Forma powiadomienia o wadach

Pytanie:

Czy reklamację robót budowlanych można zgłaszać ustnie? Czy taka forma zgłoszenia reklamacji zmienia tryb rozpatrzenia tej reklamacji przez wykonawcę (czy np. ulegają zmianie terminy)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks cywilny nie przewiduje wprawdzie szczególnych wymagań co do formy zawiadomienia wykonawcy przez inwestora o wadach prac budowlanych lub budynku - przypomnijmy bowiem, iż dla umowy o roboty budowlane istnieje podwójne odesłanie ustawowe w zakresie uprawnień stron w zakresie istnienia wad: najpierw do przepisów dotyczących umowy o dzieło, następnie zaś do regulacji odnoszących się do rękojmii za wady fizyczne rzeczy przy umowie sprzedaży - nie ulega wątpliwości, iż w przypadku ustnego zgłoszenia istnienia wad przez inwestora niezwykle trudno będzie udowodnić tę okoliczność na użytek np. sporu powstałego między stronami, który finał swój znajdzie w sądzie. Forma pisemna znajduje uzasadnienie w takich wypadkach, szczególnie w stosunkach między przedsiębiorcami, przynosząc określoną stabilność i pewność obrotu. Należy zatem opowiedzieć się za uprzywilejowaniem formy pisemnej co do wszelkich oświadczeń stron zastrzegając wszakże, iż żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa nie wyłącza dokonania zawiadomienia o istnieniu wad w formie innej, aniżeli pisemna.

Gdy chodzi o wpływ zawiadomienia ustnego na zachowanie (lub nie) terminów reklamacyjnych, trzeba uznać, iż zgłoszenie w formie ustnej nie powoduje żadnego dodatkowego oddziaływania negatywnego na przewidziane w kodeksie cywilnym terminy zgłoszenia wad, ponownie jednak z uwzględnieniem warunku, iż inwestor będzie w stanie wykazać, iż dokonał owego zawiadomienia w czasie przewidzianym przepisami prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: