Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Spełecznych pracownków

Pytanie:

"Kto podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i kto przekazuje związane z tym informacje do ZUS?"

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Spełecznych pracownków

Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu

do ubezpieczeń społecznych (art. 36 ust. 1 s.u.s. ). Następnie, jak wskazuje art. 36 ust. 3 s.u.s.,

obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność

oraz osób z nimi współpracujących, należy do tych osób.

Płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne, po upływie każdego miesiąca

kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. Jeżeli obowiązek ubezpieczeń

społecznych wygasł w ciągu miesiąca kalendarzowego, płatnik składek przekazuje do Zakładu

raport za okres ubezpieczenia w danym miesiącu, w terminie i na zasadach określonych w art. 47

ust. 1 i 2 s.u.s. W takim przypadku, płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację

rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc nie później niż:

a) do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,

b) do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i

gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z 30

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),

c) do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.

Jak stanowi art. 86 ust. 1, kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń

społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika