierci. Przez cały ten okres nie można ich wyłączyć ani ograniczyć. Co więcej, nie mamy prawa przenieść naszych dóbr osobistych na inną jednostkę ani w drodze czynności prawnej, ani w wyniku dziedziczenia. Cały ten zbiór cech oznacza, że są niezbywalne i niedziedziczne. Nie mają też wartości majątkowej – ochronę dóbr majątkowych regulują inne przepisy.   Zgodnie z art. 24 k.c. w ramach ochrony dóbr osobistych osoba, której dobra zostały naruszone może żądać:   zaniechania działania mogącego doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych.   naprawienia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez: - złożenie oświadczenia o określonej treści i w określonej formie,  - żądanie odszkodowania w formie pieniężnej,  - żądanie pieniędzy, ale z zamiarem przeznaczenia na jakiś cel społeczny np.: Czerwony Krzyż. Zadośćuczynienie to zapłata określonej sumy pieniężnej tytułem krzywdy.  Należy zatem stwierdzić, iż w opisanej przez Panią sytuacji z całą pewnością doszło do naruszenia dóbr osobistych w postaci prawa do szacunku i dobrego imienia a także do ochrony swojej prywatności. Bardzo ważne jest, by dysponowała Pani znalezionymi nagraniami. W postępowaniu cywilnym istotny jest fakt, że to powód (czyli Pani) musi udowodnić, że w istocie doszło do naruszenia jego dóbr osobistych (i to przez określoną osobę). Wydaje się, iż już nawet te nagrania, którymi Pani dysponuje, mogą uzasadniać żądanie pozwu. Należy jednak pamiętać, iż sąd oceniając, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych będzie brał pod uwagę stopień natężenia naruszenia Pani dóbr osobistych. Warto więc, by materiał dowodowy zgromadzony przez Panią był jeszcze większy Pozew powinien spełniać kilka wymogów formalnych (stawianych przez Kodeks postępowania cywilnego):
art. 126 k.p.c.  § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:  1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;  2) oznaczenie rodzaju pisma;  3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;  4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;  5) wymienienie załączników.  § 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:  1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,  2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub  3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. § 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.  § 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.  § 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.  § 5. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).  § 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym służącym do prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w tym postępowaniu, mając na względzie sprawność postępowania, dostępność drogi elektronicznej dla stron postępowania oraz ochronę praw stron postępowania, przy uwzględnieniu możliwości składania jednorazowo wielu pozwów. art. 187 k.p.c.  § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:  1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;  2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.  § 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:  1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;  2) dokonanie oględzin;  3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;  4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.  Zanim pozew zostanie złożony, należy pamiętać o przygotowaniu kopii (wraz z załącznikami) dla każdej ze stron oraz do akt sądowych. Pozew należy złożyć w sądzie, w okręgu którego pozwany zamieszkuje, albo w sądzie w którego okręgu miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę (art. 35 k.p.c.). Ponieważ sprawa dotyczy naruszenia dóbr osobistych, to zgodnie z art. 17 k.p.c. właściwym do złożenia pozwu jest sąd okręgowy. W związku z wniesieniem pozwu istnieje konieczność uiszczenia wpisu sądowego, od pewnego czasu jest to opłata stała i wynosi 600 zł.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Stan faktyczny W testamencie z roku 1949 Babcia mojego Męża dokonała zapisu na swojego wnuka, a mojego męża część nieruchomości z warunkiem, że w dwa lata po śmierci Babci spłaci swoje dwie swoje siostry. Babcia zmarła w roku 1974, a mąż mój w roku 1991. W postanowieniu sądowym (...)

Wypowiedzenie najmu przez współwłaściciela - opinia prawna

Wypowiedzenie najmu przez współwłaściciela - opinia prawna

Stan faktycznyOd 1967 do 1994 r. byłam współwłaścicielem w 1/4 części współwłaścicielem budynku. Od 1994 roku jestem współwłaścicielem budynku w 3/16 części, w której zajmuję razem z mężem pokój z kuchnią na poddaszu (pomiędzy strychami). (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Jeżeli istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa, to czy masz powody obawiać się komornika? W systemie rozdzielności majątkowej istnieją jedynie dwa majątki: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża, a zatem nie występuję w ogóle majątek wspólny. (...)

Czy małżonek może nie zgodzić się na rozwód - opinia prawna

Czy małżonek może nie zgodzić się na rozwód - opinia prawna

  Stan faktyczny Potrzebuję pomocy w napisaniu odpowiedniego pisma do sądu dotyczącego odmowy rozwodu. Mój mąż pod koniec ubiegłego roku wystąpił do sądu z pozwem o separację, lecz z powodu mojej odmowy separacja nie została orzeczona. W odpowiedzi otrzymał 2 tygodniowy termin (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej (...)

Odwołanie darowizny wobec jednego z małżonków - opinia prawna

Odwołanie darowizny wobec jednego z małżonków - opinia prawna

Stan faktycznyPonad 10 lat temu zawarłam związek małżeński. Zaraz po ślubie rodzice darowali mieszkanie mnie i mojemu mężowi, to znaczy darowali mnie, ale z zastrzeżeniem, że mieszkanie wchodzi do majątku wspólnego. Nie spisywaliśmy z mężem intercyzy. Obecnie toczy się w sądzie (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Stan Faktyczny Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego. Obecnie jestem wdową, ale planuję wkrótce zawrzeć związek małżeński również z wdowcem. Chciałabym, aby mieszkanie którego jestem właścicielką i w którym obecnie mieszkam, stało się po mojej śmierci (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny małżonków? Przez zawarcie małżeństwa między małżonkami powstaje majątkowy ustrój wspólności ustawowej. W myśl zasad rządzących tym ustrojem, w zakresie stosunków majątkowych istnieją trzy odrębne majątki: majątek (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Wchodząca w życie 20 I 2005 r. nowelizacja do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dość istotny sposób zmieniła dotychczas obowiązujące stosunki majątkowe między małżonkami. Przede wszystkim poszerzono katalog ustrojów majątkowych mogących istnieć między małżonkami, (...)

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Stan faktyczny Przez 13 lat pozostawałam w nieformalnym związku z ojcem mojej obecnie dziesięcioletniej córki. Do dnia 12.11.2006 mieszkaliśmy we wspólnym mieszkaniu - wykupionym na zasadzie współwłasności (akt notarialny: 50% mama mojego byłego partnera, 30% mój (...)

Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna

Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna

  Stan faktyczny   Moja mama kupiła w 1976 r. nieruchomość, w skład której wchodził budynek mieszkalny parterowy. W umowie oświadczyła, że nieruchomość kupuje za pieniądze stanowiące jej majątek odrębny wraz z dożywotnim użytkowaniem na rzecz Pana A.T., ustanowionym przez (...)

Czy dziecko dziedziczy po rodzicach z rodziny zastępczej - opinia prawna

Czy dziecko dziedziczy po rodzicach z rodziny zastępczej - opinia prawna

Stan faktyczny Przez 30 lat wychowywałam się w rodzinie zastępczej (rodzina siostry mojej biologicznej matki). Po śmierci mojej mamy/ciotki otrzymałam w spadku po niej prawo do połowy domu, działki itd. jednym słowem do wszystkiego co do niej należało. Przeprowadziłam postępowanie spadkowe (...)

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku posiadam pół bliźniaka. Sąsiad w odległości ok. 2 m od mojego płotu ma rozbudowaną część swojego budynku (rozbudowa nastąpiła przed nabyciem nieruchomości przeze mnie), stojącą prostopadle do mojej części. W tej rozbudowanej części, na obu kondygnacjach ma wiele (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Uprawnienia pracownicze rodziców

Uprawnienia pracownicze rodziców

Ochrona kobiet w ciąży Stan ciąży pracownicy powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą (...)

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Interesuje mnie sposób podziału naszego mieszkania po rozwodzie, bo zamieszkiwania razem nie wchodzi w rachubę. Czy sprawę podziału majątku mogę założyć już teraz? Czy muszę czekać na rozwód? Przed zawarciem związku małżeńskiego (...)

Podział majątku i wzajemne rozliczenia małżonków - opinia prawna

Podział majątku i wzajemne rozliczenia małżonków - opinia prawna

  Stan faktyczny  Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Niebawem mamy pierwszą sprawę. Mamy 1 dziecko. Interesuje mnie sposób podziału naszego mieszkania po rozwodzie, bo zamieszkiwanie razem nie wchodzi w rachubę. Czy sprawę podziału majątku mogę założyć już teraz? Czy muszę (...)

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Rozwód – uwagi ogólne W polskim prawie małżeńskim obowiązuje zasada trwałości małżeństwa. Polega ona na tym, że małżeństwo powinno być związkiem dozgonnym, czyli powinno ustać dopiero wskutek śmierci jednego z małżonków. Nie oznacza to jednak nierozerwalności (...)

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

Stan faktycznyOjciec mojej córki zmarł 30 grudnia 2007 roku. Moja córka (ur. 1993 r.) jest jedyną spadkobierczynią. Spadek nie został odrzucony, więc córka, wg mojego rozeznania, dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Proszę o opinię dotyczącą najlepszego dla córki (...)

Zastosowanie art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych - komentarz do wyroku sądu najwyższego III CZP 69/10

Zastosowanie art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych - komentarz do wyroku sądu najwyższego III CZP 69/10

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, (dalej: „KSH”), zawiera rozwiązania, których celem jest ochrona interesów spółki i wspólników przed nadużyciami ze strony tzw. funkcjonariuszy spółki – członków (...)

Prawa autorskie pracownika czy pracodawcy - opinia prawna ( Stan prawny na 6 września 2004 r.)

Prawa autorskie pracownika czy pracodawcy - opinia prawna ( Stan prawny na 6 września 2004 r.)

  Stan faktyczny:   Szkoła zatrudniła mnie na stanowisko nauczyciela zajęć pozalekcyjnych na 8/18 etatu i wznawiała umowy przez dwa lata po czym termin umowy wygasł. Po za normalnym prowadzeniem zajęć tj. nauki tańca i śpiewu stworzyłam niemal godzinny program tj. układy choreograficzne (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedaż samochodu przez jednego z małżonków

Sprzedaż samochodu przez jednego z małżonków

Czy sprzedaż samochodu przez mojego męża bez mojej zgody jest ważna? Do nabycia czy sprzedaży ruchomości nie jest potrzebna zgoda współmałżonka.     sprzedaż, samochodu, bez zgody

Rozwód - podział majątku wspólnego

Rozwód - podział majątku wspólnego

Na początku marca br. wyszłam za mąż, szybko jednak okazało się, że ta decyzja była pomyłką, w związku z czym kilka dni temu złożyłam pozew o rozwód. Mój mąż od początku trwania małżeństwa uchylał się od obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, co nie znaczy, (...)

Podpisanie się czyimś nazwiskiem a zagrożenie karą

Podpisanie się czyimś nazwiskiem a zagrożenie karą

Pan X będący moim pracownikiem wystawił na moje polecenie FV za wykonanie robót remontowo-budowlanych (w 1997 r.) i podpisał ją moim imieniem i nazwiskiem (czytelnie) na rzecz firmy, której byłam podwykonawcą. Wobec firmy, której byłam podwykonawcą został wniesiony akt oskarżenia o zawyżenie (...)

Prawa ojczyma

Prawa ojczyma

Mam syna (16 lat) z pierwszego związku (nie miałam ślubu cywilnego, tylko kościelny), którego wychowuję wspólnie z moim drugim mężem. Biologiczny ojciec nie kontaktuje się z synem i od 9 lat nie płaci alimentów. Jakie prawa wobec mojego syna ma mój drugi mąż? Czy może np. wyrażać zgodę (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Planuję małżeństwo z konkubentem (jesteśmy ze sobą ćwierć wieku). Mieszkamy i nadal będziemy mieszkali w moim mieszkaniu, będącym moim odrębnym majątkiem. Z poprzedniego małżeństwa posiadam dorosłą, nie przysposobioną córkę (jest u mnie zameldowana, choć mieszka gdzie indziej). (...)

Wykorzystanie nagrań bez zgody

Wykorzystanie nagrań bez zgody

Od 2002 roku jestem w związku małżeńskim w wyniku którego mam dwójkę dzieci, gdzie po rozwodzie chciałbym sprawować nad nimi władzę rodzicielską. Powodem złożenia pozwu o rozwód są częste awantury miedzy współmałżonkami. Dysponuję nagraniami z tych awantur, gdzie współmałżonek (...)

