Prawo zastawu w umowie najmu lokalu

Pytanie:

Czy wynajmujący może żądać takiej klauzuli w umowie najmu: "wynajmującemu zarówno w trakcie trwania niniejszej umowy jak i po jej rozwiązaniu służy prawo zastawu na rzeczach ruchomych będących własnością Najemcy, wniesionych do lokalu"? Czy jest to prawo ustawowe? Czy najemca może, a nie musi wyrazić na nie zgody? Kiedy takie prawo zastawu może mieć miejsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy najmu przewidują wzorzec tzw. ustawowego prawa zastawu na ruchomościach wniesionych do przedmiotu najmu przez najemcę. Stosownie do treści art. 670 par. 1 kodeksu cywilbego dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu. W przypadku najmu lokalu mieszkalnego ustawowe prawo zastawu wynajmującego lokal mieszkalny rozciąga się także na wniesione do lokalu ruchomości członków rodziny najemcy razem z nim mieszkających. Ponadto, art. 671 kc przewiduje, że przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte. Wynajmujący może się jednak sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony. W wypadku gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną usunięte na mocy zarządzenia organu państwowego, wynajmujący zachowuje ustawowe prawo zastawu, jeżeli przed upływem trzech dni zgłosi je organowi, który zarządził usunięcie.

Powołana w pytaniu klauzula nastręcza pewne wątpliwości. Przede wszystkim brak jest wskazania wierzytelności, którą owe prawo zastawu zabezpiecza. Przypomnijmy bowiem, że z samej istoty zastawu wynika, że w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Zastaw można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej. Oczywiście, domniemywać należy, że prawo zastawu określone w tej klauzuli zabezpieczyć ma wierzytelności najemcy z tytułu zapłaty czynszu za najem lokalu. Strony umowy najmu mogą zastrzec w wiążącej je umowie, że wynajmującemu służyć będzie prawo zastawu na ruchomościach wniesionych do lokalu zarówno w trakcie trwania najmu, jak i po jego zakończeniu w sytuacji, gdyby najemca nie wywiązywał się z obowiązku zapłaty czynszu. Należy przy tym wskazać, iż taka regulacja obowiązuje przy ustawowym zastawie dotyczącym najmu, na podstawie samych przepisów (a więc takze mimo zastrzezenia w umowie).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: