30.7.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Świadczenie musi być oznaczone

Powód domagał się zobowiązania pozwanych do złożenia oświadczenia woli o przeniesienie na jego rzecz udziału wynoszącego 1/2 część w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 932. Problem polegał jednak na tym, ze w umowie (zawartej z osobą trzecią) pozwani zobowiązali się dokonać darowizny "części działki nr 932", bez dalszego sprecyzowania. Powództwo zostało oddalone przez sądy obu instancji. Sprawa na skutek skargi kasacyjnej trafiła do Sądu Najwyższego, który skargę oddalił. Stwierdził przy tym, że

Jeśli świadczenie nie jest oznaczone, zobowiązanie nie istnieje.

Intencją powoda było uzupełnienie oświadczenia woli zawartego w umowie przez przyjęcie w drodze wykładni, że pozwani zobowiązali się dokonać darowizny 1/2 części działki nr 932, a nie – jak wynikało z tekstu umowy – "część działki nr 932". Sąd Najwyższy stwierdził, że dyrektywy wykładni wskazane w art. 65 § 2 k.c., do których odwoływał się powód, nie znalazły potwierdzenia w materiale dowodowym, obejmującym także pozadokumentowe środki dowodowe (m.in. zeznania świadków).

Porady prawne

Sąd Najwyższy pokreślił, że do istotnych elementów stosunku zobowiązaniowego należy obowiązek świadczenia, natomiast samo świadczenie jest jedynie realizacją tego obowiązku. Świadczenie musi być oznaczone, gdyż oznaczenie świadczenia w połączeniu z oznaczeniem sposobu zachowania się dłużnika pozwala na ustalenie treści stosunku zobowiązaniowego. Jeśli świadczenie nie zostanie oznaczone, nie można mówić o istnieniu zobowiązania ze względu na brak istotnego elementu stosunku zobowiązaniowego.

Świadczenie pozwanych w niniejszej sprawie nie zostało oznaczone, skoro posłużono się określeniem "część działki nr 932". W okolicznościach sprawy uzupełnienie takiego oznaczenia przez dodanie, że chodzi o 1/2 część działki nr 932 wykraczałoby poza dopuszczalne granice wykładni umowy. Omawiane zobowiązanie nie mogło być uznane za właściwą umowę o świadczenia na rzecz osoby trzeciej (art. 393 § 1 k.c.) z tej tylko przyczyny, że nie doszło do oznaczenia świadczenia.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2011 roku, sygn. akt III CSK 206/10, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy 2012 – Numer B, poz. 25

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: