22.5.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Obowiązek dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki - opinia prawna

Stan faktyczny

Zgodnie z treścią przepisu art. 624 § 4 ksh, w przypadku gdy spółka kapitałowa nie spełnia wymogu w zakresie minimalnej wysokości kapitału zakładowego, o której mowa w art. 624 § 1 ksh, wspólnicy takiej spółki nie mogą pobierać dywidendy, ani innych świadczeń od spółki do czasu spełnienia wymogów w zakresie wysokości kapitału zakładowego. Nie dotyczy to jednak udziału w majątku spółki w przypadku jej rozwiązania lub likwidacji. Spółki kapitałowe zobowiązane zostały, na mocy art. 624 § 1 ksh, do dostosowania w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie kodeksu spółek handlowych, tj. do 1 stycznia 2004 r., wysokości kapitału zakładowego co najmniej do wysokości 25.000 złotych. Najpóźniej w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. kapitał zakładowy spółek z o.o. musi wynosić co najmniej 50.000 złotych. Przepis art. 624 § 4 ksh zakazuje wypłaty wspólnikom dywidendy i innych świadczeń, do czasu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do wysokości ustawowych. Spółka jest zarejestrowana w KRS z kapitałem podstawowym 24000 zł Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 48000 złotych nie zostało zarejestrowane ze względu na zaskarżenie uchwały przez wspólnika, który to również od 15 grudnia 2003 r. z innym wspólnikiem w skuteczny sposób blokował jakiekolwiek propozycje podwyższenia kapitału zakładowego. Kapitał został jednak w większości opłacony, przez co wierzyciele są chronieni. Przy okazji podwyższenia kapitału zakładowego wspólnik skarżący chciał przeforsować również uchwały personalne. Wszyscy pracownicy, Zarząd i Rada Nadzorcza są jednocześnie udziałowcami tej Spółki. Ponieważ w przedmiotowej sprawie zachodzi wyraźny konflikt pomiędzy normami prawa pracy a przepisami Kodeksu spółek handlowych. Prosimy o pisemną opinię czy postanowienia art. 624 par. 4 Ksh istotnie uniemożliwiają Zarządowi wypłacania wynagrodzeń wspólnikom z tytułu łączących ich ze Spółką umów o pracę? Zarząd ma również podpisane umowy o pracę ze Spółką. Rada Nadzorcza jest wybierana i otrzymuje wynagrodzenie w oparciu o uchwałę wspólników. Czy może pobierać wynagrodzenie? Pracownicy otrzymują obiady i mają opłacane składki PZU ubezpieczenia na życie na podstawie uchwały Zarządu. Czy w/w świadczenia są innymi świadczeniami opisanymi art. 624 par. 4 Ksh?

Porady prawne

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Przedstawione w stanie faktycznym zapytanie związane jest ze stosowaniem sankcji na wypadek nie wypełnienia wymogów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczących dostosowania wysokości kapitału zakładowego do wymogów określonych w art. 154 § 1 i § 2 k.s.h., z uwzględnieniem przepisu przejściowego, tj. art. 624 § 1 k.s.h. Sankcja ta polega na zakazie wypłaty wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie wypełniła wymogu dotyczącego minimalnej wysokości kapitału zakładowego oraz minimalnej wysokości udziału, dywidendy ani innych świadczeń od spółki do czasu spełnienia tych wymogów.

Kluczem do udzielenia prawidłowej odpowiedzi na zadane w stanie faktycznym pytanie jest prawne określenie rodzajów „innych świadczeń”, gdyż zakaz dotyczący wypłaty dywidendy jest oczywisty i nie wymaga komentarza. Ustawodawca posługując się pojęciem „innych świadczeń” nie wskazał, o jakie świadczenia chodzi. Brak definicji tego pojęcia w tzw. słowniczku ustawowym, zawartym w art. 4 k.s.h. oraz brak jakichkolwiek wskazówek zarówno w treści ustawy jak i w dostępnych komentarzach do kodeksu spółek handlowych powoduje, iż jest to pojęcie nieostre, którego indywidualizacja nastręcza sporo problemów.

Wskazówko do interpretacji pojęcia „innych świadczeń” użytego w art. 624 § 4 k.s.h. może być poprzedzające je pojęcie dywidendy. Prawo do dywidendy jest podstawowym prawem majątkowym wspólnika, urzeczywistniającym się w prawie do udziału w zysku spółki. Skoro więc art. 624 § 4 wiąże pojęcie dywidendy z pojęciem „innych świadczeń” (spójnik i), należy rozumieć, iż „inne świadczenia” to świadczenia wynikające z majątkowych uprawnień wspólników z tytułu uczestnictwa w spółce. Poza prawem do dywidendy, majątkowym prawem wspólnika spółki z o.o. jest m.in. prawo do zwrotu dopłat (art. 179 § 1 k.s.h.), prawo do wynagrodzenia za określone w umowie spółki powtarzające się świadczenia niepieniężne (art. 176 § 1 k.s.h.) czy też prawo do wypłaty umorzonego udziału za wynagrodzeniem (art. 199 k.s.h.). Konstrukcja przepisu art. 624 § 4 k.s.h. przemawia za stanowiskiem, iż określone w tym przepisie „inne świadczenia” dotyczą świadczeń wypłacanych wspólnikom a wynikających z ich praw majątkowych udziału w spółce. Innymi słowy, „inne świadczenia” to świadczenia wynikające z korporacyjnych praw wspólnika, jako udziałowca spółki, określone najczęściej w umowie spółki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

Częściowa zmiana regulacji spółek kapitałowych ma służyć głównie usprawnieniu ich funkcjonowania i obejmuje przede wszystkim liberalizację niektórych wymogów dotyczących spółek (np. obniżenie minimalnej wartości udziałów w spółce z o.o. (...)

Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

Sposoby obniżenia kapitału zakładowegoWysokość kapitału zakładowego w połączeniu z ilością akcji w danej spółce akcyjnej odzwierciedla wartość każdej z akcji. Dlatego też obniżenie kapitału zakładowego musi w określony sposób wpływać albo na ilość akcji w spółce (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

Kiedy zawarcie umowy spółki podlega opodatkowaniu? Zawarcie umowy spółki podlega obowiązkowi podatkowemu ustanowionemu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą, opodatkowaniu podlegają określone czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem (...)

Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego może polegać na zmianie statutu spółki i emisji nowych akcji lub podwyższeniu wartości nominalnej dotychczasowych akcji.Jakie są główne etapy podwyższania kapitału zakładowego?Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala również na założenie takiej (...)

Dostosowanie wartości nominalnej udziałów pozostałych w spółce po umorzeniu do niezmienionego kapitału zakładowego a podwyższenie kapitału zakładowego - to samo czy nie?

Dostosowanie wartości nominalnej udziałów pozostałych w spółce po umorzeniu do niezmienionego kapitału zakładowego a podwyższenie kapitału zakładowego - to samo czy nie?

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą podlegać umorzeniu. Umorzenie jest możliwe z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego spółki albo bez takiego obniżenia, czyli z tzw. czystego zysku. Dodatkowo, za zgodą zbywającego wspólnika umorzenie udziałów (...)

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Coraz częściej przedsiębiorcy zakładają spółki w Anglii lub Niemczech. Gdzie najlepiej zrejestrować odpowiednik Polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie podjęcia w tym zakresie decyzji.    ##baner## Spółka (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki

Umowy spółki jako przedmiot PCC Według art. 1 ust. 1 pkt 1 lit k ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), umowy spółki są jednymi z czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Za "umowę spółki" w rozumieniu ustawy uznaje się każdy rodzaj aktu założycielskiego, (...)

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

W jaki sposób podwyższyć kapitał zakładowy spółki z o.o.?   Zasadniczo, z punktu widzenia konieczności zmiany umowy spółki dopuszczalne są dwa sposobny podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o. o.: ze zmianą umowy spółki oraz bez zmiany umowy (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Gdzie zgłosić działalność gospodarczą? Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Ewidencja działalności gospodarczej Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, (...)

Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

  Przyczyny rozwiązania spółki Kodeks spółek handlowych wymienia następujące przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej: ziszczenie się zdarzeń określonych w statucie - zdarzeniem tym może być strata przekraczająca określoną część kapitału zakładowego, upływ (...)

Propozycje zmian w kodeksie spółek handlowych

Propozycje zmian w kodeksie spółek handlowych

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt zmian w kodeksie spółek handlowych a także w kilku innych ustawach, związanych z obrotem gospodarczym.Zmiany te zostały opracowane przez Komisje Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i wynikają z ponaddwuletnich doświadczeń z obowiazującym kodeksem (...)

Jakie informacje spółki handlowe muszą zamieszczać w pismach i zamówieniach handlowych?

Jakie informacje spółki handlowe muszą zamieszczać w pismach i zamówieniach handlowych?

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.   Czym zajmuje się Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego? Do zadań Centralnej Informacji ma dodatkowo (...)

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek wniesienia w całości wkładu  Podstawową powinnością majątkową wspólnika jest wnie­sienie w całości wkładu przewidzianego umową spółki. Wypełnie­nie tego obowiązku w całości przez wszystkich wspólników jest warunkiem wpisu spółki (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

    Spółka komandytowo-akcyjna stanowi swoiste połączenie cech spółek osobowych (komandytowej) i kapitałowych (akcyjnej). Kodeks spółek handlowych ukształtował ją jako spółkę osobową, skutkiem czego jest pozbawiona osobowości prawnej. Jednocześnie taka (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca (...)

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Kiedy można dokonać zmiany statutu?Zmiana statutu następuje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W celu zmiany statutu w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian. Jeżeli zamierzone zmiany (...)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

  Artykuł nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z następującymi treściami o podobnej tematyce: -  -      Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Aby (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 120 000 dzielący się na 1200 udziałów po 100 zł każdy. Udziały należą do 2 wspólników - po 600 posiada każdy z nich. Spółka chce podwyższyć kapitał zakładowy do 150 000 poprzez utworzenie 300 nowych udziałów o wartości 100 zł każdy. (...)

Zmiana umowy spółki a podwyższenie kapitału

Zmiana umowy spółki a podwyższenie kapitału

W grudniu 2007 roku Zgromadzenie Wspólników podwyższyło kapitał zakładowy poprzez utworzenie nowych udziałów, które objął tylko jeden z dwóch wspólników. 31.01.2008 roku Sąd rejestrowy zwrócił wniosek z powodu braku formularza KRS-ZE. Wspólnicy mają zamiar zmienić nazwę i siedzibę (...)

Informacja o kapitale zakładowym spółki z o.o.

Informacja o kapitale zakładowym spółki z o.o.

Jak należy podawać wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy jeden ze wspólników wniósł jako aport do spółki 50 tys. zł gotówką, a drugi równowartość tej kwoty np. w postaci przeniesienia na spółkę autorskich praw majątkowych? Która (...)

Działalność konkurencyjna udziałowca

Działalność konkurencyjna udziałowca

Jestem udziałowcem i członkiem zarządu (wiceprezesem) w spółce z o.o., moje udziały wynoszą 50%. Drugi udziałowiec to spółka z o.o., której prezes też jest członkiem zarządu (prezesem); spółka ma pozostałe 50% udziałów. Drugi udziałowiec (tj. spółka) zdecydował się prowadzić (...)

Kapitał zakładowy a kapitał wpłacony

Kapitał zakładowy a kapitał wpłacony

Sytuacja ta sama jak w dzisiejszym pytaniu na które otrzymałam odpowiedź. Powinnam była napisać, że umorzenie udziałów zmarłego wspólnika i wypłata wynagrodzenia dla spadkobierców nastąpiły z CZYSTEGO ZYSKU. Stąd powstał omówiony w Państwa odpowiedzi specyficzny przypadek, kiedy to (...)

Zgłoszenie dopłat do majątku spółki i pożyczki

Zgłoszenie dopłat do majątku spółki i pożyczki

Czy dopłaty do majątku spółki trzeba gdzieś zgłosić, np. w Krajowym Rejestrze Sądowym? Proszę o odpowiedź przy uwzględnieniu dwóch opcji: 1. dopłaty przewidziane są umową spółki 2. dopłaty są dobrowolne ustalone uchwałą wspólników. Czy udzieloną pożyczkę dla spółki z o.o. (...)

Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy ze wspólników może w tym okresie wpłacać gotówkę na podnoszenie kapitału w dowolnych ratach i terminach i w którym momencie (...)

Stan prawny spółki z o.o.

Stan prawny spółki z o.o.

Od chwili założenia w 1989 jednoosobowej spółki z o.o. jestem jej jedynym udziałowcem i Prezesem Zarządu. Kapitał spółki wynosi obecnie 1000 zł. (w chwili zakładania było to 10 milionów ówczesnych złotych i było to 10 razy więcej niż wymagany wtedy minimalny kapitał spółki z o.o.), (...)

Podwyższenie kapitału a zmiana umowy spółki

Podwyższenie kapitału a zmiana umowy spółki

Kapitał zakładowy może być podwyższony do wysokości 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r., bez zmian umowy spółki w drodze uchwały lub kolejnych uchwał Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie może nastąpić przez ustanowienie nowych udziałów (...)

Zastaw na udziałach spółki z o.o.

Zastaw na udziałach spółki z o.o.

Pytanie 1:"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością negocjuje kontrakt, którego wartość kilkakrotnie przekracza jej kapitał zakładowy. Usługa realizowana na rzecz Klienta ma charakter konsultingowy, zgodny z profilem działalności Spółki. W trakcie realizacji umowy klient odbierając poszczególne (...)

Dopłaty od jednego wspólnika sp. z o.o.

Dopłaty od jednego wspólnika sp. z o.o.

Spółka XTZ jest własnością trzech podmiotów: Firmy ABC S.A., Jana Kowalskiego i Zenona Nowaka. Udziałowcy mają odpowiednio: 52%, 24% i 24% udziałów. Firma ABC chce, aby spółka XTZ rozpoczęła nowy typ działalności. Wymaga on jednak dofinansowania spółki. Pozostali udziałowcy zgadzają (...)

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

W sądzie złożone zostały dokumenty do zarejestrowania spółki z o.o. z kapitałem zakładowym 50.000 zł (spółka jest więc w organizacji). Wspólnicy chcieliby jednak obniżyć ten kapitał do 5000 zł w związku z wejściem w życie ustawy z dniem 8 stycznia o wysokości kapitału zakładowego. (...)

Pokrycie strat w spółce z o.o.

Pokrycie strat w spółce z o.o.

Spółka z o.o. w pierwszym roku działalności przyniosła stratę. Kapitał zakładowy spółki jest wyższy od minimalnych wymagań określonych kodeksem spółek handlowych. W jaki sposób jest pokrywana strata spółki? Czy może to nastąpić z kapitału zakładowego, jeżeli nie będzie wiązać (...)

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem

Chcę wnieść prowadzone dotychczas w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwo jako aport do już utworzonej i zarejestrowanej w tym celu spółki z o.o.. Umowa spółki dopuszcza możliwość podniesienia wysokości kapitału przez utworzenie nowych udziałów i pokrycie ich aportem w drodze (...)

Nabycie i aport nieruchomości

Nabycie i aport nieruchomości

Osoba będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z o. o. chce kupić działkę jako osoba prywatna. Nastepnie osoba ta chce wprowadzić/wnieść tę działkę do majątku firmy. W jaki sposób to zrobić? Jakie są konsekwencje podatkowe, opłaty z tym związane? Z treści pytania wynika, iż osoba (...)

Potwierdzenie podwyższenia kapitału zakładowego

Potwierdzenie podwyższenia kapitału zakładowego

Spółka akcyjna ma kapitał 100 000 zł. Do końca 2004 roku powinna była podwyższyć kapitał do 250 000 zł. Czy przy zgłaszaniu podwyższenia kapitału spółki S.A. do KRS wymagane jest przedstawienie np: wyciągu bankowego czy też potwierdzenia przez bank wpłaty w tym przypadku 150 000 zł? (...)