Informacja o przetargu nieograniczonym

Pytanie:

Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności publicznej stanowiącym własność gminy. Urzędnicy odmówili mi spełnienia mojej prośby uzasadniając, że indywidualne informowanie oferentów o przetargach stanowi naruszenie ustawy prawo zamówień publicznych poprzez ograniczanie uczciwej konkurencji. Stwierdzili, że pełna informacja o przetargach znajduje się na stronach BIP-u i tablicach ogłoszeń. Czy ustawa prawo zamówień publicznych w przypadku przetargów nieograniczonych zabrania - oprócz obligatoryjnie przyjętych form publikowania ogłoszeń - indywidualnego informowania Wykonawców - którzy zwrócili się z wnioskiem - o mających się odbyć konkretnych przetargach? Jeżeli tak, to jak ma się do tego kodeks postępowania administracyjnego? Czy w przypadku kiedy I przetarg nieograniczony nie dojdzie do skutku z powodu braku Oferentów - pomimo wniesionych wniosków o powiadomienie o przetargu - i Zamawiający będzie musiał przeprowadzić II przetarg, można zarzuć urzędnikom bezczynność organu administracyjnego? Czy takie same zasady - czyli zakaz powiadamiania zainteresowanych Oferentów, którzy złożyli pisemne wnioski - odnoszą się do przetargów na zbycie nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami - stanowiących własność komunalną?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Informacja o przetargu nieograniczonym

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza szereg zasad mających na celu zachowanie prawidłowości postępowania, które odnoszą się do wszystkich trybów udzielenia zamówienia znanych ustawie. Jedną z nich jest zasada przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Przedstawiony w ustawie sposób zawiadamiania o przetargu, poprzez zamieszczanie odpowiednich ogłoszeń w BIP ma na celu właśnie realizację powyższej zasady. Zamieszczenie ogłoszenia w BIP, daję gwarancje zachowania zasady równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie, ponieważ wszyscy zainteresowani zostaną w ten sposób poinformowani o przetargu w tym samym czasie i zakresie. Z tego względu organ nie może informować indywidualnie wykonawców w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, gdyż stanowiłoby to naruszenie powoływanej zasady.  

Porady prawne

W przypadku, o którym mowa, czyli w sytuacji gdy I przetarg nieograniczony nie dojdzie do skutku z powodu braku oferentów, pomimo wniesionych wniosków o powiadomienie o przetargu nie można mówić o bezczynności organu. Ponadto o tym czy zostanie przeprowadzony przetarg, a tym samym czy zostanie wszczęta procedura udzielenia zamówienia, decyduje sam zamawiający. Gdy zostanie zamieszczone ogłoszenie o przetargu, a tym samym nastąpi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, odbywać się będzie ono zgodnie z przepisami. Gdy przetarg nie dojdzie do skutku z powodu braku złożonych ofert również nie można mówić o bezczynności organu. 

W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne również nie istnieje możliwość wcześniejszego powiadomienia zainteresowanych, aniżeli poprzez ogłoszenie. Organ ma jedynie obowiązek poinformować osoby, którym na mocy przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. Przykładowo mogą to być osoby, którym przysługuje już roszczenie o zbycie danej nieruchomości. W takim przypadku organ informuje je na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia i o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości. Gdy nie dojdzie do zbycia na tej drodze wówczas organ ogłasza przetarg. Właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo w danej miejscowości przyjęty. Oznacza to, że można zamieścić ogłoszenie np. na tablicy ogłoszeń lub w innym punkcie, w którym zazwyczaj znajdują się tego typu ogłoszenia. Ogłoszenie można również zamieścić w internecie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych jest przejawem zasady jawności i niezbędnym warunkiem prawidłowo przeprowadzonego postępowania. Prawidłowe ogłoszenie umożliwia osiągnięcie właściwych warunków konkurencji i wybór najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie stanowi formalne wszczęcie (...)

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony?Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać (...)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu (...)

Przetarg nieograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg nieograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

  Jak przebiega postępowanie przetargowe? Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału dostawców lub wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i (...)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane są w celu wyboru, z punktu widzenia zamawiającego, najkorzystniejszej oferty. Ustawa przewiduje dwa sposoby oceny ofert. Według pierwszego, najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną, z kolei według drugiego, (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejszy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejszy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Zamawiający jest obowiązany przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w każdym trybie postępowania (z wyjątkiem licytacji elektronicznej oraz zamówienia z wolnej ręki) niezależnie (...)

Uzupełnienie i wyjaśnienie dokumentów a wykluczenie z przetargu - opinia prawna

Uzupełnienie i wyjaśnienie dokumentów a wykluczenie z przetargu - opinia prawna

Stan faktyczny W przetargu na roboty budowlane jednym z wymaganych dokumentów był wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia z podaniem ich kompetencji - pozwolenie na prowadzenie budowy w nieograniczonym zakresie. Po wyborze najatrakcyjniejszej oferty nr 1 firma nr 2 z następną (...)

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Zastosowanie trybu przetargu ograniczonego do udzielania zamówień publicznych może nastąpić tylko wówczas, jeżeli zostaną spełnione pewne dodatkowe okoliczności – przesłanki. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony (...)

Jak nabywać mieszkania od gminy - opinia prawna

Jak nabywać mieszkania od gminy - opinia prawna

Stan faktyczny Od ponad 20 lat zajmujemy wraz z rodziną (dwoje dzieci w wieku 11 i 16 lat) lokal komunalny (właścicielem jest powiat) na zasadzie umowy najmu. Wkrótce tenże lokal będzie mógł być wykupiony i stać się naszą własnością z uwzględnieniem wysokiej ulgi w zakupie. (...)

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych?

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych?

  Kto może ubiegać się o udzielenie zamówienia? W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. Podkreślić wszak należy, iż w szczególności w postępowaniu (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Zamawiający jest obowiązany przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w każdym trybie postępowania (z wyjątkiem aukcji elektronicznej) niezależnie od wartości zamówienia publicznego. W jaki sposób (...)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jak przebiega postępowanie przetargowe? Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. (...)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych

Jak przebiega postępowanie przetargowe?Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej (...)

Przetarg dwustopniowy - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg dwustopniowy - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg dwustopniowy podobnie jak każdy tryb, inny niż przetarg nieograniczony może być stosowany w razie wystąpienia dodatkowych okoliczności – przesłanek. Tryb ten może być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, głównie z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia. Ma to (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Otóż w postępowaniach prowadzonych w trybach przetargowych (a więc w przetargu nieograniczonym, ograniczonym i dwustopniowym), jeżeli wartość przedmiotu zamówienia publicznego, lub w którego finansowaniu udział (...)

Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Jakie są podstawowe uprawnienia dostawców (wykonawców)? Podstawowym uprawnieniem dostawców (wykonawców), jest możliwość wzięcia udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest interesujące dostawcę (wykonawcę) zamówienie publiczne. Do innych (...)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, aukcja elektroniczna, termin związania ofertą

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, aukcja elektroniczna, termin związania ofertą

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane są w celu wyboru, z punktu widzenia zamawiającego, najkorzystniejszej oferty. Ustawa przewiduje dwa sposoby oceny ofert. Według pierwszego, najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną, z kolei według drugiego, (...)

Zamówienia publiczne zmienione

Zamówienia publiczne zmienione

25 maja 2006 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ta radykalnie zmienia system zamówień publicznych w Polsce, którego wartość jest szacowana na około 70 miliardów złotych. Zamówienia publiczne będą łatwiejsze. Prawo zamówień (...)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

Kiedy można zastosować tryb negocjacji z ogłoszeniem?Negocjacje z ogłoszeniem mogą być stosowane, jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania tego trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, najczęściej z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia. (...)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Negocjacje z ogłoszeniem podobnie jak każdy tryb, inny niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony może być stosowany jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, głównie z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu (...)

Koncesje na roboty budowlane (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Koncesje na roboty budowlane (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Co to są koncesje na roboty budowlane? Zgodnie z definicją ustawową koncesje na roboty budowlane to zamówienia publiczne na roboty budowlane, z tą różnicą, że wynagrodzeniem wykonawcy jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą. Zatem koncesje (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jawność umowy o zamówienie publiczne

Jawność umowy o zamówienie publiczne

W ramach przetargu publicznego w trybie nieograniczonym i wyborze naszej oferty została zawarta umowa pomiędzy urzędem miejskim i naszą firmą. Uzyskaliśmy informację, iż jeden z petentów urzędu, (...)

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego i nasza oferta okazała się najkorzystniejsza pod względem cenowym. Jedynym kryterium oceny miała być tylko cena. (...)

Protest w przetargu nieograniczonym

Protest w przetargu nieograniczonym

Czy złożenie oferty w przetargu nieograniczonym zawierającej wszystkie dokumenty, jakie zamawiający wyszczególnił w specyfikacji potwierdzone, względnie podpisane, jak również oświadczenie o (...)

Opłata przy pełnomocnictwie do przetargu

Opłata przy pełnomocnictwie do przetargu

Konsorcjum złożyło ofertę do przetargu publicznego w trybie nieograniczonym, z czym wiązało się przedłożenie pełnomocnictwa do reprezentowania firm wchodzących w skład tego konsorcjum. Czy (...)

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publ

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publ

W przetargu nieograniczonym obsługa techniczna budynków gminnych jednym z kryteriów jest czas realizacji zamówienia od momentu powiadomienia o zaistniałej usterce, czy podanie nierealnego czasu (3 (...)

Kiedy upływa termin na zadawanie pytań w przetargu?

Kiedy upływa termin na zadawanie pytań w przetargu?

Proszę o pomoc w rozwikłaniu kwestii sposobu wyliczenia terminu na zadawanie pytań w przetargu nieograniczonym pow. kwot unijnych na które zamawiający będzie miał obowiązek odpowiedzieć. Zasady (...)

Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu

Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu

Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym. W dniu 16.10.2003 otrzymaliśmy zawiadomienie o wyniku stwierdzające, że za ofertę najkorzystniejszą uznano naszego konkurenta. Tego samego dnia wysłaliśmy (...)

Błędy w SIWZ

Błędy w SIWZ

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w przedmiarze robót pojawił się błąd polegający na złym obmiarze jednej z pozycji przedmiaru (co jak najbardziej wpływa na cenę ofertową). Jeden (...)

Odrzucenie oferty z braków formalnych

Odrzucenie oferty z braków formalnych

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane najkorzystniejsza oferta została odrzucona z powodu tzw. braków formalnych polegających na niedołączeniu dowodu opłaty polisy ubezpieczeniowej w zakresie (...)

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zgodnie z zapisami w ustawie o zamówieniach publicznych przy przetargu nieograniczonym do 30 tys. euro zamawiający nie musi powoływać komisji przetargowej. Więc kto podejmuje decyzję o zwycięzcy (...)

Sprzedaż nieruchomości w rokowaniach

Sprzedaż nieruchomości w rokowaniach

Czy gmina sprzedając nieruchomość w rokowaniach po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, może ustalić inne niż cena kryteria wyboru oferty (podobnie jak w zamówieniach publicznych)? (...)

VAT a usługi remontowe w domach pomocy społecznej

VAT a usługi remontowe w domach pomocy społecznej

Nasza firma wzięła ostatnio udział w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej. W ofercie naszej zastosowaliśmy 22 % podatek (...)

Udostępnienie informacji z KRK w przetargu

Udostępnienie informacji z KRK w przetargu

Po rozstrzygnięciu przetargu w zamówieniach publicznych, każdy ma dostęp do przejrzenia dokumentacji oferty firmy, która wygrała przetarg. Czy każdy kto uczestniczył w przetargu może zażądać (...)

Zgoda na rozporządzenie środkami trwałymi PKP

Zgoda na rozporządzenie środkami trwałymi PKP

Kiedy jest potrzebna zgoda Ministra właściwego do spraw Transportu? Gdy cena wywoławcza w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przekroczy (...)

Informacja publiczna a umowa handlowa

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

FORUM PRAWNE

Czy istnieje umowa "korzystania"? Przetarg na korzystanie.

Czy istnieje umowa "korzystania"? Przetarg na korzystanie. PKP zawierając umowę dotyczącą miejsca postojowego dla busów pasażerskich (przystanek) określiło ją jako umowę "korzystania" (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Brak dostępu do drogi publicznej

Brak dostępu do drogi publicznej Dzień dobry, Zwracam się z takim problemem. Nadleśnictwo ogłosiło przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości leśnej, na podstawie Rozporządzenia (...)

Budowa garażu na cudzym gruncie

Budowa garażu na cudzym gruncie Witam serdecznie, nie wiem czy w dobrym dziale, ale chyba lepszego nie znalazłem. Bardzo proszę o pomoc w jawnym złodziejstwie, jakie PKP Cargo chce dokonać na mojej (...)

rażąco wygórowane kary umowne za zwłokę w opóźnieniu wykonania umowy

rażąco wygórowane kary umowne za zwłokę w opóźnieniu wykonania umowy Firma wygrała przetarg nieograniczony na wykonanie pewnych robót budowlanych. W umowie istniał zapis o karach dla wykonawcy (...)

Czy można oprotestować unieważnienie przetargu?

Czy można oprotestować unieważnienie przetargu? Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony. Z protokołu otwarcia ofert wynikało że nasza firma ma najniższą ofertę. W toku postępowania nie (...)

szukam adwokata w Wołominie

szukam adwokata w Wołominie Szukam rzetelnego reprezentanta w sprawie rodzinnej w Wołominie. Czy ma ktoś dobre doświadczenia z którymś z tamtejszych adwokatów? Pytam,bo kiedyś wybrałem adwokata (...)

Chcę przystąpiś do pzretargu nieruchomości wystawionego przez GS,, Samopomoc Chłopska\" POMOCY!!!

Chcę przystąpiś do pzretargu nieruchomości wystawionego przez GS,, Samopomoc Chłopska\" POMOCY!!! Chcę przystąpić do przetargu nieruchomości(sklepu wraz z ziemią)od GS "Samopomoc chłopska". (...)

Brak dostępu do drogi publicznej

Brak dostępu do drogi publicznej Dzień dobry, Zwracam się z takim problemem. Nadleśnictwo ogłosiło przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości leśnej, na podstawie Rozporządzenia (...)

Budowa garażu na cudzym gruncie

Budowa garażu na cudzym gruncie Witam serdecznie, nie wiem czy w dobrym dziale, ale chyba lepszego nie znalazłem. Bardzo proszę o pomoc w jawnym złodziejstwie, jakie PKP Cargo chce dokonać na mojej (...)

rażąco wygórowane kary umowne za zwłokę w opóźnieniu wykonania umowy

rażąco wygórowane kary umowne za zwłokę w opóźnieniu wykonania umowy Firma wygrała przetarg nieograniczony na wykonanie pewnych robót budowlanych. W umowie istniał zapis o karach dla wykonawcy (...)

Czy można oprotestować unieważnienie przetargu?

Czy można oprotestować unieważnienie przetargu? Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony. Z protokołu otwarcia ofert wynikało że nasza firma ma najniższą ofertę. W toku postępowania nie (...)

szukam adwokata w Wołominie

szukam adwokata w Wołominie Szukam rzetelnego reprezentanta w sprawie rodzinnej w Wołominie. Czy ma ktoś dobre doświadczenia z którymś z tamtejszych adwokatów? Pytam,bo kiedyś wybrałem adwokata (...)

Chcę przystąpiś do pzretargu nieruchomości wystawionego przez GS,, Samopomoc Chłopska\" POMOCY!!!

Chcę przystąpiś do pzretargu nieruchomości wystawionego przez GS,, Samopomoc Chłopska\" POMOCY!!! Chcę przystąpić do przetargu nieruchomości(sklepu wraz z ziemią)od GS "Samopomoc chłopska". (...)

Ogłoszenie

Ogłoszenie Witam wczoraj odp na pewne ogłoszenie towarzyskie ..właściciel numeru odp skąd go mam..odp że z portalu z ogłoszeniami i przeprosiłem jeśli pomyłka. Domyśliłem sie że numer został (...)

Ogłoszenie

Ogłoszenie Witam wczoraj odp na pewne ogłoszenie towarzyskie ..właściciel numeru odp skąd go mam..odp że z portalu z ogłoszeniami i przeprosiłem jeśli pomyłka. Domyśliłem sie że numer został (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Ogłoszenie testamentu

Ogłoszenie testamentu Witam.Prostując moje sprawy własnościowe dowiedziałem się że istnieje testament w którym nie zostałem uwzględniony.Mój ojciec przepisał wszystko swojej córce co skrzętnie (...)

ogłoszenie upadłości

ogłoszenie upadłości Witam W jakich przypadkach można zgłosić upadłość działalności gospodarczej? Ile to może potrwać i co w przypadku gdy firma ma wzięty kredyt?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej Witam Jak zgłosić upadłość konsumencką? Jakie dokumenty są potrzebne? Gdzie się je składa? Witam! mam takie bardzo krótkie pytanie. Kiedy niewypłacalny (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

termin do wniesienia zażalenia.

termin do wniesienia zażalenia. termin do wniesienia zażalenia. Witam.Sytuacja wyglada następująco. 20 lutego odbywa się posiedzenie w sprawie mojego wniosku o odroczenie wykonania kary. Stawiam (...)

Spadek po Babci i Diadku

Spadek po Babci i Diadku Proszę o poradę. Jestem w posiadaniu dwóch testamentów w postaci Aktów Notarialnych swoich dziadków. Zarówno babcia która zmarła w 2005 roku jak i dziadek(zmarł 2011.07.29) (...)

Spadek po dziadkach

Spadek po dziadkach Witam Dziadek miał dwóch synów :) ale w testamencie przepisał 1/2 mieszkania na swojego wnuka ( mojego kuzyna) a druga polowe na swoja małzonke.Dziadek zmarł kilka lat temu a (...)

Właściciele części nieruchomości - obywatelami innego kraju.

Właściciele części nieruchomości - obywatelami innego kraju. Jestem właścicielem części nieruchomości znajdującej się na terenie RP, w związku z czym posiadam odpowiedni wpis do Księgi wieczystej. (...)

Domniemanie zawarcia umowy - PILNE!

Domniemanie zawarcia umowy - PILNE! W gazecie zauważyłem ogłoszenie biura podróży o tym, że oferuje ono wycieczki. Określony był cel podróży, termin i cena (czyli istotne warunki umowy). Kiedy (...)

Porady prawne