Terminy doręczeń przez pocztę

Pytanie:

Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. I awizo było 4 I 2011 r., drugie 11 I 2011 r., zwrot 19 I 2011 r. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, że II awizo może być dokonane najwcześniej w dniu następnym po 7-dniowym okresie leżenia na poczcie, nie licząc dnia I awizowania (data zwrotu też by się wtedy przesunęła o 1 dzień - na 20 I 2011). Czy pełnomocnik dłużnika ma rację i podważy takim zarzutem prawidłowość doręczenia? Jest to dla mnie ważne, ponieważ brak doręczenia oznaczałby nie prawomocność nakazu zapłaty.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Terminy doręczeń przez pocztę

Kwestia doręczeń pism sądowych jest uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 139 § 1 k.p.c. w razie niemożności doręczenia przesyłki, pismo przesłane za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. 

Porady prawne

Szczegółową regulację tzw. doręczenia przez awizo zawiera § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z tym przepisem przesyłkę należy odebrać w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia. Oznacza to, iż jeżeli pierwsze awizo zostało sporządzone 4.01.2011 r., to pismo powinno zostać odebrane do dnia 11.01.2011 r. Jeżeli nie podjęto przesyłki w tym terminie, to istotnie najwcześniej w dniu 12.01.2011 r. może zostać sporządzone powtórne zawiadomienie. Tym samym termin do odebrania pisma będzie upływał w dniu 19.01.2011 r. Zatem zwrot przesyłki powinien nastąpić najwcześniej 20.01.2011 r.

W związku z powyższym należy uznać, iż doręczenie zostało dokonane z naruszeniem przepisów prawa. Tym samym jest ono bezskuteczne.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne