Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Pytanie:

Przedmiotem mojego zapytania jest zmiana przeznaczenia gruntu, z rolnego na budowlane. Posiadam kilka działek rolnych w gminie, w której nie podjęto jeszcze prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego dokumentem wiążącym w zakresie zagospodarowania jest gminne studium zagospodarowania przestrzennego. W powyższym studium działki zostały przeznaczone do produkcji rolnej. Są to grunty o powierzchni 1-2 ha, ziemie IV-V klasy, z dostępem do drogi gminnej. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że w najbliższym czasie zostaną podjęte prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Słyszałem, że jest to szansa na dokonanie pożądanej przeze mnie zmiany przeznaczenia moich gruntów. W podobnej sytuacji znajduje się część moich sąsiadów, którzy gotowi są wesprzeć prezentowane tu postulaty. 1.Jakich środków prawnych należy użyć, aby rada gminy wydała odpowiednią uchwałę, w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającą moje postulaty. Czy ewentualna zmiana, będzie automatycznie utrzymana w nowo powstałym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? 2.Czy istnieje możliwość żądania od urzędu gminy powiadomienia mnie na piśmie o rozpoczęciu prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? 3.Kiedy gmina może nałożyć na mnie obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości moich gruntów? Czy można w jakiś sposób uniknąć tego obciążenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

1.

Jeśli gmina przystąpi do sporządzaniu planu, należy wykorzystać możliwości przewidziane w ramach tej procedury. Z opisu sytuacji nie wynika, kiedy powstało studium zagospodarowania i czy gmina będzie sporządzać nowe studium. Na potrzeby niniejszej odpowiedzi założymy, że studium będzie sporządzane od nowy, by przedstawić również procedurę dotyczącą tego etapu postępowania (choć można podkreślić, że obie procedury - odnośnie studium i planu - są podobne).

Przede wszystkim po ogłoszeniu studium (odpowiednio po ogłoszeniu planu miejscowego) należy zgłosić wnioski o przekształcenie nieruchomości rolnych na budowlane. Przepisy nie przewidują dla tych wniosków szczególnej formy, należy jednak pamiętać o skierowaniu go do właściwego organu, określeniu żądania, uzasadnieniu go i podpisaniu wniosku. W uzasadnieniu przede wszystkim należałoby się powołać na fakt, iż brak w danej gminie odpowiedniej liczby terenów pod zabudowę - biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, rozwój gminy itp. Można też od razu zastanowić się nad potrzebą określenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo - usługową (chodzi tu przede wszystkim o drobną działalność gospodarczą na ogół w postaci sklepu na parterze domu mieszkalnego).

Porady prawne

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Orzeczenia dawne [1]Z tym, że studium nie jest aktem prawa miejscowego. Jeśli jednak organ uwzględni wniosek na etapie studium, to w takim kształcie sporządzi projekt planu.

 

 

 

 

 

Podobnie wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

W późniejszy etapie (dotyczy to zarówno studium, jak i planu) następuje ogłoszenie w  w/w opisany sposób o  wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. W tym ogłoszeniu wyznacza się termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. Praktyczne wyjaśnienia [1]Wójt rozpatruje uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania i przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Należy podkreślić, że organ nie ma obowiązku uwzględnienia wniosków ani uwag.

 

 

2.

Niestety żaden przepis nie przewiduje możliwości żądania od urzędu gminy powiadomienia na piśmie o rozpoczęciu prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powiadomienie następuję w sposób opisany w punkcie pierwszym.

3.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 w/w ustawy, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak wybudować dom na działce rolnej?

Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogim. Problem może się zacząć już w momencie zakupu działki. Aby uniknąć przykrej niespodzianki warto jeszcze przed zakupem sprawdzić przeznaczenie naszej wymarzonej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w gminie, na terenie której położona (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych (...)

Odległość ściany od granicy działki...

Odległość ściany od granicy działki...

W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, konieczne jest spełnienie warunków określonych w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie stanu formalno-prawnego działki oraz perspektyw związanych z planowanym zagospodarowaniem (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt to coś więcej – zawiera cały pakiet działań, które ułatwią zatrzymywanie (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt własności nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Katastrofa budowlana

Katastrofa budowlana

Katastrofa w znaczeniu potocznym języka polskiego to wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć, które spowodowało straty materialne. Prawo w kilku swoich gałęziach posługuje się tym pojęciem, nadając mu indywidualny sens. Tak też jest w przypadku prawa budowlanego. Nam katastrofa budowlana z reguły kojarzy się z niezamierzonym  (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

  Co to jest samowola budowlana? Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. Istnieje również pewna (wymieniona w ustawie prawo budowlane) grupa obiektów budowlanych, na które nie trzeba uzyskiwać (...)

Ulga budowlana

Ulga budowlana

Ulga budowlana na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, m.in. na budowę domu, zakup nowego lokalu mieszkalnego, została zlikwidowana z końcem 2001 r. Niemniej jednak osoby, które rozpoczęły inwestycję przed 1 stycznia 2002 r. mogły nadal z niej korzystać na zasadzie praw nabytych. Oznacza to, że podatnicy mogą odliczyć od podatku (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) transakcji realizowanych w ramach umów o (...)

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się jednak przepisy dotychczasowe. Wykształcenie, (...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – o co chodzi?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – o co chodzi?

Nieodłącznym elementem związanym z zamiarem zakupu nieruchomości jest analiza jej stanu prawnego. W szczególności istotne jest ustalenie czy obszar nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w związku z tym z jakimi ograniczeniami w zagospodarowaniu działki musi się liczyć potencjalny inwestor.  Plan miejscowy – co to jest? Miejscowy (...)

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: ustawa). Procedurę tę stosuje się, zgodnie z art. 27 wskazanej ustawy, także do zmiany planu miejscowego. Zmiana planu miejscowego polega zatem na przeprowadzeniu procedury zmierzającej do uchwalenia nowego planu, (...)

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Jakie przepisy budowlane się zmienią? Z dniem 6 grudnia 2008 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Zmiany będą oddziaływać na obywateli ubiegających się o legalizację samowoli budowlanej, przez zrównanie ich sytuacji prawnej, bez względu na fakt obowiązywania na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czemu potrzebne były (...)

Znowelizowane prawo geodezyjne i kartograficzne

Znowelizowane prawo geodezyjne i kartograficzne

Ułatwiony dostęp do danych planistycznych przy pomocy internetu, przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz upowszechnienie zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych – to efekty zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które już uchwalił Sejm. ##baner## Czemu mają służyć zmiany prawa geodezyjnego i kartograficznego? Przyspieszenie (...)

Zalegalizujesz samowolę także bez planu miejscowego

Zalegalizujesz samowolę także bez planu miejscowego

Dzisiaj Sejm uchwalił nowelizację prawa budowanego. (...)Nowelizacja jest wypełnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2007 r. Stwierdził on, że przepis zamykający drogę do zalegalizowania samowoli budowlanej na terenie pozbawionym planu jest częściowo niezgodny z konstytucją (art. 48 ust. 2 pkt 1b prawa budowlanego).   Rzeczpospolita 9.10.2008 r. plan miejscowy, (...)

Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe (PPU) od 1993 roku posiadało dwie działki na prawach wieczystego użytkowania. Uchwałą z dnia listopada 2001 roku radni na wniosek PPH dokonali zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z funkcji usług podstawowych na funkcję mieszkalną, usługową, handlową, administracyjną. Jedna z działek została sprzedana w lipcu 2002 roku, a więc przed upływem (...)

Po zmianie przeznaczenia gruntu opłata dla gminy - renta planistyczna

Po zmianie przeznaczenia gruntu opłata dla gminy - renta planistyczna

Jeśli po zmianie przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego wzrośnie jego wartość, to gdy jest sprzedawany przed upływem pięciu lat od zmiany, gminie wolno żądać od właściciela nawet 30 proc. wzrostu wartości. Jest to tzw. renta planistyczna. Właściciel musi podzielić się z gminą przyrostem wartości gruntu, wnosząc jednorazową opłatę. Są kontrowersje wokół (...)

Renta planistyczna

Renta planistyczna

Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego często pociąga za sobą wzrost jego wartości. W razie sprzedaży gruntu gmina może żądać od właściciela specjalnej opłaty, ale tylko przed upływem 5 lat od zmiany planu. Dla uniknięcia tego obciążenia wystarczy więc odczekać.Wartość nieruchomości rośnie zwłaszcza w sytuacji, gdy grunt rolny zostaje (...)

Czym jest podatek?

Czym jest podatek?

Podatek jest nieodpłatnym (i nieekwiwalentnym) i bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym o charakterze ogólnym (czyli powszechnym), które jest nakładane jednostronnie przez państwo lub inny związek publicznoprawny i przymusowo pobierane od osób fizycznych i prawnych.  Podobna definicja legalna podatku zawarta jest w Ordynacji podatkowej - w art. 6, zgodnie z którym (...)

Zmiana przepisów dotyczących renty planistycznej

Zmiana przepisów dotyczących renty planistycznej

W Ministerstwie Infrastruktury przygotowana jest nowelizacja prawa budowlanego, która ma ułatwić życie rolnikom. Zmienia ona zasady opłacania tzw. renty planistycznej uiszczanej od wzrostu wartości nieruchomości z powodu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(...)Podkreślają oni, że art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 (...)

Prawo nie może stwarzać stanu niepewności

Prawo nie może stwarzać stanu niepewności

2 kwietnia 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone skargi konstytucyjne Bożeny K.-U. i Henryka U. oraz Krystyny D. dotyczące opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości będącej wynikiem jej podziału. Na wniosek skarżących prezydenci miast zatwierdzili projekty podziału ich działek. W chwili, kiedy skarżący podejmowali decyzje o podziale działek, a także w momencie, (...)

Opłata adiacencka

Opłata adiacencka

W dwóch identycznych sprawach o opłatę adiacencką od sąsiednich działek Naczelny Sąd Administracyjny wydał całkowicie odmienne wyroki. Lokalne władze, do których należy ustalanie tych opłat, mogą więc mieć nie lada problem. A przy tym od 22 października 2007 r. zmieniły się przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Od 22 października 2007 r. zaczął obowiązywać (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed wejściem zmian w życie.   W jakich dziedzinach nie będzie się stosowało przepisów (...)

Opłata adiencka dla gminy

Opłata adiencka dla gminy

Gminie należy się 50 procent przyrostu wartości gruntu będącego skutkiem scalenia, podziału i wydzielenia nowych nieruchomości. Nowością, która przyniosła ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 173, poz. 1218), jest możliwość uiszczenia opłaty za wzrost wartości gruntu w formie przeniesienia (...)

Jak gminy będą ustalać opłatę adiacencką?

Jak gminy będą ustalać opłatę adiacencką?

Od ponad 1,5 roku gminy nie mogą naliczać opłaty adiacenckiej, bo brak rozporządzenia określającego kryteria jej wymierzenia. Do Sejmu trafił właśnie projekt, który to zmieni.   (...)Wspomniany projekt jednocześnie mówi, że gminy, ustalając opłatę adiacencką, za każdym razem będą musiały brać pod uwagę odrębne przepisy. Jeżeli np. będzie ona dotyczyła kanalizacji lub (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zmiana działki rolnej na budowlaną

Zmiana działki rolnej na budowlaną

Mam zamiar zakupić działkę budowlaną (ok. 0,12ha). Właściciel sprzedaje działki przez pośrednika. Działki (całe osiedle) powstały z przekształcenia gruntów rolnych (otrzymałem kserokopie (...)

Działka budowlana

Działka budowlana

Mam działkę leżącą w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Działka ma nieregularny kształt. Obecnie by poprawić warunki do zabudowy dokupiłam działkę o pow kilkuset metrów - dokupiona (...)

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego

Interesuje mnie działka rolno-budowlana. Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.Czy część rolną tej działki można przekształcić w działkę budowlaną? Zmiana przeznaczenia gruntów (...)

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Pewna osoba nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych kilka działek rolnych niezabudowanych. Powstało w ten sposób nowe gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej średniej w gminie. Jedna (...)

Zakup domu w pracowniczym ogródku działkowym

Zakup domu w pracowniczym ogródku działkowym

Witam. Planuję zakup domku na terenie pracowniczego ogródka działkowego (wymiarami spełnia warunki określone w ustawie, choć jest raczej całoroczny). Właściciel określa stan prawny - jako dzierżawa (...)

Wyzbycie się działki w ogródku pracowniczym

Wyzbycie się działki w ogródku pracowniczym

Dzierżawię w pracowniczym ogródku działkę 300 m2. Wybudowałem na niej solidną altankę, a w zasadzie malutki domek. Chce pozbyć się tej działki bo nie mam już siły jej uprawiać. Co mogę sprzedać? (...)

Czy firma budowlana odpowiada za samowolę?

Czy firma budowlana odpowiada za samowolę?

Firma budowlana przebudowała stary dom jednorodzinny na wielorodzinny na zlecenie inwestora. Po pewnym czasie okazało się, że inwestor nie miał pozwolenia na budowę ani przebudowę domu. Firma budowlana (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W roku 1989 dobudowałem do budynku mieszkalnego trzy ścianki, które utworzyły wiatrołap przy drzwiach wejściowych i utwardziłem dojścia i dojazdy do budynków gospodarczych. Sąsiad doniósł do (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W dniu 2005-11-18 zadałem pytanie dotyczące popełnionych samowoli budowlanych polegających m.in. na zmianie biegu klatki schodowej. Te pytanie zostało zdane przeze mnie niezbyt precyzyjnie. Wobec (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W moim posiadaniu jest kilka budynków. Część z nich to budynki przedwojenne gospodarskie. Budynek mieszkalny pochodzi z 1979r. a inne budynki gospodarskie z 1974 i 1981r. Powiatowy Inspektor Nadzoru (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W 2009 dokonałam zabudowy balkonu w dwurodzinnym domu za zgoda współwłaściciela. Po anonimowym donosie PINB nakazała rozbiórkę lub możliwość legalizacji, co oznacza zdobycie odpowiednich zezwolę, (...)

Dokonanie podziału a brak planu zagospodarowania

Dokonanie podziału a brak planu zagospodarowania

Od 31 grudnia 2003 roku, tj od czasu kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił swą ważność, staram się w urzędzie gminy o nabycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej (...)

Zawieszenie podziału nieruchomości

Zawieszenie podziału nieruchomości

Czy gmina ma prawo odmówić wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, jeżeli we wrześniu 2003 r. wydała postanowienie o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami miejscowego (...)

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jaki charakter prawny ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rozpatrywać można w kategoriach materialnych i formalnych. W kategorii formalnej (...)

Cel uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Cel uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W jakim celu uchwalany zostaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Zgodnie z art. 14 ust. 1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu ustalenia przeznaczenia terenów, (...)

Renta planistyczna

Renta planistyczna

Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego, w urzędzie gminy poinformowano mnie, że w przypadku zbycia takiej działki, zgodnie (...)

Sprzedaż działki a opłata planistyczna

Sprzedaż działki a opłata planistyczna

Spisana została umowa przedwstępna sprzedaży działki budowlanej wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym i częściowym wykończeniem wnętrza. Dopiero wówczas (...)

Opłata adiacencka i planistyczna

Opłata adiacencka i planistyczna

Mam zamiar odrolnić (zmienić z rolnej na budowlaną) działkę oraz dokonać jej podziału na mniejsze działki. Jakie opłaty są związane z taką operacją? Kiedy naliczane są opłaty adiacenckie (...)

Sposób wyliczenia wzrostu wartości gruntu

Sposób wyliczenia wzrostu wartości gruntu

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym posługuje się pojęciem opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (np. wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).W jaki (...)

Podział nieruchomości a obowiązek ustalenia opłaty adiacenckiej

Podział nieruchomości a obowiązek ustalenia opłaty adiacenckiej

Czy podział nieruchomości zawsze skutkuje ustaleniem opłaty adiacenckiej? Opłata adiacencka może (ale nie musi – nie jest to obligatoryjna konsekwencja podziału nieruchomości) zostać ustalona (...)

Opłata adiacencka a zbycie nieruchomości

Opłata adiacencka a zbycie nieruchomości

Dokonałem podziału gruntu i sprzedałem go w krótkim czasie. Władze postanowiły, z dużym opóźnieniem (do 3 lat) ustalić opłatę adiacencką w stosunku do tej podzielonej ziemi, która już jest (...)

Wysokość opłaty adiacenckiej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po podziale

Wysokość opłaty adiacenckiej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po podziale

W jakiej wysokość możliwa jest do nałożenia opłata adiacencka w przypadku wzrostu wartości nieruchomości? Jeżeli okaże się, że wartość nieruchomości wzrosła, organ administracji publicznej (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Budowa domku letniskowego całorocznego na działce budowlanej

Budowa domku letniskowego całorocznego na działce budowlanej Witam serdecznie. Prosiłbym bardzo za udzielenie informacji na dany temat. Zamierzam kupić działkę budowlaną i chchiałbym na niejn (...)

Ogrodzenie w granicy działki z położoną instalacją elektryczną.

Ogrodzenie w granicy działki z położoną instalacją elektryczną. Mam problem z sąsiadem. Mianowicie: sąsiad wybudował ogrodzenie murowane o wysokości 3,5m. Dokonał zgłoszenia tegoż ogrodzenia (...)

co zrobic jak ktos wybudowal myjnie 5 metrow od mojego domu nie pytajac mnie o zgode czy to zgodne z

co zrobic jak ktos wybudowal myjnie 5 metrow od mojego domu nie pytajac mnie o zgode czy to zgodne z co zrobic jak ktos wybudowal myjnie 5 metrow od mojego domu nie pytajac mnie o zgode czy to zgodne z (...)

plan budowy kanalizacji koliduje z moim planem budowy domu

plan budowy kanalizacji koliduje z moim planem budowy domu Witam, jesteśma razem z żoną wlaścicielami działki. Działka jest w połowie z prawem do zabudowy a w połowie nieuzytek rolny. Moi rodzice (...)

zmiana działki rolnej na budowlaną

zmiana działki rolnej na budowlaną Dzień dobry Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda proces zmiany dużej działki rolnej na budowlaną z jednoczesnym jej podziałem. Chodzi mi o to jak np chciałbym (...)

Zmiana granicy działki

Zmiana granicy działki Witam, odziedziczyłam działkę po dziadkach na której od lat została zaniedbana sprawa granic działki. Sąsiedzi przywłaszczyli sobie przez lata jej część i wybudowali (...)

zmiana wielkości działki

zmiana wielkości działki witam, w wydziale geodezji dowiedziałem się że grunty które odziedziczyłem po rodzicach moga się skurczyć, i teraz brakuje ok 20 m2 w stosunku do tego co kupili rodzice, (...)

Dom na działce rodziców

Dom na działce rodziców Zamierzam wybudowac dom na działce rodziców, pozwolenie na budoę zostało wydane na ojca jako właścicela działki Budowę bedę finansował sam w całości, czy w przyszłości (...)

Samowola budowlana_

Samowola budowlana_ Zaklad energetyczny bez mojej zgody wybudowal na mojej dzilce budowlanej stacje transformatorowa oraz czesc linni przasylowej i slup wirowy. o jaka wysokosc odszkodowania powinienem (...)

Samowolka budowlana

Samowolka budowlana Mam pytanie i prosze Państwa o pokierowanie. Zostałam spadkobiercą (jednym z siedmiu) - po dziadkach. Spadkodawcy zmarli w 2002 r. W spadku jest działką 900 m2, wraz z domkiem (...)

Ulga budowlana

Ulga budowlana Czy przysługuje duża ulga budowlana w przypadku budowy domu na działce siedliskowej. (Tomek ) W świetle ostatniej wypowiedzi NSA budowa domu letniskowego mieści się się w budowie (...)

samowola budowlana

samowola budowlana witam! sprawa jest trochę skomplikowana mam nadzieję, że ktoś pomoże 21 lat temu budowaliśmy z mężem dom, na planie mamy dach jednospadowy, lecz mój ś.p. teść budując dom (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana Witam moje pytanie odnośnie wybudowania części drogi przez zarządcę nieruchomości czyli spóldzielnie mieszkaniową bez wymaganego pozwolenia jak i też zgłoszenia oraz projektu.Zarządca (...)

Proszę o pomoc

Proszę o pomoc Witam wszystkich serdecznie. Temat jest następujący: działka leśna (Lsv) bez prawa zabudowy - powierzchnia niewielka tj. 800 mkw. Brak planu miejscowego. Brak planu urządzenia lasu. (...)

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego Witam. Proszę o podpowiedź w zakresie aktu prawnego, na podstawie którego można zinterpretować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan został uchwalony (...)

Wycena działki rolnej pod drogę w mieście

Wycena działki rolnej pod drogę w mieście Witam, mam pytanie dotyczące sposobu wyceny działki, która jest klasyfikowana jako rolna jednak znajduje się obrębie miasta Łódź. W związku z tym, (...)

Decyz. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- Urząd chce cofnąć- Pomocy

Decyz. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- Urząd chce cofnąć- Pomocy Witam, dwa miesiące temu otrzymałem od Gminy pozytywną decyzję o warnkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( z (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

opłata planistyczna a opłata adiacencka - kiedy która?!

opłata planistyczna a opłata adiacencka - kiedy która?! Witam, proszę mi pomóc i wyjaśnić trochę te dwie opłaty, ktora dotyczy czego?! mozna dwa razy zapłacic za to samo?! Gmina pobiera jednorazową (...)

Porady prawne