12.4.2006

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

Czym jest samorząd terytorialny?

Pojęcie samorządu terytorialnego może być definiowane w różny sposób. Według klasycznego ujęcia T. Bigo samorząd jest decentralizacją administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje powołane do tego przez ustawy. Zatem samorząd jest jednym z typów decentralizacji administracji. Przedmiot samorządowej administracji nie różni się od przedmiotu administracji rządowej. Samorząd jest tylko odmienną formą organizacyjną administracji państwowej. Jednak podmiotem administracji samorządowej jest nie państwo, lecz odrębne podmioty, odrębne osoby prawne. Jednostki samorządowe jako osoby prawne posiadają i obowiązki i prawa (publiczne), zapewniające im stanowisko równorzędne z władzami rządowymi, tj. władztwo administracyjne. 

Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Jest instytucją działającą we wszystkich systemach demokratycznych. Stanowi także przedmiot ochrony ze strony prawa międzynarodowego (np. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego).

Państwo przekazało prawo i obowiązek wykonywania administracji publicznej lokalnym społecznościom. Część zadań publicznych dotychczas spełnianych przez administrację państwową zostaje powierzonych do realizacji samorządowi terytorialnemu.

J. Szreniawski, przedstawiciel doktryny lat 90., nawiązując do wzorów wypracowanych w Europie Zachodniej, określa samorząd jako formę organizacji wyodrębnionej grupy społecznej, która może decydować o istotnych dla niej sprawach w granicach prawa, działając bezpośrednio lub za pośrednictwem demokratycznie wybranego i funkcjonującego przedstawicielstwa.

Porady prawne

Obecnie przyjęte są dwa znaczenia pojęcia samorządu:

 1. szersze - jako grupy społeczne czy wyodrębnione przez nie organy bez względu na to, czy realizują funkcje administracji publicznej;
 2. węższe - jako tylko te grupy społeczne i ich reprezentację, należące do podmiotów prawa publicznego, które zgodnie z przepisami prawa realizować mają funkcje administracji publicznej w formach zdecentralizowanych.

Żaden z ustawodawców zachodnioeuropejskich nie określa expressis verbis samorządu terytorialnego. Pozytywnej definicji samorządu terytorialnego nie zawiera też żadna polska ustawa. Samorząd jest instytucją prawa pozytywnego, tzn. że wszystkie definicje samorządu biorą za punkt wyjścia obowiązujące regulacje prawne. W literaturze powszechne jest szerokie, opisowe ujmowanie istoty samorządu.

Samorząd jest jedną z postaci administracji zdecentralizowanej i nie wyczerpuje tego pojęcia.

Czym są jednostki samorządu terytorialnego?

Podmiotem samorządu terytorialnego jest społeczność zamieszkała na określonym obszarze, zorganizowana w terytorialny związek samorządowy - wspólnotę. Wspólnota ta jest tworem powoływanym przez państwo w celu realizacji jego zadań. Wspólnota samorządowa jest prawnie wyodrębnioną organizacją, która - przysługującą jej w ramach ustaw - istotną część zadań publicznych wykonuje na własną odpowiedzialność i na własny rachunek. Wspólnota samorządowa to ogół mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (dalej: j.s.t.). Wraz z odpowiadającym jej terytorium tworzy ona odpowiednio, gminę, powiat albo województwo samorządowe.

Jakie cechy charakteryzują samorząd terytorialny?

Samorząd nie może mieć własnych suwerennych praw, gdyż jedynym suwerenem jest państwo i tylko ono może przekazać określone zadania tworzonym przez siebie związkom terytorialnym. Byt samorządu jest uzależniony od woli ustawodawcy. Przynależność do związku samorządowego powstaje z mocy prawa, w związku ze stałym zamieszkaniem na określonym terenie. Zamieszkiwanie jest jedynym (zazwyczaj poza obywatelstwem danego kraju) warunkiem przynależności do terytorialnego związku samorządowego. Osoba zamieszkała na danym terenie może być bierna.

Wyodrębnienie w państwie samorządu terytorialnego ma na celu identyfikację oraz organizowanie zaspokajania zbiorowych potrzeb miejscowej ludności. W poszczególnych regionach istnieją różne konfiguracje systemu potrzeb i warunków ich realizacji.

Decentralizacja oznacza system organizacji administracji, w którym poszczególne podmioty administrujące mają wyraźnie określone kompetencje, ustalone bądź przekazywane z innych (wyższych) organów w drodze ustawowej, realizowane w sposób samodzielny i podlegające w tym zakresie jedynie nadzorowi weryfikacyjnemu kompetentnych organów. W układzie zdecentralizowanym organ wyższego rzędu może ingerować w działalność organu niższego rzędu tylko w przypadkach przez prawo określonych.

Decentralizacja jest przeciwieństwem centralizacji. Decentralizacja może być rozumiana jako proste przesunięcie władztwa i środków przez władze rządowe instytucjom lokalnym. Decentralizacja administracji wyraża się w ustawowym przeniesieniu odpowiedzialności publicznoprawnej za realizację określonych zadań publicznych na samodzielne prawnie podmioty, władze lub instytucje administracyjne, nie należące do scentralizowanej administracji rządowej.

Centralizacja administracji to proces skupiania uprawnień do podejmowania decyzji na szczeblu centralnym i równocześnie metoda budowy aparatu administracyjnego, której istotą jest hierarchiczne podporządkowanie organów stopnia niższego organom stopnia wyższego. Podporządkowanie to polega na całkowitym uzależnieniu służbowym i osobowym, przejawiającym się w szczególności na prawie:

 • kierowania pracą organu niższego w sposób uznany za właściwy,
 • wydawania poleceń, instrukcji, wytycznych itp. (są to tzw. akty wewnętrznego kierowania),
 • wkraczania dyrektywnego w ich działalność,
 • decydowania o sprawach kadrowych.

Wprowadzona od 1 stycznia 1999 r. reforma administracji publicznej w znaczącym zakresie ogranicza występowanie centralistycznego modelu administracji publicznej.

Dekoncentrowanie oznacza przeniesienie kompetencji na organy niższe bądź równorzędne, dokonane w drodze aktu normatywnego rzędu ustawy lub w drodze aktu normatywnego organu przenoszącego kompetencje, z zachowaniem nadrzędności hierarchicznej organów zwierzchnich w zakresie realizacji przekazanych kompetencji. Dekoncentracja jest przeciwieństwem koncentracji.

Administracja samorządowa jest częścią administracji publicznej działającą na zasadzie pełnego zespolenia na wszystkich stopniach zasadniczego podziału terytorialnego kraju - w gminie, powiecie, województwie - wykonującą zdecentralizowaną część zadań publicznych, podlegającą władzom jednostek samorządu terytorialnego - wspólnot terytorialnych.

Do istotnych cech samorządu zaliczyć należy to, że:

 1. przepisy prawa powinny zagwarantować określonym grupom społecznym i wyłonionym przez nie organom prawo do zarządzania “swoimi” sprawami (korporacyjny, zrzeszeniowy charakter samorządu);
 2. grupy te uczestniczą w wykonywaniu samorządu obligatoryjnie z mocy ustawy (członkiem samorządu staje się z mocy ustawy, a nie dobrowolnie z mocy własnego oświadczenia woli);
 3. grupy te i ich organy wykonują zadania z zakresu administracji publicznej;
 4. owo zarządzanie odbywa się na zasadach samodzielności (decentralizacji); wkraczanie w formach nadzoru w działalność samorządu możliwe jest wyłącznie w formach przewidzianych ustawą i nie naruszających owej samodzielności.

Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na czym polega podział terytorialny państwa?

Podział terytorialny państwa oznacza względnie trwałe rozczłonkowanie przestrzeni państwa, dokonane w celu sprawniejszego wykonywania funkcji państwowych przez pewne grupy lub określone jednostki organizacyjne państwa albo jednostki niepaństwowe. Podział zasadniczy tworzony jest dla organów terenowych o kompetencjach ogólnych, posiadających podstawowe znaczenie dla danej jednostki podziału, a więc dla:

 • terenowych organów rządowej administracji ogólnej,
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.

Pomocniczy podział terytorialny państwa jest dokonywany dla organów o charakterze pomocniczym w stosunku do organów o podstawowym znaczeniu, np. podział na sołectwa.

Specjalny podział terenowy jest przeprowadzany dla wykonywania takich zadań państwa, których wykonywanie w ramach podziału zasadniczego byłoby mało celowe, np. podział górniczy.

Jakie mamy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce? 

Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Wspólnota samorządowa natomiast wraz z odpowiednim terytorium tworzy właśnie jednostkę samorządu terytorialnego.

Do jednostek samorządu terytorialnego należą obecnie:

 • gminy;
 • powiaty;
 • województwa samorządowe - w Polsce mamy do czynienia z regionem w znaczeniu administracyjnym;.
 • związki samorządowe - do związków samorządowych należy stosować odpowiednio zasady gospodarki finansowej j.s.t., w tym zasadę samodzielnej gospodarki finansowej prowadzonej w oparciu o budżet. Prawa i obowiązki j.s.t., związane z wykonywaniem przekazanych związkowi zadań, przechodzą na związek.

Ustalenie liczby, wielkości i granic j.s.t. wymaga uwzględnienia uwarunkowań ekonomicznych, kulturowych oraz społecznych.

Czym charakteryzują się jednostki samorządu terytorialnego?

Podstawą uznania za jednostkę samorządu terytorialnego jest:

 • posiadanie osobowości prawnej,

 • powołanie na podstawie ustawy,

 • wyznaczone terytorium wraz z jego mieszkańcami,

 • posiadanie mienia komunalnego (prawo własności i inne prawa majątkowe).

J.s.t. uczestniczą w sprawowaniu władzy państwowej, wykonując istotną część zadań publicznych w sposób samodzielny, działając jednak na podstawie przepisów ustaw oraz są podmiotami odrębnymi od organów administracji rządowej, wyposażonymi w przymiot samodzielności podlegający ochronie sądowej.

Wszystkie trzy szczeble samorządu są samodzielne i brak między nimi jakichkolwiek zależności hierarhicznych. Organom samorządu województwa (regionu) nie przysługują żadne uprawnienia nadzorcze wobec niższych szczebli samorządu; również organy powiatu nie pełnią funkcji nadzorczych nad gminami.

Podsumowując, można stwierdzić, że samorząd terytorialny jest organizacyjnie i prawnie wyodrębnionym w strukturze państwa, powstałym z mocy prawa związkiem lokalnego społeczeństwa, powołanym do samodzielnego wykonywania administracji państwowej, wyposażonym w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań. Te wspólnoty terytorialne są niezależne od aparatu państwowego (organów rządowych) i posiadają odrębną podmiotowość prawną. Mają możliwość stosowania władztwa administracyjnego. Podlegają nadzorowi państwa, ale tylko w granicach wyznaczonych ustawowo.

Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Jakie są funkcje administracji publicznej? Wśród funkcji, które administracja publiczna musi spełniać działając na rzecz interesu publicznego, można wyróżnić: klasyczną administrację porządkowo-reglamentacyjną - która ma na celu ochronę porządku publicznego (...)

Rząd uchwalił projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Rząd uchwalił projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Umowa Partnerstwa (UP) określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy są krajowe programy operacyjne (...)

Czy lekarz może odmówić Ci pomocy?

Czy lekarz może odmówić Ci pomocy?

Coraz częściej słyszymy, że lekarz odesłał pacjenta bez przeprowadzenia niezbędnych badań. Powody odejścia pacjenta „z kwitkiem” są różne, najczęściej podaje się jednak brak środków finansowych, ale czy na pewno jest to wystarczające usprawiedliwienie? Pacjent (...)

Lech Kaczyński: globalny kryzys to wyzwanie także dla samorządu

Lech Kaczyński: globalny kryzys to wyzwanie także dla samorządu

19 lat po odnowieniu samorządu w Polsce widać, że ta instytucja się sprawdziła - ocenił na spotkaniu z samorządowcami Prezydent.Samorząd to filar demokracji Podczas spotkania z samorządowcami w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński powiedział, że obok wyborów z 1989 roku, drugą ważną datą (...)

Razem w kierunku „Rzeczypospolitej Samorządowej”

Razem w kierunku „Rzeczypospolitej Samorządowej”

W dn. 25 czerwca b.r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu w (...)

Henryka Bochniarz o 15 latach Komisji Trójstronnej

Henryka Bochniarz o 15 latach Komisji Trójstronnej

15 lat to długo z perspektywy naszej historii po 1989 roku. Ale również bardzo krótko, gdy mówimy o budowaniu dialogu społecznego. Wciąż niewielu Polaków rozumie, jaka siła tkwi w dialogu, ale również zbyt często jego strony zapominają o podstawowych zasadach nim rządzących. Patrząc (...)

Gmina Fair Play po raz siódmy

Gmina Fair Play po raz siódmy

- Gminy, które dbają o interesy społeczności lokalnych i działających na ich terenach inwestorów, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego kraju - powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas uroczystej Gali z okazji VII edycji konkursu „Gmina Fair Play". (...)

Straż Graniczna po nowemu. Rząd ujawnił plan

Straż Graniczna po nowemu. Rząd ujawnił plan

Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. Według nowej koncepcji liczba i zasięg terytorialny oddziałów Straży Granicznej będą dostosowane (...)

Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem, o 20% obniżone zostaną (...)

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tematem obrad były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru działalności państwa m.in. edukacji, kultury fizycznej i sportu, spraw wewnętrznych (...)

Decentralizacja podstawą reformy administracji

Decentralizacja podstawą reformy administracji

Zwiększenie kompetencji samorządów, zaangażowanie środków unijnych w usprawnianie administracji publicznej, e-administracja - takie podstawy reformy administracji przedstawił na zamku Książ w Wałbrzychu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna podczas konferencji (...)

Koniec gabinetów politycznych na szczeblu samorządowym

Koniec gabinetów politycznych na szczeblu samorządowym

Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych przewidują likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. Skąd potrzeba zmian? Celem ustawy z dnia 15 września 2017 (...)

„W Polsce powinno powstać około 50 dodatkowych powiatów”

„W Polsce powinno powstać około 50 dodatkowych powiatów”

W rozmowie z samorządowcami Prezydent dobrze ocenił polski system samorządowy, ale jak podkreślił, powinno powstać więcej powiatów. Lech Kaczyński dobrze ocenił polski system samorządowy. - Uprawnienia naszego samorządu i jego swoboda finansowa są duże. Są kraje, w których w istocie na (...)

Samorząd aptekarski - jego rola i funkcje

Samorząd aptekarski - jego rola i funkcje

Do zadań samorządu aptekarskiego należy ogólnie określone reprezentowanie zawodu farmaceuty i obrona jego interesów. Nadto samorząd aptekarski powinien troszczyć się o zachowanie godności i niezależności tego zawodu i sprawować pieczę i nadzór nad jego wykonywaniem. Wśród zadań samorządu (...)

Centralizacja rozliczeń VAT w JST

Centralizacja rozliczeń VAT w JST

  Resort finansów przedstawił dodatkowe wyjaśnienia w kwestii centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST - czyli w gminach, powiatach i województwach samorządowych). ##baner## W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować (...)

Przegląd terytorialny Polski - nowy raport OECD

Przegląd terytorialny Polski - nowy raport OECD

- Wnioski płynące z raportu OECD utwierdzają nas przekonaniu, że regiony sprawnie i skutecznie wykorzystują unijne środki - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas oficjalnej prezentacji „Przeglądu terytorialnego Polski". Konferencja  odbyła się 13 listopada w Warszawie.- (...)

Komunikat dot. uchwał samorządów sprzeciwiających się „ideologii LGBT”

Komunikat dot. uchwał samorządów sprzeciwiających się „ideologii LGBT”

Jak oświadczył resort polityki społecznej, władza samorządowa jest wybierana w demokratycznych wyborach i jest niezależna od administracji rządowej. Podejmowane przez rady i sejmiki uchwały podlegają nadzorowi przedstawiciela wojewody wyłącznie pod kątem legalności. Wszystkie osoby, bez (...)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Zwiększenie spójności rozwoju kraju, wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie - to główne cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, który przyjął dzisiaj rząd. Rada Ministrów (...)

Zasady finansowania dróg publicznych zgodne z Konstytucją

Zasady finansowania dróg publicznych zgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Miasta Chorzów (wnioskodawcy skargi do Trybunału Konstytucyjnego) dotyczący finansowania dróg publicznych.  Drogi krajowe, w tym autostrady, finansowane są z Krajowego Funduszu Drogowego. Kwestionowany przepis ustawy o autostradach płatnych (...)

Spotkanie minister Katarzyny Hall z Prezydium ZG ZNP

Spotkanie minister Katarzyny Hall z Prezydium ZG ZNP

- Proces legislacyjny dotyczący nowelizacji ustawy o systemie oświaty nie jest jeszcze zakończony - powiedziała Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podczas spotkania z Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Jesteśmy otwarci na wszelkie rozsądne poprawki i propozycje, (...)

Konferencja:

Konferencja: "Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym"

9 października 2008 roku odbyła się w Krajowej Izbie Gospodarczej konferencja "Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym". Ostatnie lata oraz wydarzenia, związane między innymi ze skażeniem sieci wodociągowych, czy też awarią sieci energetycznych, dobitnie pokazały, iż brak programów (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Instrukcja obsługi w języku polskim

Instrukcja obsługi w języku polskim

Jaka jest podstawa prawna mówiąca o tym, że instrukcja w języku polskim nie musi być dołączana do towaru, jeżeli sprzedaż nie ma charakteru konsumenckiego? Uregulowania dotyczące sprzedaży konsumenckiej znajdują się w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. (...)

Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

Czy ma znaczenie jakiego rodzaju pieczęć (okrągła czy zwykła prosta) znajduje się na dokumentach wydawanych przez gminy. Szczególnie dotyczy to podziału na decyzje, postanowienia i zaświadczenia bez względu na charakter sprawy. Czy dokumenty opatrzone niewłaściwą pieczęcią można uznać (...)

Język umowy zawieranej przez przedsiębiorców

Język umowy zawieranej przez przedsiębiorców

W obrocie gospodarczym kontrahenci krajowi coraz częściej proponują nam zawieranie umowy w języku obcym lub w języku obcym + tłumaczenie (gdzie autentycznym tekstem jest tekst w języku obcym). Czy w obrocie gospodarczym z Kontrahentem krajowym, na wykonywanie prac na terenie RP można zawrzeć (...)

Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

W 1960 r. nieruchomość stanowiąca własność gminy została sprzedana na "własność czasową", na okres 50 lat. Wkrótce wygasa okres, na który własność została ustanowiona. Na jakie przepisy można powołać się składając wniosek o przedłużenie prawa do nieruchomości, skoro w prawodawstwie (...)

Podmiot w postępowaniu administracyjnym

Podmiot w postępowaniu administracyjnym

Kto jest "podmiotem w postępowaniu administracyjnym"? Pojęcie podmiotu postępowania administracyjnego jest pojęciem doktrynalnym, nie definiowanym bezpośrednio przepisami prawa. Obejmuje ono: stronę postępowania oraz organy administracji publicznej (w sprawach indywidualnych rozstrzyganych (...)

Definicja funkcjonariusza publicznego

Definicja funkcjonariusza publicznego

Jestem dyrektorem orkiestry, która działa jako samorządowa instytucja kultury. Czy jestem funkcjonariuszem publicznym? Zakładamy, że pytanie dotyczy statusu funkcjonariusza publicznego na gruncie prawa karnego. Według kodeksu karnego funkcjonariuszem publicznym jest: Prezydent Rzeczypospolitej (...)

Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

Jestem pracownikiem samorządowym. Do dnia 14 grudnia 2006 r. pracowałam na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej, od 15 grudnia 2006 r. jestem specjalistą ds. organizacyjno-prawnych w urzędzie gminy. Czy jestem zobowiązana do złożenia oświadczenia majątkowego? Jeżeli tak to w jakim (...)

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie zostały załatwione. Kto w takim wypadku jest właściwym adresatem skargi na radę powiatu o bezczynność? W razie przekroczenia (...)

Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

Jaki organ jest właściwy w sprawie złożenia odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego? Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Organem odpowiednim do złożenia (...)

Odpowiedzialność adwokata względem reprezentowanego przez niego klienta

Odpowiedzialność adwokata względem reprezentowanego przez niego klienta

Jak wygląda odpowiedzialność adwokata względem reprezentowanego przez niego klienta? Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy zlecenia adwokat nie odpowiada za końcowy efekt sprawy, a za staranne działanie. Możliwość pociągnięcia adwokata do odpowiedzialności odszkodowawczej (...)

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Opłata za zajęcie pasa drogowego

W związku z udzielona przez Państwa opinią prawna o braku możliwości poboru opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach niezaliczonych do danej kategorii drogi, w myśl ustawy o drogach publicznych, mamy wiele dróg , których gmina jest właścicielem i na których dokonywane są zajęcia powierzchni (...)

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na działce sąsiadującej z naszą działką inwestor zamierza wybudować budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny (w najbliższym sąsiedztwie są domy jednorodzinne, a w odległości ok. 200 bloki 2-kondygnacyjne). Teren nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Otrzymaliśmy z urzędu (...)

Zasady wyborów na sołtysa

Zasady wyborów na sołtysa

Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi. Zgodnie z art. 36 ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa (...)

Repatriacja z Białorusi

Repatriacja z Białorusi

Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej części Rosji mogą się ubiegać o status repatrianta. Czy jest możliwość uzyskanie statusu repatrianta dla obywatela Białorusi (...)

Naruszenie art. 107 kks

Naruszenie art. 107 kks

Interesuje mnie art. 107 kks. Jaki zarzut należy przedstawić osobie za naruszenie tego artykułu (z jakiego artykułu zarzut się stawia i jak on brzmi)? Przepis artykułu 107 kodeksu karnego skarbowego odsyła do „ustawy lub warunków zezwolenia”. Ustawą regulującą materię z art. 107 (...)

Gry losowe w internecie

Gry losowe w internecie

Jak w internecie zorganizować (pod względem prawnym) konkurs z nagrodami, polegający na typowaniu wyników sportowych? Gry losowe to gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Należą do nich między innymi: loterie (...)