Co jeśli upadły konsument nie spełni swych obowiązków w okresie wykonywania planu spłaty?

Co się stanie w razie niewykonywania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty wierzycieli?

Założono, że wszelkie zobowiązania oddłużeniowe winny być realizowane przez dłużnika w sposób dobrowolny pod rygorem umorzenia postępowania. Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich przewidziane jest dla osób odpowiedzialnych, które dają rękojmię, że należycie wykorzystają szansę, jaką stwarza im oddłużenie. Dlatego też ustawa zakłada, iż dłużnik dobrowolnie będzie spłacał zobowiązania ustalone w planie spłaty. W razie zaś niewykonywania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty wierzycieli sąd na wniosek wierzyciela, po przeprowadzeniu rozprawy, o której zawiadomi się upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty, uchyli plan spłaty wierzycieli oraz umorzy postępowanie upadłościowe. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Tak samo postąpi sąd także wtedy, gdy upadły w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił swoje przychody lub w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli dokonywał czynności przekraczających granice zwykłego zarządu, bądź gdy okaże się, że upadły ukrywał majątek bądź czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

To o tyle niekorzystne dla dłużnika, że wierzyciel może wtedy w zwykłym postępowaniu cywilnym dochodzić spłaty długu, znając cały majątek dłużnika.

Co jeszcze może orzec sąd?

Ponadto sąd może orzec (jeśli takie postępowanie zostanie wszczęte w terminie roku od umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości) pozbawienie na okres od 3 do 10 lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która z własnej winy:

  • po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, do których wydania lub wskazania była zobowiązana z mocy ustawy, lub

  • po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo

  • jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza,

  • albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

Sąd może orzec taki zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec dłużnika będącego osobą fizyczną, także jeżeli niewypłacalność dłużnika jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2008 r., Nr 234, poz. 1572);

  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003 r., Nr 60, poz. 535 ze zmianami)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika