Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

Co to są tzw. „zwolnienie grupowe”

Odpowiedzi na tak postawione pytanie trzeba szukać w Ustawie z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 r poz. 192 (dalej zwanej Ustawą). Ze zwolnieniem grupowym będziemy mieli do czynienia wtedy, kiedy powodem zwolnienie jakiejś grupy pracowników (czasem też chociażby jednego), będzie przyczyna nie leżąca po stronie pracownika. Co trzeba podkreślić, Ustawy nie stosuje się obecnie w jakimkolwiek zakresie do pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników. Gdy zatem nie zatrudniamy w zakładzie pracy co najmniej 20 pracowników nie stosujemy Ustawy w ogóle.

Porady prawne

W naszych omówieniu pojawia się zatem podstawowa część definicji zwolnienia grupowego - zwolnienie jest spowodowane przyczyną niedotyczącą pracownika. To sformułowanie jest dokładnie użyte w art. 1 ust. 1 Ustawy. Generalnie chodzi o to, że w zasadzie każda przyczyna wskazana w wypowiedzeniu, która nie będzie leżała po stronie pracownika będzie taką przyczyną, o jaką chodzi w tej Ustawie. Interpretacja idzie bardzo szeroko, tak jak ją ująłem w zdaniu poprzednim. Przesłanka wskazana w Ustawie będzie spełniona w jej rozumieniu, jeśli będzie powodowała konieczność rozwiązania przez pracodawcę stosunków pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, ale także w drodze porozumienia stron. Chodzi o takie porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę, którego powodem będzie przyczyna nie leżąca po stronie pracownika. Można w uproszczeniu powiedzieć, że jeśli z ofertą, propozycją, inicjatywą zawarcia takiego porozumienia wyjdzie pracodawca, a nie pracownik, to będzie to wtedy w zasadzie takie porozumienie, o jakie chodzi w Ustawie i jakie jest kwalifikowane jako zwolnienie grupowe.

Ustawę w całej rozciągłości będziemy stosować, gdy zwolnienia grupowe dotyczą określonej procentowo ilości pracowników w stosunku do ogółu pracowników zatrudnionych (o tym jednak będzie mowa poniżej). Jest jednak istotny bardzo praktyczny wyjątek. Nawet wtedy, gdy te procentowe wielkości zwalnianych pracowników nie zostaną przekroczone (pracodawca zaś zatrudnia co najmniej 20 pracowników) i wyłącznym powodem zwolnienie pracownika (chociażby jednego) będą przyczyny nie leżące po stronie pracownika, to wówczas będziemy stosować niektóre przepisy Ustawy. Chodzi w szczególności o art. 10 w zw. z art. 8 Ustawy, które gwarantują takiemu zwalnianemu pracownikowi / pracownikom odprawę (ewentualnie stosować będziemy jeszcze art. 5 ust. 3-7 wprowadzający modyfikacje dotyczące możliwości złożenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę w czasie jego nieobecności w pracy).

Zwolenia grupowe - procedura

Ustawa określa szczegółowo stosunek ilości zwalnianych pracowników do ilości zatrudnionych pracowników, który skutkuje kwalifikacją zwolnienia jako zwolnienia grupowego (niezależenie do odrębności z art. 10 Ustawy). Powoduje to konieczność stosowanie Ustawy w zakresie przeprowadzania konsultacji ze związkami zawodowymi i zawiadomienia urzędu pracy. Kwestia ta uregulowana jest w art. 1 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.

Jeśli przyczyną zwolnienia pracownika będzie przyczyną o jakiej mowa w art. 1 ust. 1 i jeśli

  • będzie zwalnianych 10 pracowników (wypowiedzenie pracodawcy lub porozumienie o jakim była mowa wyżej), gdy pracodawca zatrudniona mniej niż 100 pracowników,
  • będzie zwolnionych 10 % pracowników, gdy pracodawca zatrudnia od 100 do 299 pracowników,
  • będzie zwolnionych 30 pracowników lub więcej, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników lub więcej,

to wówczas powstanie obowiązek stosowania całej Ustawy, a nie ewentualnie tylko jej art. 10 w zw. z art. 8 dotyczących odpraw pieniężnych dla zwalnianych pracowników.
W takich wypadkach pracodawca nie tylko będzie miał obowiązek wypłacać zwalnianym pracownikom odprawę wynikającą z Ustawy, ale także będzie miał obowiązek przeprowadzić procedurę konsultacji ze związkami zawodowymi oraz zawiadomić właściwy powiatowy urząd pracy. W konsekwencji powinien on także zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące zwolnień grupowych. Procedury te szczegółowo są uregulowano w art. 2, 3, 4 Ustawy, gdzie przewidziano również sytuację braku działania organizacji związkowych w zakładzie pracy lub też braku osiągnięcia porozumienia między pracodawcą ze związkami zawodowymi, w zakresie dotyczącym procedury i warunków zwolnień grupowych.

Do wyliczenia ilości zatrudnionych pracowników bierze się ilość zatrudnionych pracowników, a nie etaty. Czyli jeśli jest pracownik / pracownicy zatrudnieni na ½ etatu czy ¾ etatu, to są to pracownicy jakich uwzględnia się przy wyliczeniu tych wyżej wskazanych proporcji (nie decyduje tutaj etat). Podobnie liczy się wszystkich w danym momencie zatrudnionych na umowę o pracę niezależnie do rodzaju tej umowy. Czyli umowy na okres próbny, na czas określony itd. Nie bierze się pod uwagę umów cywilnoprawnych, czyli umów zlecenia, umów o dzieło itp. Do ustalenia tych stosunków (proporcji) ilości zwolnionych do ilości zatrudnionych, trzeba wziąć pod uwagę brzmienie art. 1 ust. 2 Ustawy, który mówi, że porozumienia o jakich mowa była wyżej, dotyczące rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy, będą brane pod uwagę przy wyliczaniu liczby pracowników zwalnianych czyli 10 pracowników, 10 % pracowników i 30 pracowników i więcej jeśli, porozumienia te będą dotyczyć co najmniej 5 osób.

Kolejnym ważnym aspektem stosowania przepisów o zwolnieniach grupowych jest wskazanie okresu w jakim dochodzi do zwolnienia określonej liczby pracowników, aby wystąpiła konieczność stosowania Ustawy.

W art. 1 wyrażono zasadę, że jeśli tzw. zwolnienia grupowe obejmują określone przepisami ilości pracowników (wskazane powyżej) w okresie nie dłuższym niż 30 dni, to wówczas stosuje się Ustawę. Chodzi tu, tak się przyjmuje na gruncie tej Ustawy, nie o sam skutek w postaci rozwiązania stosunku pracy, ale o podjęcie inicjatywy w tym zakresie w ciągu tych 30 dni. Podpisanie zatem, w tym okresie, określonej liczby porozumień, czy wręczenie określonej ilości wypowiedzeń (okresy ich upływu mogą być różne), będzie tym skutkiem, o jaki chodzi w Ustawie.

Odprawy przy zwolnieniach grupowych

Ustawa gwarantuje minimalne odprawy dla pracowników zwalnianych z przyczyn nie leżących po ich stronie. Mogą być to jednak odprawy większe, jeśli w porozumieniu lub regulaminie ustalone zostaną większe odprawy (w dużych zakładach pracy często tak się praktykuje).

Minimalne odprawy określone w art. 8 Ustawy to;

  • 1 miesięczna odprawa, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata
  • dalej 2 miesięczna, gdy był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 lat do 8 lat
  • dalej 3 miesięczna, gdy był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Ważne jest tutaj, że mowa jest o zatrudnieniu u danego pracodawcy, a nie o zatrudnieniu w ogóle. Wysokość takiej ustawowo zagwarantowanej odprawy zgodnie z art. 8 ust. 4 Ustawy nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Odprawa jest wyliczana jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Mam nadzieję, ze przedstawione powyżej podstawowe informacje dotyczące zwolnień grupowych pozwolą służbom odpowiedzialnym za obsługę kadr, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, uzyskać niezbędny zakres wiedzy umożliwiający przedstawienie kierownictwu firmy koniecznych informacji jakie wiążą się z podejmowaną decyzją o redukcji zatrudnienia. Oczywiście przy stosowaniu Ustawy pojawią się i inne szczegółowe problemy. Mogą to być kwestie ochrony określonych grup pracowniczych przed zwolnieniami grupowymi, modyfikacji zasad ochrony pracowników przed wypowiadaniem stosunku pracy w stosunku do ochrony kodeksu pracy, wypowiedzeń zmieniających itp. Zakres tego opracowania kładzie jednak nacisk na podstawowe, najczęściej występujące problemy związane ze stosowaniem tej Ustawy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Nowa ustawa o zwolnieniach grupowych - cz. I

Nowa ustawa o zwolnieniach grupowych - cz. I

13 marca 2003r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Senat nie wniósł do ustawy żadnych poprawek. Prezydent podpisał ustawę 24 kwietnia 2003r.Ustawa ta ma zastąpić obowiązującą od 27 stycznia 1990r. ustawę o tzw. zwolnieniach grupowych i wprowadzić nowe zasady i tryb dokonywania zwolnień (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji przepisy  obowiązujące producenta. Klient czyni to w trybie negocjacji, ustalając warunki (...)

Kto z państw trzecich może przyjechać do Polski?

Kto z państw trzecich może przyjechać do Polski?

Sprawdź, na jakich zasadach cudzoziemcy z państw trzecich (czyli spoza Unii Europejskiej i EOG czy Szwajcarii) mogą wjechać do Polski.   Cudzoziemcy uprawnieni do pobytu w ramach ruchu bezwizowego Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania wizy w przypadku podróży do strefy Schengen: 1. obywatele państw: Albania (zwolnienie (...)

Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych?

Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych?

Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych? Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości. Strona, której sąd przyznał całkowite zwolnienie od kosztów sądowych, ma w zasadzie obowiązek uiścić opłatę podstawową (30 zł) od wszystkich pism podlegających opłacie.  Sąd może również zwolnić stronę od kosztów sądowych (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS za 3 miesiące

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS za 3 miesiące

Zwolenie ze składek ZUS to jedno z rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom w tzw. tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy mają złagodzić skutki wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? ##baner## Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty sądowe a opłaty sądowe Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach (...)

Pracownice w ciąży a zwolnienia grupowe

Pracownice w ciąży a zwolnienia grupowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 22 lutego 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-103/16 - Jessica Porras Guisado przeciwko Bankia S.A., Fondo de Garantía Salarial i in. Stwierdził w nim, że pracownice w ciąży mogą być zwolnione ze względu na zwolnienie grupowe. W takim przypadku pracodawca powinien przedstawić zwalnianej pracownicy w ciąży powody uzasadniające zwolnienie, a (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi zdarzeniami prawnymi. Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy zmierzające do rozwiązania (...)

Nowa ustawa o zwolnieniach grupowych - cz. II

Nowa ustawa o zwolnieniach grupowych - cz. II

Kiedy wypowiedzenie a kiedy rozwiązanie?Pracodawca w ramach zwolnień grupowych może dokonać wypowiedzenia umów o pracę nie wcześniej, niż po dokonaniu prez niego zawiadomienia urzędu pracy, w którym informuje UP o zakresie planowanych zwolnień i o porozumieniu zawartym ze zwiazkami zawodowymi, a gdy takie porozumienie nie zostało zawarte - o regulaminie zwolnień grupowych.W przypadku gdy (...)

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego.Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności (...)

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Stan faktyczny W tej chwili jestem 35 dzień na zwolnieniu lekarskim. Od samego początku pracodawca kontrolował zasadność zwolnienia lekarskiego. Odbyła się nawet kontrola w ZUS-ie, na której zakwestionowano jedno ze zwolnień (od następnego dnia po kontroli kazano mi się stawić w pracy) ja natomiast poszłam dalej na zwolnienie. Chcę wypowiedzieć umowę pracodawcy z konkretną datą np. (...)

Odprawa rentowa i emerytalna

Odprawa rentowa i emerytalna

Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Komu przysługuje odprawa emerytalno-rentowa? Odprawa ta została ustanowiona jako świadczenie, które przysługuje wszystkim pracownikom. (...)

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Komu przysługuje prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i w jakiej wysokości? Pracodawca ma obowiązek uregulowania wszelkich należności, jakie przysługują pracownikowi ze stosunku pracy. W szczególności pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawca - co należy podkreślić - ma prawo udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia. (...)

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

  Nauczycielami akademickimi są: pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta, pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora, pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

  Prawo przewiduje różne sposoby rozwiązywania umów o pracę: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

W jakich przypadkach może nastąpić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika? Pracownik nie zawsze ma świadomość, iż również jemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Co ważne, pracownik nie może arbitralnie korzystać z tego uprawnienia, gdyż dla zastosowania omawianego trybu musi wystąpić któraś z dwóch (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wypowiedzenie w czasie urlopu bezpłatnego

Wypowiedzenie w czasie urlopu bezpłatnego

Czy w czasie przebywania na urlopie bezpłatnym jest możliwe złożenie wypowiedzenia i czy czas urlopowania może być wykorzystany jako okres wypowiedzenia? Jakie zmiany obowiązują po 31-07.03 w sprawie (...)

Prawo do odprawy z tytułu wypowiedzenia umowy

Prawo do odprawy z tytułu wypowiedzenia umowy

W którym momencie pracownik nabywa prawo do odprawy miesięcznej: z dniem wręczenia wypowiedzenia czy z dniem upływu terminu wypowiedzenia? Pytanie jest ważne, bowiem pracownikowi wręczono wypowiedzenie (...)

Infomacja dla pracownika o warunkach stosunku prac

Infomacja dla pracownika o warunkach stosunku prac

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę w firmie, która nie posiada regulaminu pracy (firma zatrudnia poniżej 20 pracowników). Do tej umowy o pracę chcemy dołączyć informację dodatkową, (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Syn odbywa karę w zakładzie karnym, w październiku ma szansę wyjścia na zwolnienie warunkowe. Problem polega na tym, że sprawę chcemy przekazać do kasacji. Czy brak akt głównych może mieć wpływ (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

Zostałam poszkodowana przez członków zarządu spółki z o.o., którzy dopuścili się oszustwa. W chwili obecnej toczy się postępowanie przygotowawcze p-ko dwóm z nich. Zastanawiam się nad wytoczeniem (...)

Czy w sądzie okręgowym gospodarczym można ubiegać się o zwolnienie od opłaty motywując to ciężkimi warunkami materialnymi?

Czy w sądzie okręgowym gospodarczym można ubiegać się o zwolnienie od opłaty motywując to ciężkimi warunkami materialnymi?

Czy w sądzie okręgowym gospodarczym można ubiegać się o zwolnienie od opłaty motywując to ciężkimi warunkami materialnymi? Na jakie przepisy należy się powołać i jakie argumenty przedstawić, (...)

Zwolnienie z długu w liście

Zwolnienie z długu w liście

Mój ojciec w latach 1991-93 pożyczył od swojej siostry pewną kwotę pieniędzy wtedy jeszcze w DEM. Sporządził na tę okoliczność stosowne zobowiązania, w których określił kwotę należnych (...)

Prawo do odprawy i świadczenia przedemerytalnego

Prawo do odprawy i świadczenia przedemerytalnego

Zakład pracy proponuje pracownicy wypowiedzenie umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia z przyczyn ekonomicznych zakładu (prawdopodobnie otrzyma je 9 osób z załogi liczącej ok. 4500 (...)

Ochrona stosunku pracy członka związku zawodowego

Ochrona stosunku pracy członka związku zawodowego

Otrzymałam wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę - przejście ze stanowiska pracownika umysłowego na stanowisko robotnicze z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia warunków (...)

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe

Publiczny ZOZ znajduje się w złej sytuacji finansowej i planuje zwolnienia pracowników z przyczyn ekonomicznych. Ilu pracowników musi być zwolnionych na raz ( i czy z jednej grupy zawodowej ) aby (...)

Odprawa a prowadzenie gospodarstwa rolnego

Odprawa a prowadzenie gospodarstwa rolnego

Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wszystkim pracownikom przysługuje odprawa (zwolnienie grupowe). Mam gospodarstwo rolne, które jest w dzierżawie. Nie prowadzę go. (...)

Zwolnienie lekarskie a zwolnienia grupowe

Zwolnienie lekarskie a zwolnienia grupowe

Czy zwolnienie lekarskie chroni przed zwolnieniem grupowym, a jeśli nie, to jaka forma nieobecności może uchronić przed wypowiedzeniem w tej formie? Zwolnienie lekarskie skutkuje usprawiedliwioną (...)

Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego

Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego

Stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania został rozwiązany na skutek odwołania ze stanowiska. Stosunek pracy został rozwiązany po okresie wypowiedzenia umowy. Pracodawca odwołując ze stanowiska (...)

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Obecnie mija już 10 lat odkąd pracuję w zakładzie pracy. Z powodu cięcia wydatków, pracodawca zaproponował mi dwie opcje wypowiedzenie umowy za porozumienia stron (likwidowane jest moje stanowisko), (...)

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Pracuję u jednego pracodawcy od 10 lat. Przez toczące się w firmie zmiany, podjęto decyzję o zlikwidowaniu mojego stanowiska. Pracodawca chce rozwiązać umowę na podstawie porozumienia stron zwalniając (...)

Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

Jak należy rozumieć ?przejście na emeryturę? przy ubieganiu się o odprawę emerytalną? Zarówno w praktyce jak i w doktrynie powstały wątpliwości z kwestią związaną z rozumieniem przejścia (...)

Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę

Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę

W jakich sytuacjach ma miejsce związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę, którego zaistnienie uprawnia do otrzymania odprawy emerytalno ? rentowej? Ustawodawca (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

Witam serdecznie, pół roku temu urodził mi się niepełnosprawny syn. Od czasu porodu jestem urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim, dodatkowo chciałabym wziąć zaległy urlop wypoczynkowy. Na (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Mój znajomy zatrudniony został na umowę o pracę na czas określony ok. 2 lat. Czas ten miał upłynąć w czerwcu tego roku. Z powodu notorycznego nie wypełniania przez pracodawcę obowiązków, znajomy (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 2 grudnia 2002 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 2 marca 2004 do 14 marca 2004 r. i od 15 marca 2004 r.do 19 marca 2004 r. W dniu 20 (...)

FORUM PRAWNE

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Marihuana na raka https://www.tygodnikprzeglad.pl/marihuana-na-raka/ Hipokryzja i gigantyczne pieniądze blokują leczenie Dr (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie Czy mozliwe jest odmowienie przyjecia zwolnienia lekarskiego pracownika przez pracodwce?Moja zona pracuje w sklepie spozywczym.Wiadomo,ze takie osoby musza sie bardzo pilnowac,bo sprzedaja (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

CHOROBOWE

CHOROBOWE Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może rozwiązać ze mną umowę o pracę (...)

Zwolnienie grupowe!!

Zwolnienie grupowe!! Witam Mam takie pytanie jak można walczyć z pracodawcą jesli wchodzi w gre zwolnienie grupowe?Z góry dziękuję za informacje

Odprawa za zwolnienie grupowe.

Odprawa za zwolnienie grupowe. Dzień dobry, W 2018 roku 1 maja rozpocząłem pracę na umowę na czas określony. Po 3 miesiącach okresu próbnego umowa ta została przedłużona na czas nieokreślony. (...)

Zwolnienie z pracy

Zwolnienie z pracy Jeżeli dostałem wymówienie z pracy ze wzgledów ekonomicznych firmy-redukcja to czy przysługują mi dodatkowe pieniądze - wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli tak (...)

Zwolnienie z pracy

Zwolnienie z pracy Witam zostałam zwolniona z pracy za wypowiedzeniem, lecz mam jeszcze szansę 'zrobić z tego' za porozumieniem stron, która rzecz jest dla mnie lepsza? Z jednej strony przy wypowiedzeniu (...)

art. 30 § 1 pkt 2 kp zwolnienie bez podania przyczyny

art. 30 § 1 pkt 2 kp zwolnienie bez podania przyczyny Witam. Wczoraj zostało wręczone mi rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem z dwu tygodnionwym wypowiedzeniem. Miałem podpisaną umowę o pracę (...)

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy.

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy. Dziś dostałem od pracodawcy zawiadomienie, że zgodnie z art.23 1 & 3 k.p z dniem 19.01.2003 część zakładu pracy w którym pracuję przechodzi na inny podmiot (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę a rozwiązanie stosunku pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę a rozwiązanie stosunku pracy Wczoraj tj.21.09. wypowiedziałam umowę o pracę, obowiązuje mnie 2tygodniowy okres wypowiedzenia, a więc wg Kodeksu Pracy powinnam pracować (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

wypowiedzenie pracy a rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę 2013

wypowiedzenie pracy a rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę 2013 Mam pytanie jaka jest kluczowa różnica w kwestii wypowiedzenia pracy a rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę?

Praca po urlopie wychowawczym - rozwiązanie stosunku pracy- praktyczny przypadek

Praca po urlopie wychowawczym - rozwiązanie stosunku pracy- praktyczny przypadek Włąsnie kończy mi się urlop wychowawczy (2 dzieci)- 6 lat. Wyprowadziłam sie do innego miasta i raczej nie planuje (...)

Porady prawne