Emerytura wojskowa

Pytanie:

"Kto jest uprawniony do emerytury wojskowej?"

Odpowiedź prawnika: Emerytura wojskowa

Zgodnie z art. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin -w razie śmierci żywiciela.

W ramach zaopatrzenia emerytalnego wyróżnia się świadczenia pieniężne i niepieniężne. Do świadczeń pieniężnych należy emerytura wojskowa, wojskowa renta inwalidzka, wojskowa renta rodzinna, dodatki do emerytury lub renty oraz zasiłek pogrzebowy.

Osobą uprawnioną do emerytury wojskowej jest żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia ze służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim (do tego okresu wlicza się również okres urlopu wychowawczego, nie dłuższy niż 3 lata), z wyjątkiem żołnierza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby wojskowej w Wojsku Polskim i okresów równorzędnych z tą służbą (art. 12 ustawy emerytalnej wojskowej).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika