Samochód poleasingowy

Pytanie:

"W grudniu 2006 zakończyłem umowę leasingu operacyjnego. Samochód został wykupiony na moją firmę, której jestem jedynym właścicielem - firma jednoosobowa. Zgodnie z umową leasingową, samochód został wykupiony za kwotę 268,40 zł. Po wykupieniu został przerejestrowany na mnie, tj. osobę fizyczną. Samochód jest użytkowany prywatnie, nie jest ewidencjonowany oraz rozliczany w firmie. W styczniu chcę go przekazać synowi w formie darowizny. Syn nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT, jest zatrudniony w zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreslony. Jakie skutki prawne i podatkowe pociąga za sobą takie postepowanie? Co z VAT i podatkiem dochodowym darczyńcy? Kiedy syn będzie mógł sprzedać samochód nie płacąc podatku dochodowego?"

Odpowiedź prawnika: Samochód poleasingowy

Po wycofaniu z ewidencji wyposażenia / środków trwałych firmy samochodu może Pan nim rozporządzać, np. w formie umowy darowizny dla syna. Świadczenie na rzecz obdarowanego (Pana syna) może bowiem w szczególności polegać na przeniesieniu określonych praw (np. własności samochodu) z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego.

Nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadzono doń nowe zwolnienie dla najbliższych. Nowelizacja przewiduje m.in. od 1 stycznia 2007 r. nowe zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z dodanym art. 4a, zwalnia się od podatku w całości nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo ojczyma i macochę, pod warunkiem jednak, że spełnią łącznie dwa warunki:

  1. zgłoszą to nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku dziedziczenia, zapisu lub dalszego zapisu w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz 
  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9 637 zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Więcej na temat nowego zwolnienia można przeczytać w artykule: Zmiany w podatku od spadków i darowizn na 2007 rok oraz zwolnienia dla bliskich

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Zatem nie trezeba z tego tytułu płacić podatku dochodowego. 

Przekazanie synowi tytułem darowizny samochodu wycofanego wcześniej z firmy nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT-em. Jednakże samo wycofanie z firmy może podlegać VAT (zob. art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług), jeśli podatnikowi przysługiwało doń prawo obniżenia podatku.

Sprzedaż samochodu przez syna będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od tego, kiedy nastąpi.

Polecamy również:

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika