Ochrona prywatności najemcy

Pytanie:

"Najemca proponuje wymianę zamków w celu ochrony prywatności, mam sie zgodzić? Czy musze oddać wszystkie klucze przy wynajmie mieszkania, czy mogę zostawić sobie 1 klucz od własnego mieszkania w przypadkach losowych np. pożaru? "

Odpowiedź prawnika: Ochrona prywatności najemcy

Zgodnie z art. 690 kodeksu cywilnego (dotyczącym najmu lokali) do ochrony praw najemcy do używania lokalu  stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1975 r., sygn. III CRN 224/75 prawo najmu podlega ochronie na podstawie art. 690 kc zarówno wobec osób trzecich, jak i wynajmującego, niezależnie - w tym ostatnim wypadku - od środków ochrony określonych stosunkiem najmu. Przepis art. 690 kc nie daje podstaw do wyłączenia z zakresu tej ochrony wynajmującego. Najemcy przysługuje ochrona wypływająca z odpowiedniego zastosowania środków właściwych dla ochrony prawa własności właściciela rzeczy (art. 222 § 2 kc).

Na podstawie Art. 6d ustawy o ochronie praw lokatorów najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. Jeśli zamek wymieniony ma zostać na produkt wysokiej, lepszej jakości, to tym samym dla dokonania zmiany zamka w drzwiach konieczne jest wyrażenie zgody przez wynajmującego. W innym wypadku strony mogą przy zawieraniu umowy najmu umówić się, że zamek w drzwiach wejściowych zostanie wymieniony, np. z uwagi na wcześniejsze wielokrotne wynajmowanie danego mieszkania.

Wynajmujący, gdy uzgadnia wizytę w wynajmowanym mieszkaniu z, nie narusza prywatności najemcy. Wynajmujący jest obowiązany do oddania najemcy rzeczy do używania i umożliwienia mu normalnego korzystania z rzeczy. Tak, więc wynajmujący jest zobowiązany udostępnić najemcy klucze do mieszkania na czas najmu, ale nie świadczy to jednocześnie o tym, że ma mu udostępnić wszystkie komplety kluczy. Wynajmujący jest jedynie obowiązany do nienaruszania prywatności najemcy, czyli np. nie wchodzeniu do wynajmowanego lokalu bez zgody czy pod nieobecność najemcy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika