Zmiana przepisów sprzedaży darowanej nieruchomości

Pytanie:

Chcę zakupić nieruchomość - 1/2 bliźniaka, która została przekazana w akcie darowizny z syna na matkę. W kwietniu tego roku będzie podpisana umowa przedwstępna. Jaki czas musi upłynąć od aktu przekazania do sprzedaży nieruchomości, żeby uniknąć przy sprzedaży płacenia podatku? Słyszałam, że nastąpiła zmiana przepisów i okres 5 lat od początku 2007 roku zmniejszył się do 1 roku. Czy mam prawdziwe informacje?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana przepisów sprzedaży darowanej nieruchomości

13.4.2007

Opodatkowanie sprzedaży darowanej nieruchomości zależy od tego, czy darowizna nastąpiła przed 1 stycznia 2007 r., czy też już w bieżącym roku. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy wymienionej w art. 1 (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czyli m.in. domu, mieszkania czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zatem, jeśli budynek został nabyty w drodze darowizny przed 1 stycznia 2007 r. przy jego sprzedaży będzie stosowało się zwolnienie podatkowe przewidziane do dnia 1 stycznia 2007 r. przez art. 21 ust. 1 pkt 32 lit d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Jeżeli natomiast darowizna została uczyniona w 2007 r., to co do zasady przy sprzedaży następującej przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie powinno zapłacić się podatek dochodowy (19 % od dochodu). Istnieje jednak możliwość skorzystania z nowego zwolnienia z podatku dochodowego zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku od dochodów osobistych. Zgodnie z tym zwolnieniem wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)–d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 21 ust. 21 ustawy). Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków (art. 21 ust. 22 ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?