Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamówień publicznych w zakresie określonym ustawą. Z powyższego wynika, że nie ma domniemania kompetencji na rzecz Prezesa Urzędu. Jest on właściwy i kompetentny wyłącznie w sprawach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

Kto powołuje Prezesa Urzędu?

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jako centralny organ administracji państwowej jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego o spraw administracji publicznej. Natomiast Prezesa Urzędu odwołuje Prezes Rady Ministrów już bez udziału ministra. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Jakie są kompetencje Prezesa Urzędu?

Kompetencje prezesa Urzędu przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych można poszeregować do trzech grup. Wyróżnić możemy kompetencje organizacyjne, kontrolne i nadzorcze.

Kompetencje organizacyjne Prezesa UZP.

Porady prawne

Do kompetencji organizacyjnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych należą:

 1. kierowanie Urzędem Zamówień Publicznych
 2. składanie wniosków do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesów Urzędu lub członków Kolegium Urzędu.
 3. w zależności od potrzeb Prezes może powoływać inne niż Kolegium Urzędu, kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania kolegialnego organu.
 4. możliwość upoważnienia pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do podejmowania decyzji w imieniu Prezesa w określonych przez niego sprawach.
 5. nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, określającego organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu.
 6. możliwość wnioskowania do Rady Ministrów o wyznaczenie jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania, w sytuacji gdy przedmiot zamówienia leży w sferze zainteresowania wielu jednostek administracji rządowej.

 7. składanie Radzie ministrów rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych.
 8. opracowywanie projektów przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych - Prezes Urzędu nie posiada natomiast kompetencji do wydawania aktów prawnych - rozporządzeń. Takie uprawnienia przysługują wyłącznie ministrom. Pod kierownictwem Prezesa przygotowywane są projekty rozporządzeń, ustaw nowelizujących, które następnie otrzymują właściwy bieg legislacyjny.
 9. upowszechnianie ogólnych warunków umów w sprawach o zamówienia publiczne, wzorów umów, regulaminów oraz wzorców postępowania przy udzielaniu zamówienia, na wniosek i w porozumieniu z właściwymi ministrami - nie oznacza to jednak, iż Prezes może wydawać ogólnie, powszechnie obowiązujące warunki umów, obowiązujące przy udzielaniu zamówień publicznych. Chodzi tu jednak o to, aby Prezes, jako najbardziej kompetentny organ w sprawach zamówień publicznych przygotował wzorcowe, przykładowe wzory umów, regulaminy, które następnie stosowane przy udzielaniu zamówień publicznych najlepiej chroniłyby interesy publiczne przed uszczupleniem.
 10. współpraca międzynarodowa w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.
 11. opracowywanie programów szkoleń dotyczących zamówień publicznych oraz organizowanie i inspirowanie szkoleń,
 12. gromadzenie informacji o planach zamówień publicznych, zawartych umowach oraz o realizacji zamówień publicznych,
 13. wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych - Biuletyn dostępny jest w punktach sprzedaży dzienników urzędowych oraz w formie elektronicznej, na stronie internetowej Urzędu.
 14. odmowa zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie, jeżeli nie spełnia ono wymogów określonych w ustawie - wzory ogłoszeń zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dna 24.06.2002 r.
 15. w uzasadnionych wypadkach możliwość udzielenia zgody na publikację ogłoszeń o zamówieniach publicznych, nawet jeżeli ich publikacja ze względu na wartość przedmiotu zamówienia nie jest obowiązkowa.
 16. możliwość przekazania, w drodze porozumienia, redagowania lub wydawania regionalnego wydania Biuletynu Zamówień Publicznych innemu organowi administracji publicznej.

 17. publikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych na podstawie otrzymanych ogłoszeń informacji zbiorczych o dostawcach lub wykonawcach, którym w poprzednim roku udzielone zostało zamówienie publiczne o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro,
 18. prowadzenie listy organizacji pracodawców i przedsiębiorców zrzeszających dostawców lub wykonawców uprawnionych do wnoszenia środków odwoławczych - ponadto Prezes Urzędu wydaje decyzje w sprawie wpisu na listę organizacji albo odmowie wpisu lub skreśleniu z listy organizacji. Na prowadzoną przez Prezesa listę mogą zostać wpisane reprezentatywne organizacje pracodawców lub przedsiębiorców skupiające dostawców lub wykonawców. Lista tych organizacji publikowana jest w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 19. udzielanie zgody na odstąpienie od stosowania obowiązkowych preferencji krajowych albo obniżenia udziału surowców lub produktów krajowych w niektórych dostawach. Zgoda o której mowa udzielana jest w formie decyzji administracyjnej, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zamawiającego wraz z uzasadnieniem.
 20. udzielanie zgody na zastosowanie preferencji krajowych polegających na obowiązku wykonania całości prac objętych zamówieniem przy udziale podmiotów i wykorzystaniu surowców i produktów krajowych. Zaznaczyć jednak należy, że zgoda jest wymagana, tylko w sytuacji, gdy wartość zamówienia na usługi lub roboty budowlane przekracza równowartość kwoty 200 000 EURO. Ten rodzaj preferencji może być stosowany, jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane na obszarze Polski.
 21. ustalanie i prowadzenie listy arbitrów rozpatrujących odwołania wniesione w postępowaniu o zamówienie publiczne, a także ogłaszanie listy arbitrów w Biuletynie Zamówień Publicznych - arbitrem może być osoba, która spełnia warunki określone w ustawie oraz złoży przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości przepisów tworzących system zamówień publicznych. Wpisu na listę dokonuje Prezes Urzędu w drodze decyzji.
 22. możliwość zgłaszania kandydatów na arbitrów.
 23. przyjmowanie odwołań wnoszonych w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 24. wyznaczanie zespołu trzech arbitrów rozpatrujących odwołanie oraz wyznaczenie spośród nich przewodniczącego zespołu.
 25. podejmowanie decyzji o wyłączeniu arbitra z postępowania odwoławczego.
 26. przekazywanie skargi na wyrok zespołu arbitrów Sądu Okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

Kompetencje nadzorcze Prezesa UZP.

Do kompetencji Prezesa Urzędu o charakterze nadzorczym należą:

 1. wydawanie w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia na odstąpienie od stosowania przepisów ustawy. Prezes Urzędu może wydać taką decyzję w przypadku zamówienia finansowanego z udziałem środków zagranicznych przyznanych na innej podstawie niż umowa międzynarodowa i tylko, jeżeli otrzymanie tych środków jest uzależnione od stosowania procedur odmiennych niż określone w ustawie o zamówieniach publicznych. Prezes wydaje taką decyzję w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
 2. zatwierdzanie wyboru trybu postępowania innego niż przetarg nieograniczony. Zatwierdzenie wyboru trybu wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Zamawiający obowiązany jest uzyskać zatwierdzenie w przypadku zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony przy zamówieniach publicznych, których wartość szacunkowa przekracza równowartość kwoty 200.000 euro (a w przypadku zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia publicznego przekracza 30.000 euro). Zamawiający powinien uzyskać decyzję przed rozpoczęciem postępowania.
 3. wyrażenie zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne na czas dłuższy niż 3 lata. Umowy w sprawie zamówienia publicznego nie mogą być zawierane na czas nieokreślony. Jeżeli umowa ma być zawarta na czas dłuższy niż 3 lata, wymagane jest uzyskanie zgody zamawiającego na zawarcie takiej umowy.
 4. wyrażanie zgody na zawarcie umowy prze ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Zgodnie z zasadą, z chwilą wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia nie jest dopuszczalne zawarcie umowy. Za ostateczne rozstrzygnięcie protestu uznaje się wyrok zespołu arbitrów oraz rozstrzygnięcie przez zamawiającego protestu, od którego nie wniesiono odwołania. Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu wyłącznie w sytuacji, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego, której nie można było wcześniej przewidzieć, a nie wynika ona z winy zamawiającego.

Kompetencje kontrolne Prezesa UZP.

Do kompetencji Prezesa Urzędu o charakterze kontrolnym należą:

 1. możliwość żądania od zamawiających informacji o przebiegu procesu udzielania zamówień publicznych i ich realizacji oraz udostępniania dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego, we wskazanym przez siebie terminie. Powyższe uprawnienie jest szczególnie istotne na gruncie zamówień publicznych, w których nie ma możliwość wnoszenia środków odwoławczych. Działalność kontrolna podjęta na podstawie tego uprawnienia jest w zasadzie jedyną możliwością weryfikacji poprawności czynności podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne. Czynności kontrolne podjęte na podstawie powyższego uprawnienia mogą być podjęte przez Prezesa w każdym czasie. Może to nastąpić w trakcie trwania postępowania, po wyborze ofert, a nawet po zawarciu umowy. Konsekwencją czynności kontrolnych może być podjęcie dalszych środków, np. wniesienie pozwu o unieważnienie umowy, zawiadomienie właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
 2. w sytuacji, gdy zostanie ujawnione, że przy udzielaniu zamówień publicznych doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Prezes Urzędu zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o tym naruszeniu.
 3. wystąpienie z pozwem o stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego, jej części lub dokonanych w niej zmian.
 4. możliwość wniesienia skargi na wyrok zespołu arbitrów. Prezes może skorzystać z powyższego uprawnienia w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Według jakich reguł toczy się postępowanie przed Prezesem Urzędu?

Ponieważ ustawa nie określa zasad postępowania przed Prezesem Urzędu, należy sięgnąć do innych regulacji. Właściwym w tej sprawie będzie kodeks postępowania administracyjnego. Kodeks ma zastosowanie do postępowań prowadzonych przed organami administracji państwowej w należących do właściwości tych organów sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, a więc postępowanie prowadzone przed Prezesem Urzędu odbywać się będzie zgodnie z regułami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

Jakie są skutki braku wymaganej prawem decyzji Prezesa Urzędu?

Brak odpowiedniej decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wymaganej przez ustawę o zamówieniach publicznych stanowi ciężkie naruszenie ustawy. Konsekwencją tego może być niemożność zawarcia umowy o zamówienie publiczne i obowiązek unieważnienia postępowania. Jeżeli w wyniku postępowania zawarto już umowę, a w jego trakcie zamawiający nie uzyskał wymaganej decyzji administracyjnej, konsekwencją tego może być nieważność zawartej umowy.

Pamiętaj, że:

 • system zamówień publicznych jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie ma jednego centralnego organu, który udzielałby zamówień publicznych na rzecz wszystkich podmiotów zobowiązanych.
 • dostawcy lub wykonawcy, jeżeli stwierdzą naruszenie ustawy, mogą się zwrócić do Prezesa Urzędu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli konkretnego postępowania. Prezes Urzędu nie jest jednak takim wnioskiem związany.
 • Brak wymaganej decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu może stać się podstawą unieważnienia postępowania lub umowy.
 • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm.),
 • Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2002 r. Nr 34, poz. 537).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Organizacja Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Organizacja Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kto kieruje Urzędem Zamówień Publicznych (Urzędem)? Kierownictwo Urzędem zostało powierzone Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Wykonuje on swoje zadanie przy pomocy wiceprezesów, Dyrektora Generalnego, dyrektorów departamentów, dyrektorów biur oraz dyrektora sekretariatu. Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu. Wiceprezesów (...)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

W jakich szczególnych przypadkach umowy w sprawie zamówień publicznych są nieważne? Umowy w sprawie zamówień publicznych podobnie jak każde inne umowy są nieważne na podstawie okoliczności, które zostały określone w kodeksie cywilnym lub w innych ustawach szczególnych. Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje jednak dodatkowe sytuacje, w przypadku których umowy w sprawie zamówień (...)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kiedy zamawiający może odstąpić od zasad udzielania zamówień publicznych? Istnieją dwie grupy przypadków, kiedy możliwe jest udzielanie zamówień publicznych z pominięciem lub modyfikacją zasad przyznawania zamówień określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Pierwsza grupa przypadków związana jest udzielaniem zamówień finansowanych z udziałem środków zagranicznych. Druga (...)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych jest przejawem zasady jawności i niezbędnym warunkiem prawidłowo przeprowadzonego postępowania. Prawidłowe ogłoszenie umożliwia osiągnięcie właściwych warunków konkurencji i wybór najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie stanowi formalne wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zmówienia publicznego. Ustawa różnicuje obowiązki publikacyjne (...)

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej? Złóż wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. ##baner## ZAŁATW ONLINE Zrealizuj (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek aktywizacyjny został przewidziany w art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Do 16 kwietnia br. złóż on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje za ciebie zeznanie PIT-37. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego (...)

Nowy, stary rząd

Nowy, stary rząd

Mateusz Morawiecki powołany na premiera oraz ministra rozwoju i finansów W poniedziałek prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na urząd Prezesa Rady Ministrów. Powołał też członków Rady Ministrów. Prezydent odebrał również przysięgę od premiera i nowo powołanych członków rządu.   Rząd kontynuacji To (...)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeżeli chcesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy - sprawdź, kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie (wypełniając i wysyłając elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl, podpisując go podpisem (...)

Kiedy nowy prezes adwokatury?

Kiedy nowy prezes adwokatury?

Zmarłą w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem Joannę Agacką-Indecką może zastąpić tymczasowo jej zastępca Andrzej Michałowski – donosi Rzeczpospolita. Gazeta dowiedziała się nieoficjalnie, że mec. Michałowski został również zarekomendowany przez prezydium do pełnienia obowiązków prezesa. Decyzja w tej sprawie należy jednak do Naczelnej Rady Adwokackiej, która (...)

Prezes UKE powołany prawidłowo

Prezes UKE powołany prawidłowo

Zapadł kolejny wyrok korzystny dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej i jego prezesa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił kolejną skargę TP SA na jedną z decyzji UKE, tym razem dotyczącą wyliczenia wysokości opłaty telekomunikacyjnej, jaką płacą corocznie operatorzy. Gazeta.pl 19.07.2007 r. UKE, prezes, powołanie, premier, decyzja, skarga,

Prezes spółki słabiej chroniony

Prezes spółki słabiej chroniony

Członek zarządu spółki raczej nie odzyska posady, nawet jeśli były nieprawidłowości przy zdejmowaniu go ze stanowiska. Zwykły pracownik może walczyć o powrót do pracy. (...) Problem w tym, że uchwały rady nadzorczej nie podlegają tzw. kodeksowemu trybowi zaskarżania ściśle uregulowanemu w kodeksie spółek handlowych. (...) Prezesi nie tylko zajmują stanowiska na mocy powołania (...)

Prezes na egzaminie?

Prezes na egzaminie?

Zanim ktokolwiek zostanie szefem państwowej firmy, będzie musiał wykazać się wiedzą przed komisją ekspertów. To najnowszy pomysł premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Komisja ma działać przy Kancelarii Premiera. Członkami zespołu zostało na razie siedmiu profesorów (ekspertów od finansów, ubezpieczeń i bankowości) oraz szef rady nadzorczej Giełdy Piotr Kamiński. Premier tłumaczy, (...)

Nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego

Nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny ma nowego prezesa. Został nim prof. Jerzy Stępień. Jest też trzech nowych sędziów: adwokat Wojciech Hermeliński, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Maria Gintowt-Jankowicz oraz wicemarszałek Sejmu Marek Kotlinowski. (...)Platforma Obywatelska po raz drugi zgłosiła profesorów Andrzeja Rzeplińskiego i Stanisława Biernata. Kandydatura prof. Ireny Lipowicz (...)

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Stan faktyczny Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - roboty dodatkowe i uzupełniające. W jaki sposób udzielić zamówienia publicznego na roboty dodatkowe, jeśli zakres robót objętych zamówieniem podstawowym ulega zmianie a wynagrodzenie umowne przyjęto jako kosztorysowe (płatność na podstawie ceny jednostkowej i ilości robót)? W umowie przewidziano również możliwość (...)

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o zamówienie puybliczne? Według ustawy, zamówienia publicznego udziela się w jednym z sześciu trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę, zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z ustawą, przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania (...)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są podstawowe progi określone w ustawie? Dla podmiotów należących do tzw. sektora klasycznego (min. podmioty należące do sektora finansów publicznych, a więc np: gminy, powiaty, urzędy itp.) progi obowiązywania ustawy zostały określone następująco: 6.000 €. To dolny próg, powyżej którego rozpoczyna się obowiązywanie ustawy. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Zamawiający jest obowiązany przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w każdym trybie postępowania (z wyjątkiem aukcji elektronicznej) niezależnie od wartości zamówienia publicznego. W jaki sposób można uzyskać specyfikację? Sposób udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Projekt skierowany do konsultacji Rozwój potencjału MŚP w kluczowych dla nowoczesnej gospodarki branżach; ukierunkowanie zakupów na usługi, dostawy i roboty budowlane o istotnym znaczeniu dla interesów państwa; wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zakup zrównoważonych, innowacyjnych i zielonych zamówień – taki cel ma mieć „Polityka (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne chciałyby przyspieszyć moment wykupu ich nieruchomości, bądź wręcz przeciwnie (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia publiczne? Podmioty publiczne, czyli – między innymi – administracja rządowa (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną zasadą, która wynika z ww. przepisu, jest bowiem dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

5 lutego 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, której deklarowanym celem jest modyfikacja zawartych w usta­wie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne instytucji prawnych służących uniemożliwieniu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły (...)

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Od dwóch lat piastuje stanowisko prezesa w jednej z Radomskich firm. Ostatnimi czasy wyniki w naszej firmie nie są zadowalające, niestety reszta rady nadzorczej nie chce podjąć ważnych decyzji dla (...)

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Chcę sprawdzić stan prawny nieruchomości. Były to grunty mojej babci. W sądzie rejonowym na nazwisko babci nie ma żadnego wpisu. Poszukiwałam informacji w starostwie powiatowym. Uzyskałam odpowiedź, (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie (...)

Rejestracja wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego

Jak zarejestrować wzór przemysłowy, co powinien zawierać opis danego wzoru, gdzie można znależć formularz zgłoszeniowy na wzór przemysłowy? Zgodnie z Art. 102 ustawyprawo własności przemysłowej (...)

Prawa ochronne na znak towarowy

Prawa ochronne na znak towarowy

Zamierzam dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego o uzyskanie znaku towarowego dla domeny internetowej (firma.com.pl). Nazwa domeny jest zgodna z nazwą mojej firmy. Czy wcześniej muszę podpisać (...)

spółka cywilna-zamiana adresu

spółka cywilna-zamiana adresu

Spółka cywilna dokonała zmiany adresu prowadzenia działalności, każdy ze wspólników dokonał odpowiedniego zgłoszenia w urzędzie gminy, czy gmina poinformuje o ww. zmianie zus, urząd skarbowy (...)

Oznaczenie pozwanego - lokal komunalny

Oznaczenie pozwanego - lokal komunalny

Moja matka była najemcą lokalu komunalnego. W tym lokalu zameldowana była matka, mój brat i ja. W lokalu mieszkaliśmy razem, jednak mój brat nadużywał alkoholu i z tego powodu musiałem pomieszkiwać (...)

Odpowiedzialność małżonka podatnika

Odpowiedzialność małżonka podatnika

W 2003 r. urząd skarbowy wystawił tytuł egzekucyjny przeciwko małżonkowi w związku z zaległościami w podatku VAT za rok 1998, następnie uzyskał on klauzulę wykonalności i na takiej podstawie (...)

Prezes SM a stosunek pracy

Prezes SM a stosunek pracy

Prezes SM złożył rezygnację i w czasie trwania okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy, a następnie przebywał w "okresie nie świadczenia pracy". Czy kodeks (...)

Zatrudniony prezes a ochrona przedemerytalna

Zatrudniony prezes a ochrona przedemerytalna

Odwołany na ZW prezes zarządu - dyrektor sp. z o.o. zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony wchodzi w okres ochrony przedemerytalnej sześć dni później. Od dnia odwołania przebywa na (...)

Prezes a działalność gospodarcza

Prezes a działalność gospodarcza

Prezes zarządu jednoosobowego spółki jednoosobowej, w której jednocześnie jest udziałowcem i prezesem prowadzi również swoją działalność gospodarczą zajmującą się wynajmem i podnajmował (...)

Główna księgowa jako prezes zarządu

Główna księgowa jako prezes zarządu

Czy główna księgowa może być jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce z o. o.? Co mówi na to KSH oraz ustawa o rachunkowości? Jakie są konsekwencje jeśli ten stan jest zabroniony a utrzymuje (...)

Prezes zarządu przechodzi na emeryturę

Prezes zarządu przechodzi na emeryturę

Prezes zarządu sp. z o.o. złożył wypowiedzenie stosunku pracy z końcem stycznia 2007 w związku z przejściem na emeryturę. Po przyznaniu przez ZUS emerytury zamierza ponownie się zatrudnić w spółce (...)

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej (...)

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

W trakcie postępowania przetargowego jeden z uczestników składa protest w którym wnosi o ponowne rozpatrzenie złożonych ofert i odrzucenie oferty uznanej przez zamawiającego za najkorzystniejszą. (...)

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej (...)

Zamówienia publiczne - protest

Zamówienia publiczne - protest

Firma nieuczestnicząca w przetargu z powodu odrzucenie jej wniosków o zmianę warunków brzegowych SIWZ uczestniczyła w otwarciu złożonych ofert. Według jej wiedzy złożone oferty zawierały istotny (...)

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Czy słusznym jest organizowanie przetargu nieograniczonego na poszczególne prace: - naprawa pokryć i wiązań dachowych, - naprawa instalacji elektrycznych i aparatury elektrycznej, - naprawa elementów (...)

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Osoba fizyczna, która zamierza "przekształcić" swoją działalność w spółkę z o.o. (w trybie art. 55 KC - wniesienie aportem do spółki) ma podpisane umowy o zamówienia publiczne. Czy takie "przekształcenie" (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Informacja publiczna a umowa handlowa

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

Rodzaje dróg w Polsce

Rodzaje dróg w Polsce

Jak w zależności od dostępności dzielimy drogi? Czy jest jakis inny podział, jeżeli tak z czego wynika? Najogólniejszym podziałem dróg klasyfikuje je na publiczne, będące własnością państwa (...)

FORUM PRAWNE

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Witam nazywam się Henryk Tuszyński. Niedawno zadałem pytanie (nr opinii 73508) niestety treść otrzymanej

Witam nazywam się Henryk Tuszyński. Niedawno zadałem pytanie (nr opinii 73508) niestety treść otrzymanej Witam nazywam się Henryk Tuszyński. Niedawno zadałem pytanie (nr opinii 73508) niestety (...)

Nieścisłości w akcie notarialnym z 1947r.

Nieścisłości w akcie notarialnym z 1947r. Nietypowa sprawa więc na wstępie od razu nadmieniam, iż trochę się rozpiszę aby przedstawić sprawę w jak najmniej zawoalowany sposób. Witam Sprawa (...)

dotyczy druku PCC

dotyczy druku PCC Kupiłem auto i w urzędzie skarbowym dowiedziałem się o konieczności wypełnienia druku PCC. Mój problem polega na tym, że nie mam kontaktu ze sprzedającym i co gorsza nie znam (...)

Bierny prezes spółdzielni mieszkaniowej

Bierny prezes spółdzielni mieszkaniowej Mam problem z prezesem spółdzielni mieszkaniowej. Mam w mieszkaniu zamontowany piecyk gazowy, który jest niewygodny, ponieważ połowa wody, która leci z kranu (...)

Po co jest PREZES w sadzie ?

Po co jest PREZES w sadzie ? Napisalem pismo do prezesa Sadu Rejonowego w Stalowej Woli wskazujac na uchybienia w pracy sadu { moim zdaniem } Jerzy Kuszaj New Britain,CT 01-17-08 15 Symco Dr. New Britain,CT (...)

czy prezes stowarzyszenia może być karany?

czy prezes stowarzyszenia może być karany? czy prezes stowarzyszenia może być karany?

Andrzej Wach - prezes PKP odwołany ze stanowiska !

Andrzej Wach - prezes PKP odwołany ze stanowiska ! Andrzej Wach - prezes PKP SA i dyrektor generalny Grupy PKP Andrzej został odwołany ze stanowiska. Pełnienie obowiązków prezesa Zarządu Spółki (...)

Prezes PZPN musi zrzec się mandatu poselskiego?

Prezes PZPN musi zrzec się mandatu poselskiego? Mam pytanie, czy Boniek będzie musiał zrezygnować z posłowania jako że został wybrany na nowego prezesa PZPN? Nie wiem czy musi, wiem że powinien. (...)

odwołanie zamówienia mebli

odwołanie zamówienia mebli Domyślnie Rezygnacja z zamówienia realizacji mebli Witam wszystkich. Bardzo prosiłbym o poradę w następującym temacie. Zamówiliśmy meble do kuchni na wymiar. Były (...)

Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia Witam. Dziś o 7 rano wszedłem na stronę www.prosto.pl i znalazłem koszulkę która kosztowała 2 zł . Postanowiłem kupić ich 13 i sfinalizowałem zamówienie dokonując płatności. (...)

Urząd Skarbowy i kosmetyki AVON

Urząd Skarbowy i kosmetyki AVON Dzień dobry. Czy ktoś z Państwa może pomóc mi w sprawie, czy konsultantki AVON-u, które składają zamówienia przez internet na kosmetyki i potem paczka jest przynoszona (...)

Anulowanie zamówienia Personalizowanego

Anulowanie zamówienia Personalizowanego Witam, dokonałem zamówienia presonalizowanego w sklepie internetowym, czas realizacji zamówienia według sklepu to 3-5 dni. od potwierdzenia przyjęcia go (...)

przetargi publiczne

przetargi publiczne W Polsce w przetargach publicznych wygrywają zawsze oferty najniższe. Z jednej strony oszczędność dla państwa, z drugiej liczne komplikacje m.in. niedotrzymowanie umów, niepłacenie (...)

Porady prawne