Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Stan faktyczny

Jesteśmy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka poza zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym, założeniem konta bankowego, wyrobieniem NIP i REGON oraz zmianą siedziby dokonaną w 2000 roku nie miała żadnej aktywności i nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Na spółce nie ciążą żadne zobowiązania i nie posiada żadnych należności. Uchwałą wszystkich wspólników postanowiliśmy zlikwidować spółkę w jej dotychczasowym kształcie. Jako potencjalne rozwiązanie przyjmujemy dwa warianty docelowe albo całkowita likwidacja spółki i jej wyrejestrowanie albo wykupienie udziałów jednego ze wspólników przez obu pozostałych, tak by ich udziały były równe, a następnie zmniejszenie kapitału spółki do minimalnej kwoty wymaganej kodeksem t.j. 50.000 zł. Nieruchomość, która do spółki wniesiona została aportem przez tych właśnie, pozostających w spółce wspólników, wróciłaby do nich jako własność prywatna wraz z częścią gotówki (100.000 zł), która wyniknie z różnicy między obecnym kapitałem, a planowanym. Jak przeprowadzić poszczególne warianty (opis poszczególnych kroków formalnych)? Z jakimi kosztami należy się liczyć i czy z tych działań należy spodziewać się obciążeń podatkowych?

Porada prawna

Porady prawne

Na wstępie należy podkreślić, że podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS, wpisany do rejestru handlowego, miał obowiązek złożyć wniosek o wpis do tego rejestru w terminie do 31 grudnia 2003 r., a w razie przekroczenia tego terminu, przedsiębiorca samodzielnie ponosi opłaty sądowe przewidziane w postępowaniu rejestrowym. Zatem zanim zostaną podjęte przez Spółkę jakiekolwiek czynności (likwidacja, obniżenie kapitału), konieczny jest uprzedni wpis Spółki do KRS. W tym celu wymagane jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców na urzędowym formularzu (zasadniczo: KRS - W3, KRS - WM, KRS - WK). Wniosek taki składa się do sądu prowadzącego dotychczasowy rejestr sądowy, który to sąd przekaże wniosek i wszelkie dokumenty dotyczące spółki właściwemu sądowi rejestrowemu, który dokona wpisu w KRS. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem ich imienia i nazwiska (lub firmy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, a także wzory podpisów członków zarządu złożone przed sądem lub poświadczone notarialnie.

Jako że upłynął już termin ustanowiony dla złożenia tego wniosku, przewidziany w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek taki będzie podlegał opłacie przewidzianej dla wpisu spółki z o.o. do rejestru po raz pierwszy w wysokości 1000 zł i dodatkowo 500 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dopiero wpis spółki w KRS umożliwi skuteczne podejmowanie dalszych działań.

Jeśli wspólnicy chcieliby zmienić umowę spółki (np. w związku z sugestiami opisanymi poniżej), wszystkie wnioski o wpis do KRS powinny być składane razem (wniosek o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców i wnioski o zmianę tego wpisu), gdyż wówczas pobiera się tylko jedną opłatę od wszystkich wniosków, spółka nie ponosiłaby zatem dodatkowych kosztów zmiany wpisu (opisane poniżej). Należy również zaznaczyć, że zmiana umowy spółki rodzi obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych tylko wówczas, gdy podwyższeniu ulega kapitał zakładowy lub wnoszone są przez wspólników dopłaty.


Wariant 1. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.


Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Pierwszym krokiem powinno być zatem podjęcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki (zgodnie z umową spółki, uchwała taka wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, na którym obecni muszą być wszyscy wspólnicy, podjęcie uchwały wymaga większości 3/4 głosów oddanych, w obecnym składzie osobowym wymagana więc będzie jednomyślność). Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki powinna zostać stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, zgodnie z art. 270 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.). Maksymalna stawka za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o.o. wynosi 750 zł.

Z dniem powzięcia uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki następuje otwarcie likwidacji. Z chwilą otwarcia likwidacji spółka z o.o. jest obowiązana występować w obrocie pod zmienioną firmą (do dotychczasowego oznaczenia należy dołączyć słowa “w likwidacji”).

Likwidację przeprowadzają likwidatorzy. Likwidatorami są członkowie zarządu spółki (najczęściej), chyba że umowa spółki albo uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki ustanawia innych likwidatorów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?