Narodziny dziecka będzie można zgłosić przez Internet?

Elektroniczna rejestracja narodzin dziecka przyjęta przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, który pozwoli m.in. na uruchomienie e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka.

Dziś, aby zgłosić narodziny dziecka rodzic udaje się do urzędu osobiście. Jednocześnie w funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakowało mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami. Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale także realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus. Aby to zmienić, Ministerstwo Cyfryzacji opracowało właśnie opisywaną propozycję zmian w przepisach. 

Zgłaszanie urodzenia i wybór imienia dziecka w formie dokumentu elektronicznego 

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego umożliwi zgłoszenie urodzenia dziecka także w formie dokumentu elektronicznego. Zdejmie to z rodziców uciążliwy obowiązek osobistego stawiania się w urzędzie stanu cywilnego w celu zgłoszenia jego narodzin.

Zgłoszenie urodzenia ma również zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka.

Po zarejestrowaniu urodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego, osobie zgłaszającej ten fakt zostanie przesłany – w postaci papierowej lub elektronicznej – odpis aktu urodzenia dziecka, wraz z powiadomieniem o nadanym mu numerze PESEL oraz zaświadczenie o jego zameldowaniu, o ile wystąpią przesłanki do nadania numeru PESEL i zameldowania.

Ponadto wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy możliwe będzie także w formie dokumentu elektronicznego. 

Rozwiązania te mają wejść w życie 1 czerwca 2018 r.

Zob. też: Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?


Jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL

Przyjęto regulację, która pozwoli na ustalenie jednoznacznych relacji łączących dziecko z jego rodzicami (chodzi o dodanie numerów PESEL rodziców przy akcie urodzenia dziecka). Numery PESEL rodziców pojawią się więc w danych gromadzonych przy akcie urodzenia osoby oraz w rejestrze PESEL. 

Zmiana polegająca na dodaniu numerów PESEL rodziców (jeżeli zostały im nadane) w rejestrze stanu cywilnego oraz rejestrze PESEL ma uprościć sięganie do danych zgromadzonych w tych rejestrach przez podmioty do tego upoważnione i w konsekwencji uprościć czynności wymagające weryfikacji. Będzie to istotne np. w przypadku stwierdzania prawa do świadczeń oraz ułatwi służbom statystyki publicznej wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych.

Rozwiązanie to powinno obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.

Szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL

Projekt zawiera przepisy, na podstawie których podmioty mające dostęp do rejestru PESEL będą mogły bezpośrednio informować (w formie pisemnej bądź elektronicznej) organy odpowiedzialne za rejestrację danych w tym rejestrze o ich niezgodności ze stanem faktycznym (chodzi o organy mające prawo do usunięcia błędnych danych). Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą zatem mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. 

Obecnie podmioty korzystające z dostępu do rejestru PESEL, np. Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzone niezgodności zgłaszają ministrowi odpowiedzialnemu za cyfryzację (prowadzącemu rejestr PESEL).

Po zmianach, taką informację będą przekazywać bezpośrednio organowi odpowiedzialnemu za wprowadzanie danych. Przyspieszy to aktualizację danych w rejestrze PESEL.

Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 maja 2019 r.

Co dalej?

Teraz projektem zajmą się posłowie.

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło już prace nad e-usługą zgłoszenia narodzenia dziecka. Z założenia, wniosek będzie można wypełnić w kilka minut, w dowolnym czasie i miejscu, na różnych urządzeniach. 

Testowe wnioski dla użytkowników dostępne są na stronach Ministerstwa:

Uwagi można także przesyłać pod adres: narodzinydziecka@mc.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika