31.5.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak rozwiązać spór przez internet?

Skorzystaj z platformy ODR

Konsumencie, zawarłeś umowę przez internet ze sprzedawcą z Polski lub innego kraju UE i chcesz złożyć skargę? Sprzedawco, chcesz szybko i bez wysokich kosztów rozwiązać spór z klientem? Skorzystajcie ze specjalnej platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution), którą obsługuje Komisja Europejska.

Platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą zarządza Komisja Europejska, ma pomóc sprzedawcom rozstrzygać spory z klientami internetowymi bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Można z niej korzystać w przypadku każdego sporu umownego w związku z zakupem towarów lub usług, jeżeli zarówno sprzedawca, jak i konsument mają siedzibę w UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie.

Konsumencie, platforma ODR to portal internetowy, dzięki któremu możesz bez wychodzenia z domu rozwiązać spór z e-sprzedawcą z Polski lub innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Platforma jest łatwa w obsłudze, twoim zadaniem jest jedynie wypełnienie formularza w języku polskim. Wejdź na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show, opisz swój problem, załącz dokumenty i złóż skargę. Twoją sprawę poprowadzi niezależny podmiot uprawniony do rozwiązywania sporów.

E-sprzedawco, pamiętaj, że na twojej stronie internetowej musi znaleźć się link do platformy ODR prowadzonej przez Komisję Europejską oraz twój adres e-mail, za pośrednictwem którego można się z tobą kontaktować – nawet wtedy, gdy nie zgadzasz się na rozwiązanie sporu tą drogą. 

Porady prawne

Obowiązki sprzedawcy

Sprzedawco, jeżeli prowadzisz handel elektroniczny w UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie, masz następujące obowiązki w odniesieniu do platformy ODR. Obowiązki te dotyczą WSZYSTKICH SPRZEDAWCÓW INTERNETOWYCH, niezależnie od tego, czy zamierzają korzystać z platformy ODR czy też nie.

  1. Należy wyraźnie podać adres e-mail na stronie internetowej. Zamieszczenie jedynie interaktywnego formularza kontaktowego nie wystarcza.
  2. Na stronie internetowej należy podać link do platformy internetowego rozstrzygania sporów ec.europa.eu/consumers/odr. Link ten musi być dobrze widoczny i łatwo dostępny na stronie.

Jeśli zatem prowadzisz firmę działającą online, na swojej stronie internetowej musisz podać bezpośredni link do platformy ODR. Na stronie należy także podać w widocznym miejscu swój adres e-mail.

Jeżeli z powodu konkretnych przepisów, warunków członkostwa lub zapisów w umowie jesteś zobowiązany do korzystania z usług konkretnego organu rozstrzygającego spory, musisz:

  • poinformować o tym swoich klientów – za pośrednictwem swojej strony internetowej – a także podać jego nazwę w warunkach umowy;
  • poinformować klientów o istnieniu platformy internetowego rozstrzygania sporów w warunkach sprzedaży oraz w e-mailu zawierającym ofertę sprzedaży.

Link do platformy ODR może mieć formę baneru internetowego.

Zob też: 

Jak możesz zarejestrować się na platformie ODR?

Dlaczego warto się zarejestrować?

Jeżeli jesteś sprzedawcą internetowym i chcesz pokazać, że przestrzegasz wysokich standardów obsługi klienta, możesz zarejestrować się jako sprzedawca na platformie ODR, nawet jeżeli nie wpłynęła przeciwko Tobie skarga.

Jeżeli skarga przeciwko Tobie wpłynęła za pośrednictwem platformy ODR, musisz się zarejestrować, aby móc wziąć udział w rozpatrywaniu danej sprawy.

Rejestrując się, ułatwiasz klientom kontakt. Możesz mieć również pewność, że wszelkie skargi wprowadzone za pośrednictwem platformy trafią na wybrany przez Ciebie adres e-mail. W ten sposób można zapewnić płynniejszą obsługę, a skargi klientów nie będą bez potrzeby trafiać do sądów.

W niektórych krajach ze strony tej mogą korzystać także sprzedający, którzy chcą złożyć skargę na konsumenta w związku ze sprzedażą towaru lub usługi dokonaną przez internet.

Jak się zarejestrować?

Aby zarejestrować się, musisz utworzyć konto EU login
Po utworzeniu konta EU Login zostaniesz przekierowany na platformę ODR, gdzie będzie można utworzyć konto organizacji, aby:

  1. uzyskać dostęp do systemu
  2. tworzyć/otrzymywać skargi za pośrednictwem platformy ODR
  3. zarządzać użytkownikami w swojej organizacji
  4. aktualizować dane osobowe (np. zmienić adres e-mail, na który wysyłane są powiadomienia). 

Po utworzeniu konta organizacji wszyscy członkowie organizacji będą mieć dostęp do pulpitu nawigacyjnego i obsługi skarg.

Jak korzystać z platformy ODR?

Platforma ODR ma ułatwiać komunikację między sprzedawcą, klientem i organem rozstrzygającym spory. Organ rozstrzygający spory to bezstronna organizacja lub osoba, która pomaga konsumentom i sprzedawcom w pozasądowym rozstrzyganiu sporów.

Na mocy prawa europejskiego alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) można wykorzystać przy wszelkich sporach wynikających z umowy między sprzedawcą a konsumentem, niezależnie od tego, czy produkt został zakupiony w sklepie czy w internecie, i niezależnie od tego, czy sprzedawca i klient mieszkają w tym samym kraju, czy w różnych krajach UE.

Platforma ODR korzysta wyłącznie z usług wysokiej jakości niezależnych organów rozstrzygających spory, które zostały zatwierdzone zgodnie z normami jakości odnoszącymi się do uczciwości, skuteczności i dostępności.

Platforma ODR ułatwia również procedury pozasądowego rozstrzygania sporów, ponieważ zapewnia tłumaczenie maszynowe we wszystkich kombinacjach języków UE oraz zapewnia dostęp do informacji i wsparcia podczas całej procedury.

podręczniku użytkownika znajdziesz instrukcje korzystania z platformy ODR krok po kroku.

Platforma ODR - witryna internetowa dla rozstrzygania sporów konsumenckich w branży e-commerce 

Infografika - Platforma ODR w 4 krokach

Funkcjonująca w Unii Europejskiej internetowa platforma Online Dispute Resolution (ODR) to zatem powołane do życia przez Komisję Europejską narzędzie, dające konsumentowi i sprzedawcy możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu, bez konieczności udania się do sądu. 

Platforma ODR oferuje szybkie, przejrzyste i co do zasady dobrowolne oraz bezpłatne wypracowanie porozumienia między przedsiębiorcą a konsumentem. Przedsiębiorca, powiadomiony e-mailem o złożonej przez konsumenta skardze, może za pośrednictwem platformy sam zaproponować klientowi rozwiązanie niefortunnej sytuacji lub zaproponować rozwiązanie sporu z pomocą jednego z 350 niezależnych podmiotów, zajmujących się na terenie UE alternatywnym rozstrzyganiem sporów. 

Korzystający z ODR przedsiębiorcy budują swoją reputację i wizerunek marki, jako dbającej o relację z klientami. Platforma dostępna jest we wszystkich językach Unii Europejskiej i umożliwia tłumaczenie zamieszczonych tam skarg i wyjaśnień. Dla sklepów internetowych kierujących swoją ofertę do obywateli innych państw członkowskich UE, uczestnictwo w ODR jest prostym sposobem na wzmocnienie swojej wiarygodności na unijnym rynku. 

Platforma ODR dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/odr

Trwa kampania Komisji Europejskiej promująca portal wśród e-sprzedawców. Komisja Europejska sprawdzała, czy e-sklepy zamieszczają linki do platformy ODR. Zrobiło tak 30% spośród 20 tys. sprawdzonych stron w całej UE. Badanie trwało od 1 czerwca do 15 lipca 2017 r. 34% badanych stron internetowych polskich przedsiębiorców zawierało wymagany link. W Niemczech było to aż 66%, w Austrii 47%, w Danii 44%, na Słowacji 37%.

Polska dołączyła do platformy ODR w momencie opublikowania pierwszego podmiotu uprawnionego z Polski, czyli 23 marca 2017 r. Obecnie na portalu jest dziewięć podmiotów z Polski: Arbiter Bankowy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rzecznik Finansowy, Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie, Rzecznik Praw Pasażera przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, Inspekcja Handlowa, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, Izba Gospodarki Elektronicznej.

Korzystanie z systemu internetowego rozstrzygania sporów (ODR)

Jakie spory można rozstrzygnąć za pomocą ODR?

System ten może pomóc jedynie w przypadku sporów pomiędzy przedsiębiorstwami a konsumentami.

Jeśli nie chcesz wchodzić na drogę sądową w razie sporu z konsumentem dotyczącego zakupu dokonanego online, system internetowego rozstrzygania sporów może pomóc Ci w znalezieniu szybkiego i taniego rozwiązania. W systemie możesz złożyć skargę na klienta (który np. nie dokonał płatności) lub Twój klient może złożyć skargę na Ciebie.

Ta interaktywna strona internetowa jest udostępniana nieodpłatnie we wszystkich językach urzędowych UE. Zgłoszoną sprawą zajmie się jeden z właściwych organów rozstrzygania sporów, które są zarejestrowane w systemie. Wszystkie procedury przeprowadza się online.

Co muszę zrobić? 

Jeżeli składasz skargę za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów, musisz uzgodnić ze swoim klientem, który organ alternatywnego rozstrzygania sporów zajmie się Waszą sprawą. Każdy z takich organów ma swoje zasady i procedury, może też pobierać opłaty.

Podczas rozpatrywania sprawy organ rozstrzygający spory może się z Tobą skontaktować z prośbą o dodatkowe informacje lub dokumenty lub zorganizować spotkanie.

Możesz wyznaczyć osobę, która będzie Cię reprezentować. Osoba ta będzie mogła złożyć skargę lub śledzić sprawę w Twoim imieniu.

Na dowolnym etapie procedury możesz uzyskać dodatkowe informacje lub pomoc. W każdym kraju UE znajduje się krajowy punkt kontaktowy, który może udzielić Ci wsparcia.

Pamiętaj, że niektóre punkty kontaktowe udzielają pomocy tylko w przypadku sporów dotyczących kilku krajów, tzw. sporów transgranicznych.

Co dają alternatywne metody rozwiązywania sporów, jak np. ODR?

Jeśli nie chcesz wchodzić na drogę sądową w razie sporu z konsumentem, warto spróbować alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W porównaniu z procesem sądowym metody takie są zwykle szybsze, prostsze i mniej kosztowne. Termin ten odnosi się do różnych sposobów rozstrzygania sporu poza sądem – w drodze mediacji, procedury pojednawczej, arbitrażu oraz poprzez skierowanie skargi do rzecznika praw obywatelskich lub specjalnej komisji.

Jedna ze stron sporu zwraca się do neutralnej osoby trzeciej, aby pośredniczyła w kontaktach między stronami. Osoba taka jest określana mianem „organu alternatywnego rozstrzygania sporów". Organ taki może zaproponować rozwiązanie sporu, narzucić rozwiązanie bądź jedynie skłonić obydwie strony do dyskusji w celu wypracowania rozwiązania.

Zgodnie z unijnym prawem organy rozstrzygania sporów są oceniane przez kraje UE i muszą spełniać szereg wymogów w zakresie jakości, aby zagwarantować, że rozstrzygają spory w sposób skuteczny, sprawiedliwy, bezstronny, niezależny i przejrzysty. Zazwyczaj sprawy udaje się rozwiązać przed upływem 90 dni.

Możesz skorzystać z pomocy oferowanej przez te organy w przypadku każdego rodzaju sporu umownego, do jakiego może dojść w relacjach z klientami na terytorium UE. Znajdź organ pozasądowego rozstrzygania sporów w swoim kraju.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów mogą pomóc Ci zaoszczędzić na kosztach postępowania sądowego oraz ułatwić sprzedaż towarów i usług w Twoim kraju lub za granicą, zarówno online, jak i w punktach sprzedaży. Mogą również pomóc chronić reputację Twojej firmy i dobre relacje z klientami.

Na podst.: stron UOKiK i Komisji Europejskiej

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Nowy sposób na rozwiązanie sporu o żywność

Nowy sposób na rozwiązanie sporu o żywność

Bez wychodzenia z domu i bez ponoszenia kosztów, szybko możesz rozwiązać swój problem dotyczący zakupu jedzenia czy napojów. Już działa pierwsze w Polsce i jedyne w Europie dedykowane wyłącznie żywności Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów.  Po co powstało Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności? Produkty żywnościowe (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. - "Od 1 września uprawnieni mogą składać (...)

Platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich

Platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich

Platforma internetowego rozstrzygania sporów System ten może pomóc jedynie w przypadku sporów pomiędzy przedsiębiorstwami a konsumentami. Platforma internetowego rozstrzygania sporów umożliwia rozwiązywanie sporów przedsiębiorców z klientami w internecie i bez udziału sądu.   Platforma internetowego rozstrzygania sporów dostępna jest we (...)

Polubowne rozwiązywanie sporów: raport UOKiK

Polubowne rozwiązywanie sporów: raport UOKiK

Dwie trzecie mediacji prowadzonych przez Inspekcję Handlową kończy się pozytywnie dla konsumentów. Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich cieszy się coraz większą popularnością i w przyszłym roku obejmie wszystkie branże. UOKiK zainicjował właśnie prace nad zmianami w polskim prawie. Spór z przedsiębiorcą nie zawsze oznacza długą batalię przed sądem powszechnym. Uproszczone (...)

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

Elektroniczne Księgi Wieczyste  Księgi wieczyste, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w systemie teleinformatycznym. Od 2003 r. trwał proces przenoszenia dotychczasowych, papierowych ksiąg wieczystych, do postaci elektronicznej. Treść ksiąg wieczystych gromadzona jest w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, (...)

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż na odległość i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa w UE Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wyłącznie sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu, a nie innym przedsiębiorstwom. Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa może okazać się korzystna, jednak zgodnie z unijnymi przepisami wiąże się z określonymi obowiązkami. Obowiązki (...)

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Coraz więcej przedsiębiorców działa na platformach internetowych. Trudno już wyobrazić sobie prowadzenie biznesu bez obecności w sieci.  Dowiedz się, jakie prawa przysługują przedsiębiorcom w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami internetowymi. ##baner## Komu przysługują szczególne uprawnienia? Szczególne uprawnienia w relacjach z platformami (...)

Zabawki muszą być bezpieczne

Zabawki muszą być bezpieczne

Małe elementy w grzechotkach, zbyt dużo ftalanów w lalkach, pluszaki z pękniętymi szwami – takie nieprawidłowości wykryła Inspekcja Handlowa. Miała też wiele zastrzeżeń formalnych, np. brakowało danych producenta lub importera, niezbędnych ostrzeżeń czy instrukcji. W efekcie kontrolerzy zakwestionowali w 2017 r. prawie co czwartą, a w pierwszym kwartale 2018 (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytury pomostowe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. - kto jest uprawniony do emerytury pomostowej? Jeżeli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach, możesz otrzymać emeryturę pomostową. Sprawdź, kiedy i komu ZUS ją przyznaje. Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które (...)

Po co drzeć koty? Tak polubownie rozwiążesz spór

Po co drzeć koty? Tak polubownie rozwiążesz spór

Sprzedawca niesłusznie odrzucił twoją reklamację? Nie masz czasu, ochoty, ani pieniędzy na długotrwałe dochodzenie swoich roszczeń przed sądem? Rozwiązaniem jest skorzystanie z mediacji lub skierowanie sprawy do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. W 2012 r. z tych możliwości skorzystało blisko 15 tys. konsumentów, a łączna wartość sporów (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom bezpieczny dostęp do sieci. - "Chcemy uniknąć rozdrobnienia jednolitego rynku cyfrowego (...)

Ceny mobilnego Internetu

Ceny mobilnego Internetu

Prezes UKE przedstawia analizę cen usług bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczonych przez operatorów telefonii ruchomej. Rynek usług dostępu do sieci Internet rozwija się nie tylko w nadal bardzo popularnym segmencie usług stacjonarnych, ale również staje się coraz popularniejszą usługą oferowaną przez operatorów sieci ruchomych. Operatorzy telefonii ruchomej poza standardowymi (...)

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność jest jednym z rzeczowych praw ograniczonych. Istota służebności, polega na prawnej legalizacji dokonywania pewnych działań, bądź też stanowi uzasadnienie żądania niepodejmowania określonych czynności przez inne osoby. Służebność zawsze ogranicza czyjeś prawo własności. Zazwyczaj stronami takiej umowy są sąsiedzi, a jak powszechnie wiadomo, (...)

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Założenia reformy Zwolnienie z sądowych opłat mniej zamożnych Polaków, a także pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców oraz niższe aż o dwie trzecie opłaty za powództwa w sprawach konsumenckich poprzedzonych mediacją – to niektóre zmiany, które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie nowelizacji Kodeksu (...)

Jak rozwiązać spór o cerkwie?

Jak rozwiązać spór o cerkwie?

Sprawy własności pounickich obiektów sakralnych doczekają się w końcu uregulowania. Projekt w tej sprawie, przygotowany przez MSWiA, trafił właśnie do konsultacji społecznych. Od wielu już lat toczy się bowiem spór o te obiekty pomiędzy Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym a Kościołem greckokatolickim. Chodzi o nieruchomości, które przeszły na własność państwa na (...)

Sąd będzie zbędny. Wystarczy internet

Sąd będzie zbędny. Wystarczy internet

Sklep on-line nie uwzględni reklamacji lub nie odda pieniędzy? Zamiast długiego postępowania przed sądem sprawę załatwisz "elektronicznie" w ciągu 30 dni. Nowa dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów ma ułatwić życie osobom robiącym zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany zakładają m.in. stworzenie e-platformy, (...)

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nowelizacja ma wejść w życie w zasadzie 1.09.2005 r., ale przepisy dotyczące deklaracji elektronicznych – 16.08.2006 r., a regulacje w sprawie porozumień cenowych i sposobu zaokrąglania – 1.01.2006 r. Udział organizacji społecznej Nowością będzie możliwość uczestniczenia organizacji społecznych w postępowaniu na prawach strony. Celem tej zmiany ma być umocnienie (...)

Szykuje się nowy ład dla konsumentów

Szykuje się nowy ład dla konsumentów

Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian, które zwiększą ochronę praw konsumentów. Obejmą one m.in. zakupy przez internet, usługi cyfrowe, kwestie podwójnych standardów produktów w różnych krajach. Jakie zmiany zaplanowano? W unijnym, a więc także polskim prawie konsumenckim szykują się wielkie zmiany. Komisja Europejska proponuje „Nowy (...)

Więcej cenzury internetu?

Więcej cenzury internetu?

Komisja Europejska chce energiczniej zwalczać nielegalne treści w internecie  Komisja Europejska przedstawiła wytyczne i zasady, które dotyczą wzmocnienia aktywnego zapobiegania przez platformy internetowe obecności w internecie nielegalnych treści nawołujących do nienawiści, przemocy i terroryzmu, oraz usprawnienia ich wykrywania i usuwania.  Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Jeana-Claude'a (...)

Korzystne zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Korzystne zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Nowe przepisy są konieczne – chodzi bowiem o implementację unijnych dyrektyw. Przypomnijmy, że państwa członkowskie UE miały implementować założenia pakietu telekomunikacyjnego do maja 2011r. Czym jest wspomniany pakiet telekomunikacyjny? Chodzi o ogół przepisów przyjętych przez organy (...)

Nowe prawa podróżnych

Nowe prawa podróżnych

1 lipca br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych (do umów podpisanych przed tą datą stosuje się dotychczasowe zasady). Dzięki nim konsumenci z całej Unii Europejskiej będą chronieni na takim samym poziomie. Nowa ustawa uwzględnia też możliwości, jakie daje internet – m.in. kupowanie on-line pakietów usług (...)

Turystyka po Europie

Turystyka po Europie

Imprezy TurystycznePrzepisy prawne dotyczące usług turystycznych w całej Europie ujednolicone są Dyrektywą 90/314/WE w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek Konsument wykupując imprezę turystyczną w biurze podróży za granicą ma takie same prawa jak ten, który wykupił ją w Polsce. W Polsce usługi turystyczne uregulowane są ustawą o z 29 sierpnia 1997 (...)

Dozwolony strajk (głodowy) - opinia prawna

Dozwolony strajk (głodowy) - opinia prawna

Stan faktyczny Pod jakim warunkiem strajk np. głodowy jest zgodny z prawem? Czy można zwolnić pracownika za uczestnictwo w strajku? Czy dopuszczalna jest taka forma nacisku na zmiany w warunkach wynagrodzenia, jeśli nic nie dały rokowania? Opinia prawna Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć m.in. warunków płac. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu (...)

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

17 pażdziernika br. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona przede wszystkim szczegółowe unormowanie rozwiązywania sporów przed sądem polubownym - dostosowujące nasze przepisy do praktyki sądownictwa polubownego w kraju i za granicą. Nowelizacja zmierza do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności sądownictwa (...)

Sposoby rozwiązywania sporów z fiskusem!

Sposoby rozwiązywania sporów z fiskusem!

Spór między podatnikiem a fiskusem rodzi się na tle odmiennych poglądów na tę samą kwestię podatkową. Konflikt zaczyna się na ogół na poziomie urzędu skarbowego, który wydaje decyzję odbiegającą od oczekiwań podatnika. Podatnik, chcąc zmienić niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcie, odwołuje się do izby skarbowej. Spór rozpoczęty. Izba skarbowa (...)

Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

Na stronach internetowych znaleźliśmy projekt ustawy, która ma zmienić część przepisów kpc oraz Prawa upadłościowego i naprawczego. Ogólnie rzecz biorąc dotyczy on zmian w zakresie dotyczącym sądownictwa polubownego. Na czym zatem miałyby polegać zmiany? Czy oznacza to, że większość spraw "załatwiana" będzie polubownie?Czego dotyczyć mają znowelizowane regulacje?Już (...)

Sąd państwa UE nie może zakazać wszczęcia postępowania cywilnego przed sądem innego państwa UE

Sąd państwa UE nie może zakazać wszczęcia postępowania cywilnego przed sądem innego państwa UE

Konwencja nowojorska w sprawie arbitrażu (konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r., Recueil des traités des Nations unies, tom 330, s. 3) stanowi, że sąd, w którym wszczęto spór w sprawie, co do której strony dokonały zapisu na sąd polubowny, na żądanie jednej ze stron odeśle strony do arbitrażu, (...)

Skuteczność zapisu na sąd polubowny względem poręczyciela

Skuteczność zapisu na sąd polubowny względem poręczyciela

Art. 202 kodeksu postępowania cywilnego stanowi między innymi, że zapis na sąd polubowny sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Zaś art. 697 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że strony w granicach zdolności do samodzielnego zobowiązywania się mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu (...)

Spór kompetencyjny przed TK

Spór kompetencyjny przed TK

Rozprawa ws. sporu kompetencyjnego odroczona Z uwagi na standardy procesowe Trybunał Konstytucyjny przerwał rozprawę i zdecydował o jej odroczeniu, wymagając jednocześnie 14-dniowego terminu dla Prezesa Rady Ministrów jako wnioskodawcy oraz Prokuratora Generalnego do pisemnego ustosunkowania się do pisma procesowego. Wcześniej prof. Dariusz Dudek, ekspert z zakresu prawa konstytucjnego i pełnomocnik (...)

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku posiadam pół bliźniaka. Sąsiad w odległości ok. 2 m od mojego płotu ma rozbudowaną część swojego budynku (rozbudowa nastąpiła przed nabyciem nieruchomości przeze mnie), stojącą prostopadle do mojej części. W tej rozbudowanej części, na obu kondygnacjach ma wiele okien, z których widzi cały mój ogródek. Sąsiad stanowczo protestuje przeciwko jakimkolwiek (...)

Zalecenia dla przyszłej polityki energetycznej UE

Zalecenia dla przyszłej polityki energetycznej UE

Krótko po doświadczeniach, jakie przyniósł rosyjsko-ukraiński spór o dostawy gazu, posłowie przyjęli sprawozdanie poświęcone przyszłej wspólnej polityce energetycznej. Plany działań na wypadek przerw w dostawach gazu, rozbudowa połączeń międzysystemowych, ujednolicone ramy prawne dla inwestycji w energetykę jądrową i nowe cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym (80% (...)

Czy i kiedy nastąpi przedawnienie spornego zobowiązania podatkowego - opinia prawna

Czy i kiedy nastąpi przedawnienie spornego zobowiązania podatkowego - opinia prawna

Stan faktyczny Podatnik zawarł w roku 1999 umowę użyczenia kutra rybackiego. Umowa ta została przez UKS odrzucona - jako zawarta w celu obejścia przepisów prawa i w związku z powyższym podatnikowi naliczono podatek w wysokości ok. 11.000 zł. Postępowanie wszczęto w dniu 4 marca 2002. Decyzja organu I instancji została wydana w dniu 24 czerwca 2002. 30 września 2002 Izba Skarbowa wniosła (...)

Opodatkowanie nowego środka transportu w świetle ustawy o VAT

Opodatkowanie nowego środka transportu w świetle ustawy o VAT

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór podatnika  z organami podatkowymi w kwestii kwalifikowania dla celów opodatkowania podatkiem VAT nowego środka transportu. Podatnik nabył w maju 2004.r w Niemczech używany samochód osobowy, który dopuszczony został do użytku 12 marca 2004 r. W momencie zakupu pojazd ów miał przebiegu 9.840 km, lecz od momentu dopuszczenia go do użytku (...)

Zaliczanie kosztów procesu cywilnego do kosztów uzyskania przychodów

Zaliczanie kosztów procesu cywilnego do kosztów uzyskania przychodów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wypowiedział się w kwestii zaliczania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą do kosztów uzyskania przychodów wydatków na koszty procesu cywilnego, związanego z prowadzoną działalnością. Podatnik w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynajął halę w celu ulokowania tam hurtowni. Następnie uznał, że przedmiot (...)

Kiedy są dopuszczalne minimalne stawki taksy dla prawników?

Kiedy są dopuszczalne minimalne stawki taksy dla prawników?

W sprawie F. Cipolla (adwokat R. Portolese) sporządził on dla swoich klientów trzy pozwy. Spór został ostatecznie rozstrzygnięty w drodze ugody, bez udziału F. Cipolli. Zapłaciwszy zaliczkę, klientka odmówiła więc uiszczenia pozostałej kwoty wynagrodzenia, której zażądał jej adwokat. Adwokat F. Cipolla domagał się zatem sądownie zastosowania stawek opłat. W sprawie zaś S. Macrino (...)

Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeń - opinia prawna

Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeń - opinia prawna

Stan faktyczny  W maju 2003 r. miałem wypadek komunikacyjny (po wyjściu z pracy), w którym kierowca samochodu dostawczego (służbowego) wjechał na mój pas (zasnął) i doszło do czołowego zderzenia. Wina została jednoznacznie potwierdzona przez policję, a następnie prokuratora, z którego pozwania sprawca miał karę sądową. W wyniku wypadku zostałem bardzo poważnie poszkodowany. (...)

Wycofać pozew przeciwko pracodawcy - opinia prawna

Wycofać pozew przeciwko pracodawcy - opinia prawna

Stan faktyczny Złożyłam pozew do sądu pracy przeciwko byłemu pracodawcy o wypłatę części wynagrodzenia (nagrody). W odpowiedzi otrzymałam zawiadomienie o terminie rozprawy oraz odpowiedź na mój pozew sporządzoną przez adwokata pracodawcy, który działając w imieniu pozwanego wnosi o ddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie zasadzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów (...)

Będzie możliwość zakończenia sporu w wyniku mediacji

Będzie możliwość zakończenia sporu w wyniku mediacji

Ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza w rozdziale 1 działu II tytułu VI księgi pierwszej K.p.c. instytucję mediacji jako alternatywę dla postępowania cywilnego przed sądem. Nowelizacja ma wejść w życie 3 miesiące po publikacji w Dzienniku Ustaw. W jakich przypadkach będzie dochodzić do mediacji?  W sprawach, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Spór transgraniczny ? prawo proceduralne i materialne

Spór transgraniczny ? prawo proceduralne i materialne

W hipotetycznej sytuacji przedsiębiorca z innego kraju UE kieruje ofertę m.in. do Polski. Konsument zawiera umowę (np. sprzedaży) i jest niezadowolony, chce rozwiązać sprawę w sądzie. Wartość (...)

Indywidualne zbieranie głosów przez internet

Indywidualne zbieranie głosów przez internet

Jak można rozwiązać problem podejmowania uchwał związanych z zarządem nieruchomością wspólną, bez konieczności organizowania spotkań wszystkich współwłaścicieli w jednym miejscu? Czy dochodzenie (...)

Niezawiadomienie PIP o wszczęciu sporu zbiorowego

Niezawiadomienie PIP o wszczęciu sporu zbiorowego

Związek Zawodowy wszczął z pracodawcą spór zbiorowy. O tym fakcie pracodawca, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien powiadomić PIP. Niestety pracodawca nie uczynił tego. Jakie są skutki prawne (...)

Zawarcie ugody przed sądem polubownym

Zawarcie ugody przed sądem polubownym

Czy chcąc rozstrzygnąć spór polubownie, strony muszą się zgłosić do jakiegoś sądu polubownego już istniejącego (np. przy KIG), czy mogą powołać arbitrów - specjalistów ze swoich firm? (...)

Zakres uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Zakres uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Zakładowa Organizacja Związkowa dopatrzyła się nieprawidłowości w przetargach przeprowadzanych przez Zakład pracy, w którym organizacja funkcjonuje (m.in. doszło do złożenia fałszywego oświadczenia (...)

Spór sąsiedzki

Spór sąsiedzki

Sąsiad notorycznie parkował swoje samochody, jak również osoby odwiedzające go, przed ogrodzeniem Pana X. Niszczył tym samym pas zieleni (należący do gminy ) oraz uprzykrzał w każdy inny sposób (...)

Zarzut przedawnienia po wdaniu się w spór

Zarzut przedawnienia po wdaniu się w spór

Czy jeżeli pozwany wniósł zarzut przedawnienia już po wdaniu się w spór w postępowaniu nakazowym, tj. nie zawarł go w pierwszym piśmie zawierającym zarzuty, to czy zasada prekluzji dowodowej (...)

Ugoda sądowa a powaga rzeczy osądzonej

Ugoda sądowa a powaga rzeczy osądzonej

Pracodawca z pracownikiem przed sądem pracy zawarli ugodę, według której "załatwiała" ona wszelkie roszczenia wynikające z przedmiotu pozwu (dotyczył on wysokości wynagrodzenia). Mimo to pracownik (...)

Reprezentacja sp. z o. o. w postępowaniu sądowym

Reprezentacja sp. z o. o. w postępowaniu sądowym

Toczy się spór o niezrealizowanie umowy o dzieło między sp. z o. o. (powodem), a spółką akcyjną (pozwaną). Spór toczy się ok. 3 lat. Pozostała jeszcze tylko jedna rozprawa jako zamknięcie (...)

Pełnomocnictwo procesowe substytucyjne

Pełnomocnictwo procesowe substytucyjne

Kinga S. jest współwłaścicielem posesji (kamienicy) na zasadzie 1/5 udziału. W chwili przejęcia udziału ma 8 lat - z mocy prawa posesją zajmuje się matka Ewa S. - a konkretnie w jej imieniu jej (...)

Dopuszczalność zmiany treści wnoszonego sprzeciwu

Dopuszczalność zmiany treści wnoszonego sprzeciwu

Otrzymałem dwa nakazy zapłaty w trybie upominawczym ze swojego powództwa. Przeciwnicy złożyli sprzeciw z brakami formalnymi. Obaj byli reprezentowani przez profesjonalnych radców prawnych, więc (...)

Zwrot rzeczy zabranych przy przeszukaniu

Zwrot rzeczy zabranych przy przeszukaniu

W jaki sposób mogę starać się o zwrot rzeczy zatrzymanych po przeszukaniu mieszkania przez Policję? Czy to dzieje się z urzędu, czy muszę wystąpić z wnioskiem, jeśli sprawa jest umorzona? Jeżeli (...)

Roszczenia firmy windykacyjnej

Roszczenia firmy windykacyjnej

Zaciągnałem kredyt w Banku, miałem problemy ze spłatą i Bank "sprzedał" wierzytelność firmie windykacyjnej. Firma ta powiadomiła mnie o tym fakcie dopiero po roku od momentu kiedy odbyła się (...)

Spór kompetencyjny między PINB a starostą

Spór kompetencyjny między PINB a starostą

Do organu gminy wpłynął wniosek w sprawie odprowadzenia wód opadowych z budynków. Po przeprowadzeniu analizy, w związku z art. 61 ustawy prawo budowlane jak również przepisów wykonawczych tej (...)

Właściwość miejscowa sądu - spór o czynsz

Właściwość miejscowa sądu - spór o czynsz

Mieszkam w Berlinie. Wynajęłam swoje mieszkanie w Polsce. W tym momencie chcę pozwać najemcę z tytułu zaległości czynszowych. Czy fakt mojego zameldowania w Niemczech ma jakiekolwiek znaczenie (...)

Upadłość spółki z o.o. a postępowanie egzekucyjne

Upadłość spółki z o.o. a postępowanie egzekucyjne

Jakie dalsze kroki należy poczynić w przypadku, gdy w Sądzie złożony jest pozew o zapłatę (rozpatrywany w postępowaniu upominawczym), a sp. z.o.o , będąca pozwanym ogłasza upadłość? W jaki (...)

Określenie wartości spadku a zachowek

Określenie wartości spadku a zachowek

W pozwie o zapłatę z tytułu zachowku należy podać wartość przedmiotu sporu. A co powinien zrobić uprawniony do zachowku, gdy nie jest mu znana wielkość masy spadkowej? Z jakich narzędzi prawnych (...)

Alimenty a wyjazd dziecka za granicę

Alimenty a wyjazd dziecka za granicę

Jestem 5 lat po rozwodzie płacę alimenty w wysokości 300 zł miesięcznie. Córka moja nie korzysta z tych pieniędzy, ponieważ była żona wyszła ponownie za mąż w Niemczech (za Niemca) i tam zamieszkała (...)

Ugoda w sprawach z zakresu prawa pracy

Ugoda w sprawach z zakresu prawa pracy

Czy pomiędzy byłym pracownikiem a pracodawcą możliwe jest zawarcie ugody przedsądowej po rozwiązaniu stosunku pracy. Czy wszystkie roszczenia pracownika może taka ugoda zaspokajać? Jakie przepisy (...)

Praca na czarno

Praca na czarno

Pracowałem w pewnej firmie ok. półtora roku. Przepracowałem ten okres bez żadnej umowy o prace. w Związku z tym chcę teraz zaskarżyć mojego byłego pracodawcę. Jak powinienem to zrobić? Chcę (...)

Osoby obowiązane do zapłaty kosztów postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku

Osoby obowiązane do zapłaty kosztów postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku

Kto ponosi koszty sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, jeśli uczestnicy postępowania są ze sobą skłóceni? Jeżeli chodzi o postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i o dział (...)

Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Chcę wnieść pozew o usunięcie służebności gruntowej, która była ustanowiona nieodpłatnie. Jak należy wówczas opłacić pozew i jaka będzie wartość przedmiotu sporu? Wskazujemy, że wartość (...)

Osoby uprawnione do pochówku zmarłego

Osoby uprawnione do pochówku zmarłego

Zmarł mój ojciec. Jestem jego jedynym dzieckiem z pierwszego małżeństwa. Ojciec z moją matką mieli ślub cywilny i kościelny. Rozwiedli się, oczywiście rozwód mieli tylko cywilny. Ojciec umierając (...)

Zasiedzenie a rozgraniczenie nieruchomości

Zasiedzenie a rozgraniczenie nieruchomości

Ojciec kuzyna kupił dom z działką 28 lat temu. Kuzyn posiada tylko i wyłącznie własnoręcznie sporządzony akt kupna z podpisami świadków. Za dwa lata kuzyn może według informacji jakie posiada (...)

Udzielenie urlopu członkowi zarządu

Udzielenie urlopu członkowi zarządu

W spółce z o.o. jest rada nadzorcza, która ma uprawnienia do zawierania umów o pracę z członkami zarządu tej spółki (przewodniczący lub jego zastępca na podstawie aktu założycielskiego spółki (...)

Definicja zniewagi na gruncie Kodeksu karnego

Definicja zniewagi na gruncie Kodeksu karnego

Jakie zachowanie uważane jest za znieważające na gruncie kodeksu karnego Pojęcia znieważenia, czy też zniewagi nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w polskim prawie karnym. Przyjmuje się, (...)

Forma sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty

Forma sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty

W wydanym obecnie elektronicznym sądowym nakazie zapłaty jest zapis, że kiedy pozwany, złoży skuteczny i prawidłowy sprzeciw od tego wydanego nakazu zapłaty na podstawie faktycznie obecnie nieprawdziwych, (...)

Powództwo o ustalenie prawa

Powództwo o ustalenie prawa

Spór od lat dotyczy dwóch spółek z o.o. Jedna za wykonanie usługi budowlanej dla drugiej wystawiła rachunek uproszczony na nazwisko prezesa zamiast fakturę VAT dla spółki. W tej sytuacji spółka (...)

Opóźnienie prac z winy inwestora

Opóźnienie prac z winy inwestora

Nasza firma świadczy usługi budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. Są to usługi świadczone głównie dla urzędów miast i gmin. W tym momencie kończymy realizację jednego z zadań i (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Umowa o dzieło (montaż okien) zawarta z konsumentem nie zawiera konkretnego terminu oddania dzieła. Zakres dzieła nie jest jednoznacznie określony. Wykonawca wykonał część prac, które uznał (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY? Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona zaczęła mnie (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina Witam Parę dni temu mąż dostał pozwe o podwyzszenie alimentów z 500zl do 1500zl. Maż ma 3,5 letnią córkę z byłą żoną, na która (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu Witam, dzisiaj rano jeszcze widziałam w pracy temat w którym ktoś szukał adwokata i były opinie, a wieczorem tego tematu już nie ma. Nie wiem co się stało, (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

JAK ODZYSKAĆ pozostawione w mieszkaniu byłego męża rzeczy i przedmioty osobiste?

JAK ODZYSKAĆ pozostawione w mieszkaniu byłego męża rzeczy i przedmioty osobiste? W trakcie procesu o rozwód wyprowadziłam się z mieszkania mojego męża zabierając tylko część rzeczy. Pozostałe (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

jak odzyskac dziecko??

jak odzyskac dziecko?? Moj problem polega na tym ,iz jestem zona czlowieka ktory z poprzedniego zwiazku (nie malzenstwo) ma dziecko.Chcielibysmy aby chlopiec byl z nami poniewaz matka pozucila dzieko i (...)

Dobry, skuteczny adwokat Warszawa

Dobry, skuteczny adwokat Warszawa poszukuję dobrego adwokata rozwodowego w Warszawie Polecam adwokat Agnieszkę Kimak. Miałem sprawę dotyczącą podziału majątku i rozwodu mojego syna. Trochę komplikacji (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

mieszkanie z hipoteką darowizna a małżeństwo

mieszkanie z hipoteką darowizna a małżeństwo Witam! Prosze o możliwie kompetentne odpowiedzi. Aby dobrze nakreślic sytuyacje opiszę to głębiej. Otórz sprawa wyglada tak: posiadam pieniadze które (...)

wieloletni spór o dom brat męża przeciwko samotnej kobiecie z pięciorgiem dzieci

wieloletni spór o dom brat męża przeciwko samotnej kobiecie z pięciorgiem dzieci Bardzo proszę o pomoc przy rozwiązaniu tak zawikłanej sprawy. Mój mąż Kazimierz był kawalerem gdy w roku 1977 (...)

sprawa alimentacyjna -adwokat Łódź!

sprawa alimentacyjna -adwokat Łódź! Witam! Czeka mnie trudna sprawa o alimenty od męża. Czy ktoś by mógłby mi polecić jakiegoś dobrego , niedrogiego adwokata najlepiej z Łodzi? Z góry dziękuję! (...)

gdzie można złożyć skargę na prac, obsługi w orange??

gdzie można złożyć skargę na prac, obsługi w orange?? gdzie można złożyć skargę na prac, obsługi w orange?? gdzie mogę złożyć skargę na pracownika orange? matolek00 jak napisać zażalenie (...)

Porady prawne