18.1.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też się stało w przypadku kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawodawca zdecydował się na dokonanie stosunkowo szerokiej nowelizacji tych przepisów. I oto zmienione wchodzą w życie 20 stycznia 2005 r....

Co nowego w przepisach dotyczących rozliczeń majątkowych małżonków?

Najistotniejsze zmiany zaszły w przepisach regulujących stosunki majątkowe małżonków. Niezmieniona pozostaje zasada, zgodnie z którą z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Dotąd jednak przepisy kro stanowiły, iż wspólność ta obejmuje dorobek małżonków (to była wspólność ustawowa), natomiast przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością stanowią majątek odrębny każdego z małżonków.

Porady prawne

Od zmiany przepis stanowi, iż wspólność ustawowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego (nie ma tu zatem już określenie odrębnego) każdego z małżonków.

Pojawił się także paragraf 2 doprecyzowujący te postanowienia, zgodnie z którym do majątku wspólnego należą w szczególności:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Tym samym nie było sensu utrzymania artykułu 32, który do tej pory określał co stanowi dorobek małżonków.

Tak jak do tej pory to artykuł 33 kro określa co należy do majątku osobistego każdego z małżonków.

W wyliczeniu pojawiło postanowienie, iż do majątku osobistego każdego z małżonków należą – między innymi - prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom. Chodziło tu przede wszystkim o uregulowanie sytuacji, w której doszło do zbiegu konsekwencji prawnych wynikających z przynależności prawa jednocześnie do wspólności majątkowej małżeńskiej i innego rodzaju wspólności łącznej. W konsekwencji takiego zapisu takie prawo przynależeć będzie do majątku osobistego małżonka, a poza tym stosować się do niego będzie przepisy właściwe dla danej wspólności.

Poza tym w skład majątków osobistych – tak jak do tej pory – wchodzić będą przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne dookreślone w ten sposób, iż chodzi ty o prawa, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

Bardzo istotny jest nowobrzmiący punkt 10 artykułu 33, zgodnie z którym w do majątku osobistego każdego z małżonków należą także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jest to zasada tzw. pełnej surogacji. Oznacza to, inne przedmioty (czy też pieniądze) nabyte w zamian za powyższe składniki majątku osobistego wejdą w skład majątku odrębnego.

Nowelizacja wprowadza także w sposób wyraźny zasadę, zgodnie z którą każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację (...)

Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

Na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa znajduje się projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości. Uzasadnieniem tego projektu jest – jak zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu - konieczność dopełnienia prawodawstwa przywracającego demokratyczny ustrój (...)

Opodatkowanie darowizny przeznaczonej na cele mieszkaniowe - opinia prawna

Opodatkowanie darowizny przeznaczonej na cele mieszkaniowe - opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice chcą podarować mojej siostrze (swojej córce) kwotę wystarczająca na zakup działki i budowę niewielkiego domu. Jakie obciążenia podatkowe są związane z darowizną pieniężną? Jaki podatek musiałaby ona zapłacić, gdyby rodzice kupili działkę i wybudowali dom (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację (...)

Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

Na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa znajduje się projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości. Uzasadnieniem tego projektu jest – jak zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu - konieczność dopełnienia prawodawstwa przywracającego demokratyczny ustrój (...)

Opodatkowanie darowizny przeznaczonej na cele mieszkaniowe - opinia prawna

Opodatkowanie darowizny przeznaczonej na cele mieszkaniowe - opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice chcą podarować mojej siostrze (swojej córce) kwotę wystarczająca na zakup działki i budowę niewielkiego domu. Jakie obciążenia podatkowe są związane z darowizną pieniężną? Jaki podatek musiałaby ona zapłacić, gdyby rodzice kupili działkę i wybudowali dom (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podział majątku według nowych przepisów

Podział majątku według nowych przepisów

Czy w sprawie o podział majątku dorobkowego małżonków, złożonej przed wejściem nowej ustawy w życie, można uwzględnić nowe zasady kodeksu z dnia 20 stycznia 2005r? W dniu 20 stycznia 2005 r. weszła w życie większa część zmian do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uchwalona ustawą (...)

Podział majątku małżonków

Podział majątku małżonków

W czasie, kiedy było kupowane mieszkanie, rodzice żony dali na ten cel niemal połowę kwoty. Nigdzie jednak nie było to "odnotowane". Obecnie żona, z powodu uzależnienia męża, chce wystąpić z wnioskiem o rozdzielność majątkową, a potem o podział majątku wspólnego (w tym w/w mieszkania). (...)

Podział majątku według nowych przepisów

Podział majątku według nowych przepisów

Czy w sprawie o podział majątku dorobkowego małżonków, złożonej przed wejściem nowej ustawy w życie, można uwzględnić nowe zasady kodeksu z dnia 20 stycznia 2005r? W dniu 20 stycznia 2005 r. weszła w życie większa część zmian do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uchwalona ustawą (...)

Podział majątku małżonków

Podział majątku małżonków

W czasie, kiedy było kupowane mieszkanie, rodzice żony dali na ten cel niemal połowę kwoty. Nigdzie jednak nie było to "odnotowane". Obecnie żona, z powodu uzależnienia męża, chce wystąpić z wnioskiem o rozdzielność majątkową, a potem o podział majątku wspólnego (w tym w/w mieszkania). (...)