Pozostałe

Umowy

Księgi wieczyste

Nieruchomości

W banku

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Strona 1 z 3

Ogólnie o rejestrach związanych z zakupem mieszkania

Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi wieczyste prowadzone dla danej nieruchomości. Jest to o tyle ważne, że w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy z kimś, kto mieni się właścicielem mieszkania, a w księdze wieczystej jako taki nie widnieje, to wówczas taki zakup może okazać się bezskuteczny, gdy zjawi się wpisany do księgi właściciel i nakaże opuszczenie jego mieszkania.

Pozostałe rejestry mają charakter pomocniczy, choć równie doniosły. Są to:

  • krajowy rejestr sądowy KRS - jest spisem jawnym i powszechnie dostępnym, jest ujednoliconą formą informacji o podmiotach, które są obowiązane do dokonania wpisu. Domniemywa się, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe, co oznacza, że jeżeli ktoś twierdzi coś innego niż to wynika z tego rejestru - musi to udowodnić. Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisywane są spółki prawa handlowego, spółdzielnie mieszkaniowe (wpis do rejestru sądowego w tych przypadkach jest konstytutywny, tzn. warunkuje istnienie tych podmiotów) oraz inne podmioty, niekoniecznie związane z działalności gospodarczą;

  • rejestr pośredników sprzedaży nieruchomości – taki rejestr prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa. Wyciąg z centralnego rejestru pośredników podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku oraz publikacji w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej ministerstwa według stanu na koniec każdego miesiąca;

  • rejestr notariuszy - Minister Sprawiedliwości prowadzi rejestr kancelarii notarialnych (notariusz nie może działać poza kancelarią) i do 31 stycznia każdego roku ma obowiązek ogłosić w formie obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim wykaz zarejestrowanych kancelarii. Warto więc sięgnąć do aktualnego wykazu przed udaniem się do kancelarii notarialnej. 

Co to są księgi wieczyste

W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej czy też własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej prowadzone są księgi wieczyste, czyli akta, w których wpisywane są wszystkie zdarzenia mające wpływ na ich stan prawny czy wartość. To założenie nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce – nie wszystkie nieruchomości mają swoje księgi wieczyste. Księgę wieczystą dla danej nieruchomości  prowadzi sąd rejonowy właściwy dla miejsca jej położenia, księgi te są jawne, więc idąc do sądu możemy dowiedzieć się wszystkiego o każdej nieruchomości, dla której prowadzi się księgę wieczystą.

Od 2003 roku w sądach wieczystoksięgowych w Polsce wdrażany jest nowy system prowadzenia ksiąg wieczystych – system informatyczny. Założeniem tej reformy jest doprowadzenie do sytuacji, w której każda dotychczasowa księga wieczysta prowadzona w tradycyjny sposób (papierowy) przemigruje do systemu informatycznego. Wprowadzając system informatyczny Minister Sprawiedliwości utworzył Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, która działa w formie ekspozytur przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemach informatycznych i wydaje na wniosek odpisy takich ksiąg. Księgą wieczystą dla danej nieruchomości w przypadku prowadzenia systemu informatycznego jest po prostu wydruk komputerowy zawierający treść odpowiadającą poszczególnym działom i łamom. Taki wydruk stanowi ciąg dalszy starej księgi wieczystej. Elektroniczny rejestr ksiąg wieczystych jest prowadzony po adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Dzięki informacjom uzyskanym z księgi możemy sprawdzić czy właściciel kupowanego mieszkania ma do niego tytuł prawny, możemy również zweryfikować posiadanie przez dewelopera tytułu prawnego do nieruchomości oraz zwrócić uwagę na obciążenia badanej nieruchomości hipotekami

Z czego składa się księga wieczysta? 

Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:

  1. pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,

  2. drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,

  3. trzeci przeznaczony jest na:

  • wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, czyli np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, służebności, zastawów rejestrowych, użytkowania, z wyjątkiem hipotek,

  • wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym,

  • wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: