Oferty w zamówieniach publicznych - rodzaje i podstawy odrzucenia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Kiedy dopuszczalne jest składania ofert równoważnych?

Co do zasady przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazania patentów, znaków towarowych, pochodzenia. Wyjątkowo dopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich przypadkach zamawiający ma obowiązek dopuścić składanie ofert równoważnych. Ofertą równoważną będzie w takim wypadku oferta, która przedstawia przedmiot zamówienia o parametrach takich samych lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone przez zamawiającego. Odnosić to należy do równoważności technicznej i jakościowej oferowanego przedmiotu zamówienia.

Kiedy dopuszczalne jest złożenie oferty wariantowej?

Oferta wariantowa to oferta przewidująca, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Dopuszczając możliwość złożenia oferty wariantowej, zamawiający musi zamieścić o tym informację w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto zamawiający misi również określić w specyfikacji minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać warianty oraz sposób ich przedstawienia. Warunki te mogą odnosić się wyłącznie do sposobu wykonania zamówienia. Wariantowość nie daje jednak podstawy do zaproponowania innego, zamiennego przedmiotu zamówienia, ani zaproponowania kilku sposobów realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, to stosowną informację musi zamieścić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Dopuszczalność składania ofert wariantowych jest uprawnieniem zamawiającego i nie powoduje obowiązku uzasadniania decyzji o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu do składania takich ofert.

Kiedy dopuszczalne jest składanie ofert częściowych?

Zamawiający może dopuścić możliwość składani ofert częściowych, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.

O takiej możliwości powinien poinformować wykonawców w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obowiązany jest dokładne opisać odpowiednie części zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia powinien odzwierciedlać obiektywne potrzeby zamawiającego w danym zakresie.
Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub kilka części zamówienia, chyba że zamawiający określił maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

Jakie informacje zawarte w ofercie mogą być zastrzeżone?

Każdy wykonawca może zastrzec w treści złożonej oferty, że wskazane przez niego informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą zostać ujawnione innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżenie to może dotyczyć tylko informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W orzecznictwie sądowym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W szczególności tajemnicą mogą być dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, które są jawne na podstawie innych przepisów (np. dane zawarte w KRS). Nie mogą być również zastrzeżone wszystkie informacje zawarte w ofercie, gdyż oferta taka będzie odrzucona.
W żadnym wypadku wykonawca nie może zastrzec następujących informacji:

 • własnej nazwy (firmy) oraz adresu,
 • dotyczących ceny,
 • terminu wykonania zamówienia,
 • okresu gwarancji,
 • warunków płatności zawartych w ofercie.

Czy możliwe jest dokonanie przez zamawiającego jakichkolwiek zmian w treści oferty?

Co do zasady nie. Zamawiający nie może dokonać żadnych zmian w treści złożonych przez wykonawców ofert. Wyjątkiem jest możliwość poprawienia oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

Aby wykluczyć wszelkie niejasności i ewentualne działanie zamawiającego niezgodne z zasadami udzielania zamówień publicznych ustawodawca wprowadził do ustawy szczególne regulacje dotyczące sposobu poprawiania omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w obliczeniu ceny w następujący sposób:

 1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
  • jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową.
  • jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny
 2. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
  • jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia
  • jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny
  • jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie
 3. w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
  • przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
  • jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
  • jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający ma obowiązek powiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o fakcie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

Kiedy oferty podlegają odrzuceniu?

Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą. Niezgodność z ustawą zachodzi w każdym przypadku naruszenia przepisów ustawy lub aktów wykonawczych do ustawy.
 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawą odrzucenia oferty jest treść oferty i specyfikacji. Jeżeli treść oferty jest niezgodna ze specyfikacją, wówczas oferta taka podlega odrzuceniu. Nie powinna więc stanowić podstawy odrzucenia oferty sytuacja, gdy forma oferty jest niezgodna ze specyfikacją. Ustawa daje podstawę do odrzucenia oferty wyłącznie, jeżeli treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji.
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jeżeli zachodzi podstawa do przypuszczenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę, zamawiający obowiązany jest przeprowadzić stosowną procedurę zmierzającą do ustalenia, czy rzeczywiście cena oferty jest rażąco niska. W tym celu zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.
 6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w sposób określony w ustawie lub zawiera błędy w obliczeniu ceny. Poprzednio obowiązująca ustawa przewidywała obowiązek odrzucenia ofert w każdym przypadku popełnienia błędu w obliczeniu ceny.

  Obecnie ustawodawca zdecydował się odejść od tak rygorystycznych zasad. W związku z tym wprowadzono do Prawa zamówień publicznych szczegółowe regulacje dotyczące poprawiania omyłek rachunkowych.

 7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Nieważność może mieć miejsce w przypadku wad oświadczenia woli powodujących bezwzględną nieważność złożonego oświadczenia, a więc na przykład: brak świadomości lub swobody (art. 82 kodeksu cywilnego) albo pozorność (art. 83 kc).

Zamawiający powiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Katalog wyżej wymienionych przesłanek skutkujących odrzuceniem ofert ma charakter zamknięty, czyli nie może być przez nikogo rozszerzony, w szczególności przez zamawiającego.

Pamiętaj, że:

 • Zmiana lub wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert jest dopuszczalna i nie powoduje negatywnych skutków,
 • W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 • Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich dostawców lub wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę,
 • Zamawiający ma obowiązek powiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o fakcie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
 • Wykonawca, w którego ofercie zamawiający poprawił omyłki rachunkowe, aby brać dalej udział w postępowaniu obowiązany jest wyrazić pisemnie zgodę na te poprawki, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nie uczyni tego w tym terminie, jego oferta zostanie odrzucona.
 • Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwosć składania ofert częściowych, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub kilka części zamówienia. Jeżeli zamawiający ogranicza liczbę części, na które jeden wykonawca może złożyć oferty częściowe, powinien określić to wprost w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Zamawiający jest obowiązany przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w każdym trybie postępowania (z wyjątkiem aukcji elektronicznej) niezależnie od wartości zamówienia publicznego. W jaki sposób można uzyskać specyfikację? Sposób udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jak przebiega postępowanie przetargowe? Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Od tej wartości zależy szereg wymogów formalnych, które mają wpływ na ważność postępowania (...)

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne - co zrobić gdy zamawiający narusza prawa wykonawcy? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne - co zrobić gdy zamawiający narusza prawa wykonawcy? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jeśli jesteś uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i doszedłeś do wniosku, że postępowanie to jest prowadzone niezgodne z prawem, narusza min. zasady równości uczestników poprzez preferowanie określonych podmiotów lub zasadę uczciwej konkurencji, to wówczas masz prawo wystąpić z protestem do zamawiającego. Uprawnienie to wynika z tego, iż wykonawcom i uczestnikom (...)

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Na czym polega protest? Chodzi o to, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne dostawca lub wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do zamawiającego. Protest można wnieść bezpośrednio do zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawca lub wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących (...)

Na bezpośrednio skuteczne przepisy prawa wspólnotowego można się powołać przed wszelkimi organami publicznymi

Na bezpośrednio skuteczne przepisy prawa wspólnotowego można się powołać przed wszelkimi organami publicznymi

Pytania prejudycjalne zostały podniesione w sporze, w którym spółka Fratelli Costanzo SpA (zwana dalej “Costanzo”), powód w sprawie głównej, wnosiła o unieważnienie decyzji na mocy której mediolańska giunta municipale (gmina) najpierw odrzuciła ofertę złożoną przez Costanzo w procedurze przetargu na roboty budowlane, a następnie udzieliła zamówienia spółce Impresa (...)

Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

  Kiedy dopuszczalne jest składanie ofert równoważnych? Co do zasady przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazania patentów, znaków towarowych, pochodzenia. Wyjątkowo dopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu (...)

Jak funkcjonuje komisja przetargowa - stan prawny na dzień 1 marca 2004 r.

Jak funkcjonuje komisja przetargowa - stan prawny na dzień 1 marca 2004 r.

  Czy powołanie komisji przetargowej jest obowiązkowe? Obowiązek powołania komisji przetargowej uzależniony jest od wartości szacunkowej zamówienia publicznego. I tak, w postępowaniach, w których wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro powołanie komisji jest fakultatywne. Jeżeli natomiast wartość szacunkowa zamówienia (...)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, aukcja elektroniczna, termin związania ofertą

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, aukcja elektroniczna, termin związania ofertą

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane są w celu wyboru, z punktu widzenia zamawiającego, najkorzystniejszej oferty. Ustawa przewiduje dwa sposoby oceny ofert. Według pierwszego, najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną, z kolei według drugiego, jest nią oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów (...)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane są w celu wyboru, z punktu widzenia zamawiającego, najkorzystniejszej oferty. Ustawa przewiduje dwa sposoby oceny ofert. Według pierwszego, najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną, z kolei według drugiego, jest nią oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów (...)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych

Jak przebiega postępowanie przetargowe?Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Od tej wartości zależy szereg wymogów formalnych, które mają (...)

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jakie są podstawowe uprawnienia zamawiającego? Do podstawowych uprawnień zamawiającego należą: możliwość wyboru trybu postępowania, możliwość przeprowadzenia postępowania na zasadach szczególnych, przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej dostawców (wykonawców) poprzedzającej właściwe postępowanie, przeprowadzenie konkursu na twórcze prace projektowe, powołanie komisji przetargowej, zastosowanie (...)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są podstawowe progi określone w ustawie? Dla podmiotów należących do tzw. sektora klasycznego (min. podmioty należące do sektora finansów publicznych, a więc np: gminy, powiaty, urzędy itp.) progi obowiązywania ustawy zostały określone następująco: 6.000 €. To dolny próg, powyżej którego rozpoczyna się obowiązywanie ustawy. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej (...)

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o zamówienie puybliczne? Według ustawy, zamówienia publicznego udziela się w jednym z sześciu trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę, zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z ustawą, przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania (...)

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Stan faktyczny Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - roboty dodatkowe i uzupełniające. W jaki sposób udzielić zamówienia publicznego na roboty dodatkowe, jeśli zakres robót objętych zamówieniem podstawowym ulega zmianie a wynagrodzenie umowne przyjęto jako kosztorysowe (płatność na podstawie ceny jednostkowej i ilości robót)? W umowie przewidziano również możliwość (...)

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

W dniu 2 marca 2004 zacznie obowiązywać ustawa “Prawo zamówień publicznych”. Ustawa ta zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, która na skutek wielokrotnych nowelizacji w wielu fragmentach stała się niespójna, niejasna i nieklarowna. Konieczność zastąpienia ustawy o zamówieniach publicznych nową, jest również następstwem akcesji (...)

Błąd w obliczeniu ceny a sprostowanie - opinia prawna

Błąd w obliczeniu ceny a sprostowanie - opinia prawna

Stan faktyczny Podpisałem umowę w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wiem, że umowy podjęte w sposób niepoprawny tracą moc. Posiadam pełną dokumentację złożonego protestu - bo taki złożyłem na sposób poprawienia błędu /omyłki - i zmianę ceny całej oferty przez zamawiającego, który uznał to za logiczne. W wyniku poprawy omyłki/błędu dokonano zmiany ogólnej ceny (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia publiczne? Podmioty publiczne, czyli – między innymi – administracja rządowa (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Czemu ma służyć nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych?13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży czy w najgorszym scenariuszu nawet śmierci. Ubezpieczenie turystyczne pomoże pokryć (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejszy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejszy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Zamawiający jest obowiązany przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w każdym trybie postępowania (z wyjątkiem licytacji elektronicznej oraz zamówienia z wolnej ręki) niezależnie od wartości zamówienia publicznego. W przypadku zamówienia z wolnej ręki przekazuje (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Co określają warunki konkursu? „Warunki konkursu” to specjalny dokument będący odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych. Warunki konkursu określają przedmiot konkursu oraz szczegółowe wymogi procedury konkursowej. Postanowienia warunków konkursu określają podstawowe zagadnienia związane z organizatorem konkursu i komisją konkursową, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

Złożyliśmy ofertę na przetarg. Oferta była przygotowana na podstawie SIWZ i załączników. Na przetarg zostały złożone cztery oferty. Jednak jena z nich jest znacząco niższa od pozostałych (...)

Zamówienia publiczne - protest

Zamówienia publiczne - protest

Firma nieuczestnicząca w przetargu z powodu odrzucenie jej wniosków o zmianę warunków brzegowych SIWZ uczestniczyła w otwarciu złożonych ofert. Według jej wiedzy złożone oferty zawierały istotny (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publ

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publ

W przetargu nieograniczonym obsługa techniczna budynków gminnych jednym z kryteriów jest czas realizacji zamówienia od momentu powiadomienia o zaistniałej usterce, czy podanie nierealnego czasu (3 (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować (...)

Uzupełnienie oferty po złożonym proteście

Uzupełnienie oferty po złożonym proteście

Po otwarciu ofert, zamawiający wybrał ofertę firmy, która nie była zgodna ze specyfikacją IWZ. Złożyliśmy protest i protest ten został uznany przez zamawiającego. Po 13 dniach otrzymaliśmy (...)

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Jestem świadczeniodawcą od 11 lat. Od momentu wprowadzenia portalu świadczeniodawcy, przygotowywanie ofert oraz importowanie ich do programu ofertowania stało się dla mnie koszmarem. W tym roku po (...)

Protest przed wyborem oferty

Protest przed wyborem oferty

Zamawiający ogłosił przetarg na usługę. W kilka godzin po otwarciu ofert jedna z firm skserowała sobie pozostałe oferty i kilka dni później wniosła protest. W proteście oferent zarzucił szereg (...)

Związanie przedłożoną ofertą handlową

Związanie przedłożoną ofertą handlową

Podwykonawca określonych robót budowlanych zamówił u nas taki nietypowy produkt. Wartość zamówienia wynosiła ok. 200 tys PLN. Zamówienie zostało przez nas potwierdzone faksem, z prośbą o akceptację (...)

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

W trakcie postępowania przetargowego jeden z uczestników składa protest w którym wnosi o ponowne rozpatrzenie złożonych ofert i odrzucenie oferty uznanej przez zamawiającego za najkorzystniejszą. (...)

Wycofanie oferty przetargowej a zmiana SIWZ

Wycofanie oferty przetargowej a zmiana SIWZ

Firma złożyła ofertę do przetargu nieograniczonego (na dostawę), oferta została wysłana 18-04-08 r. a termin składania ofert wyznaczony był na 21-04-08 r. w godzinach porannych. W dniu 21-04-08 (...)

Potwierdzenie zamówień - przyjęcie oferty

Potwierdzenie zamówień - przyjęcie oferty

Wysyłam do producentów zamówienia faksem. Do tej pory nie otrzymywałem żadnych pisemnych potwierdzeń zamówień, potwierdzenie było tylko ustne. Czy takie potwierdzenie ma moc prawną? W jaki sposób (...)

Oferta wariantowa w zamówieniach publicznych

Oferta wariantowa w zamówieniach publicznych

Spółka Akcyjna posiada udziały (100%) w innej spółce posiadającej osobowość prawną - czy złożenie ofert przez obie firmy będzie traktowane jako złożenie oferty wariantowej w rozumieniu przepisów (...)

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej (...)

Odstąpienie od umowy o zamówienia publiczne

Odstąpienie od umowy o zamówienia publiczne

Świadczę usługi prania w ramach umowy o zamówienia publiczne. W związku ze znacznymi podwyżkami. m.in. wynagrodzeń, cen paliw (stanowią ponad 50% kosztów składających się na cenę) wykonując (...)

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Osoba fizyczna, która zamierza "przekształcić" swoją działalność w spółkę z o.o. (w trybie art. 55 KC - wniesienie aportem do spółki) ma podpisane umowy o zamówienia publiczne. Czy takie "przekształcenie" (...)

Odrzucenie oferty z braków formalnych

Odrzucenie oferty z braków formalnych

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane najkorzystniejsza oferta została odrzucona z powodu tzw. braków formalnych polegających na niedołączeniu dowodu opłaty polisy ubezpieczeniowej w zakresie (...)

Błędna stawka VAT a odrzucenie oferty

Błędna stawka VAT a odrzucenie oferty

W przetargu na budowę sieci wodociągowej złożono dwie oferty. Oferta nr 1 jest kilkanaście tysięcy tańsza od oferty nr 2, jednakże wykonawca zastosował złą stawkę VAT. Wykonawcy z przyczyn (...)

Sprostowanie postanowienia o umorzeniu

Sprostowanie postanowienia o umorzeniu

Prokurator wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiera ono szereg uchybień merytorycznych, m.in.: zamiast jednego pokrzywdzonego - wymienia dwóch, wskazuje inną, niż zgłoszona do protokołu (...)

Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony) na 10 niezależnych pakietów. Każdy wykonawca może składać swoje oferty na jeden lub więcej pakietów. Może wystąpić także (...)

Zwrot wadium

Zwrot wadium

Cztery miesiące temu wygrałem przetarg w Sądzie w licytacji lokalu mieszkalnego od komornika. Dodam iż byłem jedyną osobą startująca do przetargu. Wpłaciłem wadium w wysokości 16 000 zł tzn. (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Przyjęcie i odrzucenie oferty pracy od UP

Przyjęcie i odrzucenie oferty pracy od UP Witam, chciałem zasięgnąć porady w następującej sytuacji (jeśli dział jest niepoprawny, to proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu i przepraszam (...)

allegro odrzucenie reklamacji

allegro odrzucenie reklamacji Witam, może ktoś tutaj i coś podpowie. Pokrótce opiszę sytuację. Kupiłam na allegro fabrycznie nowy przedmiot, zestaw prezentowy - pasek z dwoma sprzączkami za ok. (...)

Czy dostawca usługi telefonii komórkowej ma prawo zabronić mi zmianę taryfy?

Czy dostawca usługi telefonii komórkowej ma prawo zabronić mi zmianę taryfy? Orange jako jedyna sieć blokuje klientom przejście na tę taryfę w trakcie trwania umowy. Ja chcciałem zmienić taryfę (...)

Zapytanie o zgodę na przesłanie oferty handlowej

Zapytanie o zgodę na przesłanie oferty handlowej Zapytanie o zgodę na przesłanie oferty handlowej Witam, Pracuję w firmie szkoleniowej. Czy mogę wysłać do potencjalnych klientów maila z zapytaniem (...)

Postepowanie przetargowe i wniosek do KIO

Postepowanie przetargowe i wniosek do KIO Witam i bardzo proszę o radę Moja firma wystartowała w przetargu publicznym gdzie złożono razem z nami dwie oferty. Nasza oferta była około 33% droższa (...)

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego Prowadzę sklep internetowy, strona zawiera regulamin sklepu, jednak regulamin ten nie był aktualizowany od momentu założenia sklepu. Do tej pory nie miałem (...)

Brak dostępu do drogi publicznej

Brak dostępu do drogi publicznej Dzień dobry, Zwracam się z takim problemem. Nadleśnictwo ogłosiło przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości leśnej, na podstawie Rozporządzenia (...)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne Odwolalismy się do Urzedu Zamówień Publicznych od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego. pomimo zlozenia odwolania zamawiający nien zawiesil procedury przetargowej i (...)

przetargi publiczne

przetargi publiczne W Polsce w przetargach publicznych wygrywają zawsze oferty najniższe. Z jednej strony oszczędność dla państwa, z drugiej liczne komplikacje m.in. niedotrzymowanie umów, niepłacenie (...)

Zamówienia publiczne - platforma

Zamówienia publiczne - platforma Dzień dobry. Pracuję w branży zamówień publicznych. Testowałam ostatnio platformę e-publicznydoradca. Kończy mi się okres testowy i chciałabym się dowiedzieć, (...)

Stosowanie zapisów ustaw w regulaminie konkursu - zamówienia publiczne PZP

Stosowanie zapisów ustaw w regulaminie konkursu - zamówienia publiczne PZP Zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy w regulaminie konkursu - zamówienia publicznego na usługi projektowe z zakresu (...)

Sprawozdanie z zamówień publicznych

Sprawozdanie z zamówień publicznych W związku z wymogiem ustawodawczym ws. przekazywania sprawozdań z zamówień publicznych, mam parę pytań: 1. Jak należy wykazywać umowę o przedmiot na czas (...)

ile może wynieść kwota alimentów

ile może wynieść kwota alimentów Jak w pytaniu jak wysoka może być kwota alimentów jeżeli moje dochody wynoszą 2400 zł netto ( mam jedno dziecko) Ile sąd powinien zasądzić alimentów mojemu (...)

powoływanie się na rozwiązanie równoważne po ogłoszeniu oferty najkorzystniejszej

powoływanie się na rozwiązanie równoważne po ogłoszeniu oferty najkorzystniejszej Brałem udział w przetargu gdzie w momencie składania oferty wiedziałem że zamawijący wymaga rzeczy która nie (...)

Porady prawne