Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Poręczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

www.sxc.hu/malloq
(fot. www.sxc.hu/malloq)

Na czym polega umowa poręczenia?

W umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. (np. Kowalski powinien oddać Nowakowi 1000zł, poręczyciel - osoba trzecia - zobowiązuje się oddać Nowakowi 1000zł w razie gdyby Kowalski tego nie uczynił). Z powyższego wynika, że poręczenie związane jest zawsze z jakimś innym stosunkiem zobowiązaniowym. To powoduje następujące konsekwencje:

 1. Zakres zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny rozmiar zobowiązania głównego (poręczyciel odpowiada więc nie tylko w zakresie długu pierwotnego, ale także za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika głównego, które przewidziane zostały w ustawie; np. odsetki, odszkodowanie, albo w umowie; np. kary umowne). Umowa zawarta między dłużnikiem głównym a wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć rozmiaru zobowiązania poręczyciela, może natomiast go zmniejszyć,

 2. Poręczyciel nie odpowiada jeśli dług główny jest nieważny. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której nieważność długu głównego spowodowana jest brakiem zdolności do czynności prawnych dłużnika, a poręczyciel o tym wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Wtedy poręczyciel sam odpowiada jak dłużnik główny,

 3. Udzielenie poręczenia za dług niezaskarżalny (np. taki, co do którego dłużnik mógłby podnieść zarzut przedawnienia) jest w zasadzie niedopuszczalne,

 4. Wygaśnięcie długu głównego powoduje wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela.

Jak realizować odpowiedzialność poręczyciela?

Odpowiedzialność poręczyciela ma charakter równorzędny, a nie subsydiarny. Oznacza to, że wierzyciel może w razie wymagalności długu głównego zwrócić się o wykonanie zobowiązania zarówno do dłużnika głównego jak i poręczyciela. Strony umowy poręczenia mogą jednak inaczej ukształtować przesłanki odpowiedzialności poręczyciela, np. w ten sposób, że wierzyciel będzie mógł żądać wykonania zobowiązania od poręczyciela dopiero wówczas, gdy nie przyniosą skutku działania podjęte w celu uzyskania świadczenia od dłużnika głównego.

Jeżeli dłużnik główny opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym poręczyciela. W razie nie zawiadomienia poręczyciela, wierzyciel ponosi przed nim odpowiedzialność za wynikłą z tego faktu szkodę (np. narosłe odsetki).

Jeśli wierzyciel dochodzi od poręczyciela aby ten wykonał swoje zobowiązanie, poręczyciel może podnieść zarzuty (twierdzenia, które mają na celu obronę w procesie):

 1. Przysługujące wyłącznie jemu, tzw. zarzuty osobiste. Na przykład: poręczyciel poręczył za dług Kowalskiego, który był winien Nowakowi 1000zł z tytułu udzielonej pożyczki. Jednocześnie poręczyciel sam pożyczył Nowakowi 1000zł. Jeżeli Nowak będzie dochodził od poręczyciela kwoty 1000zł z tytułu udzielonego poręczenia to poręczyciel może podnieść zarzut potrącenia, ponieważ sam jest wierzycielem Nowaka.

 2. Przysługujące dłużnikowi głównemu (w tym celu poręczyciel może wezwać dłużnika do sprawy, aby ten ujawnił przysługujące mu zarzuty). Poręczyciel nie traci tych zarzutów jeśli dłużnik główny zrzeknie się ich albo uzna roszczenie wierzyciela - po udzieleniu poręczenia. W razie śmierci dłużnika i wystąpienia w pewnych sytuacjach ograniczenia odpowiedzialności spadkobierców, zapisobierców i nabywców spadku poręczyciel nie może powoływać się na ograniczenia wynikające z prawa spadkowego.

Jeśli poręczyciel zaspokoi wierzyciela, to sam wstępuje w jego miejsce. Sam staje się wierzycielem dłużnika głównego, od którego może żądać wszystkiego co sam świadczył z tytułu poręczenia. W celu zapewnienia poręczycielowi tej samej sytuacji prawnej, jaką miał pierwotny wierzyciel, jest on zobowiązany- pod rygorem odpowiedzialności za ewentualnie wyrządzoną szkodę- wydać poręczycielowi nie tylko wszystkie środki dowodowe, ale także i zabezpieczenia. Dłużnikowi głównemu przysługują wobec poręczyciela te same zarzuty, które miał wobec wierzyciela. Nie może podnieść jednak tych, których poręczyciel nie podniósł w sporze z wierzycielem dlatego, że o nich nie wiedział (wezwany do udziału w sprawie dłużnik nie poinformował go o nich).

Jak zawrzeć umowę poręczenia?

Umowa poręczenia dochodzi do skutku już w chwili zgodnego oświadczenia stron. Stronami są wierzyciel i poręczyciel. Dłużnik główny nie musi nawet wiedzieć o umowie poręczenia. Po stronie wierzyciela i poręczyciela może występować każda osoba- zarówno fizyczna, jak i prawna.

Oświadczenie woli poręczyciela powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno wskazywać:

 • osobę dłużnika głównego,

 • dług główny.

Oświadczenie zaś woli wierzyciela może być wyrażone w dowolnej formie.
Poręczenie może być ograniczone do części zobowiązania głównego (np. 50%) albo w oznaczonej wysokości (np. do 700 zł). Można także określić czas trwania odpowiedzialności poręczyciela. W takim przypadku po upływie wskazanego terminu zobowiązanie poręczyciela wygasa, chociażby zobowiązanie główne trwało nadal. Dopuszczalne jest także zastrzeżenie warunku. Poręczenie może dotyczyć nie tylko istniejącego już w chwili zawarcia umowy poręczenia zobowiązania, ale także zobowiązania przyszłego, które dopiero powstanie w czasie trwania stosunku poręczenia.

Pamiętaj, że:

 • Przepisy kodeksu nic nie stanowią o odpłatności umowy poręczenia, brak w umowie zastrzeżenia odpłatności znaczy, że poręczenie udzielone zostało nieodpłatnie,

 • Poręczenie za dług przyszły jest ważne tylko do wysokości z góry oznaczonej (np. jeśli Kowalski chce poręczyć za przyszły dług Nowaka, to w umowie poręczenia musi wyraźnie wskazać do jakiej sumy poręcza),

 • Bezterminowe poręczenie za dług przyszły jest ważne, ale może być przed powstaniem tego długu odwołane,

 • Jeżeli zawieramy umowę poręczenia powinniśmy uiścić podatek" od czynności cywilnoprawnych.

Podstawa prawna:

 

Komentarze: Poręczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

 • gost_n 2012-06-05 23:23:23

  Re: Poręczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  Dłużnik główny nie musi nawet wiedzieć o umowie poręczenia. Po stronie wierzyciela i poręczyciela może występować każda osoba- zarówno fizyczna, jak i prawna /cytat/. Czy naprawdę taki zapis istnieje w zastosowaniach praktycznych? Jest to moim zdaniem nadużycie prawne uderzające w wolność człowieka i jego prawa. Nic nie może obyć się bez wiedzy dłużnika ponieważ to on jest głównym motorem zaspokojenia roszczeń. Takie przypadki powinny być eliminowane z obiegu i karalne. Jest to również wielkie pole do nadużyć na szkodę społeczną.


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

 • Andrzej

  ocena usługi:

  Cena mogłaby być niższa ale opinia prawna to rekompensuje pozdrawiam
 • Jola

  ocena usługi:

  Dziękuję za wyczerpująca odpowiedź, jeżeli zajdzie konieczność na pewno skorzystam ponownie.
 • Sławomir

  ocena usługi:

 • zdzicho

  ocena usługi:

  Powiedziałbym, że opinia prawna jest zbyt doskonała, aż na tyle nie liczyłem, podana w przystępnej, zrozumiałej formie. Jestem pozytywnie zaskoczony.
 • Stanisław W.

  ocena usługi:

  Stanisław W. Opinia zrozumiała na miarę prostego obywatela RP. A efekt końcowy zależny od Sądu. Jak dotychczas dziękuję za opinię, i polecam się na przyszłość. Polecam innym.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Jestem wdzięczna za szybką i fachową pomoc.
 • Dorota G.

  ocena usługi:

  Po raz kolejny skorzystałam z usług. Jestem bardzo zadowolona. Otrzymałam zwięzłą i wyczerpującą odpowiedź - bez zbędnych wątków pobocznych. Dziękuję bardzo.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana rzetelnie, szybko i bardzo fachowo. Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi. Gorąco polecam zespół prawników e-prawnik.pl
 • Mira

  ocena usługi:

  Opinię prawną oraz usługę, we wszystkich jej aspektach, oceniam na 5. Bardzo dziękuję i szczerze polecam
 • Aga

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca odpowiedź przedstawiające wszystkie alternatywy rozwiązania. Plusem jest, że można wszystko na spokojnie pisać w domu. Polecam
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Zofia

  ocena usługi:

  Profesjonalna fachowa zrozumiała porada ,POLECAM
 • Anna

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca. Dziękuję.
 • Robert

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana solidnie
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane