Składanie wniosków do KRS drogą elektroniczną

Pytanie:

"Prezes Zarządu jednoosobowego składu zarządu spółki z o.o. zarejestrowanej w KRS w Polsce jest obywatelem Irlandii Płn., nie zna języka polskiego i bardzo rzadko przebywa w Polsce. Ustanowiony jest Prokurent samoistny będący Polakiem mieszkającym na stałe w Polsce. Czy Prezes Zarządu może drogą elektroniczną składać wnioski do KRS podpisując je podpisem elektronicznym? Jeśli tak, to jakie są do tego wymogi? Czy Prokurent może również skutecznie podpisywać wnioski do KRS w polskim sądzie? Jeśli tak to czy w każdym zakresie? Jak wygląda sprawa podpisu elektronicznego a złożonego w sądzie lub u notariusza wzoru podpisu?"

Odpowiedź prawnika: Składanie wniosków do KRS drogą elektroniczną

Prezes zarządu może podpisywać wnioski do rejestru przedsiębiorców podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) - por. art. 126 § 5 w zw. z art. 6943 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli chodzi o wymogi stawiane dla takiego podpisu to precyzuje ww. ustawa o podpisie elektronicznym.

Aby odpowiedzieć na pytanie czy Prokurent może również skutecznie podpisywać wnioski do KRS w polskim sądzie należy odwołać się do kwestii zakresu prokury. Zgodnie z art. 1091 Kodeksu cywilnego: Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zatem nie ulega wątpliwości, iż prokurent może podpisywać wnioski spółki do rejestru przedsiębiorców. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy to prokurent może samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zakres prokury został określony ustawowo - art. 1091 § 1 a także art. 1092 k.c. i nie może zostać ograniczony ze skutkiem wobec osób trzecich. Oznacza to, iż prokurent może podpisywać wnioski do KRS we wszystkich sprawach poza wymienionymi w art. 1093 (potrzebne jest dodatkowe pełnomocnictwo).

Odnośnie ostatniego pytania należy zwrócić uwagę na art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Zatem podpis własnoręczny a oraz podpis elektroniczny weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu mają równoważne skutki w obrocie prawnym i można je stosować zamiennie. Złożenie zatem wcześniej wzoru podpisu własnoręcznego nie wyklucza możliwości posługiwania się później podpisem elektronicznym.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika