Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Pytanie:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zalicza się do okresu pracy, więc rozumiem, że w tym czasie nabywa się również prawa do proporcjonalnego urlopu. Czyli od 01.01.08 r. do 31.03.08 r. będzie to prawo do 7 dni urlopu (przy prawie do 26 dni urlopu rocznie) w podstawowym 5 dniowym 8 godzinnym czasie pracy. Ponadto skoro w wypowiedzeniu umowy powodem wypowiedzenia jest likwidacja etatu ze względu na złą sytuację finansową firmy, to rozumiem, że pracodawca zastosował wypowiedzenie umowy w trybie art. 36[1] kp. Ponieważ w umowie o pracę jest 3 miesięczny okres wypowiedzenia, a pracodawca skrócił ten okres w wypowiedzeniu umowy do 1 miesiąca, za pozostałe 2 miesiące przysługuje odszkodowanie. Jeżeli jednak umowa o pracę wypowiadana jest w trybie art. 36[1] kp, to co dzieje się z urlopem za czas, za który zostaje wypłacone odszkodowanie? Jak interpretować w temacie urlopów art. 36[1] § 2? Czy przy powyższym ujęciu powodów wypowiedzenia umowy o pracę może wchodzić w grę jeszcze inny tryb tego wypowiedzenia i stosowanie innych przepisów kp? Jaka jest procedura dochodzenia odszkodowania w powyższym trybie? Jakie są terminy ewentualnego pozwu do sądu pracy? Kiedy pracodawca powinien wypłacić to odszkodowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady okres wypowiedzenia zalicza się do okresu pracy pracownika, a w związku z tym przysługują mu wszelkie świadczenia związane ze świadczeniem pracy. W związku z tym za okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego (proporcjonalnego). Jednakże w przypadku skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do okresu 1 miesiąca na podstawie art. 36[1] Kodeksu pracy okres wypowiedzenia ulega skróceniu do 1 miesiąca, a za pozostałe 2 miesiące przysługuje pracownikowi odszkodowanie. W związku z tym urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi tylko za 1 miesiąc wypowiedzenia, natomiast za pozostałe 2 miesiące, za które przysługuje odszkodowanie, pracownikowi nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Pogląd ten wyrażony został w aktualnie obowiązującej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego. W orzeczeniu z dnia 9 lipca 1992 r. sygn. akt I PZP 20/92, zgodnie z którym skrócenie przez zakład pracy okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36[1] § 1 kp powoduje rozwiązanie tej umowy z upływem skróconego okresu. Pogląd ten znalazł potwierdzenie w orzeczeniu z dnia 9 maja 2006 r. sygn akt II PZP 2/2006, zgodnie z którym określenie ustanie stosunku pracy oznacza dzień upływu okresu wypowiedzenia skróconego na podstawie art. 36[1] § 1 kp. Ponadto o wygaśnięciu stosunku pracy świadczy fakt, że pracownik, który otrzymuje odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia na podstawie art. 36[1] kp, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym - tak orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 sygn. akt I UK 315/04.

W związku z powyższym na podstawie art. 36[1] § 2 kp należy rozumieć w ten sposób, że okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia, jednakże nie przysługują mu z tego tytułu świadczenia pieniężne z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz prawo do urlopu wypoczynkowego.

Skrócenie okresu wypowiedzenia na podstawie art. 36[1] kp powoduje wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie wypowiedzenia umowy o pracę i nie skutkuje w związku z tym rozwiązaniem umowy o pracę na innej podstawie niż wypowiedzenie.

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy powstaje obowiązek pracodawcy wypłacenia odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca nie wypłaci pracownikowi odszkodowania pracownik może dochodzić wykonania tego obowiązku na drodze postępowania sądowego. Roszczenia pracownicze wynikające ze stosunku pracy ulegają co do zasady trzyletniemu okresowi wypowiedzenia.

Zasady rozpatrywania spraw przez sądy pracy

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: