Procedura przeniesienia własności

Pytanie:

Jeśli zgodzi się na przeniesienie własności nieruchomości to jakie czekają mnie formalności tzn. urzędy / notariusz (czy muszę zatrudnić adwokata) / opłaty /dokumenty? Jakie czekają mnie formalności, urzędy, opłaty przy przeniesieniu własności?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Procedura przeniesienia własności

6.3.2009

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 158 kc) czynność, której treścią jest przeniesienia własności nieruchomości, musi być dokonana w formie aktu notarialnego. Wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia tzw. taksy notarialnej (opłata na rzecz notariusza). Maksymalne stawki tej taksy określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z 2004 r. Taksę oblicza się od wartości przedmiotu umowy (a zatem nieruchomości). Oczywiście rozporządzenie określa wartości maksymalne, być może uda się Pani znaleźć notariusza, który pobiera niższe opłaty.

Z zawarciem takiej czynności związany jest także obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (pobieranego przez notariusza). W przypadku sprzedaży bądź darowizny nieruchomości wynosi on 2 % od wartości przedmiotu umowy.

Jeśli chodzi o wpis do księgi wieczystej, to wniosek w tej sprawie składa notariusz (ma taki obowiązek). Na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 42 ust. 1 tej ustawy) od wpisu takiego pobiera się opłatę stałą w wysokości 200 zł.

Jeśli chodzi o dokumenty niezbędne dla zawarcia takiej umowy, to zbywca powinien dysponować aktualnym odpisem z księgi wieczystej, który ujawnia go jako właściciela (współwłaściciela) przedmiotowej nieruchomości (w przeciwnym wypadku notariusz powinien odmówić dokonania czynności).

Jeśli chodzi o ustanowienie pełnomocnika (adwokata), to nie jest to nakazane przepisami prawa, jednakże może to Pan/i oczywiście zrobić, jeśli Pan/i zdaniem pomoże on Panu/i w dokonaniu tych wszystkich czynności.

Potrzebujesz porady prawnej?