Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Pytanie:

Pracownik zatrzymał pieniądze firmowe na poczet przypadającej mu wypłaty i porzucił pracę. Czy są podstawy prawne do domagania się zwrotu pieniędzy od pracownika i odszkodowania za porzucenie pracy bez okresu wypowiedzenia? Zakładamy, że kwota pieniędzy zatrzymanych przez pracownika równa się przypadającej wypłacie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Co do zasady pracownik odpowiada za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Jednakże podstawa, na której pracodawca może oprzeć swoje roszczenie zależy od tego, czy pracownik bezprawnie pobrał określoną kwotę pieniężną, czy też nie rozliczył się z powierzonej mu przez pracodawcę kwoty pieniężnej.

Jeżeli pracownik samowolnie pobrał określoną kwotę pieniędzy, zasadniczo uznać można, iż wyrządził tym działaniem umyślną szkodę pracodawcy. Pracownik odpowiada więc na podstawie art. 122 Kodeksu pracy za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Aby ustalić co może obejmować szkoda pracodawcy należy odwołać się do art. 361 par. 2 Kodeksu cywilnego, który pojęciem naprawienia szkody obejmuje zarówno wyrównanie straty, którą poszkodowany poniósł, jak i korzyści, które mógłby uzyskać.

Jeżeli natomiast pracownik zatrzymał kwotę pieniędzy, którą pracodawca powierzył mu celem rozliczenia, podstawę odpowiedzialności pracownika stanowił będzie art. 124 par. 1 Kodeksu pracy. Odpowiedzialność z tego tytułu omówiona została w artykule znajdującym się na stronach naszego serwisu: Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie oraz umowna odpowiedzialność wspólna pracowników.

Pozostaje kwestia zasadności wystąpienia przez pracodawcę z roszczeniem przeciwko pracownikowi o odszkodowanie. Jeżeli pracodawca rzeczywiście nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia za pracę, pozostaje w zwłoce wobec pracownika. Pracownik może więc dokonać potrącenia swojej wierzytelności z tytułu zaległego wynagrodzenia za pracę z wierzytelnością pracodawcy wobec pracownika z tytułu poniesionej szkody.

Ponadto czyn, którego dopuścił się pracownik wypełniać może znamiona przestępstwa opisanego w art. 284 par. 2 Kodeksu karnego: kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeśli natomiast pracownik przywłaszczył kwotę pieniężną, która nie została mu powierzona przez pracodawcę celem rozliczenia, a samowolnie pobrał tę kwotę, czyn jego wypełniać może znamiona przestępstwa opisanego w art. 278 par. 1 Kodeksu karnego: kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Niestawienie się pracownika do pracy (porzucenie pracy) może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie stanowi samoistnej podstawy do domagania się odszkodowania. Podstawą do domagania się odszkodowania przez pracodawcę może stanowić ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i poniesiona prze pracodawcę z tego tytułu szkoda. Domaganie się odszkodowania następowało będzie na zasadach określonych w Kodeksie pracy (art. 114 i nast. kp). Kwestia odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy została szczegółowo omówiona w artykule znajdującym się na stronach naszego serwisu: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy, zasady ogólne.

Istnieje też pogląd odmienny, wedle którego porzucenie pracy przez pracownika stanowić może w pewnych okolicznościach rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w sposób dorozumiany. Taką czynnością dorozumianą jest porzucenie pracy przez pracownika. Przyjmując więc ten pogląd za słuszny, pracownik porzucając pracę, dokonuje rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli nie było po stronie pracownika podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, w takim przypadku pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o prace bez wypowiedzenia (art. 61[1] kp). Kwestia ta szczegółowo została omówiona w artykule znajdującym się stronach naszego serwisu: Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika można w zasadzie podzielić na ogólne i szczegółowe. Wszystkie wynikają z przepisów prawa pracy kodeksu pracy bądź ustaw szczegółowych.   Jakie podstawowe obowiązki ma pracodawca wobec pracownika? Obowiązek zatrudniania praco (...)

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Co jest podstawą odpowiedzialności majątkowej pracodawcy?Jest to odpowiedzialność wynikająca ze stosunku pracy. Pracodawca obowiązany jest - pośród innych obowiązków - d naruszenie praw pracownika, odpowiedzialność

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca może uchylić się od jego zaspokojenia. KIEDY PRZEDAWNIA SIĘ ROSZCZENIE PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE?   (...)

Zakaz konkurencji w umowach o pracę

Zakaz konkurencji w umowach o pracę

Co to jest pracowniczy zakaz konkurencji? Pracowniczy zakaz konkurencji jest to zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Dotyczy to nie tylko prowadzenia przez pracownika odrębnej działalności gospodarczej, lecz również wykonywania pracy w ramach umowy (...)

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

Pracownik jest zależny od pracodawcy, od warunków pracy jakie mu zaproponuje. Jako słabsza strona stosunku pracy podlega zatem ochronie i przepisy przyznają mu wiele praw, których pracodawca powinien przestrzegać. Jednocześnie prawo przewiduje mechanizmy, które pozwalają na (...)

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zanim pracodawca wprowadzi umowny zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, powinien dokładnie przemyśleć swoją decyzję, wobec którego pracownika wskazany zakaz będzie miał zastosowanie. Częstokroć zdarza się, iż pracodawcy, wprowadzają zakaz konkurencji wobec wszystkich zatrudnianych (...)

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

Członek zarządu spółki handlowej, prócz odpowiedzialności względem spółki (odpowiedzialność cywilnoprawna) oraz zgromadzenia wspólników (procedura odwołania, udzielenie absolutorium), ponosi również odpowiedzialność publicznoprawną: karną i (...)

Odpowiedzialność cywilna dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Odpowiedzialność cywilna dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Na początku tej porady należy przedstawić relację dług – odpowiedzialność i określić jakie są rodzaje odpowiedzialności, aby dalsze wywody były zrozumiałe. Odpowiedzialność osobista i rzeczowa. Odpowiedzialność wiąże się z obowiązkiem pokrycia długu, z przymusową r (...)

Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

Farmaceuta wykonujący swój zawód (który nota bene jest zawodem zaufania publicznego) musi liczyć się z tym, że ponosi dużą odpowiedzialność w ramach wykonywania swoich czynności. Stąd właśnie konieczne stało się uregulowanie kwestii odpowiedzialności zawodowej farmaceuty (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych - stan prawny do 1.1.2007

Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych - stan prawny do 1.1.2007

W każdym państwie prawa, w tym również w Polsce, organy publiczne są odpowiedzialne za wydawane przez siebie decyzje. Jeżeli strona poniesie szkodę związaną z wadliwością decyzji, należy się jej od państwa odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest nierozerwalnie związana (...)

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

Członek zarządu spółki handlowej, prócz odpowiedzialności względem spółki (odpowiedzialność cywilnoprawna) oraz zgromadzenia wspólników (procedura odwołania, udzielenie absolutorium), ponosi również odpowiedzialność publicznoprawną: karną i (...)

Odpowiedzialność cywilna dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Odpowiedzialność cywilna dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Na początku tej porady należy przedstawić relację dług – odpowiedzialność i określić jakie są rodzaje odpowiedzialności, aby dalsze wywody były zrozumiałe. Odpowiedzialność osobista i rzeczowa. Odpowiedzialność wiąże się z obowiązkiem pokrycia długu, z przymusową r (...)

Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

Farmaceuta wykonujący swój zawód (który nota bene jest zawodem zaufania publicznego) musi liczyć się z tym, że ponosi dużą odpowiedzialność w ramach wykonywania swoich czynności. Stąd właśnie konieczne stało się uregulowanie kwestii odpowiedzialności zawodowej farmaceuty (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych - stan prawny do 1.1.2007

Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych - stan prawny do 1.1.2007

W każdym państwie prawa, w tym również w Polsce, organy publiczne są odpowiedzialne za wydawane przez siebie decyzje. Jeżeli strona poniesie szkodę związaną z wadliwością decyzji, należy się jej od państwa odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest nierozerwalnie związana (...)

Odpowiedzialność małżonka i osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika

Odpowiedzialność małżonka i osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika

W pewnych sytuacjach odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatnika mogą  ponosić solidarnie także inne osoby - tzw. osoby trzecie. Zasady odpowiedzialności Solidarna odpowiedzialność oznacza, że organy podatkowe mogą dochodzić należno odpowiedzialność podatkowa, małżonek, (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonków w czasie trwania małżeństwa i po rozwodzie

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonków w czasie trwania małżeństwa i po rozwodzie

  Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe wspómałżonka Zasadą jest, iż podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność ta obejmuje odpowiedzialność, (...)

Odszkodowanie od władzy publicznej, czyli o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych

Odszkodowanie od władzy publicznej, czyli o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych

Z dniem 1 września 2004 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja kodeksu cywilnego. W sposób o wiele bardziej szczegółowy została uregulowana odpowiedzialność za szkodę, jaka została wyrządzona przy wykonywaniu władzy publicznej. Możliwość dochodzenia odszkodowania z tego tytułu gwarantuje (...)

Odpowiedzialność za zwierzęta

Odpowiedzialność za zwierzęta

Posiadanie zwierząt wiąże się z odpowiedzialnością nie tylko za ich stan, ale również za ewentualne szkody, jakie mogą one wyrządzić osobom trzecim. Kiedy należy się liczyć z prawnymi konsekwencjami szkód spowodowanych przez zwierzęta i na jakich zasadach odpowiedzialność (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

Czy w przypadku wyrządzenia szkody przez komornika możemy domagać się za nią odszkodowania? Jeżeli tak to od kogo i na jakich zasadach? Odpowiedzialność organu egzekucyjnego jakim jest komornik została przewidziana w art. 23 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. W ustępie pierwszym przewiduje (...)

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Co jest podstawą odpowiedzialności majątkowej pracodawcy?Jest to odpowiedzialność wynikająca ze stosunku pracy. Pracodawca obowiązany jest - pośród innych obowiązków - d naruszenie praw pracownika, odpowiedzialność

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

  Partner spółki partnerskiej ponosi odpowiedzialność nieograniczoną, osobistą tylko za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem spółka, handlowe, odpowiedzialność, partner, spółka partnerska, osobowa, wolny zawód, solidarnie, subsydiarnie, spółka jawna, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pracownik prowadzący działalność gospodarczą

Pracownik prowadzący działalność gospodarczą

Czy zatrudniony na etacie pracownik, rozpoczynający dodatkowo działalność gospodarczą, musi powiadomić o tym fakcie pracodawcę? Kto jest zobowiązany do płacenia składek ZUS? Kodeks pracy nie (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Prześladowanie w pracy

Prześladowanie w pracy

Kogo ma oskarżać pracownik, jeżeli jest prześladowany w pracy, konkretną osobę, która go prześladuje (kierownika) czy też pracodawcę, to jest dyrektora zakładu? Czy oskarżenie do Sądu wnosi (...)

Działanie pracownika na szkodę firmy

Działanie pracownika na szkodę firmy

Zajmujemy się sprzedażą, pracujące u nas osoby mają dostęp do tajnych i ważnych informacji np. kontrahenci, gdzie i po ile zakupujemy towary, jaka mamy strategię itd. W związku z dostępem pracownika (...)

Uprawnienia pracownika w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia

Uprawnienia pracownika w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, jeśli jego pracodawca nie dopełnił obowiązku wypłaty wynagrodzenia za jego pracę? Naruszenie niniejszego obowiązku łączy się z szeregiem konsekwencji (...)

FORUM PRAWNE

odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wątpliwości

odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wątpliwości Cześć, pracowałem w firmie X najpierw na okresie próbnym 3 mc, a później dostałem umowę na 12 mc, firma zajmuje się (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

zasadniczy obowiązek pracownika wobec pracodawcy

zasadniczy obowiązek pracownika wobec pracodawcy Witam Proszę o pomoc, w pracy wczoraj usłyszałem że łamie zasadniczy obowiązek pracownika wobec pracodawcy i ze dostaje ostrzeżenie. Moze kto smi (...)

Odszkodowanie w wyniku utraty zatrudnienia

Odszkodowanie w wyniku utraty zatrudnienia Witam wszystkich... Pracowałam w slepie jako sprzedawca ... miałam umowę na okres 3 lat. W tym okresie urodziłam dziecko i wykorzystałam urlop macierzyński (...)

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Potrzebuje pomocy. Miałem dwa telefony w Plusie na abonament. Rozwiązałem z nimi umowę 2005r.w styczniu za to że zminili cennik (...)

Porady prawne