Przydział mieszkania komunalnego

Pytanie:

"Złożyłem wniosek o przydział mieszkania komunalnego. W załączeniu do wniosku przedstawiłem m.in. moje dochody za trzy ostatnie miesiące - zgodnie z wymogami lokalnej uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy. Pomimo to zostałem wezwany dodatkowo do przedłożenia mojego rocznego rozliczenia PIT z podatku dochodowego za rok ubiegły. Czy gmina ma prawo żądać takich dokumentów, jeżeli nie ma o nich mowy ani w lokalnej uchwale o zasadach wynajmowania ani w ustawie o ochronie praw lokatorów? Czy gmina żądając mojego zeznania podatkowego nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych lub też innych ustaw zastrzeżonych wyłącznie dla organów kontroli skarbowej? "

Odpowiedź prawnika: Przydział mieszkania komunalnego

Uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy podejmowane przez radę gminy są aktami prawa miejscowego (wyrok NSA z dnia20 marca 2002 r., II SA/Wr 177/02). Najczęściej uchwały rady gminy, czy miasta dotyczące zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określają wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu. Nie odnoszą się natomiast do tego, w jaki sposób wysokość dochodu ma być dokumentowana. Jeśli np. zgodnie z uchwałą kryterium jest dochód jedynie za ostatnie trzy miesiące, to brak podstaw do tego, by żądać rozliczenia z ostatni rok. Takie żądanie nie narusza jednak ustawy o ochronie danych osobowych czy innych przepisów, gdyż to osoba starająca się o najem dysponuje danymi (przekazuje je gminie). W różnych przypadkach podatnik może być obowiązany do przedstawienia swojego rozliczenia rocznego, nawet np. wtedy, gdy kontrahent uzależnia zawarcia umowy od dostarczenia tych informacji. Warto też w tym miejscu przytoczyć wyrok NSA z dnia17 grudnia 2004 r., OSK 883/2004, zgodnie z którym zasady wynajmowania lokali winny być tak skonstruowane, by ci spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe (jak warunki zamieszkiwania i wysokość dochodu), od których zależy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu, z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym względzie w uchwale kryteria.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika