Wykup lokalu wynajmowanego w spółdzielni mieszkaniowej

Pytanie:

Kilka lat temu mój dziadek wybudował przy kamienicy pracownie, której obecnie jestem najemcą i wykorzystuje jako pracownie malarską. Czy jako najemca lokalu, który obecnie jest własnością spółdzielni mogę starać się o jego wykup ?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykup lokalu wynajmowanego w spółdzielni mieszkaniowej

Sytuację ta precyzuje art 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z treścią tego przepisu „na pisemne  żądanie  najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału  w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu". Wskazać należy, że przepis ten odnosi się jedynie do najemcy, nie odnosi się przykładowo do dzierżawcy danego lokalu. Analizując brzmienie przepisu art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych należy stwierdzić, że spółdzielnia ma obowiązek przenieść własność lokalu użytkowego, o ile w pełni poniosło się koszty budowy takiego lokalu lub ponieśli je poprzednicy prawni.Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2005r., sygn. ACa 997/2005, LexPolonica  nr 400444:  „art. 39 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który stanowi,  że na pisemne  żądanie najemcy lokalu użytkowego‚ w tym garażu‚ który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni‚ spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę  o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po uprzednim przyjęciu
najemcy w poczet członków". 

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne