Gmina

Pozostałe

Koncesje i zezwolenia

Przestępstwo

Wykroczenia

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Strona 1 z 9

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. 

Kto może hurtowo handlować napojami alkoholowymi?

Wedle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi może być prowadzony wyłącznie na podstawie odpowiedniego zezwolenia.

Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % alkoholu może być więc prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu może być zaś prowadzony jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. Organ ten wydaje zezwolenie na obrót hurtowy przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa. Zadanie to jest wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa może też wydać duplikaty zezwoleń w przypadku ich utraty lub zniszczenia. 

Jakie zezwolenia są wydawane?

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:

 1. o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo; 

 2. o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa; 

 3. o zawartości powyżej 18 % alkoholu.  

Zezwolenia na obrót hurtowy wydaje się na czas oznaczony:

 • napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo lub o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa - nie dłuższy niż 2 lata

 • napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % alkoholu - nie dłuższy niż rok.  

Dla zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % alkoholu określa się przy tym limit w wysokości minimum 500 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie. Limit ten może być jednak zwiększony na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu określonego w zezwoleniu.

Zwiększenia limitu nie stosuje się w odniesieniu do przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty. Maksymalny limit dla tych przedsiębiorców wynosi jedynie 2 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie. 

Producent napojów alkoholowych jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, jeśli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Jak ubiegać się o zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi? 

Zezwolenia powyższe wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Odmowa udzielenia stanowi ograniczenie swobody działalności gospodarczej i w państwie prawa może opierać się wyłącznie na powszechnie obowiązujących przepisach ustawowych. Nie może być taką podstawą przepis porządkowy, wydany przez organ administracji bez upoważnienia ustawowego (tak: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 1994 r.; sygn. II SA 1431/93). 

Wniosek o wydanie zezwolenia winien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy; 

 • siedzibę i adres przedsiębiorcy; 

 • numer w rejestrze przedsiębiorców; 

 • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej; 

 • wnioskowany limit - dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1; 

 • wnioskowany termin ważności zezwolenia. 

Minister właściwy do spraw gospodarki określił, w drodze rozporządzenia, rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży napojów alkoholowych. I tak, do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć następujące dokumenty:  

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 9)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

kg

8.7.2010 20:54:37

Re: Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

czy osoba maloletnia w wieku po wyzej 16 lat, ztrudniona w sklepie może sprzedawać alkohol ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.6.2014

  Czy można sprzedawać alkohol w sieci?

  Odpowiedź zasadniczo brzmi - nie.

 • 2.7.2015

  Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

  Czy w przypadku wyrządzenia szkody przez komornika możemy domagać się za nią odszkodowania? Jeżeli tak to od kogo i na jakich zasadach?

 • 11.1.2010

  Do czego są uprawnieni inspektorzy transportu drogowego?

  Inspektorzy transportu drogowego uprawnieni są do przeprowadzania kontroli w transporcie drogowym, w tym kontroli ruchu drogowego. Inspektor transportu drogowego, podczas przeprowadzania kontroli drogowej, (...)

 • 9.5.2014

  Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

  Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów (...)

 • 28.11.2017

  Kto może dziedziczyć spadek?

  Zdolnym do odziedziczenia spadku po spadkodawcy może być tylko taka osoba, której przysługuje zdolność do dziedziczenia, czyli wynikająca z przepisów prawa możliwość do bycia podmiotem (...)