Podstawa wykreślenia hipoteki przymusowej

Pytanie:

Obciążyłem w 2010 roku dwie nieruchomości dłużnika hipotekami przymusowymi na podstawie nakazu zapłaty, jedną hipoteka kaucyjną - na odstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty, a drugą zwykłą na podstawie prawomocnego nakazu (tytułu wykonawczego). Czy ewentualne uchylenie przez Sąd nakazu zapłaty na skutek zawarcia ugody może być podstawą do wykreślenia w/w hipotek przez dłużnika? Jaka by wtedy mogła być podstawa prawna wykreślenia? Uchylenie nakazu nie oznacza przecież wygaśnięcia samej wierzytelności w przypadku zawarcia ugody.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Hipoteka jest to forma zabezpieczenia wierzytelności. Istnienie wpisu hipoteki jest uzależnione od istnienia wierzytelności, którą hipoteka zabezpiecza. W przypadku wygaśnięcia wierzytelności pociąga to za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że z danego stosunku prawnego mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu.

Jednakże sytuacja przedstawia się nieco inaczej w przypadku hipoteki przymusowej. Podstawą hipoteki przymusowej jest bowiem tytułu wykonawczy, określony w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym. Poza tym hipoteka przymusowa może zostać wpisana także na podstawie innych dokumentów, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią. W każdym razie poza istnieniem samej wierzytelności dla wpisu hipoteki przymusowej konieczne jest dysponowanie dokumentem, który stanowi podstawę wpisu. Jak wskazuje J. Pisuliński: Hipoteka przymusowa jako prawo akcesoryjne wygasa co do zasady wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej nią wierzytelności (…).Osobną grupą przyczyn, które powodują wygaśnięcie hipoteki przymusowej (chociażby istniała zabezpieczona nią wierzytelność), jest „odpadnięcie” podstawy wpisu tej hipoteki w księdze wieczystej, tj. uchylenie lub zmiana orzeczenia albo decyzji stanowiącej podstawę wpisu hipoteki czy też - w przypadku decyzji administracyjnych - stwierdzenie nieważności takiej decyzji (zob. J. Pisuliński, Hipoteka kaucyjna, s. 400-401) ­(J. Pisuliński [w:] Kućka Michał, Przyborowski Łukasz, Szwaczyna Bartłomiej, Pisuliński Jerzy Hipoteka po nowelizacji. Komentarz; Warszawa 2010 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 622).

Należy zatem wskazać, że uchylenie nakazu zapłaty, który był podstawą wpisu hipoteki przymusowej spowoduje wygaśnięcie hipoteki. Wykreślenie hipoteki będzie miało w tym przypadku charakter wpisu deklaratoryjnego. Zatem, jeżeli w ramach postępowania o wznowienie nakaz zapłaty zostanie uchylony to skutkiem tego wygaśnie hipoteka przymusowa na nieruchomości. Na podstawie ugody sądowej zaopatrzonej w klauzulę wykonalności będzie mógł Pan dokonać ponownego wpisu hipoteki przymusowej. Niemniej będzie to nowy wpis.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego

  Nowa ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK i wprowadza przepisy mające skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia (...)

 • Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe

  Jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że podatnik nie wykona zobowiązania podatkowego, może być ono zabezpieczone przed terminem płatności podatku. Organ może nawet doprowadzić do zabezpieczenia (...)

 • Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

  Jest to jeden z rodzajów hipoteki. Właściwie jest jej szczególną odmianą, która została odrębnie uregulowana. Hipotece przymusowej została wyznaczona specjalna rola w obrocie (...)

NA SKÓTY