Dostawcy i wykonawcy w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kto może ubiegać się u udzielenie zamówienia publicznego?

W toku postepowania o zamówienie publiczne, o udzielenie takiego zamówienia mogą występować:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna - a więc podmioty, którym prawo nadaje osobowość prawną.

Tylko przepisy prawa mogą nadać jakiemuś podmiotowi osobowość prawną. Nie jest możliwe, aby osoby prowadzące działalność podjęły decyzję, że przyjęta przez nie forma działalności ma osobowość prawną. Osoby zamierzające podjąć działalność, mogą jedynie wybrać między przewidzianymi przez prawo formami organizacyjnymi, którym prawo przyznaje osobowość prawną. Może to być np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, fundacja.

 • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - a więc przede wszystkim spółki prawa handlowego, np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.
 • podmioty wyżej wymienione występujące wspólnie - a więc podmioty mogą zawiązywać między sobą konsorcja, spółki cywilne i ubiegać się wspólnie o zamówienie. Mogą to być również podmioty, które już wcześniej funkcjonowały jako spółki cywilne, bądź konsorcja.

W sytuacji podmiotów występujących wspólnie, ich odpowiedzialność za wykonanie zamówienia jest solidarna (a więc zamawiający będzie mógł się domagać w całości lub w części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna).

W postępowaniu zmierzającym do udzielenia zamówienia publicznego, mogą występować także podmioty zagraniczne.

Dostawcą lub wykonawcą może być podmiot, który jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

Zgodnie z ustawą, zamawiający może (a jeżeli wartość zamówienia przekracza 30 000 euro - ma obowiązek), żądać od podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia, iż jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W tym celu zamawiający może żądać przedłożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Przepisami, które nakładają na podmioty obowiązek uzyskania właściwego wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, są przepisy ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Nakładają one obowiązek uzyskania wpisu, w sytuacji gdy podmiot zamierza podjąć zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji zasobów naturalnych. Więc, dopiero z chwilą jego uzyskania, możliwe jest podjęcie działalności gospodarczej i ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego, w dziedzinach objętych obowiązkiem rejestracji.

Od obowiązku rejestracji zwolnieni są prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także rolnicy wynajmujący pokoje i miejsca na ustawienie namiotów, sprzedający posiłki domowe i świadczący w gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów.

Kto podlega obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji?

W Krajowym rejestrze Sądowym prowadzi się rejestr przedsiębiorców, do których zalicza się:

 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorców zagranicznych określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • inne osoby prawne, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą i podlegają wpisowi do rejestru fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

Pamiętaj, że:

 • Nie jest ważna forma podmiotu ubiegającego się o zamówienie,
 • Niezłożenie w terminie wyznaczonym przez zamawiającego oświadczenia o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664.),
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 Nr 101 poz.1178),
 • Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2002 Nr 91 poz.817) w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika