e-prawnik.pl Porady prawne

Budowa na dzierzawionej nieruchomości

Pytanie:

Matka która jest właścicielem działki przyzagrodowej o pow. 30 arów chce wydzierżawić córce część tej działki o powierzchni 8 arów pod budowę domu jednorodzinnego. Zgodnie z planem zagospodarowania działka przyzagrodowa posiada budynek mieszkalny i gospodarcze z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Przekształcenie tej działki przyzagrodowej na budowlaną i jej podział jest procedurą długotrwałą, a budowę chcemy rozpocząć jak najszybciej. Na jaki okres i w jakiej formie winna być zawarta umowa na dzierżawę aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę na nazwisko córki? Czy do pozwolenia na budowę może być dopisana osoba żyjąca w konkubinacie? Czy umowa dzierżawy może być dokumentem stwierdzającym prawo do dysponowania działką na cele budowlane (budowę domu) w myśl przepisów Prawa Budowlanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Budowa na dzierzawionej nieruchomości

17.9.2010

Niniejsza odpowiedź odnosi się jedynie do spełnienia jednego z wymagań w celu uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Natomiast nasza odpowiedź nie dotyczy procesu zmiany przeznaczenia nieruchomości na cele budowlane jak również nie rozstrzyga czy spełnione są inne przesłanki wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2. ustawy prawo budowlane: Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto (…) (301)złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przepis ten nie określa o jakie prawo, dające możliwość dysonowania nieruchomością na cele budowlane chodzi.

Należy wskazać, iż może to być zarówno prawo rzeczowe jak i obligacyjne. Umowa dzierżawy będzie wystarczająca dla uzyskania pozwolenia na budowę pod warunkiem, iż będzie z niej jasno wynikało prawo do zabudowania nieruchomości. Zatem należałoby wskazać w treści umowy, iż wydzierżawiający pozwala na wybudowanie dzierżawcy budynku/budynków o określonym przeznaczeniu lub nawet wskazać maksymalne rozmiary, ilość kondygnacji itd. planowanej nieruchomości.

W przypadku zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, np. dzierżawy, najmu lub użyczenia, należy wskazać właściciela lub właścicieli nieruchomości oraz wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, np. akt notarialny, aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych, umowę (tak: Wiśniewski Adam, Łaczmańska Monika, Godlewski Rafał, Kisilowska Helena (redakcja), Nosek Wojciech, Sypniewski Dominik, Woźniak Agnieszka, Woźniak Cezary Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz; Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 448).

Wzór tego oświadczenia określa załącznik 2. do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