Czy tak krótki i niejednoznaczny termin

Pytanie:

"Urząd Miasta ogłasza przetarg nieograniczony. Zawsze w przetargach można było zadawać pytania do 4,5 lub 6 dni przed terminem składania ofert. Tym razem był zapis który informował , że odpowiadają na pytania do 2 dni przed terminem składania pod warunkiem, że pytania wpłynęły nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Czy tak krótki i niejednoznaczny termin, jest zgodny z przepisami ?"

Odpowiedź prawnika: Czy tak krótki i niejednoznaczny termin

 

Na wstępie zakładamy, iż poprzez zadawanie pytań, rozumie Pani zwrócenie się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie są wystarczająco jasne, każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących jej treści. Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi niezwłocznie oraz przesłania treści udzielonej odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację, jednakże bez ujawnienia źródła zapytania. Zarówno pytania, jak i odpowiedzi powinny być sporządzone na piśmie , chyba że zamawiający dopuszcza inną formę porozumiewania (Norek Emil - Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 656).

W takim wypadku, zastosowanie znajduje art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655). Zgodnie z tym przepisem, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (do określenia konkretnych wartości zamówienia, o których mowa w tym przepisie, odnieść się należy - zgodnie z art. 11 ust. 8 - do Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2009 r. Nr 224 Poz. 1795) - przyp. red.).

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości może nastąpić także w ten sposób, że zamawiający zwołuje zebranie wszystkich wykonawców, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

Reasumując powyższe rozważania stwierdzić należy, iż bez znajomości wartości przedmiotowego zamówienia, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ustalony termin jest zgodny z przepisami. Zakładając jednak, iż wartość zamówienia nie przekracza kwot wskazanych w przytaczanym rozporządzeniu, ustalenie terminu na odpowiedź na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika