Koszty postępowania przed sądem pracy

Pytanie:

Czy poniosę jakieś konsekwencje ekonomiczne bądź prawne gdy przegram sprawę w sądzie pracy? Ponadto jakie koszty trzeba ponieść składając pozew do sądu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty postępowania przed sądem pracy

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego postępowanie w sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy jest wolne od opłat sądowych. Co oznacza, że wniesienie pozwu do Sądu Pracy nie pociąga za sobą obowiązku jego opłacenia. Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku postępowania (np. opinie biegłych), ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Sąd pracy w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji rozstrzyga o tych wydatkach, stosując odpowiednio przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z tym że obciążenie pracownika tymi wydatkami może nastąpić w wypadkach szczególnie uzasadnionych. Jeżeli pracownik nie działa w procesie sam, a tylko korzysta z zastępstwa adwokata lub radcy prawnego, to w razie przegranej Sąd nie zwróci mu kosztów zastępstwa procesowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: