Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czy możliwe jest wprowadzanie zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Ustawa o zamówieniach publicznych wprowadza zasadę zakazu wprowadzania zmian do zawartej i wykonywanej umowy. Zgodnie z jej przepisami zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy . Regulacja ta wprowadza więc na gruncie zamówień publicznych ograniczenie zasady swobody umów, wynikającej z przepisów prawa cywilnego.

Od zasady zakazu wprowadzania zmian oraz wprowadzania nowych postanowień do wykonywanej już umowy ustawa wprowadza pewne wyjątki. I tak dopuszczalne jest wprowadzanie zamian do umowy, gdy:

 1. wprowadzone do umowy zmiany są korzystne dla zamawiającego - oczywiście zmiany takie nie mogą prowadzić do rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy. Zmiany nawet korzystne dla zamawiającego nie mogą być wprowadzone, jeżeli praktycznie wiążą się z udzieleniem nowego zamówienia publicznego. Wprowadzone w ten sposób zmiany lub nowe postawienia umowy pozostawałyby w sprzeczności z podstawową zasadą systemu, iż zamówienia publiczne mogą zostać udzielone tylko dostawcy i wykonawcy, który został wybrany zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. zmiana umowy nie odnosi się do materii określonej w ofercie- ustawa zakazuje wprowadzania zmian tych postanowień umowy, które wynikają bezpośrednio ze złożonej przez zwycięskiego dostawcę lub wykonawcę oferty.
 3. zachodzi konieczność wprowadzenia zmian spowodowana okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - W takiej sytuacji dopuszczalne jest nawet wprowadzanie zamian lub nowych postanowień umowy, które są niekorzystne dla zamawiającego i które mogą się dotyczyć postanowień wynikających wprost ze złożonej oferty.


W orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowany jest pogląd, że jeżeli zachodząca konieczność wprowadzenia zmian do zawartej umowy spowodowana została okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wówczas możliwość zmiany obejmuje wszystkie istotne postanowienia umowy (essentialia negotii) - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2000 r.

Porady prawne

, sygn. IV CKN 70/00, „OSNC”, 2001 Nr 1, poz. 9. Natomiast o zasadności wprowadzenia zmian do umowy, wywołanych okolicznościami wskazanymi w art. 76 ustawy rozstrzyga sąd w sprawie o zapłatę za roboty budowlane ustalone i wykonane w trybie zamówienia publicznego

Nieprzewidywalność okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian lub wprowadzenia nowych postanowień do umowy musi mieć jednak charakter obiektywny. To znaczy, że przy dochowaniu należytej staranności przy zawieraniu umowy nie było możliwości przewidzenia, iż w przyszłości mogą wystąpić lub wystąpią okoliczności, które będą powodowały konieczność dokonania zmian lub wprowadzenie nowych postanowień.


Czy zmiany umowy dokonane z naruszeniem zakazu ustawowego są ważne?

Nie. Ustawa stanowi, że zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy, a więc wbrew zakazowi, jest nieważna. Nie oznacza to jednak, że sankcją nieważności dotknięta jest cała umowa. Nieważność dotyczy wyłącznie nowych postanowień, które zostały wprowadzone do umowy oraz postanowień zmieniających pierwotne zapisy w umowie. Pozostała cześć umowy oraz jej pierwotna wersja zachowuje swój byt prawny.


Kto może wystąpić o stwierdzenie nieważności dokonanych zmian?

Z powództwem o stwierdzanie nieważności zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego, dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy może wystąpić Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kompetencja Prezesa Urzędu wynika wprost z regulacji ustawowych. Natomiast legitymacja uczestników postępowania, w wyniku którego została zawarta umowa, jest wątpliwa. Trudno jest bowiem wykazać, że w stwierdzeniu nieważności dokonanych zmian mają oni interes prawny. Osoby takie mogą złożyć wniosek do Prezesa Urzędu, aby z kolei ten wystąpił ze stosownym powództwem do sądu powszechnego.


Ustawa o zamówieniach publicznych wprowadza pewne szczególne uprawnienie przysługujące wyłącznie zamawiającemu. Prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy na skutek szczególnych okoliczności, przysługujące wyłącznie zamawiającemu, stanowi wyłom w zasadzie równości stron umowy.


W jakich szczególnych przypadkach zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia?

Przysługujące zamawiającemu prawno do jednostronnego wypowiedzenia umowy możliwe jest wyłącznie w szczególnych sytuacjach.

Otóż, w razie w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy. Jak wynika z powyższego, skorzystanie z prawa odstąpienia uzależnione jest od spełnienia kilku warunków. Zamawiający będzie mógł więc skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:

 1. wystąpiła zmiana okoliczności, które istniały przy podpisywaniu umowy;
 2. zmiana okoliczności ma charakter istotny;
 3. brak interesu publicznego w wykonaniu umowy;
 4. brak możliwości przewidzenia wszystkich okoliczności w chwili podpisywania umowy


Przez zmianę okoliczności należy rozumieć zmianę stanu faktycznego istniejącego w chwili zawierania umowy. Zmiana powinna dotyczyć tych okoliczności, które uzasadniały wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Chodzi tu więc o zmianę okoliczności, które pierwotnie stanowiły podstawę dla istnienia interesu publicznego w realizacji konkretnego zamówienia i wykonania umowy w tej sprawie.

Jednak nie każda zmiana okoliczności istniejących przy podpisywaniu umowy uzasadnia skorzystanie przez zamawiającego z prawa odstąpienia. Przesłanką może być wyłącznie taka zmiana okoliczności, która ma charakter istotny. Zmiana okoliczności ma charakter istotny wtedy, gdy powoduje, że dalsze wykonywanie umowy nie leży już w interesie publicznym.

Kolejną przesłanką jest brak interesu prawnego w wykonaniu umowy i w konsekwencji w wykonaniu zamówienia publicznego. Oznacza to, że dalsze wykonywanie umowy jest co najmniej obojętne z punktu widzenia interesu publicznego, albo może nawet w konsekwencji prowadzić do jego naruszenia.
Interesu publicznego nie można natomiast utożsamiać z interesem zamawiającego. Byłoby to zbyt wąskie ujęcie tego interesu. Interes publiczny dotyczy większej liczby ludności, jakiejś społeczności żyjącej na danym obszarze.

Łączne wystąpienie wszystkich trzech w/w przesłanek jeszcze nie jest wystarczające do tego, aby zamawiający mógł odstąpić od umowy.

Nie jest to możliwe, jeżeli na skutek istotnej zmiany okoliczności wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, ale okoliczności istniały, lub z łatwością można je było przewidzieć przy podpisywaniu umowy. Nieprzewidywalność związana jest bezpośrednio z zachowaniem należytej staranności przez strony danego stosunku prawnego. Jeżeli przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć zmiany okoliczności, która spowodowała utratę interesu publicznego w wykonaniu zamówienia, to przy łącznym spełnieniu pozostałych warunków zamawiający będzie mógł skorzystać z jednostronnego prawa odstąpienia.


W jakim terminie zamawiający może skorzystać z przysługującego mu prawa?

Możliwość skorzystania z uprawnienia, jakie daje zamawiającemu ustawa o zamówieniach publicznych jest ograniczone terminem miesięcznym. Termin ten jest terminem zawitym, co oznacza, że po upływie terminu miesięcznego, uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy wygasa. Upływ powyższego terminu rozpoczyna się od chwili powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.


Czego może żądać dostawca lub wykonawca, gdy zamawiający skorzysta ze swego uprawnienia?

W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa jednostronnego wypowiedzenia umowy, dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Oznacza to, że dostawca lub wykonawca, który przystąpił już do wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać zapłaty wynagrodzenia tylko za tę wykonaną część umowy. Nie może on żądać zapłaty za to czego jeszcze nie wykonał, a nadto nie może również żądać zwrotu tego co do tej pory świadczył.
Wydaje się, że w sytuacji, gdyby zamawiający skorzystał z prawa odstąpienia przyznanego mu na podstawie ustawy, z naruszeniem określonych w niej reguł i warunków, dostawca lub wykonawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej mu szkody. W szczególności mógłby żądać naprawienia szkody w sytuacji, gdy zamawiający przy podpisywaniu umowy zdawał sobie sprawę, że nastąpi zmiana okoliczności, która spowoduje utratę interesu prawnego w wykonaniu zamówienia, a po mimo to zawarł z nim umowę.


W jakich przypadkach strona umowy o zamówienie publiczne może od niej odstąpić?

