Przetarg nieograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jak przebiega postępowanie przetargowe?

Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału dostawców lub wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Od tej wartości zależy szereg wymogów formalnych, które mają wpływ na ważność postępowania przetargowego. W zależności od wartości szacunkowej zamówienia publicznego, zamawiający ma obowiązek lub możliwość powołania komisji przetargowej przeprowadzającej postępowanie. Kolejną bardzo ważna kwestią jest określenie warunków przetargu przy uwzględnieniu zasad równości i uczciwej konkurencji, w tym warunków wymaganych od dostawców lub wykonawców, terminów itd. Wszystkie podstawowe warunki przetargu powinny zostać zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro - w innym dokumencie udostępnianym dostawcom lub wykonawcom.

W przetargu nieograniczonym wyróżnić możemy następujące etapy:

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innego udostępnianego dokumentu.

 3. Składanie ofert i wnoszenie wadium

 4. Otwarcie ofert

 5. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

 6. Zawarcie umowy.

Ogłoszenie o przetargu.

Czynnością formalnie rozpoczynającą postępowanie przetargowe jest ogłoszenie o przetargu. W zależności od wartości szacunkowej zamówienia ogłoszenie o organizacji przetargu nieograniczonego publikowane jest w wydawanym przez Urząd Zamówień Publicznych Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Niezależnie od wartości szacunkowej zamówienia ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym (jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ogłoszeń w zamówieniach publicznych to przeczytaj poradę: Ogłoszenia o zamówieniach publicznych – warunek prawidłowego postępowania).

Ogłoszenie jest pierwszą czynnością zamawiającego, na którą dostawcy lub wykonawcy mogą składać protesty lub ewentualnie odwołania. Może to mieć miejsce, jeżeli zamawiający już w ogłoszeniu naruszy jedną z zasad udzielania zamówień publicznych (np. określenie przedmiotu zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję poprzez wskazanie jednego z wielu producentów).

Specyfikacja

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie zainteresowani dostawcy lub wykonawcy zwracają się do zamawiającego o przesłanie formularza zawierającego warunki przetargu i określającego przedmiot zamówienia (w postępowaniach o wartości powyżej 30.000 euro dokumentem tym jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia). Wniosek w tej sprawie dostawcy lub wykonawcy mogą składać pisemnie lub osobiście. Jeżeli postępowanie było poprzedzone kwalifikacją wstępną, formularz otrzymują wyłącznie zakwalifikowani we wstępnej kwalifikacji dostawcy lub wykonawcy.

Oferty i wadium

Dostawcy lub wykonawcy, którzy zapoznali się z dokumentacją przetargową, zorientowali się w przedmiocie zamówienia, czego wymaga od nich zamawiający, mogą przystąpić do przygotowania oferty. Oferta składana przez dostawców (wykonawców), pod rygorem nieważności powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim. Ponadto oferta powinna sprostać innym wymaganiom stawianym przez zamawiającego. Oferty należy złożyć w miejsce i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Oferta złożona po terminie jest zwracana dostawcy lub wykonawcy po upływie terminu na składanie protestu.

W postępowaniach o wartości zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro zamawiający żąda od dostawców lub wykonawców zabezpieczenia wnoszonych przez nich ofert, poprzez wniesienie wadium. Natomiast w postępowaniach, w których wartość zamówienia nie przekracza wspomnianej kwoty żądanie wniesienia wadium nie jest obowiązkiem zamawiającego, lecz jego uprawnieniem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wadium przeczytaj poradę: Wadium – zabezpieczenie zamawiającego w zamówieniach publicznych. Wysokość wadium określa zamawiający podając konkretną kwotę wadium.

Otwarcie ofert

Po upływie terminu do składania ofert następuje ich otwarcie. Dzień, w którym upływa termin składania ofert jest jednocześnie dniem ich otwarcia Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich uczestniczących w postępowaniu dostawców lub wykonawców. Nie ma również przeciwwskazań, aby podczas tej czynności zamawiającego obecne były również osoby, które nie są bezpośrednio zainteresowane jego wynikiem. Zamawiający nie ma uprawnień, aby ograniczyć krąg osób obecnych podczas otwarcia ofert wyłącznie do dostawców lub wykonawców, którzy złożyli oferty.

Jeżeli postępowanie dotyczy przedmiotu, którego wartość przekracza 30.000 euro, zamawiający wzywa dostawców lub wykonawców do złożenia oświadczenia, czy pozostają w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu. Wezwanie powinno jednocześnie zawierać wykaz wszystkich uczestników postępowania, a także osób występujących po stronie zamawiającego, biorących udział w postępowaniu. Oświadczenie to powinno zostać złożone przez dostawców lub wykonawców w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania oraz utratą wniesionego wadium.

Ocena ofert

Po otwarciu ofert komisja przetargowa lub inne osoby działające w imieniu zamawiającego dokonują badania oraz oceny złożonych przez dostawców lub wykonawców ofert, wybierając ofertę najkorzystniejszą. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Możliwość ta jest uprawnieniem zamawiającego a nie jego obowiązkiem. Oferent nie może domagać się od zamawiającego, aby ten zażądał stosownych wyjaśnień.

Oferent nie może również złożyć skutecznego protestu na bezczynność zamawiającego polegającą na nieskorzystaniu z uprawnienia żądania wyjaśnień. W żadnym jednak wypadku żądanie wyjaśnień złożonej oferty nie może to prowadzić do zmiany lub uzupełnienia oferty np. o brakujące dokumenty. W toku dokonywania oceny ofert nie jest dopuszczalne prowadzenie jakichkolwiek negocjacji zamawiającego z oferentami na temat złożonych przez niech ofert. Nie jest również możliwe dokonanie przez zamawiającego jakichkolwiek zmian w treści złożonych ofert, zwłaszcza zmiany ceny. Zamawiający może wyłącznie poprawić oczywiste omyłki w treści oferty, o czym niezwłocznie zobowiązany jest powiadomić oferenta. Za oczywistą omyłkę może być uznana tylko taka zmiana tekstu oferty, która nie powoduje zmiany treści oferty. W szczególności zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek poprawek w cenie oferty. Oferta zawierająca błąd w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą wyłącznie z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Podkreślić należy, iż z nielicznymi wyjątkami, kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości dostawcy lub wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, a więc do kryteriów podmiotowych. Kryteria oceny ofert mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania. Kryteria oceny ofert raz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu lub zaproszeniu do składania ofert, nie podlegają zmianie w toku postępowania. Jedyny wyjątek w powyższej zasadzie określony jest w art. 59 ustawy, umożliwiający zmianę kryteriów oceny ofert w trybie przetargu dwustopniowego po złożeniu ofert wstępnych. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający, niezależnie od trybu postępowania, uwzględnia preferencje krajowe.

Zawarcie umowy

Zamawiający niezwłocznie powiadamia wszystkich dostawców lub wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. Powiadomienie powinno wskazywać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego dostawcy lub wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę oferty. Informacja przesłana do dostawcy lub wykonawcy, którego ofertę wybrano powinna zawierać określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

Ponadto ogłoszenie zawierające te same informacje co wysyłane do uczestników postępowania powinno zostać niezwłocznie zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Jeżeli postępowanie dotyczyło przedmiotu zamówienia, którego wartość przekraczała 30.000 euro, ogłoszenie o wyniku postępowania przesyła się również, po zawarciu umowy, do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Przed podpisaniem umowy, zwycięski oferent może być zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zależności od woli zamawiającego. Natomiast w postępowaniach, w których wartość usług lub robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia publicznego przekracza równowartość 30.000 euro, zamawiający ma obowiązek żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania. W takich postępowaniach nawet brak stosownego żądania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma wpływu na istnienie obowiązku wniesienia zabezpieczenia przez zwycięskiego oferenta. W przeciwieństwie do pozostałych postępowań, w których brak wspomnianego żądania w specyfikacji lub innym udostępnianym dokumencie powoduje, że zamawiający nie może przed zawarciem umowy żądać wniesienia zabezpieczenia. Więcej na ten temat możesz przeczytać w poradzie: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych.

Podkreślić należy, iż skutkiem wywołanym nie wniesieniem zabezpieczenia przez zwycięskiego oferenta jest utrata wniesionego przez tegoż oferenta wadium, oraz obowiązek zastosowania wyboru następnej w kolejności najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający ma obowiązek zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku postępowania. A więc może to nastąpić najwcześniej 8 dnia licząc o dnia wywieszenia ogłoszenia o wyniku postępowania w siedzibie zamawiającego.

Podpisaniem umowy kończy się postępowanie prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego.

Pamiętaj, że:

 • formalnym momentem rozpoczęcia postępowania jest dzień publikacji ogłoszenia o organizacji przetargu.

 • w przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani dostawcy lub wykonawcy.

 • kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy.

 • postępowania, w których wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro przeprowadzane są według łagodniejszych wymogów formalnych (np. nie ma możliwości składania protestów, nie publikuje się ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych).

 • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm.).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika