5.9.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wpływ marketingu i reklamy na równość kobiet i mężczyzn

Przyjmując sprawozdanie na temat wpływu reklamy na równość kobiet i mężczyzn, posłowie Parlementu Europejskiego zwracają uwagę na możliwy negatywny wpływ reklam na samoocenę kobiet i mężczyzn oraz proponują kampanie uświadamiające i propagowanie dobrych przykładów w mediach i świecie reklamy. Nie zyskały poparcia propozycje ustanowienia kodeksów etycznych i innych specyficznych dla sektora reklamy zapisów prawnych.

Jak zauważają posłowie w sprawozdaniu szwedzkiej deputowanej Evy-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE), reklama przekazująca treści dyskryminujące lub poniżające oparte na płci i wszelkich stereotypach płciowych stanowi przeszkodę dla stworzenia nowoczesnego i egalitarnego społeczeństwa.

Porady prawne

Badania pokazują, że normy tworzone przez stereotypy płciowe zawarte w reklamie prowadzą do uprzedmiotowienia ludzi, którzy prezentowani są jako obiekty. Dodatkowo, reklamy czasami mogą w karykaturalny sposób prezentować sytuacje z życia mężczyzn i kobiet. Komercyjny przekaz odgrywa coraz bardziej dominującą rolę w kulturze dzieci i młodzieży i warunkuje ich poglądy na siebie, swoje środowisko, kulturę, a w szczególności na przemoc. Dlatego Parlament pragnie podkreślić znaczenie roli odgrywanej przez media w tworzeniu i utrwalaniu stereotypów płciowych.

Rola mediów i ich wpływ na samoocenę

Parlament wzywa instytucje UE i państwa członkowskie do przeprowadzenia w całej UE kampanii uświadamiających przeciw zniewagom o podłożu seksistowskim lub dla przedstawiania kobiet i mężczyzn w sposób uwłaczający ich godności w materiałach reklamowych i marketingowych. Państwa członkowskie powinny przeprowadzić badania wizerunku kobiet i mężczyzn w reklamie i marketingu oraz przedstawić stosowne sprawozdania w tej sprawie.

Parlament zauważa, że wizerunki idealnego wyglądu w marketingu i reklamie mogą mieć negatywny wpływ na samoocenę kobiet i mężczyzn, szczególnie nastolatek, oraz osób, które są podatne na zaburzenia odżywiania, takie jak jadłowstręt psychiczny (anoreksja) i bulimia. Posłowie wzywają reklamodawców, aby z większą ostrożnością wykorzystywali skrajnie szczupłe kobiety do reklamowania produktów.

Nagroda za dobry przykład

Parlament dostrzega zapotrzebowanie na obecność w mediach i świecie reklamy dobrych przykładów, które pokazałyby, że zmiana jest możliwa i pożądana. Państwa członkowskie powinny oficjalnie zatwierdzić wręczenie nagrody sektora reklamy, a także nagrody publiczności przeznaczonych dla reklamodawców, których celem byłoby wyróżnienie tych reklam, które najlepiej zrywają ze stereotypami płciowymi i które prezentują pozytywny obraz kobiet, mężczyzn.

Racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z telewizji i nowych technologii należy propagować od najmłodszych lat w szkole, jak i w domu, gdyż dzieci stanowią szczególnie narażoną na takie wpływy grupę. Dzieci uczą się poprzez naśladowanie i udawanie tego, czego doświadczyły, dlatego stereotypy płciowe w reklamach bardzo mocno wpływają na ich rozwój. Dlatego Parlament podkreśla fundamentalne znaczenie roli, jaką powinien odgrywać system szkolnictwa w rozwijaniu u dzieci zmysłu krytycznego wobec obrazu i mediów w ogólności, po to, by zapobiec szkodliwym skutkom, jakie wywołują stereotypy płciowe powielane przez marketing i reklamy.

Głosując nad sprawozdaniem, Parlament przyjął wiele poprawek, które w dość znaczącym stopniu zmieniły rekomendacje przygotowane w parlamentarnej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia przedstawione pod głosowanie całej Izbie. Na przykład, nie znalazły uznania większości posłów propozycje opracowywania kodeksów postępowania w reklamie, czy kodeksów etycznych i innych specyficznych dla sektora reklamy zapisów prawnych.

Polskie głosy w debacie poprzedzającej głosowanie (skrót)

Ewa TOMASZEWSKA, w imieniu grupy UEN:  Chciałabym zwrócić uwagę na fakt pojawiania się reklam, zarówno w telewizji, także publicznej, jak i na billboardach, których treść lub forma poniżają osoby pojawiające się w materiałach marketingowych. Najczęściej dotyczy to kobiet, ale nie wyłącznie. Odbieranie prawa do godności, uprzedmiotowianie osób, przedstawianie ich jako prezentujących niski poziom umysłowy, czy mogących stanowić przedmiot zainteresowań wyłącznie w sferze seksu prowadzi do wytworzenia u nieprzygotowanego odbiorcy poczucia niedowartościowania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Roczne sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn (2008)

Roczne sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn (2008)

  Udział kobiet w zatrudnieniu wzrasta, ale utrzymują się nadal znaczące różnice pod względem jakości zatrudnienia kobiet, zwłaszcza w sferze wynagrodzeń. Kobietom trudniej jest godzić życie zawodowe i rodzinne, co utrudnia równe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje (...)

RPO: reklamy nie mogą poniżać kobiet

RPO: reklamy nie mogą poniżać kobiet

Instrumentalne traktowanie płci pięknej w reklamach wpływa na dyskryminację kobiet w sferze zawodowej czy społecznej, ich niewystarczający udział w życiu publicznym, czy nawet, w ekstremalnych przypadkach, może prowokować do przestępstw na tle seksualnym - uważa Janusz Kochanowski. Rzecznik (...)

\

\"Kobiety w wyborach europejskich\" - prezentacja wyników badań Eurobarometru

  Kobiety stanowią 52% obywateli UE, mają jednak słabszą niż mężczyźni pozycję na rynku pracy i dotkliwiej odczuwają pogarszanie się sytuacji gospodarczej. Dlatego wśród zagadnień, którymi powinien zajmować się Parlament Europejski, wymieniają te związane z ich życiem (...)

Kobiety nadal zarabiają mniej. KE nakazuje zmiany w prawie

Kobiety nadal zarabiają mniej. KE nakazuje zmiany w prawie

Przejrzystość zarobków kobiet i mężczyzn w każdej firmie – to jedno z zaleceń Komisji Europejskiej, które państwa członkowskie mają zrealizować do końca przyszłego roku. KE podejmuje działania mające zlikwidować różnice w płacach. - Wynagrodzenie kobiet nie powinno być niższe (...)

Finansowanie równości kobiet i mężczyzn

Finansowanie równości kobiet i mężczyzn

Od 25 lutego do 7 marca Nowym Jorku odbywa się 52 sesja Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (CSW UN), której tematem przewodnim jest kwestia finansowania równości kobiet i mężczyzn oraz wzmacniania statusu kobiet. W czasie dotychczasowych obrad skoncentrowano się na wymianie dobrych praktyk (...)

Równe płace wśród kobiet i mężczyzn

Równe płace wśród kobiet i mężczyzn

  Kobiety zarabiają o 15% mniej niż mężczyźni, a w sektorze prywatnym nawet o 25%. Pomimo wzrostu liczby kobiet pracujących, proporcja ta utrzymuje się na tym samym poziomie od 30 lat, oscylując pomiędzy 4-25 % w zależności od kraju członkowskiego UE, bez tendencji spadkowej. Wprowadzenie (...)

Równo dla kobiety i mężczyzny

Równo dla kobiety i mężczyzny

Sejm pracuje nad kontrowersyjnym projektem ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn. Kontrowersyjny, ponieważ już drugi raz wnioskowano o jego odrzucenie. Co takiego „nie do przyjęcia” jest w tym projekcie?Co miałby regulować projekt?Projekt definiuje dyskryminację, z podziałem (...)

Nie wolno zwolnić pracownicy w trakcie zapładniania in vitro

Nie wolno zwolnić pracownicy w trakcie zapładniania in vitro

S. Mayr była zatrudniona przez Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner w Salzburgu jako kelnerka. W ramach próby zapłodnienia in vitro oraz po niemal półtoramiesięcznej terapii hormonalnej, przeprowadzono u S. Mayr punkcję w celu pobrania komórek jajowych. Lekarz domowy wypisał jej tygodniowe (...)

Inauguracja projektu promującego politykę równouprawnienia

Inauguracja projektu promującego politykę równouprawnienia

"Nie wystarczy być o czymś przekonanym, trzeba wprowadzać swoje przekonania w życie. Dotyczy to także polityki równouprawnienia. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi administracja publiczna stanie się wzorem, jeśli chodzi o równe traktowanie kobiet i mężczyzn pod wieloma (...)

Wiek emerytalny nie podoba się Komisji Europejskiej...

Wiek emerytalny nie podoba się Komisji Europejskiej...

Upomnienie KE Komisja Europejska prosi polskie władze o dialog w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jaki przywraca nowa ustawa emerytalna. List w tej sprawie przesłali do Warszawy komisarze Vĕra Jourová i Marianne Thyssen. Wcześniej Komisja zwróciła (...)

Dzień Równej Płacy

Dzień Równej Płacy

Europejski Dzień Równej Płacy W piątek 3 listopada 2017 r. obchodzony był Europejski Dzień Równej Płacy. Jest to data symbolicznie wyrażająca skalę nierówności płacowych między kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej. Na podstawie danych Eurostatu, Komisja (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Jaka praca, taka płaca?

Jaka praca, taka płaca?

Rusza ogólnounijna kampania przeciwko dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, a Margot Wallström, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w debacie "Kobiety i Polityka". Przykładowo, w obecnym Parlamencie Europejskim kobiety stanowią jedynie 31 proc. W skali (...)

Kary nałożone na Polskę przez UE za nieprzyjęcie przez Sejm ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn

Kary nałożone na Polskę przez UE za nieprzyjęcie przez Sejm ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn

Konsekwencją nieprzyjęcia przez Sejm senackiego projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn mogą być dotkliwe kary finansowe nałożone na Polskę przez UE Przeprowadzone w 2000 r. badania opinii publicznej wykazały, że zdaniem 69 proc. Polek w Polsce kobiety są dyskryminowane. Głównym (...)

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Stan faktyczny Urodziłam się w maju 1950 r. W 1968 rozpoczęłam studia, które ukończyłam w 1972 r. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę 02.11.1972 r. i pracowałam do 31.07.1991 r. Od 01.08.1991 r. prowadzę działalność gospodarczą do dnia dzisiejszego. Działalność prowadzę w (...)

Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia

Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia

Problematyka równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy jest uregulowana w Dyrektywie nr 207 z dnia 9 lutego 1976 r. (OJ Nr L 39/1976 r.). Co to jest zasada równego traktowania?Dyrektywa ustala (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Influencer marketing a oznaczanie reklam

Influencer marketing a oznaczanie reklam

Influencerze! Każdą sytuację rozpatruj indywidualnie: pamiętaj o przepisach, korzystaj z rekomendacji UOKiK, przyjrzyj się swojej działalności i publikowanym materiałom. Uczciwie i zdroworozsądkowo oceń, co jest reklamą. UOKiK opublikował odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego

Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego

Stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania został rozwiązany na skutek odwołania ze stanowiska. Stosunek pracy został rozwiązany po okresie wypowiedzenia umowy. Pracodawca odwołując ze stanowiska (...)

Przejście na emeryturę z renty

Przejście na emeryturę z renty

Jestem na rencie od 13 lat. Mam 20 lat pracy, w tym 16 lat pracy w warunkach szkodliwych. Czy gdy osiągnę 65 lat (obecnie mam 47), będę mógł przejść na emeryturę? Ustawodawca przewidział, że (...)

Zasiłek przedemerytalny przy skróconym okresie wypowiedzenia?

Zasiłek przedemerytalny przy skróconym okresie wypowiedzenia?

Mam 51 lat. Po 30 latach pracy rozwiązano ze mną umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Okres wypowiedzenia skrócono z 3 miesięcy do 1 miesiąca za porozumieniem stron. (...)

Sytuacje uzasadniające ubieganie się o świadczenie przedemerytalne

Sytuacje uzasadniające ubieganie się o świadczenie przedemerytalne

W jakich przypadkach utrata pracy umożliwia ubieganie się o świadczenie przedemerytalne? Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje bowiem osobie, która: 1) do dnia rozwiązania stosunku (...)

Wcześniejsza emerytura w związku z pracą w szczególnych warunkach

Wcześniejsza emerytura w związku z pracą w szczególnych warunkach

Jakie są możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę w związku z pracą w szczególnych warunkach? Podstawa prawna dla przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę, ze względu na pracę w (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie (...)

Sponsorowanie klubu sportowego

Sponsorowanie klubu sportowego

Czy w przypadku rozliczania podatku dochodowego metodą liniową mogę sponsorować lokalną drużynę piłkarską? Czy w związku z powyższym sponsoring będzie stanowić koszty reklamy publicznej, czyli (...)

Emerytura górnicza

Emerytura górnicza

Kto może uzyskać prawo do emerytury górniczej? Osoby urodzone zarówno przed dniem 1 stycznia 1949 roku jaki po tej dacie, ale przed 1969 rokiem mogą nabyć prawo do emerytury górniczej: (...)

Prawo do zasiłku przedemerytalnego

Prawo do zasiłku przedemerytalnego

Mam 52 lata. Przepracowane 28 lat i 11 miesiecy. Od ponad 4,5 lat przebywam na rencie. W maju 2004 roku staję na ponowną komisję lerarską. Jeżeli nie otrzymam renty nadal, czy będę mogła ubiegać (...)

Ile godzin należy przepracować na dworze, aby należały się posiłki regeneracyjne zimą, a latem woda?

Ile godzin należy przepracować na dworze, aby należały się posiłki regeneracyjne zimą, a latem woda?

Ile godzin należy przepracować na dworze, aby należały się posiłki regeneracyjne zimą, a latem woda? Pytanie dotyczy funkcjonariuszy publicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (...)

Wcześniejsza emerytura dla przedsiębiorcy

Wcześniejsza emerytura dla przedsiębiorcy

Czy prowadząc swój warsztat samochodowy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę mając skończone 57 lat i prawie 40 lat pracy? Chodzi o mężczyznę, który aktualnie od roku 1981 prowadzi działalność (...)

Zatrudnienie syna w jednoosobowej spółce

Zatrudnienie syna w jednoosobowej spółce

Prowadzę działalność gospodarczą jako jednoosobowa spółka. Zakład pracy połączony jest z moim domem (przejście korytarzem). Od 01.01.2008 chciałbym zatrudnić w firmie mojego pełnoletniego (...)

Koszty reprezentacyjne w działalności gospodarczej

Koszty reprezentacyjne w działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza (KPiR). Biuro znajduje sie w mieszkaniu będącym własnością prowadzącego działalność. Część mieszkania jest wydzielona na działalność. Proszę o wskazanie (...)

Praca w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach

W tym roku skończyłam 50 lat. Podjęłam pracę 1.09.1974 r. (1.09.2004 r. - minie 30 lat pracy). Od 1.04.1986 r. pracuję na stanowisku elektronika przy elektronicznym monitorze ekranowym (komputerze). (...)

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Na stronie internetowej ZUS znalazłem nietypową informację dotyczącą wcześniejszych emerytur. Cytuję formułę:" Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 (...)

Okres pracy w szczególnych warunkach niezbedny do wcześniejszej emerytury.

Okres pracy w szczególnych warunkach niezbedny do wcześniejszej emerytury.

Od kilku lat pracuje jako drwal. Jaki okres czasu pracy w szczególnych warunkach muszę przepracować aby ubiegać się o wcześniejsza emeryturę ? Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów (...)

FORUM PRAWNE

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

Alimenty dla byłego współmałżonka

Alimenty dla byłego współmałżonka Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty na swoją (...)

OJCIEC PŁACI ALIMENTY,A MATKA JAKIE MA OBOWIĄZKI?

OJCIEC PŁACI ALIMENTY,A MATKA JAKIE MA OBOWIĄZKI? Kto ustala w jakiej kwocie ,czy w jakim stopniu to matka opiekujaca sie dzieckiem ma łożyć na nie?Czy mozna wystapić o określenie takiego minimum?Czy (...)

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic?

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic? moj facet ma zone.Zyjemy ze soba od 3 lat, od 2 on z nia nie sypia i chce sie rozwiesc choc generalnie nic w tym kierunku nie zrobil bo jak twierdzi bedzie (...)

Dziecko z koleżanką,ona pracuje,ja studiuje i pracuje.Nie chce mieć tego dziecka

Dziecko z koleżanką,ona pracuje,ja studiuje i pracuje.Nie chce mieć tego dziecka Sytauacja jest następująca. Wpadłem z moją 9 lat starszą koleżanką. Jest nauczycielką. Jest w piątym miesiącu (...)

WSTYD MI ZA WAS KOBIETY!!

WSTYD MI ZA WAS KOBIETY!! pomimo iz sama nią jestem...jak mozna wykańczać psychicznie ojca swojego dziecka, i osobe ktorą sie kocha badz kochalo!! mam podobna sytuacje z moim bratem ktory czasmi dziecka (...)

Łamanie praw ojca!

Łamanie praw ojca! Szanowni Państwo! Mam 31 lat , jestem lekarzem medycyny Moje małżeństwo rozpadło się , w czerwcu założyłem żonie sprawę rozwodową. W styczniu ubiegłego roku żona wyrzuciła (...)

Posiłek regeneracyjny w pracy.

Posiłek regeneracyjny w pracy. Witam Chciałem poruszyć kwestię posiłku regeneracyjnego tudziez napojów w pracy. Czy ktoś orientuje sie a moze zna stosowny artykuł prawa, kodeksu pracy, który w (...)

Porady prawne