Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Pytanie:

Jestem zarządcą sądowym prywatnej kamienicy w mieście X. W ubiegłym roku wypowiedziałam wysokość stawki czynszowej z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje administracyjne o przydziale lokalu mieszkalnego z Urzędu Dzielnicowego, kwestionują te podwyżki twierdząc, że obowiązuje ich czynsz regulowany. Stawka ta na dzień dzisiejszy jest niższa jak ta, która obowiązuje w mieszkaniach w zasobach gminnych. Proszę jednak o konkretną informację, czy ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku unieważniła ustawę z 1994 roku. Czy po 12 listopada 1994 roku najem nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej spowodował utratę skutecznego wywiązywania się ze swoich zobowiązań dotychczasowego wynajmującego i czy najemca traci też swoje prawa w kwestii regulacji czynszu. Kiedy i na podstawie jakiej regulacji czynsze regulowane w prywatnych kamienicach przestały obowiązywać?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu cywilnego wynika, że traci moc ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281, z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1317 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 32, poz. 386), z wyjątkiem przepisów rozdziału 6. Rozdział 6 uchylonej ustawy dotyczył kwestii związanych z dodatkami mieszkaniowymi i został ostatecznie uchylony niemal pół roku po wejściu w życie ustawy o ochronie praw lokatorów.

Czynsze regulowane dla najemców lokali mieszkalnych zostały wprowadzone ustawą z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Przepis art. 56 ust. 2 tejże ustawy stanowi, że do dnia 31 grudnia 2004 r. włącznie czynsz najmu lokali nawiązanego na mocy decyzji administracyjnej o przydziale położonych w domach stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych albo lokali stanowiących własność takich osób, ustala się zgodnie z przepisami o czynszu regulowanym.

Ważnym w przedmiotowej kwestii jest także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2000 r., sygn. III RN 96/98, zgodnie z którym: „Przepis art. 56 ust. 2 w związku z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 1994 r. Nr 105 poz. 509 ze zm.) jest niezgodny z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 78 poz. 483) oraz art. 1 Protokołu Nr 1 do ratyfikowanej przez Polskę w 1993 r. Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie (Dz. U. 1993 r. Nr 61 poz. 284), lecz pomimo to zachowuje moc obowiązującą aż do dnia 11 lipca 2001 r. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r. P. 11/98 - ogłoszony w dniu 21 stycznia 2000 r. w Dz. U. 2000 r. Nr 3 poz. 46), chyba że Parlament w terminie wcześniejszym uchwali stosowną zmianę ustawodawczą dotyczącą tego przepisu

Zatem właściciele domów czynszowych nie mieli i nie mają prawa do ustalania wysokości czynszu za mieszkania zajmowane na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale. Do czasu zmiany przez Sejm przepisów o czynszu regulowanym, a najdłużej do 11 lipca 2001 r., płacą oni czynsz w wysokości ustalonej w uchwale rady miasta lub gminy, taki jak najemcy mieszkań komunalnych. Sąd Najwyższy we wskazanym wyroku uchylił werdykt Naczelnego Sądu Administracyjnego oparty na odmiennym założeniu. SN związany był przy rozstrzyganiu tej kwestii wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 12 stycznia tego roku, wydanym w odpowiedzi na jego pytanie prawne, sformułowane w związku z rozpoznawaniem rewizji nadzwyczajnej od uchylonego wyroku NSA.

Ostateczny koniec ery czynszów regulowanych nastąpił zatem w dniu 1 stycznia 2005 r., od tej daty stosuje się tylko czynsz wolny. W przedstawionej sytuacji najemcy nie mogą już twierdzić, że obowiązuje ich czynszy regulowany. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.2.2018

  Zmiana w ochronie praw lokatorów

  Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia (...)

 • 5.3.2001

  Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

  Może się zdarzyć, że podczas trwania stosunku najmu, wynajmujący zbędzie (np. sprzeda lub daruje) przedmiot tego najmu (np. mieszkanie). Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji nabywca rzeczy wstępuje (...)

 • 2.3.2017

  Zaniechanie poboru podatku od umorzonych czynszów

  Na mocy nowych przepisów umorzone w latach 2016-2017 przez jednostki samorządu terytorialnego należności dotyczące zaległych czynszów za najem lokali mieszkalnych oraz innych związanych (...)

 • 27.12.2011

  Czy umorzony czynsz podlega opodatkowaniu PIT?

  Osoby, którym spółdzielnie lub gminy umorzyły zaległości czynszowe mają wątpliwości co do tego, czy umorzony czynsz podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie. (...)

 • 26.3.2018

  Rząd pomoże wynajmować mieszkanie

  Od nowego roku ruszy system dopłat do czynszu dla najemców nowych mieszkań i mieszkań na obszarach poddanych rewitalizacji. Dopłaty otrzymają osoby spełniające kryteria dochodowe zapisane (...)