e-prawnik.pl Porady prawne

Urlopy pracownicze

Rodzice a dzieci

Pozostałe

Emerytura

Dobra osobiste

Europa musi być gotowa na zmiany demograficzne...

3.6.2008

Jeszcze sto lat temu ludność Europy stanowiła 15% światowej populacji, ale do roku 2050 udział ten zmniejszy się aż trzykrotnie. Parlament przyjął sprawozdanie w sprawie demograficznej przyszłości Europy, w którym proponuje m.in. ograniczenie wcześniejszych emerytur, zagwarantowanie praw do leczenia niepłodności i rodzin zastępczych, subwencje do emerytur w zależności od liczby wychowywanych dzieci oraz upowszechnienia urlopów ojcowskich.

Wskaźnik dzietności w UE, nadzwyczaj niski, bo wynoszący 1,5, nie odzwierciedla woli kobiet dążących do założenia rodziny. Finansowane przez Komisję Europejską studium Fundacji Roberta Boscha z 2004 roku na temat przyszłości polityki demograficznej pokazuje, iż kobiety generalnie chciałyby mieć więcej dzieci. Na przykład w Polsce, gdzie statystyczna kobieta ma 1,24 dziecka, deklarowana średnia pożądanej liczby potomstwa wynosi 2,33. Wysoki koszt utrzymania dziecka i obawy związane z jego przyszłością - te dwa powody najczęściej podają badane tłumacząc decyzję o nie posiadaniu potomstwa w ogóle lub nie rodzeniu kolejnego dziecka.
 
Parlament przyjął sprawozdanie posłanki Françoise CASTEX (PSE, FR) które jest odpowiedzią na komunikat Komisji Europejskiej "Demograficzna przyszłość Europy - od wyzwań do szans". Podkreśla w nim, że decyzja dotycząca macierzyństwa to bardzo osobisty wybór mężczyzn i kobiet, który musi być szanowany. Jednak, wobec różnic we wskaźniku dzietności wynoszącym od 1,25 do 2,0 w zależności od państwa członkowskiego, możliwe jest spowodowanie wzrostu krzywej urodzeń dzięki odpowiedniej polityce publicznej tworzącej otoczenie przyjazne rodzinie i dzieciom. W tym celu PE zaleca m.in.. łączone inwestycje publiczno-prywatne w sektorze opieki nad dziećmi oraz w systemie edukacji przedszkolnej. 
        
Subwencje do emerytur w zależności od liczby wychowywanych dzieci
 
Parlament jest świadomy istnienia ogromnych dysproporcji pomiędzy emeryturami pracowniczymi mężczyzn i kobiet ze względu na przerwy w życiu zawodowym związane z obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci lub krewnych w podeszłym wieku. Państwa członkowskie powinny podjąć środki mające na celu zagwarantowanie, że przerwy w karierze zawodowej związane z macierzyństwem i urlopami wychowawczymi przestaną mieć niekorzystny wpływ na wyliczenie wysokości emerytur.

Parlament zachęca państwa członkowskie do rozważenia możliwości wprowadzenia subwencji do emerytur w zależności od liczby wychowywanych dzieci.
 
Leczenie bezpłodności, łatwiejsze adopcje
 
Bezpłodność jest chorobą uznaną przez Światową Organizację Zdrowia, mogącą pociągać za sobą poważne skutki takie jak depresja. Stale wzrasta liczba przypadków bezpłodności, dotykając obecnie ok. 15% par. Parlament zachęca państwa członkowskie do zagwarantowania parom powszechnego dostępu do leczenia bezpłodności.

Konieczne urlopy ojcowskie

Matki samotnie wychowujące dzieci są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne i biedę. Przepisy powinny gwarantować obojgu rodziców prawo do urlopu rodzicielskiego. Parlament domaga się upowszechnienia urlopów ojcowskich i promowania praw ojców w zakresie edukacji, opieki nad dzieckiem, zwłaszcza w przypadku separacji i rozwodu.
 
Ograniczenie wcześniejszych emerytur, rozwój alternatywnych form zatrudnienia
 
Sposób zarządzania karierą pracowników starszych, którzy po przekroczeniu 50 roku życia cierpią obecnie z powodu dyskryminacji przy zatrudnieniu powinien zostać całkowicie zreformowany. Posłowie postulują, aby przedsiębiorstwa jak najszybciej ograniczyły kierowanie pracowników na wcześniejsze emerytury. Przyznają jednakże, że w przypadku pracowników starszych, którzy nie chcieliby już pracować w pełnym wymiarze godzin, można rozważyć możliwości zatrudniania w niepełnym wymiarze godzin, elastycznego czasu pracy, telepracy oraz „job-sharing", co może stanowić nową formę stopniowego przechodzenia na emeryturę.
 
Wyzwania związane z integracją imigrantów
 
Stabilne społeczeństwo europejskie i rosnący dobrobyt gwarantują Unii Europejskiej stały napływ ludności z krajów trzecich. Politycy i naukowcy coraz częściej widzą w imigracji lekarstwo na kryzys demograficzny w UE.
 
Sprawozdanie zauważa, że imigracja jest i będzie jednym z elementów sytuacji demograficznej w UE, który mógłby być korzystny z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Posłowie uważają, że należy przeciwdziałać ksenofobicznym oraz rasistowskim opiniom i działaniom oraz promować pełną i rzeczywistą integrację społeczną migrantów.

W celu zagwarantowania lepszej integracji imigrantów w społeczeństwie należy zapewnić im bezpieczeństwo prawne i społeczne, w tym prawa do emerytury. Jednocześnie Parlament domaga się zdecydowanych kroków wobec grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi i umożliwiających nielegalną imigrację. Karani powinni być też pracodawcy zatrudniający lub eksploatujący nielegalnych robotników. 

 
Przyspieszyć proces swobodnego przepływu pracowników
 
Starzenie się społeczeństwa europejskiego wiąże się ze znaczącymi różnicami między regionami. Parlament domaga się poprawy jakości i wiarygodności danych i statystyk dotyczących tendencji demograficznych i wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego przyspieszenia swobodnego przepływu pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej, jeszcze przed rokiem 2014.
 
Również członkowie rodziny towarzyszący migrującym pracownikom powinni otrzymywać pozwolenie na pobyt oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pozwolenie na pracę.
 
 
Sprawozdawca Françoise CASTEX (PSE, FR)
Sprawozdanie w sprawie demograficznej przyszłości Europy

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