25.1.2007

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik?

Zasadą jest, że pracownika do zwolnienia wybiera pracodawca. Jednak dokonany wybór nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Istotne jest tylko, aby pracodawca podał rzeczywistą, uzasadnioną przyczynę i dokonał wypowiedzenia zgodnie z przepisami. Warto przeczytać też artykuł: Jak wypowiedzieć umowę o pracę? 

W tym kontekście wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 1996 r. (sygn. akt I PKN 46/96). W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony (tylko na czas nieokreślony) jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę poprzez: 

 • brak konsultacji z reprezentującą pracownika organizacją związkową;

 • brak formy pisemnej wypowiedzenia;

 • brak w ogóle przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie;

 • naruszenie przepisów o szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem; 

- przyczyny te uzasadniają wystąpienie z pozwem przed sąd pracy, który to sąd pracy, stosownie do żądania pracownika, orzeka o: 

 1. bezskuteczności wypowiedzenia - orzeczenie sądu (może być wydane do czasu rozwiązania umowy o pracę) ma charakter konstytutywny (tworzący określoną sytuację – sąd musi bezskuteczność stwierdzić) a nie deklaratoryjny (tylko ją stwierdzający – że wypowiedzenie jest bezskuteczne z mocy samego prawa). W trakcie postępowania sąd może nałożyć na wniosek pracownika obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

 2. przywróceniu pracownika do pracy - (jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu) na poprzednich warunkach, na to samo stanowisko, które to orzeczenie niweczy bezprawnie dokonane wypowiedzenie umowy o pracę. Orzeczenie sądu ma charakter konstytutywno-deklaratoryjny; tak stwierdza uchwała SN siedmiu sędziów z dnia 28 maja 1976 r., sygn. akt V PZP 12/75. Konstytutywny charakter wynika z tego, że przywraca pracownika do pracy - tworzy prawo, zaś deklaratoryjny, że wywiera skutek nie z dniem prawomocności, lecz gdy pracownik w terminie 7 dni od orzeczenia przywrócenia zaprezentuje gotowość do dalszego zatrudnienia;

 3. odszkodowaniu.

Kiedy żądania będą zasadne?

Wskazać należy, że katalog przyczyn niezasadnych i zasadnych wypowiedzenia umowy o pracę nie istnieje. Przyczyny należy badać indywidualnie. Omówiono je w artykule: Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę? Ta sama przyczyna w danym układzie sytuacyjnym może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia albo nie być uzasadnioną przyczyną. Kontekst sytuacyjny odgrywa również niezwykle istotną rolę. Pewnym drogowskazem może być uchwała Pełnego Składu Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 czerwca 1985 r., sygn. akt III PZP 10/85. Zgodnie z jej postanowieniami, ocena zasadności wypowiedzenia musi być dokonana przy wzięciu pod uwagę słusznych interesów pracodawcy oraz pracownika.  Nie bez znaczenia są zasady współżycia społecznego. Podstawowe znaczenie przy ocenie zasadności wypowiedzenia ma rodzaj przyczyny zaś w stosunku do pracowników na wyższych stanowiskach należy stosować ostrzejsze kryteria.

Wina pracownika nie ma znaczenia dla oceny zasadności wypowiedzenia umowy o pracę. Jednak zawinione uchybienia obowiązkom pracowniczym stanowią zawsze zasadną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę bez względu na rodzaj winy. Z tego punktu widzenia wina pracownika nie jest całkowicie pozbawiona znaczenia. Przyczyna wypowiedzenia powinna być zawsze prawdziwa i konkretna oraz istniejąca a wypowiedzenie nie jest ograniczone terminem od zaistnienia przyczyny wypowiedzenia. Upływ terminu, zwłaszcza długiego, powodować może brak aktualności przyczyny wypowiedzenia. Przykładowo, jako przyczyny uzasadniające wypowiedzenie orzecznictwo podaje: likwidację pracodawcy, zawinione naruszenie obowiązków pracowniczych, utratę zaufania, gdy stanowisko pracy takiej wymaga, odwołanie ze stanowiska, długotrwałą chorobę z jednoczesnym niewypełnianiem obowiązków, bezkrytyczne wykonanie niezgodnych z prawem poleceń, przekroczenie granic dozwolonej krytyki pracodawcy, nabycie prawa do emerytury, jeśli jest podyktowane chęcią zatrudnienia nowego pracownika, brak umiejętności pracy w zespole, jeśli stanowisko takiej pracy wymaga, przeciwwskazania lekarskie do pracy na określonym stanowisku  itp. 

Kiedy sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy?

Wskazać należy, że sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe (ocena dokonywana jest na dzień orzekania); w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (zobacz wzory: Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę).

Jako przykłady niemożliwego lub niecelowego przywrócenia, orzecznictwo podaje: głęboki konflikt pracownika z pracodawcą, niewłaściwe zachowanie się w pracy na stanowisku wymagającym określonego postępowania, gdy wypowiedzenie naruszało przepisy, zaistnienie okoliczności po wypowiedzeniu, np. likwidacja stanowiska pracy, zwiększenie wymagań kwalifikacyjnych na danym stanowisku, względy zdrowotne (inaczej SN, o czym niżej).  

Zgodnie z orzeczeniem Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 maja 1977 r. (sygn. akt V PZP 2/77), „w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez zakład pracy umowy o pracę zawartej na czas nie określony trwała niezdolność pracownika do wykonywania jakiegokolwiek zatrudnienia nie wyłącza możliwości przywrócenia go do pracy i zasądzenia należnego mu wynagrodzenia. Ocenie bowiem podlega niezgodność z prawem wypowiedzenia lub nieuzasadnione wypowiedzenie, a nie stan zdrowia pracownika”.

Regulacji o zastąpieniu przywrócenia odszkodowaniem nie stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 39 (pracownik, któremu brak 4. lat do nabycia emerytury) i 177 (kobiety w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego) oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę (np. ochrona działaczy i członków związków zawodowych na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych – art. 32), chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z powodu likwidacji pracodawcy. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

Jakie  ma być w

ynagrodzenie pracownika po podjęciu pracy po przywróceniu do pracy?

  

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39 (wieku ochronnym przed nabyciem prawa do emerytury), albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Warunkiem przyznania wynagrodzenia jest podjęcie przez pracownika pracy. Klauzula wykonalności orzeczeniu zasądzającemu wynagrodzenie (jeśli jest zasądzane w wyroku przywracającym do pracy) jest nadawana dopiero po stwierdzeniu faktu podjęcia przez pracownika pracy. Egzekucja wynagrodzenia jest wstrzymana  do czasu podjęcia zatrudnienia. Oczywiście, sąd może o takim wynagrodzeniu orzec w wyroku. Podkreślił to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 marca 1986 r., sygn. akt III PZP 11/86. Warto w tym momencie dodać, że okresy, w których pracownik był niezdolny do pracy na skutek, np. choroby i pobrał należny mu zasiłek, nie jest okresem pozostawania bez pracy, za który przysługuje wynagrodzenie.

Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy oblicza się, jak przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Jednak do wynagrodzenie urlopowego nie wlicza się: 

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie - zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, premia wypłacana co pewien czas za okresy zróżnicowane, co do ich długości, jest świadczeniem periodycznym, do którego nie ma zastosowania wyłączenie przewidziane w tym punkcie, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, gratyfikacji (nagród) jubileuszowych;

 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy;

 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy;

 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego;

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;

 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej;

 • odpraw emerytalnych lub rentownych albo innych odpraw pieniężnych;

 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Szczególne przypadki naruszenia uprawnień pracowniczych przy rozwiązaniu umowy o pracę

Szczególne przypadki naruszenia uprawnień pracowniczych przy rozwiązaniu umowy o pracę

  Uprawniwenia, jakie przysługują pracownikom w razie niezgodnego z prawem pracy rozwiązania umowy o pracę zostały omówione w artykułach: Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę? Jakie uprawnienia przysługują (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

W zasadzie należy powiedzieć, że pracodawca ma mniej uprawnień niż pracownik. Pracownik może zarówno kwestionować zasadność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak również zasadność wypowiedzenia umowy o pracę. W razie wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę (...)

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

  Nauczycielami akademickimi są: pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta, pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora, pracownicy (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem?

  Kiedy zwalniany pracownik może żądać odszkodowania lub przywrócenia do pracy? Prawo pracy przyznaje pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem określone uprawnienia tylko wówczas, gdy wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem. (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi zdarzeniami prawnymi. Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Uprawnienia pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

W zasadzie należy powiedzieć, że pracodawca ma mniej uprawnień niż pracownik. Pracodawca może kwestionować tylko i wyłącznie zasadność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeśli zostało dokonane przez pracownika z powodu zarzuconego pracodawcy ciężkiego naruszenia podstawowych (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

  Spółdzielcze umowy o pracę są zawierane w tzw. spółdzielniach pracy. Przedmiotem gospodarczej działalności tych spółdzielni pracy jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Istnieją także spółdzielnie (...)

Co zrobić jeśli niezasadnie rozwiązano z tobą umowę o pracę?

Co zrobić jeśli niezasadnie rozwiązano z tobą umowę o pracę?

  Kiedy rozwiązanie umowy o pracę jest nieuzasadnione lub niezgodne z prawem? Każde naruszenie przez pracodawcę przepisów o trybie i podstawach rozwiązania umowy o pracę skutkuje tym, że umowa została niezasadnie rozwiązana i powoduje przyznanie pracownikowi określonych uprawnień. Naruszenie (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości

Kontrakty terminowe  stanowią znaczną część spośród zawieranych na rynku umów o pracę. Wiele z nich to umowy zawierane na dłuższe, nawet kilkuletnie, okresy czasu. Mając to na uwadze istotna pozostaje kwestia wypowiadania takich umów. Wypowiedzenie umowy o pracę na (...)

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie stosunku pracy Zgodnie z ogólnymi zasadami stosunek pracy może zostać rozwiązany: na mocy porozumienia stron; za wypowiedzeniem przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; bez wypowiedzenia przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; z upływem czasu, (...)

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Stan faktyczny W tej chwili jestem 35 dzień na zwolnieniu lekarskim. Od samego początku pracodawca kontrolował zasadność zwolnienia lekarskiego. Odbyła się nawet kontrola w ZUS-ie, na której zakwestionowano jedno ze zwolnień (od następnego dnia po kontroli kazano mi się stawić w pracy) ja (...)

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

  Prawo przewiduje różne sposoby rozwiązywania umów o pracę: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przypadków, kiedy nie jest możliwe złożenie przez pracodawcę pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie umowy o pracę Okolicznością uniemożliwiającą pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę jest (...)

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Ile wynosi wysokość składki na ubezpieczenia? Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Z kolei stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odprawa za zwolnienie jednego pracownika

Odprawa za zwolnienie jednego pracownika

W dniu 27.03.2009 otrzymałam rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę (art. 30 paragraf 1 pkt 2) Kodeksu Pracy. W rozwiązaniu umowy pracodawca nie podał przyczyny mojego zwolnienia (...)

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie wypowiedzenia

Umowa zawarta na czas nieokreślony, staż pracy w obecnym zakładzie wynosi 18 miesięcy. Do wykorzystania pozostał zaległy i bieżący urlop razem 25 dni. Przypuszczam, że pracodawca wypowie mi umowę (...)

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

Dostałem wypowiedzenie pracy, uzasadnieniem według mojego pracodawcy, było to że likwiduje moje stanowisko pracy. Miesiąc po moim zwolnieniu dostałem informację od mojego znajomego który pracował (...)

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy

W przypadku rozwiązania umowy przez mnie za wypowiedzeniem, jak konkretnie powinienem sformułować uzasadnienie, jeśli pracownik bardzo często przebywał na urlopie chorobowym, do tego zatrudniłem (...)

Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.

Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.

Od 4 lat pracuję w drukarni. Podczas wakacji, doznałam poważnego urazu kolana, który wymagał operacji i długotrwałej rehabilitacji. W sumie na zwolnieniu lekarskim byłam 180 dni, do tego później (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca wstrzymał wypłatę wynagrodzenia nie podając przyczyny. Czy oświadczenie, iż "z powodu nie wypłacenia mi wynagrodzenia (...)

Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną.

Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną.

Przez pięć lat pracowałem w zakładzie pracy jako monter. Nigdy nie dostałem nagany, nie spóźniałem się, pieczołowicie wykonywałem swoje zadania. Umowę. Od czterech lat pracuję na umowę o (...)

Zmiana przedmiotu powództwa w II instancji

Zmiana przedmiotu powództwa w II instancji

Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik złożył pozew do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne żądając przywrócenia do pracy. Okres wypowiedzenia (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

Witam serdecznie, pół roku temu urodził mi się niepełnosprawny syn. Od czasu porodu jestem urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim, dodatkowo chciałabym wziąć zaległy urlop wypoczynkowy. Na (...)

Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Pracownik zatrzymał pieniądze firmowe na poczet przypadającej mu wypłaty i porzucił pracę. Czy są podstawy prawne do domagania się zwrotu pieniędzy od pracownika i odszkodowania za porzucenie (...)

Odprawa i odszkodowanie u małego pracodawcy

Odprawa i odszkodowanie u małego pracodawcy

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników dotyczy nie tylko zwolnień grupowych, ale również zwolnień indywidualnych (zastosowanie (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 2 grudnia 2002 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 2 marca 2004 do 14 marca 2004 r. i od 15 marca 2004 r.do 19 marca 2004 r. W dniu 20 (...)

Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Robiąc na złość pracodawcy pracownica poszła na zwolnienie lekarskie do dn. 30.11.2006 (zwolnienie 7 dni). Umowa o pracę zawarta jest na czas określony na 2 lata do 31.12.2007, bez możliwości (...)

Błędne wypowiedzenie umowy o pracę

Błędne wypowiedzenie umowy o pracę

Jeśli pracodawca błędnie wskazał termin upływu okresu wypowiedzenia umowy o pracę, to w jaki sposób może to poprawić w sytuacji gdy pracownik przyjął wypowiedzenie? Błędne wskazanie upływu (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - termin wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę - termin wypowiedzenia

W dniu 10 marca szef wezwał mnie do oddziału na spotkanie. Mam prawo sądzić, że wręczy mi wypowiedzenie. Pracuję w firmie od 12 kwietnia 2005 r. Od 12 kwietnia 2008 r. nabywam prawo do 3 miesięcznego (...)

FORUM PRAWNE

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Porady prawne