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

W raz z moim byłym mężem posiadamy dom jednorodzinny. Obecnie w owym domu żyje tylko mój były mąż, ja z córeczką mieszkam u rodziców. Chciałabym przeprowadzić zniesienie współwłasności. Czy mogę jakoś zabezpieczyć się przed sprzedażą mojej części tego domu, oraz przed wzięciem (...)

Udrażnianie wspólnej drogi dojazdowej do posesji

Udrażnianie wspólnej drogi dojazdowej do posesji

Posiadałam wraz ze swoim byłym mężem sporą działkę rolną oraz zabudowania stanowiące zabudowę siedliskową. Po rozwodzie działka ta została notarialnie podzielona na kilka części w tym jedna, jako droga dojazdowa do drogi gminnej i do mojej i byłego męża posesji. Droga ta jest nieprzejezdna (...)

Uzyskanie bilingu

Uzyskanie bilingu

Czy w trakcie rozwodu adwokat mojego męża może wystosować prośbę do operatora mojego telefonu komórkowego o wystawienie bilingu rozmów i smsów wysyłanych z mojego telefonu bez mojej wiedzy? Zasadą prawa telekomunikacyjnego jest to, że podmiot uczestniczący w wykonywaniu działalności telekomunikacyjnej (...)

Akcje pracownicza a wspólność małżeńska

Akcje pracownicza a wspólność małżeńska

Posiadam w depozycie prowadzonym przez dom maklerski akcje imienne spółki akcyjnej, w której pracuję 20 lat, o wartości nominalnej 10.00 zł każda. Akcje mojego przedsiębiorstwa obecnie nie znajdują się jeszcze na giełdzie papierów wartościowych. Aby móc je sprzedać teraz, potrzebna jest (...)

Dyrektor chce abym zajmowała się dziećmi w przedszkolu.

Dyrektor chce abym zajmowała się dziećmi w przedszkolu.

Przez cztery lata byłam nauczycielką w podstawówce. Teraz dowiedziałam się że dyrektor mojej szkoły chce żebym nauczyała w podstawówce. Problem polega na tym że nigdy nie pracowałam z takimi maluszkami. Czy dyrektor ma prawo przymusić mnie żebym zrezygnowała z nauczania wczesnoszkolnego (...)

Zaciągnięcie kredytu bez zgody męża

Zaciągnięcie kredytu bez zgody męża

Czy mogę zaciągnąć kredyt bankowy bez zgody współmałżonki (mamy wspólność majątkową), lecz zabezpieczeniem byłaby nieruchomość, która wchodzi do mojego odrębnego majątku? Zagadnienie zarządu majątkiem wspólnym przez małżonków zostało opisane w poradzie Kiedy możesz wziąć (...)

Ustalenie widzeń dziecka z ojcem

Ustalenie widzeń dziecka z ojcem

Mój syn ma obecnie 9 miesięcy, tuż przed jego narodzinami mój ówczesny mąż oświadczył mi, że nie będziemy go razem wychowywać, gdyż nie ma w jego życiu w tej chwili miejsca na dziecko i rodzinę. Faktyczną przyczyną naszego rozejścia się była inna kobieta, z którą on teraz mieszka. (...)

Przebudowa wspólnej nieruchomości bez zgody

Przebudowa wspólnej nieruchomości bez zgody

Jestem współwłaścicielem 1/4 części nieruchomości tj. działki i położonego na niej budynku gospodarczego po byłej kotłowni oraz szamba, do którego jesteśmy w czwórkę podłączeni. Nieruchomość ta graniczy z działką jednego ze współwłaścicieli. Po nabyciu tych nieruchomości, budynek (...)

Zawieszenie części uzupełniającej renty rolniczej

Zawieszenie części uzupełniającej renty rolniczej

Jestem współwłaścicielem gospodarstwa rolnego i płaciłam dla mojego męża składki w KRUS. Od 5 lat otrzymuje on z KRUS rentę rolniczą. Po zmianach w ustawie, KRUS zawiesił część uzupełniającą (100%) z powodu prowadzenia przeze mnie działalności rolniczej. We wrześniu br. wydzierżawiłam (...)