Ustawa o zamówieniach publicznych nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień odstąpienia od umowy, jakie wynikają z ogólnych przepisów prawa cywilnego. Uprawnienie określone w ustawie o zamówieniach publicznych ma charakter szczególny (przysługuje wyłącznie zamawiającemu), niezależny od uprawnień przysługujących stronom na podstawie innych przepisów. I tak w przypadku umów w sprawie zamówień publicznych o charakterze umów wzajemnych (czyli takich, w których świadczenie jednej ze stron jest odpowiednikiem świadczenia drugiej, np. umowa sprzedaży), strona umowy może od tej umowy odstąpić, jeżeli:

 1. druga ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu świadczenia z umowy wzajemnej, i pomimo wyznaczenia jej dodatkowego terminu, świadczenia swojego nie wykonuje,
 2. jeżeli w umowie takie prawo zostało zastrzeżone,
 3. wykonanie świadczenia drugiej strony stało się niemożliwe na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Pamiętaj, że:

 • Przepisy ustawy dotyczące zakazu wprowadzania zmian do umowy oraz przyznające zamawiającemu szczególne prawo odstąpienia, mają zastosowanie wyłącznie do umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o wartości przekraczającej równowartość kwoty 6.000 euro.
 • Umowy w sprawie zamówień publicznych mogą zawierać klauzule waloryzacyjne.
 • Zabronione jest wprowadzanie zmian do umowy, które są niekorzystne dla zamawiającego.
 • Prawo odstąpienia od wykonywanej umowy uzależnione jest od łącznego spełnienia kilku warunków.
 • Zamawiający może skorzystać, z przysługującego mu na podstawie ustawy uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o zmianie okoliczności. Po upływie tego terminu uprawienie powyższe wygasa.
 • Odstąpienie może nastąpić zarówno przed przystąpieniem do wykonywania umowy, jak i na każdym etapie jej wykonywania. Nie jest natomiast to możliwe, jeżeli nastąpiło już całkowite wykonanie umowy.
 • Odstąpienie od umowy powinno zostać wykonane na piśmie.
 • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm.),

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o zamówienie puybliczne? Według ustawy, zamówienia publicznego udziela się w jednym z sześciu trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę, zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z ustawą, przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

W jakich szczególnych przypadkach umowy w sprawie zamówień publicznych są nieważne? Umowy w sprawie zamówień publicznych podobnie jak każde inne umowy są nieważne na podstawie okoliczności, które zostały określone w kodeksie cywilnym lub w innych ustawach szczególnych. Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje jednak dodatkowe sytuacje, w przypadku których umowy w sprawie zamówień (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej umowy deweloperskiej. W praktyce często niestety umowy rezerwacyjne proponowane są przez dewelopera (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego oraz zapewnienie przejrzystości umownego stosunku ubezpieczenia, sprzyjającej realizacji prawa konsumenta (...)

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego? Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Regulacje te - poprzez zapewnienie harmonijnego współistnienia (...)

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Stan faktyczny Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - roboty dodatkowe i uzupełniające. W jaki sposób udzielić zamówienia publicznego na roboty dodatkowe, jeśli zakres robót objętych zamówieniem podstawowym ulega zmianie a wynagrodzenie umowne przyjęto jako kosztorysowe (płatność na podstawie ceny jednostkowej i ilości robót)? W umowie przewidziano również możliwość (...)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kiedy zamawiający może odstąpić od zasad udzielania zamówień publicznych? Istnieją dwie grupy przypadków, kiedy możliwe jest udzielanie zamówień publicznych z pominięciem lub modyfikacją zasad przyznawania zamówień określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Pierwsza grupa przypadków związana jest udzielaniem zamówień finansowanych z udziałem środków zagranicznych. Druga (...)

Co zrobić, gdy jedna ze stron umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań - opinia prawna

Co zrobić, gdy jedna ze stron umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań - opinia prawna

Stan faktyczny Firma “X” podpisała umowę z firmą “Y“, która przewiduje realizowanie przez firmę “X” comiesięcznego przetwarzania danych i comiesięczny wydruk analizy tych danych. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące. Czy w przypadku gdyby firma “Y” zaprzestała przesyłania danych do przetwarzania (bez wypowiedzenia lub jednostronnie (...)

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jakie są podstawowe uprawnienia zamawiającego? Do podstawowych uprawnień zamawiającego należą: możliwość wyboru trybu postępowania, możliwość przeprowadzenia postępowania na zasadach szczególnych, przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej dostawców (wykonawców) poprzedzającej właściwe postępowanie, przeprowadzenie konkursu na twórcze prace projektowe, powołanie komisji przetargowej, zastosowanie (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) transakcji realizowanych w ramach umów o (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia (...)

Wykonanie budżetu państwa z nadwyżką!

Wykonanie budżetu państwa z nadwyżką!

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2017 r.  Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło: dochody: 235,0 mld zł, tj. 72,2%, wydatki: 230,1 mld zł, tj. 59,8%, nadwyżka: 4,9 mld zł.          Dochody budżetu państwa w okresie styczeń–sierpień (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów w sprawie odwrotnego obciążenia VAT?   Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa (...)

Umowa o dzieło - na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

Umowa o dzieło - na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

Na czym polega umowa o dzieło? Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny (np. namalowanie obrazu, zrobienie fotografii czy sporządzenie projektu technicznego). Jednak, mimo kontrowersji w (...)

Rozwiązanie spółki z o.o. z powodów przewidzianych w umowie spółki - opinia prawna

Rozwiązanie spółki z o.o. z powodów przewidzianych w umowie spółki - opinia prawna

Stan faktycznyW umowie spółki z o.o. istniał zapis: "Rozwiązanie i likwidację spółki powodują przyczyny określone w Kodeksie handlowym, a ponadto spółka ulega rozwiązaniu i likwidacji, jeżeli przez kolejne trzy lata gospodarcze zamknie swoją działalność stratą." Spółka za 2003 i 2004 rok zamknęła swoją działalność gospodarczą stratą. W maju (...)

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 15 lutego 2021 r. wydał interpretację ogólną nr DD6.8202.4.2020 w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy. Wydana przez MF interpretacja ogólna wyjaśnia ewentualne wątpliwości co do modyfikacji treści umowy leasingu, a także skutków sprzedaży przedmiotu leasingu (...)

Zasady głosowania na Zgromadzeniu Wspólników - opinia prawna

Zasady głosowania na Zgromadzeniu Wspólników - opinia prawna

Stan faktycznyW 1995 roku zawarłem umowę spółki z ograniczona odpowiedzialnością wraz z dwoma wspólnikami. W umowie spółki, określiliśmy dość specyficzne zasady podejmowania uchwał. Otóż, do skutecznego uchwalenia danej uchwały konieczna jest obecność na Zgromadzeniu Wspólników 100 % kapitału zakładowego, czyli wszystkich wspólników. (...)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są podstawowe progi określone w ustawie? Dla podmiotów należących do tzw. sektora klasycznego (min. podmioty należące do sektora finansów publicznych, a więc np: gminy, powiaty, urzędy itp.) progi obowiązywania ustawy zostały określone następująco: 6.000 €. To dolny próg, powyżej którego rozpoczyna się obowiązywanie ustawy. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej (...)

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

W dniu 2 marca 2004 zacznie obowiązywać ustawa “Prawo zamówień publicznych”. Ustawa ta zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, która na skutek wielokrotnych nowelizacji w wielu fragmentach stała się niespójna, niejasna i nieklarowna. Konieczność zastąpienia ustawy o zamówieniach publicznych nową, jest również następstwem akcesji (...)

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Zastosowanie trybu przetargu ograniczonego do udzielania zamówień publicznych może nastąpić tylko wówczas, jeżeli zostaną spełnione pewne dodatkowe okoliczności – przesłanki. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności: wartość zamówienia (...)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym trybie będzie (...)

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony?Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Błędy w SIWZ

Błędy w SIWZ

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w przedmiarze robót pojawił się błąd polegający na złym obmiarze jednej z pozycji przedmiaru (co jak najbardziej wpływa na cenę ofertową). Jeden (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ

Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ

Publiczny ZOZ ma zamiar dokonać remontu i adaptacji pomieszczeń szpitalnych. Przed ogłoszeniem przetargu zlecił ekspertyzę kosztów, z której wynikało, iż remont będzie kosztował 141 tys. zł. (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony

Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony

Według art. 25 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio (...)

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Sytuacja: Wraz z żoną chcemy kupić działkę pod budowę domu i w przyszłości być może budynku pod warsztat, jest to działka rolna w mieście bez planu zagospodarowania przestrzennego. Po negocjacjach (...)

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć (...)

Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Aby sprzedać nieruchomość rolną, co do której prawo pierwokupu należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, należy wpierw zawrzeć notarialnie warunkową umowę sprzedaży, zaś po ewentualnym zrzeczeniu (...)

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej (...)

Dokument od firm w przetargu publicznym

Dokument od firm w przetargu publicznym

Jakich dokumentów żądać od firm zagranicznych startujących w postępowaniu z wolnej ręki. Czy firmy te mogą uczestniczyć w postępowaniu przez swoich przedstawicieli w Polsce ? Zgodnie z art. 22 (...)

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Osoba fizyczna, która zamierza "przekształcić" swoją działalność w spółkę z o.o. (w trybie art. 55 KC - wniesienie aportem do spółki) ma podpisane umowy o zamówienia publiczne. Czy takie "przekształcenie" (...)

Odstąpienie od złożonego zamówienia

Odstąpienie od złożonego zamówienia

Kontrahent złożył w naszej firmie zamówienie na produkowane przez nas urządzenia. Zamówienie zostało przez nas potwierdzone. Rozpoczęliśmy produkcję zamówionych urządzeń. Po jakimś czasie (...)

Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy

Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy

Podmiotami stosunku prawnego są dwie firmy. Nasza firma wysłała ofertę na kupno gadżetów reklamowych, po ustaleniu ich specyfikacji z firmą sprzedającą drogą mailową. Oficjalna oferta kupna, (...)

Odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich

Odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich

Czy umowa o dzieło będzie podlegała opodatkowaniu VAT? Umowę zawiera fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej, czyli nie będzie możliwe wskazania odpowiedzialności wobec osób trzecich. (...)

Realizacja praw wynikających ze współwłasności

Realizacja praw wynikających ze współwłasności

Współwłaściciel mojej nieruchomości (dom - parter) był podłączony do mojej prywatnej instalacji sanitarnej, od której go odłączyłam, ponieważ człowiek ten na moją prośbę o odłączenie (...)

Zawieszenie odwieszonego wyroku

Zawieszenie odwieszonego wyroku

Na mocy wyroku Sądu zostałem skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres próby wynoszący 5 lat. Obecnie zarządzeniem Sądu kara została mi odwieszona. Co zrobić, aby Sąd (...)

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Jestem najemcą magazynu. W budynku, w którym się on znajduje wybuchł pożar. Cała zawartość lokalu uległa zniszczeniu, a on sam nie nadaje się już do użytku. Dodatkowo, nie zadziałał system (...)

Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych

Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych

Jestem fryzjerem, chciałbym przedstawiać klientom do podpisania przed wykonaniem fryzury, pismo w którym zrzekaliby się roszczeń o odszkodowanie/ zadośćuczynienie albo zobowiązywaliby do niewytaczania (...)

Przedłużenie trwania umowy w zamówieniu publicznym

Przedłużenie trwania umowy w zamówieniu publicznym

Zawarto umowę w 2004 r. na dostawę koksu na sezon grzewczy 2004/05 na ilość 90 ton w terminie do 30.04.2005 r. Czy można przedłużyć termin dostaw na następny sezon grzewczy 2005/2006 tj. 30.04.2006 (...)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 120 000 dzielący się na 1200 udziałów po 100 zł każdy. Udziały należą do 2 wspólników - po 600 posiada każdy z nich. Spółka chce podwyższyć (...)

Zmiana umowy spółki - liczenie większości głosów

Zmiana umowy spółki - liczenie większości głosów

Spółka z o.o. Zmiana umowy spółki ma dotyczyć: ograniczenia ilości osób w Zarządzie oraz likwidację wymogu posiadania Rady Nadzorczej. Spółka ma 2 wspólników: 1 - 66%, 2 - 33%. Żaden wspólnik (...)

Zmiany w spółce z o.o - formularze

Zmiany w spółce z o.o - formularze

W spółce z o.o. było 6 wspólników. W zarządzie: prezes i dwóch wiceprezesów, 3 prokurentów. Jeden ze wspólników odkupił wszystkie udziały od pozostałych 5 wspólników. Czy należy zmienić (...)

Pracodawca chce zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownika z 1 etatu do 3/4 etatu

Pracodawca chce zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownika z 1 etatu do 3/4 etatu

Pracodawca chce zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownika z 1 etatu do 3/4 etatu przy pomocy aneksu do umowy o prace na czas nieokreślony lub umowy zmieniającej. Czy taka zmiana umowy o pracę wymaga (...)

Zamówienia publiczne - protest

Zamówienia publiczne - protest

Firma nieuczestnicząca w przetargu z powodu odrzucenie jej wniosków o zmianę warunków brzegowych SIWZ uczestniczyła w otwarciu złożonych ofert. Według jej wiedzy złożone oferty zawierały istotny (...)

Odstąpienie od umowy o zamówienia publiczne

Odstąpienie od umowy o zamówienia publiczne

Świadczę usługi prania w ramach umowy o zamówienia publiczne. W związku ze znacznymi podwyżkami. m.in. wynagrodzeń, cen paliw (stanowią ponad 50% kosztów składających się na cenę) wykonując (...)

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

W trakcie postępowania przetargowego jeden z uczestników składa protest w którym wnosi o ponowne rozpatrzenie złożonych ofert i odrzucenie oferty uznanej przez zamawiającego za najkorzystniejszą. (...)

Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu zawarł następującą klauzulę: "Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania (...)

Zaspokojenie zastawnika

Zaspokojenie zastawnika

Dłużnik oddał mi rzecz ruchomą obciążoną na moją rzecz zastawem rejestrowym. Umowa zastawnicza standardowo przewiduje zaspokojenie w drodze przetargu publicznego organizowanego przez komornika (...)

FORUM PRAWNE

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

ciąża a wygaśnięcie umowy

ciąża a wygaśnięcie umowy jestem nauczycielką, 31 sierpnia tego roku w związku z nieuzupełnieniem kwalifikacji wygasła mi umowa, zawarta w 1997 roku na czas nieokreślony, w sierpniu poinformowałam (...)

koniec umowy na czas określony

koniec umowy na czas określony Witam, mam pewien problem za półtora miesiąca kończy mi się umowa na czas określony, mój pracodawca chce mi ja przedłużyć, jednakże ja nie chcę. czy w takiej (...)

umowa na okres probny a ciaza?

umowa na okres probny a ciaza? witam od pracodawcy otrzymalam umowe na okres próbny ktora zakonczy sie okolo 7 listopada okazalo sie w tym czasie ze jestem w ciazy konkretnie 4 miesiac jest teraz .Czy (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

zerwanie umowy o dzieło

zerwanie umowy o dzieło W jaki sposób można przerwać umowę o dzieło? Jakie grożą konsekwencje? Czy jest jakiś czas 'wypowiedzenia' takiej umowy jeśli nie zostało to wpisane w umowę? W przypadku (...)

Towar na zamówienie a odstąpienie (podsunieta faktura wstecz by uzyskac należnośc)

Towar na zamówienie a odstąpienie (podsunieta faktura wstecz by uzyskac należnośc) Witam wszystkich, poniżej opis sprawy: X - kupujący Y - sprzedawca *towar na zamówienie na odleglosc, SMS-em (...)

Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia Witam. Dziś o 7 rano wszedłem na stronę www.prosto.pl i znalazłem koszulkę która kosztowała 2 zł . Postanowiłem kupić ich 13 i sfinalizowałem zamówienie dokonując płatności. (...)

zamówienie

zamówienie Witam Mam takie pytanie czy jest może jakiś ustalony czas czekania na zamówioną rzecz?Czekam już około miesiąca i dalej nic?Z góry dziękuję za pomoc

Zamówienie

Zamówienie Witam, jestem właścicielem hurtowni i sprzedałam towar za 3500 zł. Wystawiłam fakturę za towar na przelew. Niestety po 2 miesiącach nadal pieniędzy nie mam na koncie. Kontakt z kupującym (...)

Przychód z umowy o dzieło, pochodzący z dwóch różnych źródeł. Interpretacja.

Przychód z umowy o dzieło, pochodzący z dwóch różnych źródeł. Interpretacja. Witam serdecznie! Najpierw zadam pytanie, a następnie przedstawię pewną sytuację i opiszę własne stanowisko (...)

umowa ustna

umowa ustna Umowa ustna o wykonanie prac budowlanych Jaki czas po wykonaniu usługi można dochodzić roszczeń-i czy można zmienić cenę wcześniej ustaloną przez obie strony? (betalis) MAM TEN SAM (...)

Rozwiązanie umowy z agencją interaktywną - jak poprawnie napisać pismo rozwiązujące umowę

Rozwiązanie umowy z agencją interaktywną - jak poprawnie napisać pismo rozwiązujące umowę Witam, ok. 2 miesiące temu podpisałem z pewną agencją interaktywną umowę na wykonanie strony internetowej (...)

odwieszenie wyroku i nowa grzywna

odwieszenie wyroku i nowa grzywna Hello, czy sąd zawsze odwiesza karę pozbawienia wolności z zawieszeniu? Czy ma takie coś miejsce tylko, jeżeli w kolejnym wyroku również orzeczono karę pozbawienia (...)

wykonanie testamentu

wykonanie testamentu właścicielka domu wielorodzinnego zaznaczyła w testamencie iż "zobowiązuje swoich spadkobierców, aby tytułem zapisu przenieśli i wydali na rzecz bratanków stawającej...udziały (...)

Porady prawne