Przyczyny dla rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

Pytanie:

W umowie dostawy towarów jest zapis, że umowa (zawarta na czas określony) może być rozwiązana z uzasadnionych lub prawem przewidzianych przyczyn przez każdą ze stron z kwartalnym okresem wypowiedzenia, którego początek przypada na 1 dzień miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Nigdzie w umowie nie określono kryteriów ocennych uzasadnienia tych przyczyn. Jako dostawca mam zamiar, a w zasadzie jedyne rozsądne wyjście, wypowiedzieć umowę dostawy. Obawiam się jednak, że druga strona, odbiorca, każdą z przyczyn przeze mnie podaną uzna za nieuzasadnioną. Z przyczyn ode mnie niezależnych, konieczność uruchomienia bocznicy kolejowej, nie mogłem podjąć wykonywania umowy. Przyczyny te nadal uniemożliwiają mi rozpoczęcie dostaw, jednak nie mieszczą się w okolicznościach siły wyższej opisanych w umowie. W umowie zgodziłem się na dostawy z bocznicy kolejowej ale później okazało się, że nie rzetelny jest wydzierżawiający bocznicę, która wymaga dodatkowych nakładów oraz czasu. Przy podpisywaniu umowy zapisy o rozwiązaniu umowy z kwartalnym okresem wypowiedzenia z uzasadnionych lub prawem przewidzianych przyczyn nie budziła moich zastrzeżeń w sytuacji gdy nic nie wskazywało na zaistnienie takich niespodziewanych trudności uniemożliwiających wykonywanie umowy. Czy przy takim ujęciu w umowie możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem odbiorca może zakwestionować jakiekolwiek podane przez dostawcę przyczyny wypowiedzenia i uznać je za nieuzasadnione?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Trudno jest nam odnieść się do kwestii czy w przedstawionej sytuacji zaszły przewidziane umową przesłanki do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Wykładni w tej kwestii wymaga pojęcie „uzasadnione przyczyny” w takim znaczeniu w jakim zostało użyte w umowie. Niestety w braku innych wskazówek w samej treści umowy nie jest możliwe jednoznaczne określenie jakie przyczyny dla stron umowy będą uzasadniały jej wypowiedzenie. Jednocześnie w chwili zawarcia umowy nie jest możliwe sporządzenie wyczerpującego katalogu takich przyczyn. W praktyce najczęściej stosuje się podobne określenie sytuacji, w których stronie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenie umowy, jednakże dodatkowo wprowadza się otwarty katalog przyczyn, które strony bezspornie uznają za uzasadnione. W wielu przypadkach analiza tego niewyczerpującego katalogu pozwala na rekonstrukcję znaczenia zwrotu „uzasadnione przyczyny” w jakim zostało ono użyte w umowie.

W przedstawionej sytuacji faktycznej w zasadzie w każdą przyczynę wypowiedzenie zgłaszana przez jedną stronę druga strona będzie mogła próbować podważyć twierdząc, że sytuacja przewidziana w umowie nie miała miejsca. Władnym do rozstrzygnięcia tej kwestii będzie tylko niezawisły sąd.

Zatem jeżeli złoży Pan oświadczenie o wypowiedzeniu i zostanie ono przez drugą stronę zaakceptowane to problemu nie będzie. Jednakże umowa kreuje prawo wypowiedzenie jako czynność jednostronną a zatem niewymagającą akceptacji drugiej strony – taki jest sens oświadczenia o wypowiedzeniu. Jeżeli Pana kontrahent uzna, iż nie zaszły podstawy do wypowiedzenia umowy i będzie traktował wypowiedzenie jako bezskuteczne to pozostanie jedynie droga sądowa. W tym przypadku zastosowanie może znaleźć art. 189 k.p.c. jest to powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego. W wyniku tego postępowania sąd rozstrzygnie czy doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy czy też umowa nadal wiąże strony i powinna być wykonywana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY