Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

(fot. )

Bez względu na to, z jakim postępowaniem cywilnym masz do czynienia, zastanawiasz się, co może być dowodem w Twojej sprawie. Zasady dotyczące powoływania dowodów dotyczą każdego rodzaju postępowania cywilnego (czyli takiego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego) – zarówno procesowego, jak i nieprocesowego (czy to w postępowaniu rozwodowym, czy to w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku itp.).

Co możesz udowadniać?

Same przepisy stanowią, iż przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. W praktyce oznacza to, że każde Twoje twierdzenie, które przedstawiasz przed sądem powinno być poparte dowodami. Chodzi bowiem o wskazanie prawdziwości Twoich twierdzeń. Dowód w ścisłym tego słowa znaczeniu to środek dowodowy, tj. ten środek, który umożliwia przekonanie się o istnieniu lub nieistnieniu faktów, a tym samym o prawdziwości bądź nieprawdziwości twierdzeń o tych faktach.

Kto powinien udowadniać twierdzenia?

Stając przed sądem, możesz spotkać się z pojęciem „ciężar dowodu” oraz z przepisem, zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to ni mniej, nie więcej, ale to, że jeżeli w postępowaniu przed sądem chcesz osiągnąć jakiś skutek (np. orzeczenie rozwodu z orzeczeniem winy Twojego małżonka), to na Tobie spoczywa ów ciężar dowodu.

W innych okolicznościach – pragnąc uzyskać odszkodowanie, jeżeli jesteś poszkodowany powinieneś wykazać, iż poniosłeś szkodę, a szkoda ta jest następstwem pozostającego z nią w związku przyczynowym zawinionego działania jakiejś osoby.

Czy przed sądem należy udowadniać wszystko?

Oczywiście, że nie. W postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy faktów znanych sądowi urzędowo (chociaż sąd powinien na rozprawie zwrócić na nie uwagę stron). Problem jednak w tym, iż nie można wskazać niezmiennych kryteriów tego, co jest powszechnie znane.

Przyjmuje się z reguły, że faktami powszechnie znanymi (tzw. fakty notoryczne) są okoliczności, zdarzenia, czynności lub stany, które powinny być znane każdemu rozsądnemu i mającemu doświadczenie życiowe mieszkańcowi miejscowości, w której znajduje się siedziba sądu. Za powszechnie znane uważa się np. wydarzenia historyczne, polityczne, zjawiska przyrodnicze, procesy ekonomiczne lub zdarzenia normalnie i zwyczajnie zachodzące w określonym miejscu i czasie. Istotne dla sprawy fakty notoryczne sąd uwzględnia z urzędu i nie musi zwracać na nie uwagi stron. Co bardzo ważne z Twojego punktu widzenia, gdy występujesz przed sądem, to nie Ty oceniasz, co jest faktem powszechnie znanym, bowiem o tym, czy dany fakt jest faktem powszechnie znanym w znaczeniu procesowym decyduje wyłącznie sędzia (sąd), do którego należy też ocena stanowiska stron w tym zakresie.

Nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości. Wynika z tego, że w trakcie postępowania spotkasz się także z pojęciem fakty przyznane. Są to po prostu fakty podane przez jedną stronę i potwierdzone - jako zgodne z prawdą - przez stronę przeciwną w drodze wyraźnego oświadczenia złożonego w toku postępowania (ustnie lub pisemnie). Takie przyznanie jest jednostronną czynnością procesową i nie musi być przyjęte przez drugą stronę, jest bowiem skierowane do sądu, który decyduje o skuteczności przyznania.

Może zaistnieć także taka sytuacja, gdy Twoja strona przeciwna nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

Czy w postępowaniu można domniemywać istnienia jakiś faktów?

Tak, domniemania są nierozerwalnie związane z postępowaniem przed sądem. Chodzi bowiem o to, iż sędzia posiada pełną swobodę wnioskowania, czyli może, ale nie musi, wyciągnąć wniosek co do pewnego faktu na podstawie innych faktów ustalonych. Taki fakt domniemany nie wymaga ani twierdzenia, ani dowodzenia. Jednak co w tym wypadku bardzo ważne, orzeczenie sądu może być oparte na domniemaniu faktycznym tylko wówczas, gdy domniemanie stanowi wniosek logicznie wynikający z prawidłowo ustalonych faktów stanowiących jego przesłanki.

Czy masz obowiązek przytaczać jakiekolwiek dowody przed sądem?

Przed sądem w postępowaniu cywilnym nie możesz pozostawać bierny. Każda ze stron postępowania ma obowiązek wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzi skutki prawne. Innymi słowy strona ma obowiązek wyraźnego powołania konkretnego środka dowodowego. Nie każdy oczywiście sobie przed sądem radzi. Dlatego też przyjęło się w doktrynie, iż sąd, jeśli stwierdzi nieudolne postępowanie jednej ze stron procesowych, powinien w pierwszej kolejności udzielić stronie występującej w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do niezbędnych czynności procesowych w zakresie postępowania dowodowego oraz pouczyć o skutkach prawnych ich zaniedbań.

Czy samo powołanie przez Ciebie dowodu daje Ci pewność przekonania sędziego do Twoich racji?

Niestety nie, a wszystkiego winna zasada tzw. swobodnej oceny dowodów. Generalnie rzecz ujmując chodzi o to, iż sąd nie jest związany jakimiś ścisłymi regułami dotyczącymi postępowania dowodowego a ustalenie znaczenia zebranych dowodów dokonuje w oparciu o zasady logiki oraz doświadczenia życiowego. Swobodna ocena dowodów nie jest jednak całkowicie dowolna. W doktrynie i orzecznictwie formułowane są reguły ocenne, które mają pomóc sędziemu, a wyprowadzane są przede wszystkim z prawidłowej wykładni obowiązujących w postępowaniu dowodowym przepisów. Należy przy tym podkreślić, iż sąd ma obowiązek wyprowadzenia z zebranego w sprawie materiału dowodowego wniosków logicznie prawidłowych. Rozumowanie sędziego z reguły ma charakter rozumowania dedukcyjnego, powinien on zatem kierować się określonymi schematami, przewidzianymi w logice formalnej dla tego typu rozumowania. W konsekwencji między wnioskami sądu, które wyprowadza on przy ocenie poszczególnych dowodów, nie mogą istnieć sprzeczności. Wszystkie wnioski muszą stanowić logiczną całość. Poza tym swobodna ocena dowodów musi odpowiadać pewnym warunkom określonym przez prawo procesowe (czyli sąd może oprzeć swe przekonanie jedynie na dowodach prawidłowo przeprowadzonych). Poza tym oczywiście ocena dowodów musi być dokonana na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego. Sąd zobowiązany jest przeprowadzić selekcję dowodów, tj. dokonać wyboru tych, na których się oparł i ewentualnie odrzucić inne, którym odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Wiąże się to z obowiązkiem należytego uzasadnienia orzeczenia.

W praktyce znaczy to, iż możesz przed sądem zgłaszać wnioski o praktycznie nieograniczoną ilość jak i jakość dowodów. Problem w tym, iż zasada swobodnej oceny dowodów daje sędziemu możliwość od razu nie dopuścić jakiegoś dowodu, a nawet jak go dopuści, nie musi dać mu wiary.

Co to jest i jakie ma znaczenie domniemanie prawne?

Pozostało jeszcze ustalić znaczenie w postępowaniu, w którym bierzesz udział, domniemań prawnych. Z domniemaniami prawnymi mamy do czynienia wtedy, gdy jakieś przepisy nakazują uznawać w określonych warunkach określonego rodzaju fakty za prawnie ustalone (należy tu na przykład domniemanie prawne pochodzenia dziecka od męża matki, jeżeli urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia). Z całą pewnością domniemania prawne stanowią ułatwienia dowodowe, gdyż zwalniają stronę od ciężaru przeprowadzenia dowodu, jednak z drugiej strony krępują swobodną ocenę sędziowską, gdyż wiążą aż do chwili ich obalenia drogą dowodu przeciwnego. Można je w większości co do zasady obalić, są jednak i takie, które określa się mianem niewzruszalnych, a te wyłączają możliwość przeprowadzenia przeciwdowodu.

 

Pamiętaj, że:

 • Prawo w zasadzie nie powinno być przedmiotem dowodu (iura novit curia), gdyż obecnie sąd ma możliwość dotarcia do każdego przepisu prawa krajowego. Nie wyklucza to jednak dowodzenia treści norm technicznych, taryf i cenników oraz innych ogłoszonych aktów prawnych, które mogą być znane tylko stronom. Prawo obce, które sąd ma obowiązek zastosować na podstawie normy kolizyjnej, może być natomiast dowodzone za pomocą adekwatnych środków dowodowych,
 • Przedmiotem dowodu mogą być także zwyczaje oraz prawo zwyczajowe,
 • Zastrzeżona dla sądu swobodna ocena dowodów nie opiera się na ilościowym porównaniu przedstawionych przez świadków i biegłych spostrzeżeń oraz wniosków, lecz na odpowiadającemu zasadom logiki powiązaniu ujawnionych w postępowaniu dowodowym okoliczności w całość zgodną z doświadczeniem życiowym.

 
Podstawa prawna:

Zobacz także

 

Komentarze: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

 • Bronisław Stróżyń 2018-05-03 12:43:10

  Re: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  Sędziowie podczas zajęć z logiki na Uniwersytecie widocznie grali w okręty ZASADA LOGIKI:Aby nastąpiło zjawisko A to muszą zaistnieć dwa czynniki tj.B i C. Ponieważ z logiką ( chcę wierzyć) krucho to wyjaśnię Panom sędziom,jak chłop krowie na rowie. Aby powstało dziecko (A) to musi być kobieta (B) + chłop (C). Oba czynniki B+C(razem-bardzo miło) dają efekt A. ABY SKUTECZNIE PRZEKAZAĆ,SPRZEDAĆ,DAROWAĆ NIERUCHOMOŚĆ (A),MUSZĄ BYĆ PODPISY ŻONY (B)I MĘŻA(C),PRZY WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ.Patrz Kodeks Rodzinny i Opiekóńczy art.37 W przeciwnym wypadku transakcja jest z mocy prawa nieważna. Sądy przyklepały transakcję przekazania trafostacji łamiąc prawo.(dotyczy komentarza p.Bronisława).Są BEZKARNI?

 • Bronisław Stróżyń 2018-05-03 11:39:54

  Re: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  Powód/ENEA/ przedstawia dowód o przekazaniu trafostacji (obowiązku przekazania). a)Wspólność majątkowa.Kodeks Rodzinny o dysponowaniu nieruchomościami. b)Podpisał" PT" mąż.Nie ma podpisu żony.PT nie ma daty oraz podpisu przyjmującego c)Przepis o obowiązku przekazania trafostacji uchylony 6 mieś.przed datą "przkazania". d)Prawo budowlane:art.3,pkt.3 /trafostacja jest obiektem budowlanym -liniowym/ e)Prawo Podatkowe:trafostacja jest nieruchomością powiązana z działką i podlega opodatkowaniu jak nieruchomości. SĄD REJONOWY - trafostacja jest własnością ENEA. SĄD OKRĘGOWY - w apelacji -trafostacja jest własnością ENEA. TAK SĄDY OCENIAJĄ DOWODY.Myśliwy,znany prawnik przy ognisku po polowaniu,cyt. ENEA ma układy w sądach i nic nie wskórasz.Może w Strasburgu nie mają układów.

 • m 2017-12-26 07:51:34

  Re: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  hm

 • detektywjarzyński 2015-09-19 10:21:13

  Re: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  Re :Chodzacy PARAGRAF 2012-10-01 17:20:29 Zgodnie z art. 177§ 1 pkt.4 k.p.c. sąd fakultatywnie może zawiesić postępowanie cywilne , jeżeli w tym postępowaniu zostanie ujawniony czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej. Natomiast zgodnie z art. 304 § 2 k.p.k. "Instytucje państwowe i samorządowe / przyp. własna , a więc i sąd /, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa." Polecam tę publikację na temat wyżej poruszony : http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/42763/28_Magdalena_Mazur.pdf

 • konopielka 2014-04-20 16:08:26

  Re: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  Dla sądów ważne jest ile dostanie sędzia za sprawę , i to jest isotny dowód w sprawie . Sędzia ma w nosie przestrzeganie prawa ,dowody składane nie stanowią żadnej przeszkody w uzyskaniu wyroku na zamówienie . Sędzia nie zna pojęcia etyka zawodowa , zna pojęcie "za ile " . To są zwykłe sprzedawszczyki , a nie przedstawiciela prawa . Tylko jak obronić się przed łamaniem prawa przez takiego łotra w todze?.

 • Chodzacy PARAGRAF 2012-10-01 17:20:29

  Re: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  Zeby nie byc goloslownym zalacze Panstwu moj list adresowany do I-go Prezesa Sadu Najwyzszego obrazujacy jak funkconuje naprawde prokuratura i sad { pospolici przestepcy prokurator i sedzia ukryci w cieniu IMUNITETU }. Jerzy Kuszaj New Britain 06-20-12 15 Symco Dr. New Britain, CT 96053 USA kuszaj@sbcglobal.net Pelnomocnik d/s doreczen : Marek Kuszaj Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego ul. Wyszyńskiego 17/2 Stanisław Dąbrowski 37-450 Stalowa Wola Pl. Krasińskich 2/4/6 00-951 Warszawa 41 tel. (22) 530-82-03 fax (22) 530-91-00 e-mail: ppsek@sn.pl D o t y c z y : Zagadnienia prawnego : zachowania się sędziego w swielele art. 304$1 kpk Czy w świetle wykładni prawa art.304$1 kpk sedzia wiedzac o popelnienu przestępstwa przez urzednika panstwolwego Prokuratorana Rejonowego na podstawie posiadanych jego akt i akt sadowych oraz zalaczonych w nich DOWODOW z Kancelarii Prezesa Rady Ministrow i Prokuratora Generalnego może zignorowac ,zataic ten fak art.304$1 kpk wydajac swiadomie POSTANOWIENIE w oparciu o fałszywe dokumenty nie odraczając rozprawy do czasu wyjaśnienia zarzutow postawionych Prokuratorowi Rejonowemu którego dotyczyla sprawa sygn.akt 1Ds.504/11 Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli Jest to wrecz NIEPRAWDOPODOBNE ale prawdziwe Mamy podwojnych przestępców Prokuratora Rejonowego i sędziego Sadu Rejonowego sygn.akt II Kp 13/12 Sad Rejonowy w Stalowej Woli Interweniowałem u Prezesa Sadu Rejonowego i Prezesa Sadu Okregowego i z ich interpretacja prawna nie mogę się pogodzic ,moim zdaniem mieli by racje gdyby nie art. 304$1 kpk ,który obowiazuje { każdego }nie wyłączając sdziego i to bezzwlocznie Zycze milego dnia ??????????????? Z a l a c z n i k i : Jerzy Kuszaj Lista 11-stu szt. plikow E-mail

 • Chodzacy PARAGRAF 2012-10-01 17:04:38

  Re: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  Stan prawny na dzien dzisiejszy jest taki,ze DOWODY nie sa wiazace dla sadu i prokuratury { to dorobek kolejnych RZADOW po upatku PRL-u }.Ponownie podkreslam,ze tym sposobem NAROD POLSKI zostal pozbawiony prawa do obrony ,jezeli istnija takie sytuacje prawne " mamy prawomocny wyrok w ktorym DOWODY przecza wyrokowi a on nie podlega wzruszeniu w swietle obowiazujacego dzisiaj prawa ".To tego typu dzialania nie mozna nazywac SADEM bo to nie ma nic wspolnego z normalnym sadem w ktorym podstawa prawna do obrony sa DOWODY { Polska to nienormalny kraj,Polacy sa narodem zniewolonym przez idiotyczne prawo,nakazy,zakazy itd jest to nic innego jak PRANIE MOZGU jak za czasow Stalina zeby tym przy KORYCIE zylo sie dostatnio...

 • czarnyhs 2012-09-28 21:11:58

  Re: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  a sąd i tak ma to wszystkop.... byle "zwaić" sprawę z wokandy. Przykre, ale prawdziwe. A już w sądach tzw "rodzinnych" czy "cywilnych" w okręgówkach w sprawach rozowdowych, to już jest totalnie "wolna amerykanka". Każdy chłop wchodzący na salę rozpraw z urzedu jest winny, jest zbrodniarzem, zwyrodnialcem, alkoholikiem, narkomanem itp. i musi udowodnić, że nie jest garbaty. I choc z reguły stara się jak może, to i tak ... jest winny, bo... jest chłopem!!!!

 • nikt 2010-07-04 14:18:54

  Re: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  Zgadzam się z poprzednikami logika w sadzie nie istnieje. Wiedza sędziów jest taka mała na temat życia społecznego że sprawy prowadzą sobie na zasadzie odwałki. tj, nie szukają prawdy w sprawie tylko argumentów prawnych które by mu pozwoliły zakończyć sprawę w dowolny sposób tzn. w wcześniejszym ustaleniu. Dopóki nie będzie odpowiedzialności cywilnej sędziów i pracowników administracji za popełnione błędy do póty nie będzie prawych orzeczeń. A dowody są oceniane pod wcześniejsze uzgodnienia!!!!!

 • konopielka 2010-05-14 07:47:32

  Re: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  Jeszcze nikt mi nie wyjaśnił jaka jest różnica między "widzimisię" a swobodną oceną? Wystarczy przemilczeć/pominąć dowód i już dalej dociekanie idzie zamierzonym przez sąd torem.No chyba, że mamy potrójnie opłaconego i sprawnego adwokata, który pilnuje. Od czasów bajek Krasickiego nic się nie zmieniło.

 • Chodzacy PARAGRAF 2010-05-12 21:30:16

  Re: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  Tu jest troche teorii, a teraz jak jest to w praktyce.Sad uchylil wyrok i odrzucil pozew { Nakaz ZAPLATY }z powodu,ze mnie nic prawnie z powodem nie laczylo co potwierdzila to prokuratura.Powod przedlozyl do sadu falszywe DOKUMENTY w postaci umowy cywilnoprawnej ze mna . Powod ponownie pozwal nie do sadu o to samo zmieniajac jedynie date i kwote i NIE PRZEDLOZYL zdnej umowy cywilnoprawsnej co jest warunkiem obligatoryjnm do wydania jakiegokolwiek wyroku.Do sprawy zostal dopuszczony DOWOD w postaci akt PIERWSZEJ sprawy co powod przegral.Dodatkowo wzielem sobie adwokata i przegralem sprawe...Co sadzicie w tym przypadku o postepowaniu DOWODOWYM przeprowadzonym przez sad...gdzie tu jest jakakolwiek LOGIKA nie mowiac o PRAWIE .Wyrok jest prawomocny a RESORT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOSCI uwaza to za zgodne z PRAWEM

 • Szybki 2010-05-12 19:33:04

  Re: Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  Zamieście w skrucie artkół o zobowiązaniach. Dzięki


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane