Wypadek komunikacyjny przedawnienie

Pytanie:

W ubiegłym roku tzn. 10.09.2006 r. zostałem potrącony przez samochód na chodniku. Auto przejechało mi po nodze. Byłem na zwolnieniu chorobowym 9 miesięcy i byłem pijany (2 promile alkoholu). Kierowca przyznał się do nieumyślnego popełnienia przestępstwa drogowego i pod takim zarzutem pozostaje. Prokuratura zawiesiła dochodzenie, po skończonej chorobie odwiesiła i akta przesłała z powrotem na policję, ale mija już rok czasu od chwili zdarzenia i nic się nie dzieje. Jaki jest czas w moim przypadku przedawnienia sprawy karnej w stosunku co do kierowcy? Czy na podstawie protokołu zeznania kierowcy mogę się udać do jego ubezpieczyciela celem wynegocjonowania odszkodowania? Jaki czas upływa w stosunku do wystąpienia przeze mnie z wnioskiem o odszkodowanie do sądu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypadek komunikacyjny przedawnienie

Zagadnienie przedawnienia regulują przepisy art. 101 i nast. kodeksu karnego. Kodeks rozróżnia przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary.

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

  1. 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
  2. 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
  3. 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
  4. 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  5. 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

Jeśli w okresach przewidzianych powyżej wszczęto postępowanie przeciwko osobie (a więc np. przedstawiono sprawcy zarzuty) wówczas karalność przestępstwa określonego w pkt. 1-4 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Dysponując przedstawionymi w pytaniu danymi nie możemy stwierdzić w jakim terminie konkretnie przedawni się. Nie wiadomo jak zakwalifikowano opisany czyn. Jeśli przyjmiemy, że kierowcy postawiono zarzut popełnienia przestępstwa opisanego w art. 177 § 1 kk (przestępstwo spowodowania wypadku) to karalność tego konkretnego przestępstwa ustanie po 5 latach (jest to bowiem występek zagrożony kara do 3 lat pozbawienia wolności). W związku z faktem przyznania się do popełnienia przestępstwa, zakładamy, że sprawcy mogły zostać przedstawione zarzuty. W tej sytuacji karalność ścigania ustanie jeśli upłynie dodatkowo 5 lat (a więc 10 września 2016 r.). Przypominamy jednak, że przedstawione wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy.

O tym co może być podstawą do wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela powinna decydować umowa ubezpieczenia. Najlepiej zwrócić się więc do konkretnego ubezpieczyciela – nie jest wykluczone, że zechce pokryć wyrządzona szkodę jeszcze przed wydaniem wyroku skazującego. Trzeba jednak pamiętać, że odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  1. w przypadku szkód na osobie - 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  2. w przypadku szkód w mieniu - 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

- ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. Jeśli ustalona w umowie suma gwarancyjna jest niewystarczająca na pokrycie szkód wówczas można domagać się odszkodowania uzupełniającego.

Przypominamy, że z żądaniem odszkodowawczym może Pan wystąpić zarówno w trakcie procesu karnego jak i przed sądem cywilnym. Nowela kodeksu cywilnego z dnia 16 lutego 2007 r. reguluje przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w następujący sposób: roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę). Jeżeli jednak szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442 [1] kc).

Potrzebujesz porady prawnej?

A jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

A jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

  Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania? Prawo do uzyskania odszkodowania powstaje w momencie spełnienia się ryzyka ubezpieczeniowego. Wysokość, czy też rodzaj świadczenia zależy od rodzaju ubezpieczenia i wysokości sumy w nim wskazanej. Wszystkie te wielkości są przewidziane (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

 Stan faktyczny  Osoba fizyczna zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność ta polegać będzie na oferowaniu klientom korzystanie z systemu komputerowego służącego do szybkiego przesyłania wiadomości e-mail i sms. System składa się z dwóch elementów: (...)

Powódź usprawiedliwi nieobecność w pracy

Powódź usprawiedliwi nieobecność w pracy

Zamknięte żłobki i szkoły. Nieprzejezdne drogi i utrudnienia w komunikacji. Jeżeli nie możemy dotrzeć do pracy z powodu powodzi, to szef powinien uznać to za usprawiedliwioną przyczynę nieobecności. Nieobecność w pracy możemy usprawiedliwić, jeżeli została ona spowodowana np. przez czynniki, (...)

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC - typowa procedura

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC - typowa procedura

Czego nie powinieneś zaniedbać, jeśli chcesz, by zakład ubezpieczeń pokrył szkody spowodowane przez Ciebie? Żeby zakład ubezpieczeń był zobowiązany wobec poszkodowanego do zapłaty odszkodowania, konieczne jest przeprowadzenie pewnych czynności, które noszą nazwę likwidacji szkody. Likwidację (...)

Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeń - opinia prawna

Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeń - opinia prawna

Stan faktyczny  W maju 2003 r. miałem wypadek komunikacyjny (po wyjściu z pracy), w którym kierowca samochodu dostawczego (służbowego) wjechał na mój pas (zasnął) i doszło do czołowego zderzenia. Wina została jednoznacznie potwierdzona przez policję, a następnie prokuratora, z którego (...)

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Do upływu terminu przedawnienia roszczenia mogą być skutecznie dochodzone. (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają (...)

Nowe zasady przyznawania punktów karnych od 2013 roku

Nowe zasady przyznawania punktów karnych od 2013 roku

Jeśli dostaniesz punkty przed zmianami ... Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym (kodeks drogowy), jakie wchodzą w życie w 2013 roku obejmą także zasady przyznawania punktów karnych. Aktualnie po roku od ukarania mandatem punkty są usuwane, chyba że kierowca zbierze ich więcej niż 24. (...)

Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

  Jakie umowy o dzieło są uregulowane w sposób szczególny? Do części umów o dzieło, wyróżnionych zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej, znajdą zastosowanie modyfikacje wynikające z odpowiedniego stosowania przepisów o sprzedaży (...)

Stop piratom drogowym - większe kary za przestępstwa w ruchu drogowym

Stop piratom drogowym - większe kary za przestępstwa w ruchu drogowym

Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zwiększa kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń. Zmiany do Kodeksu karnego mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Nowelizacja zaostrzy kary dla kierowców (...)

Surowe kary dla piratów drogowych

Surowe kary dla piratów drogowych

Czego dotyczy nowelizacja? Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest zaostrzenie kar dla piratów drogowych, którzy będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powodują najgroźniejsze wypadki komunikacyjne ‒ ze (...)

Surowszy Kodeks karny?

Surowszy Kodeks karny?

Reforma Kodeksu karnego – bezpieczeństwo dla Polaków Dobre prawo dające poczucie sprawiedliwości nie może pobłażać sprawcom najcięższych zbrodni. Kary muszą być adekwatne do winy. Muszą skutecznie odstraszać przestępców, a nie utwierdzać ich w poczuciu bezkarności. (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie (...)

Przełomowa reforma Kodeksu karnego

Przełomowa reforma Kodeksu karnego

Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP - "To zasadnicza zmiana polityki karnej wobec najgroźniejszych przestępców. I dobra wiadomość dla zwykłych, uczciwych ludzi, którzy mogą czuć się bezpieczniej. Przepisy wymierzone są w najgroźniejszych bandytów – morderców, (...)

Zgłoszenie wypadku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie

Zgłoszenie wypadku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie

SN o przedawnieniu roszczeń Sąd Najwyższy w dniu 6 października br. rozstrzygnął ważną dla osób poszkodowanych sprawę dotyczącą terminów przedawnienia roszczeń o odszkodowanie (sygn. akt V CSK 685/16). W sprawie przeciwko firmie ubezpieczeniowej o zasądzenie zadośćuczynienia (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców (...)

Przedawnienie roszczenia poręczyciela

Przedawnienie roszczenia poręczyciela

Zgodnie z kodeksem cywilnym, poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Poręczyciel, który wykona swe zobowiązanie, na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Brak decyzji o stopniu uszczerbku na zdrowiu

Brak decyzji o stopniu uszczerbku na zdrowiu

W 2001 roku córka miała wypadek komunikacyjny w drodze z pracy do domu. ZUS w pierwszej decyzji odmówił wypłaty odszkodowania jednorazowego przyjmując wyłączną winę córki. Po odwołaniu się (...)

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

W 2002 roku miał miejsce wypadek w miejscu pracy. Właściciel sklepu wszedł na wysoką drabinę i z niej spadł, łamiąc sobie nogę. W tym samym dniu w szpitalu zastosowano leczenie operacyjne: gwóźdź (...)

Lekkie uszkodzenie ciała w wypadku komunikacyjnym

Lekkie uszkodzenie ciała w wypadku komunikacyjnym

Kierowca taksówki podczas pracy nie zachował ostrożności, wyjechał z drogi podporządkowanej i spowodował wypadek samochodowy. Wskutek wypadku obrażeń doznała pasażerka taksówki. Jak kształtuje (...)

Obrona sprawcy przestępstwa wypadku

Obrona sprawcy przestępstwa wypadku

Spowodowałam wypadek. Samochód, który jechał przede mną, wpadł w poślizg i nie skręcił w prawo, tarasując mi drogę. Żeby uniknąć zderzenia (było bardzo slisko i nie mogłam zahamować) próbowałam (...)

Odszkodowanie dla pasażera pojazdu samochodowego

Odszkodowanie dla pasażera pojazdu samochodowego

Jakiś czas temu byłam uczestnikiem wypadku samochodowego z winy mojego taty. Mój tato prowadził samochód będący moją własnością a ja byłam pasażerem. Czy należy mi się odszkodowanie z OC (...)

Dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

Dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

46 dni temu miała miejsce szkoda komunikacyjna, jako poszkodowany zgłosiłem to 45 dni temu, wtedy też miało miejsce szacowanie szkody, sprawca też nie uchylał się od odpowiedzialnosci i złożył (...)

Egzekucja nawiązki z wyroku sądu karnego

Egzekucja nawiązki z wyroku sądu karnego

Miałam wypadek komunikacyjny. Sprawca dostał wyrok w zawieszeniu i zasądzono mu grzywnę na rzecz schroniska i nawiązkę dla mnie. Do kiedy ma ją wypłacić? Jeśli się ociąga, jak powinnam postąpić? (...)

Przedawnienie roszczenia za wypadek

Przedawnienie roszczenia za wypadek

W październiku 2004 r. miał miejsce wypadek drogowy. W wyniku postępowania karnego sąd okręgowy w postępowaniu apelacyjnym, wyrokiem z listopada 2006 r. skazał jednego z uczestników wypadku za (...)

Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Jak ukształtowane jest postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku? Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych: Art. 16. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia (...)

Roszczenia wobec zakładu ubezpieczeń

Roszczenia wobec zakładu ubezpieczeń

Uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której byłem poszkodowany. W wyniku kolizji uległy uszkodzeniu drzwi tylne samochodu, reflektor i zderzak (m.in. przedziurawienie). Samochód jest 2-letni, na gwarancji. (...)

Prawo wglądu do akt szkodowych

Prawo wglądu do akt szkodowych

Miałem szkody komunikacyjne w 3 pojazdach ubezpieczonych u tego samego ubezpieczyciela, ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowań od prawie roku, ponadto akta w tych sprawach zostały skierowane (...)

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Urząd skarbowy wszczął kontrolę podatkową za jeden miesiąc roku 2006. Inicjatywą pochodziła od mojego kontrahenta, który przegrał proces o zapłatę. Interesy z kontrahentem prowadziłem jednak (...)

Termin ważności oświadczenia sprawcy wypadku

Termin ważności oświadczenia sprawcy wypadku

W lutym 2007 r. doszło do stłuczki. Sprawca podpisał mi oświadczenie oraz przekazał kopie polis OC samochodu i przyczepy. Jednak zaraz po tym zdarzeniu wyjechałem z kraju i kilka dni temu wróciłem. (...)

Składki ZUS-przerwanie i zawieszenie przedawnienia

Składki ZUS-przerwanie i zawieszenie przedawnienia

Mąż jako emeryt prowadził akwizycję - firma jednoosobowa. Miał wypadek w którym zniszczono mu auto. Odszkodowanie nie pozwoliło na zakup nowego, dlatego zlikwidował firmę. W wypadku zniszczyło (...)

Wypadek w wojsku a zadośćuczynienie

Wypadek w wojsku a zadośćuczynienie

Mój mąż został powołany do służby wojskowej. Transport do koszar został zorganizowany przez Wojsko Polskie. Podczas transportu miał miejsce wypadek drogowy, w którym zginął mój mąż. Czy (...)

FORUM PRAWNE

zadlużone mieszkanie ojca

zadlużone mieszkanie ojca Witam. Pisze w takiej sprawie iz, w 2008 roku wymeldowalam sie od ojca. W styczniu 2014 roku dopiero przyszło mi pismo od komornika, jestem obciążona spłatą długu , gdyż (...)

Odszkodowania - pomoc

Odszkodowania - pomoc Jeśli masz pytania dotyczące odszkodowań za szkody - napisz - pomożemy bezpłatnie mkolary@wp.pl Miałeś wypadek? Odniosłeś obrażenia? Ktoś zginął? Należy Ci się (...)

czy mogę zostać rodziną zastępczą ?

czy mogę zostać rodziną zastępczą ? Mam 21 lat, mieszkam z rodzicami, którym odebrano mojego siostrzeńca za nadużywanie alkoholu. Moja siostra zmarła a ojciec dziecka ma ograniczone prawa rodzicielskie. (...)

materiały na prawo SPRZEDAM

materiały na prawo SPRZEDAM Witam Mam dużo materiałów na prawo na sprzedaż. Chętnych proszę o kontakt aannaa55@op.pl Jeśli miałeś wypadek na terenie całej Polski czy zagranicą-zadzwoń pomogę (...)

www.kancelaria-antywindykacyjna.pl

www.kancelaria-antywindykacyjna.pl Zakres Usług Antywindykacyjnych: Antywindykacja 1. Program ochrony dłużnika -pełen zakres usług, oferowany w jednym pakiecie tj: konsultacje prawne, finansowe, (...)

WYPADEK KOMUNIKACYJNY- Awaria sygnalizacji świetlnej.

WYPADEK KOMUNIKACYJNY- Awaria sygnalizacji świetlnej. Do wypadku drogowego doszło jak wynika z dochodzenia policji z winy awarii sygnalizacji świetlnej. Jednakże ubezpieczyciel ZDiT, Towarzystwo InterRisk (...)

Wyrok z wojska a praca w policji

Wyrok z wojska a praca w policji W 2007r w wojsku dostałem wyrok pół roku na dwa lata w zawieszeniu za niewykonanie rozkazu.I nie wiem czy mogę normalnie starać się o służbę w policji,i nie wiem (...)

Kolizja z jadącym rowerzystom na przejściu dla pieszych

Kolizja z jadącym rowerzystom na przejściu dla pieszych Sytuacja : po przejściu dla pieszych (bez ścieżki rowerowej), na zielonym świetle (dla pieszych) jedzie rowerzysta. Zostaje potrącony przez (...)

Odpowiedzialność za dziecko

Odpowiedzialność za dziecko Witam, w skrócie..mojego byłego partnera dziecko miało wypadek komunikacyjny którego następstwem była jego śmierć. Dziecko podróżowało z jego nową partnerką (...)

Smierc ubezpieczonego, jaka wysokosc odszkodowania?

Smierc ubezpieczonego, jaka wysokosc odszkodowania? Witam. Osoba z mojej rodziny miala wypadek komunikacyjny. W wyniku wypadku poszkodowany zostal zakwalifikowany do operacji. Problemy zdrowotne (rozwarstwienie (...)

Zadłużenie

Zadłużenie Witam, mam taki problem iż ok 3-4 lata temu spowodowałem wypadek komunikacyjny i wg policji "uciekłem z miejsca zdarzenia" ale już nie ma co opisywać, chodzi o to, że po ok roku dostałem (...)

Porady prawne